MAPoučevanje angleščine v različnih starostnih obdobjih

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 0
Oblika:

Izvajalka

Asist. mag. Andreja Drašler

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

  • naučiti se razlikovati učence glede na njihove kognitivne, socialne in emocionalne zmožnosti v različnih starostnih obdobjih (tj. otroštvo, adolescenca, odraslost)
  • uspešno načrtovati pouk glede na potrebe in zmožnosti učencev v različnih starostnih obdobjih
  • naučiti se uporabiti ustrezne metode in tehnike poučevanja glede na posamezno starostno obdobje
  • naučiti se uporabiti različne metode in tehnike preverjanja in spremljanja napredka učencev v različnih starostnih obdobjih
  • naučiti se kritično vrednotiti učbenike in didaktična gradiva za poučevanje angleščine v različnih starostnih obdobjih
  • naučiti se opazovati učenja in poučevanja jezika v različnih starostnih obdobjih
  • naučiti se kritično vrednotiti poučevanje
  • razviti socialne veščine ter ustrezna stališča in vrednote

Opis vsebine

Temeljne vsebine predmeta so: poznavanje značilnosti  in procesov usvajanja tujega jezika ter pomena kognitivnih, socialnih in emocionalnih dejavnikov glede na posamezno starostno obdobje, poznavanje, razumevanje in uporaba širokega nabora metodologij poučevanja angleščine glede na potrebe učencev, načrtovanje pouka, organizacijski vidiki pouka, učbeniška gradiva in drugi viri, spremljanje napredka učencev, vloga maternega jezika pri pouku angleščine, tehnike vodenja razreda, motivacija za učenje tujega jezika, medkulturne razsežnosti pouka angleščine, uporaba igre pri pouku angleškega jezika, projektno delo, tematsko načrtovanje, na dejavnostih temelječa metodologija, jezikovni listovnik za mlajše, itd.

Temeljna literatura

Brewster, J., G. Ellis, in D. Girard. 2002. The Primary English Teacher's Guide. [2. izdaja].London: Penguin Books.

Brumfit, C., J. Moon, in R. Tongue (ur.). 1991. Teaching English to Children. London: Collins ELT.

Cameron, L. 2001. Teaching Languages to Young Learners. Cambridge: CUP.

Čok, L., J. Skela, B. Kogoj, in C. Razdevšek-Pučko. 1999. Učenje in poučevanje tujega jezika:Smernice za učitelje v drugem triletju osnovne šole. Ljubljana in Koper: Pedagoška fakulteta in ZRS RS.

Lewis, M. (ur.). 1997. New Ways in Teaching Adults. Alexandria, Virginia: TESOL.

McKay, H., in A. Tom. 1999. Teaching Adult Second Language Learners. Cambridge: CUP.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Seminarska naloga.

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.