MAZnanstvenoraziskovalno delo in magistrski seminar

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: seminar

Nosilec

Izr. prof. dr. Gašper Ilc

Opis predmeta

Študenti se razdelijo v dve skupini glede na temo njihovega magistrskega dela, in sicer:

  • Jezikoslovje
  • Književnost

Predmet se osredinja na naslednje vsebinske točke:

  • raziskovalno delo v jezikoslovju in književnosti (vrste, teoretična izhodišča, metodološki postopki);
  • teoretični modeli in njihova vloga pri razumevanju jezikoslovnih in književnih pojavov;
  • teoretična izhodišča raziskovanja, uporabljene metode in interpretacija rezultatov;
  • raziskovalni projekt (opredelitev problema in raziskovalnih ciljev, pregled literature, zbiranje in obdelava gradiva, diskusija in interpretacija rezultatov, zaključek);
  • zbiranje in obdelava gradiva (delo s korpusi, vzorčenje, osnovni statistični izračuni itd.);
  • interpretacija raziskovalnih rezultatov, diskusija.

Jezikoslovje:
Biber, D., S. Conrad S. &R. Reppen. 1998. Corpus Linguistics. Investigation of Language Structure and Use. Cambridge: Cambridge University Press.
Ferligoj, A. 1995. Osnove statistike. Ljubljana: samozaložba.
Haegeman, Liliane. 2006. Thinking syntactically. A Guide to Argumentation and Analysis. Oxford, UK/ Cambridge, Mass.: Blackwell.
Schofield, P. 1994. Quantifying Language. A Researcher's and Teacher's Guide to Gathering Language Data and Reducing It to Figures. Clevedon: Mutilingual Matters.
Swales, J.M. & C.B. Feak. 1999. Academic Writing for Graduate Students. Ann Arbor: The University of Michigan Press.

Književnost:
Klarer, Mario. 1999. An Introduction to Literary Studies. London: Routledge.
Virk, Tomo. 1999. Moderne metode literarne vede in njihove filozofsko teoretske osnove. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
Waugh, Patricia 2006. Literary Theory and Criticism: An Oxford Guide. Oxford: Oxford UP.
Študent izbere literaturo glede na njegov raziskovalni projekt.