MATestiranje znanja angleščine

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: seminar

Izvajalka

Asist. mag. Andreja Drašler

Opis predmeta

Preverjanje znanja se najprej umesti v širši kontekst preverjanja znanja na splošno, nato se študentje seznanijo s pomenom in rabami testov jezikovnega znanja v šolah in drugih institucijah. Na konkretnih primerih za angleščino se analizirajo lastnosti objektivnih in učinkovitih jezikovnih testov. Posebej se obravnava testiranje posameznih sestavin jezikovnega znanja (leksikona, slovnice, štirih jezikovnih spretnosti, sociolingvistične kompetence). Pojem 'preverjanje' se primerja s pojmi ocenjevanje, vrednotenje in povratna informacija. Obravnava se tudi učinek ocene na testiranca oziroma učinek preverjanja na učenčev proces usvajanja tujega jezika. Študenti se seznanijo tudi z 'avtentičnimi' in 'alternativnimi' načini preverjanja znanja (npr. portfolijo, samoocenjevanje ipd.)

Literatura

• Alderson, J. C., C. Clapham, D. Wall. 1995. Language Test Construction and Evaluation. Cambridge: CUP.
• Bachman, L. F. 1990. Fundamental Considerations in Language Testing. Oxford: OUP.
• Heaton, J. B. 1988. Writing English Language Tests. London: Longman.
• Hughes, A. 1989. Testing for Language Teachers. Cambridge: CUP.
• Weir, C. 2003. Understanding and Developing Language Tests. Hemel Hempstead: Prentice Hall Europe.