MAPrevajanje v angleščino (pedagoški študij, 1. & 2. semester)

Število kreditnih točk: 5
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Nosilka

Red. prof. dr. Marjeta Vrbinc

Izvajalci

Red. prof. dr. Marjeta Vrbinc
doc. dr. Simon Zupan

Opis predmeta

Pri predmetu usposabljamo študente za čim bolj ustrezno in zanesljivo prevajanje zahtevnejših raznovrstnih (neleposlovnih in strokovnih) besedil v angleščino. Študente opozarjamo na pogoste prevajalske probleme (npr. kulturološki izrazi, terminološko zahtevnejši izrazi), hkrati pa s pomočjo analize napak tudi na pogoste napake, ki jih delajo rojeni govorci slovenščine v angleščini. Študenti poglobijo znanje rabe splošnih in specializiranih (tudi tehniških) slovarjev ter drugih leksikografskih pripomočkov za potrebe prevajanja. Pri tem se študent sooča s prevajanjem kot normam podvrženemu jezikovnemu vedenju, kar mu omogoča, da na prevajanje začne gledati v širšem medkulturnem kontekstu. Hkrati tudi uvidi uporabnost prevajanja za poglabljanje svojih jezikovnih spretnosti in za poučevanje angleščine kot tujega jezika, zlasti z vidika poglavij, ki so problematična za rojene govorce slovenščine pri ustvarjanju besedila v angleščini. Pri pouku predstavljajo svoje doma pripravljene prevode tematsko raznolikih besedil, jih primerjajo (glede na pragmatični okvir, besediloslovne značilnosti, leksikalne odtenke, stilistični nivo) in preverjajo njihovo ustreznost, diskutirajo o različnih rešitvah in virih zanje (slovarji, enciklopedije, Internet, paralelna besedila). Zaradi poudarka na prevajanju iz maternega jezika v angleščino kot tuji jezik obravnavajo tudi izbrana poglavja slovensko-angleške protistavne analize, zlasti na skladenjski in besedilni ravni.

Slovarji:

Rundell, M. ed. 2002. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. 1st edn. Oxford: Macmillan Education.
Carroll, Katherine, ed. 2012. Collins COBUILD Advanced Dictionary of English. 7th edn. Glasgow: HarperCollins Publishers.
Mayor, Michael, ed. 2009. Longman Dictionary of Contemporary English. 5th edn. Harlow, Essex: Pearson Education Limited.
Turnbull, Joanna, ed. 2010. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. 8th edn. Oxford: Oxford University Press.
McIntosh, Colin, ed. 2013. Cambridge Advanced Learner's Dictionary. 4th edn. Cambridge: Cambridge University Press.
Butterfield, J., ed. 2003. Collins English Dictionary. 6th edn. Glasgow: HarperCollins Publishers.
Soanes, Catherine, Angus Stevenson, eds. 2010. Oxford Dictionary of English. 3rd edn. Oxford: Oxford University Press.
Mish, F.C., ed. 1993, 1998. Merriam-Webster's Collegiate Dictionary. 10th edn. Springfield, Mass.: Merriam-Webster.
Steinmetz, S., ed. 1997. Random House Webster's Unabridged Dictionary. 2nd edn. New York: Random House.
Benson, M., E. Benson, R. Ilson, comps. 1997. The BBI Dictionary of English Word Combinations. Rev. edn. Amsterdam: John Benjamins Publishing.
Crowther, J., Dignen, S., D. Lea, eds. 2002. Oxford Collocations Dictionary for Students of English. Oxford University Press.

Drugo:

Baker, M. 1992. In Other Words. A Coursebook on Translation. London, New York: Routledge.
Bell, R. 1991. Translation and Translating. London: Longman.
Duff, A. 2000. Into English: Writing and Translating into English as a Second Language: A Practical Guide to Recurrent Difficulties. Ljubljana: DZS.
Klinar, S. 1994. Slovenska zemljepisna imena v angleških besedilih. Radovljica: Didakta.
Klinar, S. ur. 1996. Prispevki k tehniki prevajanja iz slovenščine v angleščino. Radovljica: Didakta.
Newmark, P. 1988. A Textbook of Translation. New York, London, Toronto, Sydney, Tokyo: Prentice Hall.