MAKontrastivna analiza slovenskega in angleškega jezika (1. & 2. semester)

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Nosilec

Red. prof. dr. Dušan Gabrovšek

Izvajalec

Red. prof. dr. Dušan Gabrovšek

Opis predmeta

Osnove protistavnega jezikoslovja: medjezikovni vpliv/odnosi; pozitivni in negativni transfer; primerljivost med jeziki. Oris sodobnega razvoja kontrastivnega jezikoslovja: »močna« verzija kontrastive (PREDVIDEVANJE težav pri učenju J2) in njena »šibka« verzija (OPAZOVANJE težav, tj. analiza napak tujejezičnih govorcev). Problematika t.im. vmesnega jezika. Današnje téme: zlasti kontrastivna retorika in pragmatika; retorična zgradba besedil; besedilna raven. Uporaba korpusov. Protistavnost v praksi – izbrana poglavja: pisne konvencije; terminologije; divergentna polisemija, vrzeli v leksiki; slogovna, konotativna in vezljivostna ustreznost; konceptualizacija; kulturološko specifično besedje; glagolski vid, predlogi, prilastkovno rabljeni samostalniki v angleščini, deležniški stavki.

Goméz González, M. de los, J.L. Mackenzie, in/and E.M. González Álvarez, ured./eds. 2008. Current Trends in Contrastive Linguistics. Amsterdam: John Benjamins Publishing.
James, C. 1998. Errors in Language Learning and Use. Harlow, Essex: Addison Wesley Longman.
Swan, M., in/and B. Smith. 2001. Learner English. 2. izd. / 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.
Ellis, R. 1997. Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press.