MAOtroška in mladinska književnost za učitelje (dvopredmetni pedagoški študij)

Število kreditnih točk: 5
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: predavanja

Nosilec

Red. prof. dr. Jason Blake

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 • Poznavanje sodobnih literarnokritičnih pogledov na otroško in mladinsko kjiževnost
 • Tehnike samostojnega kritičnega branja
 • Medkulturno ozaveščen bralec, sposoben samostojne kritiške presoje in razčlembe
 • Zmožnost samostojne rabe literarnoteoretičnih virov

Opis vsebine

 • Sodobni pogledi na otroško in mladinsko književnost
 • Književno besedilo in ideologija
 • Ciljni bralec otroške in mladinske književnosti
 • Vizualno podprta besedila
 • 'Kultura' in medkulturna komunikacija v otroški ter mladinski književnosti
 • Medbesedilnost
 • Lingvistika, stilistika in otroška ter mladinska književnost
 • Mladinska književnost iz angleško govorečega okolja v slovenskem literarnem sistemu

Temeljna literatura

Burke, L., T. Crowley, A. Girvin. 2000. The Routledge Language and Cultural Reader. London in New York: Routledge.

Hunt, P. (ured.) International Companion Encyclopedia of Children's Literature. Second edition. (zlasti Volume I: Part 1 in 2, Volume 2: Part 3, Part 4) London in New York: Routledge.

Lewis, D. 2001. Reading Contemporaray Picturebooks. London in New York: Routledge Falmer.

May, J. P. 1995. Children's Literature & Critical Theory. New York in Oxford: Oxford University Press.

Montgomery M., A. Durant, N. Fabb, T. Furniss, S. Mills. 1996 (1992). Advanced Reading Skills for Students of English Literature. London in New York: Routledge.

Pope, R. 1995. Textual Intervention. Critical & Creative Strategies for Literary Studies. London: Routledge.

Stephens, J., R., McCallum. 1998. Retelling Stories, framing Culture. Traditional story and Metanarratives in Children's literature. New York in London: Garland Publishing.

Styles, M., Bearne, E. 2003. Art, Narrative And Childhood. Stoke on Trent, UK in Sterling, USA: Trentham Books.

Zipes, Jack. 2002. The Brothers Grimm. From Enchanted Forests to the Modern World. New York in Houndmills: Palgrave Macmillan.

knjiž. besedila po dogovoru

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna ocena je sestavljena iz ocene seminarske naloge (50% končne ocene) in zagovora/predstavitve seminarske naloge v razredu (50% končne ocene).

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.