MATrendi v didaktiki angleščine

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: seminar

Izvajalka

Asist. mag. Andreja Drašler

Opis predmeta

• pregled sodobnih trendov na področju učenja / poučevanja angleščine, razumevanje in kritično vrednotenje njihovih značilnosti, vzrokov ter vpliva
• proces uvajanja sprememb v tujejezikovnem pouku
• sodobne tehnologije pri pouku angleščine
• prilagajanje pouka angleščine učencem s posebnimi potrebami
• 'whole brain' pristopi k pouku angleščine
• projektno, problemsko in sodelovalno učenje pri pouku angleščine

Literatura: