BAUvod v tehnike raziskovalnega dela

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Nosilec

Izr. prof. dr. Gašper Ilc

Izvajalci

Red. prof. dr. Smiljana Komar
Doc. dr. Andrej Stopar

Opis predmeta

Predmet je sestavljen iz dveh obveznih sklopov: tehnike strokovnega pisanja in tehnike javnega nastopanja. 

Tehnike strokovnega pisanja: Študenti se seznanijo z zakonitostmi in specifičnostmi izdelave strokovnih pisnih besedil. Študente se uvede v pravilno rabo znanstvenega aparata in orodij, ki so mu v pomoč pri delu. Študentom se predstavi postopnost pri raziskovalnem delu: priprava, opredelitev problema, zastavljanje ciljev, pregled literature, zbiranje in obdelava gradiva, diskusija in interpretacija rezultatov, zaključek. Razvija se študentova sposobnost samostojne analize in sinteze pridobljenih podatkov. 

Tehnike javnega nastopanja: Študenti se seznanijo z osnovnimi značilnostmi govora in razlikami med govorom in pisanjem. Posebna pozornost je namenjena različnim načinom in možnostmi priprave javne predstavitve strokovnega dela. Seznanijo se s tehniko javnega govora. Spoznajo osnovne retorične spretnosti in načine argumentiranja v govornem diskurzu.

Temeljni literatura in viri

Bailey, Stephen. (2006) Academic Writing. A handbook for international Students. London, New York: Routledge.

Cottrell, Stella. (2005) Critical Thinking Skills. Developing Effective Analysis and Argument. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

MLA Style Manual and Guide to Scholarly Publishing. 3rd edition. (2008) New York: The Modern Language Association of America.

Stott, Rebecca, Tory Young,  Cordelia Bryan (eds.). (2001) Speaking your mind: oral presentation and seminar skills. New York: Harlow.

Swales, John M. & Charles B. Feak. (1999) Academic Writing for Graduate Students. The University of Michigan Press. Str.: 253.

The Chicago Manual of Style. 16the edition. (2010) Chicago: University of Chicago Press.

Van Emden, Joan & Lucinda M. Becker. (2004) Presentation skills for students. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Ocenjevanje

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz pozitivnih ocen naslednjih enot:

(1) domače naloge (tehnike strokovnega pisanja) 20 %

(2) seminarska naloga 30 %

(3) domače naloge (tehnike javnega nastopanja) 20 %

(4) zagovor seminarske naloge 30 %

Pogoj za pristop k zagovoru seminarske naloge je pozitivno ocenjena seminarska naloga (rubrika (2)).

Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.