BAUvod v splošno jezikoslovje

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Nosilka

Red. prof. dr. Frančiška Trobevšek Drobnak

Izvajalka

Red. prof. dr. Frančiška Trobevšek Drobnak

Opis predmeta

Umestitev jezikovnega sistema in različnih prenosniških zvrsti v širše področje znakovnih sistemov. Pregled zgodovine jezikoslovja od sofistične retorike v grški antiki do strukturalizma F. De Saussura. Razčlenitev jezikovnega sistema na jezikovne ravni in seznanitev z osnovnimi glasoslovja, oblikoslovja, skladnje, pomenoslovja in pragmatike ter mejnih jezikoslovnih področij psiholingvistike in sociolingvistike. Splošno in protistavno izrazje.

Temeljni literatura in viri

Golden, M.1996. O jeziku in jezikoslovju. Ljubljana: Filozofska fakulteta. Izbrana

poglavja (1-4, 6), str.: 1-87, 127-231.

O'Grady, W. et al. (ur.) 1996. Contemporary Linguistics. An Introduction. Tretja izdaja.

London in News York: Longman. Izbrana poglavja (2-5), str.: 18-234.

Robins, R. H. 1997. A Short History of Linguistics. London in New York: Longman.

Izbrana poglavja (2-8), str.: 13-254.

Hudson, G. 2000. Essential Introductory Linguistics. Oxford: Blackwell Publishers.

Izbrana poglavja (2-7), str.: 20-119.

Ocenjevanje

Pisni izpit

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivna ocena) ter od 1 do 5 (negativna ocena) v skladu s Statutom UL in pravilnika o izpitnem režimu Filozofske fakultete.