MATerminologija

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: seminar

Nosilka

Red. prof. dr. Marjeta Vrbinc

Izvajalka

Red. prof. dr. Marjeta Vrbinc

Opis predmeta

Študenti se pri predmetu Terminologija seznanijo z razvojem terminologije, z osnovnimi pojmi terminologije, s pomenom mednarodnih standardov in s terminologija kot interdisciplinarno vedo. Poleg tega je poudarek na terminologiji v praksi (terminografija), vrstah terminoloških slovarjev, elementih geselskega opisa, na računalništvu in terminološki metodologiji in praksi, terminoloških bazah podatkov, terminologiji in standardizaciji ter vlogi terminologov pri nudenju jezikovnih storitev.

 

Cabre, M. Theresa 2001. Terminology. Theory and Practice. John Benjamins.
Temmerman, Rita 2000. Towards new ways of terminology description: the sociocognitive approach. Amsterdam, Philadelphia: J. Benjamins.
Wright, Sue Ellen, Budin, Gerhard, eds. 1997. Handbook of terminology management. Volumes 1 and 2. Amsterdam, Philadelphia: J. Benjamins.

Fuertes-Olivera, Pedro Antonio, Arribas-Baño, Ascensión 2008. Pedagogical specialised lexicography: the representation of meaning in English and Spanish business dictionaries. Amsterdam, Philadelphia: J. Benjamins.