MAPedagoška praksa za učitelje angleščine 2. letnik (dvopredmetni pedagoški študij)

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 30
Oblika:

Izvajalka

Asist. mag. Andreja Drašler

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence
 • povezati teoretično znanje s praktičnimi izkušnjami oz. prenos teoretičnega znanja v prakso
 • učinkovito opazovati pedagoško delo izkušenih učiteljev in svojih kolegov
 • uspešno načrtovati pouk glede na potrebe in zmožnosti učencev
 • seznaniti se z naravo in vsebino poučevanja, pedagoškega dela in z njim povezanih aktivnosti
 • naučiti se voditi in obvladovati tujejezikovni razred
 • učinkovito uporabiti ustrezne metode in tehnike poučevanja angleščine
 • razviti zmožnost refleksije na opazovanje in poučevanje
 • naučiti se kritično vrednotiti lastno pedagoško uspešnost
 • uporabiti različne metode in tehnike preverjanja in ocenjevanja ter spremljanja napredka učencev angleškega jezika
 • naučiti se kritično vrednotiti različna učna gradiva, učni načrt za pouk angleščine
 • naučiti se razlikovati učence glede na njihove kognitivne, socialne in emocionalne zmožnosti ter stile in strategije učenja angleščine
 • razviti in uporabljati ustrezne metode za motiviranje učencev
 • naučiti se uporabljati IKT pri pouku tujega jezika in krepiti informacijsko pismenost
 • razvijanje zmožnosti timskega dela in sodelovanja na splošno;
 • razvijanje kritičnega, vendar spoštljivega odnosa do mnenja in stališč drugih;
 • razvijanje spoštovanja do vseh udeležencev v učnem procesu, še zlasti do učenca;
 • spodbujanje in razvijanje ravnanja, ki je skladno z moralnimi načeli in profesionalno etiko;
 • razvijanje sodelovalne “kulture učiteljske zbornice”;
 • razvija odnos do stalnega strokovnega izpopolnjevanja in vseživljenjskega učenja

Opis vsebine

Pedagoška praksa obsega opazovanje poučevanja učiteljev in kolegov s pomočjo ciljno usmerjenih opazovalnih nalog, razgovore z učiteljem mentorjem po opazovanju, razgovore o načrtovanju, pisanje priprav, samostojno poučevanje, (samo)vrednotenje poučevanja, sodelovanje z mentorjem v aktivnostih, ki spremljajo pedagoško delo (npr. roditeljski sestanek, izpolnjevanje šolske dokumentacije).

Pedagoška praksa za učitelje angleščine se praviloma izvaja na državnih osnovnih in srednjih šolah kjerkoli v Sloveniji, kjer je v programu zadostno število ur angleščine in kjer deluje učitelj, ki je lahko mentor študentu.

Praksa se izvaja v dveh delih v skupni dolžini treh tednov, in sicer dva tedna na osnovni šoli in en teden na srednji šoli ali obratno(po izboru študenta oziroma glede na možnosti). Študentje se praviloma sami dogovorijo, kje bodo opravljali prakso, izbrani mentor pa pisno potrdi sodelovanje z Oddelkom za anglistiko. Katedra za didaktiko angleščine vodi kumulativno evidenco vseh sodelujočih mentorjev in študentov ter shranjuje dokumentacijo o vseh opravljenih praksah.

Vsak študent opravlja prakso po navodilih, ki jih je Katedra za didaktiko angleščine izdala v knjižni obliki. Praksa obsega opazovanje mentorja pri poučevanju, samostojno poučevanje študenta ter različne druge oblike sodelovanja študenta z mentorjem.  O vsaki opravljeni praksi študent pripravi portfolio z ustreznimi poročili in dokazili.

Zaključek praktičnega usposabljanja predstavlja ocenjen nastop v razredu, ki ga študent opravi v prisotnosti izvajalca Didaktike angleščine s Filozofske fakultete. Ta nastop se zaradi logističnih razlogov organizira posebej in sicer v eni od šol na območju mesta Ljubljana, ki sodelujejo s Katedro za didaktiko angleščine.

Ker je pedagoška praksa INDIVIDUALNA obveznost vsakega študenta in se izvaja v različnih terminih na različnih šolah po vsej Sloveniji, to pomeni za izvajalca predmeta zahtevno organizacijsko delo in pripravo ter individualno spremljanje / oceno izvedenih praks. Vsak študent nato opravi še ločen izpitni pedagoški nastop, torej se izvede na enopredmetnem študiju do 30 nastopov letno. Vsak nastop vključuje: organizacijo in pripravo, prihod na lokacijo, opazovanje študentove učne ure, eno uro analitične diskusije s študentom in vrnitev na fakulteto. Za izvajalca predmeta zato pedagoški nastop enega študenta pomeni 3 ure pedagoške obremenitve.

Temeljna literatura

Gower, R., D. Phillips in S. Walters. 1995. Teaching Practice Handbook. Oxford: Heinemann.

Skela, J., Sešek, U. in M. Zavašnik. 2003. Pedagoška praksa. Teaching Practice Pack. Gradivo za praktično usposabljanje učiteljev angleščine. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

- 20 % portfolio s prakse na osnovni šoli

- 20 % portfolio s prakse na srednji šoli

- 10 % mentorjeva ocena izvedene učne ure na osnovni šoli

- 10 % mentorjeva ocena izvedene učne ure na srednji šoli

- 40 % končni pedagoški nastop

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.