MAZnanstveno raziskovalno delo v tujejezikovni didaktiki

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: seminar

Opis predmeta

Cilji in kompetence

 1. Razumevanje osnov znanstvenoraziskovalnega dela v didaktiki učenja in poučevanja jezikov.
 2. Sposobnost snovanja in izvedbe raziskave, interpretacije, vrednotenja in predstavitve rezultatov.
 3. Razvijanje sposobnosti pisne in govorne komunikacije in argumentacije v akademskem diskurzu.

Opis vsebine

Osnove raziskovalne metodologije v preučevanju učenja in poučevanja tujih jezikov: kvalitativni in kvantitativni pristopi, postopki vzorčenja in zbiranja podatkov, obdelava podatkov, osnovni statistični izračuni, interpretacija in predstavitev rezultatov.

Faze raziskovalnega projekta: opredelitev problema in raziskovalnih ciljev, pregled literature, zbiranje in obdelava gradiva, pisanje raziskovalnega poročila.

Seminar je podpora študentom pri pripravi magistrskega dela.

Temeljni literatura in viri

 • Altrichter, H., P. Posch and B. Somekh. 1993. Teachers Investigate their Work: An Introduction to the methods of action research. London: Routledge.
 • Borg, S. 2013. Teacher Research in Language Teaching. Cambridge: CUP.
 • Gebhard, J. G. and R. Oprandy. 1999. Language Teaching Awareness: A Guide to Exploring Beliefs and Practices. Cambridge: CUP.
 • Kožuh, B. and J. Vogrinc. 2011. Obdelava podatkov. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
 • McDonough, J. and S. McDonough. 1997. Research Methods For English Language Teachers. London: Arnold.
 • Nunan, D. 1992. Research Methods in Language Learning. Cambridge: CUP.
 • Nunan, D. and C. Lamb. 1996. The Self-directed Teacher: Managing the learning process. Cambridge: CUP.
 • Nunan, D. and K. M. Bailey. 2009. Exploring Second Language Classroom Research. Heinle, Cengage Learning.
 • Richards, J. C. and C. Lockhart (eds.). 1994. Reflective Teaching in Second Language Classroom. Cambridge: CUP.
 • Wallace, M. J. 1991. Training Foreign Language Teachers: A reflective approach. Cambridge: CUP.
 • Wallace, M. 1998. Action research for language teachers. Cambridge: CUP.

Metode poučevanja in učenja

Seminarsko delo, domače naloge, predstavitve študentov pri seminarju

Načini ocenjevanja

Predstavitev študentovega raziskovalnega projekta pri seminarju

Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.