BAUvod v literarno teorijo

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Izvajalka

Red. prof. dr. Lilijana Burcar

Opis predmeta

Seznanjanje s temeljno literarnovedno in kritiško terminologijo ter njena aplikacija na konkretna besedila. Obravnava različnih možnosti za pojmovanje in definicije književnosti, umetnostnega besedila in literarnega žanra. Problematika pisanja literarne zgodovine, periodizacije in procesov kanonizacije. Diskurzno-poetološka in diskurznonaratološka analiza izbranih pesemskih in proznih besedil. Spoznavanje medbesedilnih in zunajbesedilnih okoliščin ter njihovih učinkov na recepcijo umetnostnih besedil.

Temeljini literatura in viri

Eagleton, T. 2002. Literary Theory: An Introduction. Oxford: Blackwell. Str.: 234.

Klarer, M. 1999. An Introduction to Literary Studies. London: Routledge. Str.: 166.

Mozetič, U. 2000. Problem pripovednega gledišča in žariščenja pri prevajanju proznih besedil. Razprave. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. Str.: 105.

Roberts, P. D. 1991. How Poetry Works: the Elements of English Poetry. Harmondsworth: Penguin. Str.: 304.

Scholes, R., ed. 1981. Elements of Fiction: an Anthology. New York & Oxford: OUP. Str.: 998.

Ocenjevanje

Sprotna obveznost, izpit. Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.