MANovejši ameriški roman (2. semester)

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: seminar

Nosilka

Red. prof. dr. Mojca Krevel

Izvajalka

Red. prof. dr. Mojca Krevel

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence:

 • Razvijanje primerjalnega vpogleda v ameriški roman po l. 1980.
 • Seznanjenost s temeljnimi teorijami o postmoderni in sposobnost profesionalne tipologizacije in klasifikacije posameznih del v skladu z vsebinsko-oblikovnimi značilnostmi postmoderne književnosti.
 • Sposobnost kritičnega pristopa k sodobnim ameriškim romanom.
 • Sposobnost samostojne analize in vrednotenja sodobnih ameriških romanov.
 • Sposobnost prenosa pridobljenih znanj na druga umetniška področja.
 • Sposobnost kritične uporabe primarnih in sekundarnih virov.

Vsebina:

 • Študentje se seznanijo z glavnimi teoretskimi izhodišči za obravnavo postmoderne dobe, zlasti v povezavi s postmodernim konceptom resničnosti in identitete, ter s strukturno logiko dominantnega postmodernega medija hiperteksta.
 • Pridobljena teoretska znanja študentje prenesejo v prakso s kritično analizo štirih sodobnih ameriških romanov.
 • Rezultate posameznih analiz nato primerjajo in ovrednotijo s stališča družbenega, zgodovinskega in kulturnega okolja njihovega nastanka.

Temeljna literatura:

 • Baudrillard, Jean. Simulaker in simulacija. Popoln zločin. Prev. Anja Kosjek. Ljubljana: ŠOU, Študentska založba, 1999.
 • Bolter, Jay David. Writing Space: The Computer, Hypertext, and the History of Writing. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1991.
 • Jameson, Fredric. Postmodernism or, the Cultural Logic of Late Capitalism. 1991. Durham: Duke University Press, 2001.
 • Kos, Janko. Na poti v postmoderno. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 1995.
 • ----. Postmodernizem. Literarni leksikon 43. Ljubljana: DZS, 1995.
 • McCaffery, Larry, ed. Storming the Reality Studio. A Casebook of Cyberpunk and Postmodern Fiction. Durham: Duke University Press, 1991.
 • McHale, Brian. Constructing Postmodernism. New York: Routledge, 1992.
 • Millard, Kenneth. Contemporary American Fiction. An Introduction to American Fiction since 1970. Oxford: Oxford University Press, 2000.
 • Romani: Seznam obravnavanih romanov dobijo študentje na začetku semestra.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica: 

 • 8-stranska seminarska naloga;
 • 5-minutna ustna predstavitev teme seminarske naloge;
 • Kratko (1 stran) poročilo o vsakem prebranem romanu;
 • Sodelovanje pri pouku, ki se upošteva pri končni oceni;
 • Prisotnost (vsaj 80 %) je pogoj za prijavo na izpitni rok;

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete