MAZnanstvenoraziskovalno delo v tujejezikovni didaktiki (pedagoški študij, 3. semester)

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: seminar

Nosilec

Red. prof. dr. Janez Skela

Izvajalec

Red. prof. dr. Janez Skela

Opis predmeta

Osnove raziskovalne metodologije v preučevanju učenja in poučevanja tujih jezikov: kvalitativni in kvantitativni pristopi, postopki vzorčenja in zbiranja podatkov, obdelava podatkov, osnovni statistični izračuni, interpretacija in predstavitev rezultatov.

Faze raziskovalnega projekta: opredelitev problema in raziskovalnih ciljev, pregled literature, zbiranje in obdelava gradiva, pisanje raziskovalnega poročila.

Seminar je podpora študentom pri pripravi magistrskega dela.

• Altrichter, H., P. Posch and B. Somekh. 1993. Teachers Investigate their Work: An Introduction to the methods of action research. London: Routledge.
• Borg, S. 2013. Teacher Research in Language Teaching. Cambridge: CUP.
• Brown, J. D., and T. S. Rodgers. 2002. Doing Second Language Research. Oxford: OUP.
• Dörnyei. Z. 2007. Research Methods in Applied Linguistics: Quantitative, Qualitative, and Mixed Methodologies. Oxford: OUP.
• Kožuh, B. and J. Vogrinc. 2011. Obdelava podatkov. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
• McDonough, J. and S. McDonough. 1997. Research Methods For English Language Teachers. London: Arnold.
• Nunan, D. 1992. Research Methods in Language Learning. Cambridge: CUP.
• Nunan, D. and K. M. Bailey. 2009. Exploring Second Language Classroom Research. Heinle, Cengage Learning.
• Wallace, M. 1998. Action research for language teachers. Cambridge: CUP.