MAPedagoška praksa za učitelje angleščine - 2. letnik (enopredmetni pedagoški študij)

Število kreditnih točk: 4
Število kontaktnih ur: 30
Oblika:

Izvajalka

Asist. mag. Andreja Drašler

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 • povezati teoretično znanje s praktičnimi izkušnjami oz. prenos teoretičnega znanja v prakso
 • učinkovito opazovati pedagoško delo izkušenih učiteljev in svojih kolegov
 • uspešno načrtovati pouk glede na potrebe in zmožnosti učencev
 • seznaniti se z naravo in vsebino poučevanja, pedagoškega dela in z njim povezanih aktivnosti
 • naučiti se voditi in obvladovati tujejezikovni razred
 • učinkovito uporabiti ustrezne metode in tehnike poučevanja angleščine
 • razviti zmožnost refleksije na opazovanje in poučevanje
 • naučiti se kritično vrednotiti lastno pedagoško uspešnost
 • uporabiti različne metode in tehnike preverjanja in ocenjevanja ter spremljanja napredka učencev angleškega jezika
 • naučiti se kritično vrednotiti različna učna gradiva, učni načrt za pouk angleščine
 • naučiti se razlikovati učence glede na njihove kognitivne, socialne in emocionalne zmožnosti ter stile in strategije učenja angleščine
 • razviti in uporabljati ustrezne metode za motiviranje učencev
 • naučiti se uporabljati IKT pri pouku tujega jezika in krepiti informacijsko pismenost
 • razvijanje zmožnosti timskega dela in sodelovanja na splošno;
 • razvijanje kritičnega, vendar spoštljivega odnosa do mnenja in stališč drugih;
 • razvijanje spoštovanja do vseh udeležencev v učnem procesu, še zlasti do učenca;
 • spodbujanje in razvijanje ravnanja, ki je skladno z moralnimi načeli in profesionalno etiko;
 • razvijanje sodelovalne “kulture učiteljske zbornice”;
 • razvija odnos do stalnega strokovnega izpopolnjevanja in vseživljenjskega učenja.
Opis vsebine

Pedagoška praksa obsega opazovanje poučevanja učiteljev in kolegov s pomočjo ciljno usmerjenih opazovalnih nalog, razgovore z učiteljem mentorjem po opazovanju, razgovore o načrtovanju, pisanje priprav, samostojno poučevanje, (samo)vrednotenje poučevanja, sodelovanje z mentorjem v aktivnostih, ki spremljajo pedagoško delo (npr. roditeljski sestanek, izpolnjevanje šolske dokumentacije).

Pedagoška praksa za učitelje angleščine se praviloma izvaja na državnih osnovnih in srednjih šolah kjerkoli v Sloveniji, kjer je v programu zadostno število ur angleščine in kjer deluje učitelj, ki je lahko mentor študentu.

Praksa se izvaja v dveh delih v skupni dolžini treh tednov, in sicer dva tedna na osnovni šoli in en teden na srednji šoli ali obratno (po izboru študenta oziroma glede na možnosti) – en teden v 1. letniku in dva tedna v 2. letniku. Študentje se praviloma sami dogovorijo, kje bodo opravljali prakso, izbrani mentor pa pisno potrdi sodelovanje z Oddelkom za anglistiko. Katedra za didaktiko angleščine vodi kumulativno evidenco vseh sodelujočih mentorjev in študentov ter shranjuje dokumentacijo o vseh opravljenih praksah.

Vsak študent opravlja prakso po navodilih, ki jih je Katedra za didaktiko angleščine izdala v knjižni obliki. Praksa obsega opazovanje mentorja pri poučevanju, samostojno poučevanje študenta ter različne druge oblike sodelovanja študenta z mentorjem.  O vsaki opravljeni praksi študent pripravi portfolio z ustreznimi poročili in dokazili.

Zaključek praktičnega usposabljanja predstavlja ocenjen nastop v razredu, ki ga študent opravi v prisotnosti izvajalca Didaktike angleščine s Filozofske fakultete, in sicer po opravljeni praksi v 2. letniku. Ta nastop se zaradi logističnih razlogov organizira posebej in sicer v eni od šol na območju mesta Ljubljana, ki sodelujejo s Katedro za didaktiko angleščine.

Ker je pedagoška praksa INDIVIDUALNA obveznost vsakega študenta in se izvaja v različnih terminih na različnih šolah po vsej Sloveniji, to pomeni za izvajalca predmeta zahtevno organizacijsko delo in pripravo ter individualno spremljanje / oceno izvedenih praks. Vsak študent nato opravi še ločen izpitni pedagoški nastop, torej se izvede na enopredmetnem študiju do 30 nastopov letno. Vsak nastop vključuje: organizacijo in pripravo, prihod na lokacijo, opazovanje študentove učne ure, eno uro analitične diskusije s študentom in vrnitev na fakulteto. Za izvajalca predmeta zato pedagoški nastop enega študenta pomeni 3 ure pedagoške obremenitve.

Temeljna literatura

Gower, R., D. Phillips in S. Walters. 1995. Teaching Practice Handbook. Oxford: Heinemann.

Skela, J., Sešek, U. in M. Zavašnik. 2003. Pedagoška praksa. Teaching Practice Pack. Gradivo za praktično usposabljanje učiteljev angleščine. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

V 1. letniku:

 • 60 % portfolio o opravljeni praksi
 • 40 % mentorjeva ocena izvedene učne ure 

V 2. letniku:

 • 40 % portfolio o opravljeni praksi
 • 20 % mentorjeva ocena izvedene učne ure 
 • 40 % končni pedagoški nastop

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.