MASemantika in pragmatika

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: seminar

Izvajalci

Red. prof. dr. Dušan Gabrovšek
Izr. prof. dr. Gašper Ilc

Opis predmeta

Predmet uvaja slušatelje v področje semantike (pomenoslovja) in pragmatike. Predavanja s področja semantike obsegajo obravnavo leksikalne semantike (homonimije, polisemije, sinonimije in različnih tipov antonimije), osnove stavčne semantike (predpostavka in posledica; logični metajezik, predikatna logika) in osnove kognitivne semantike (metafora; kognitivne sheme). Predavanja s področja pragmatike obravanavjo vlogo konteksta in inference v komunikaciji, deiktična sredstva, jezikovne funkcije (Austinova teorija govornega dejanja) in implikacije govornega sporazumevanja (teorija P. Gricea). Čeprav je izhodišče pri obravnavi angleški jezik in je večina primerov iz tega jezika, je del predavanj posvečen protistavnim (angleško-slovenskim) vidikom posameznih obravnavanih področij.

Hurford, J.A., B. Heasley, in/and M.B. Smith. 2007. Semantics: A Coursebook. 2. izd. Cambridge: Cambridge University Press. Tudi na http://npu.edu.ua/!e-book/book/djvu/A/iif_kgpm_Hurford%20J.%20R.,%20Heasley%20B.%20Semantics.%20A%20Coursebook..pdf
Saeed, J. I. 2009. Semantics. 3. izd. Oxford: Blackwell.
Cruse, D.A. 2011. Meaning in Language - An Introduction to Semantics and Pragmatics. 3. izd. Oxford: Oxford University Press.