MAMetode in tehnike pouka angleščine

Število kreditnih točk: 7
Število kontaktnih ur: 60
Oblika:

Nosilec

Red. prof. dr. Janez Skela

Izvajalci

Asist. mag. Andreja Drašler
Red. prof. dr. Janez Skela

Opis predmeta

Kontaktne ure

30 ur predavanj in 30 ur seminarja

Cilji in predmetno specifične kompetence

 • razumeti osnovna načela komunikacijskega poučevanja tujih jezikov in pokazati, kako se ta načela odražajo v praksi;
 • prikazati metodologijo in razredno prakso značilno za tujejezikovno poučevanje v osnovni in srednji šoli;
 • razumeti medsebojno prepletenost jezikovnih zmožnosti;
 • seznaniti se z osnovnimi značilnostmi poučevanja različnih jezikovnih zmožnosti in podzmožnosti (tj. slušnega in bralnega razumevanja, ustnega in pisnega sporočanja, besedišča, slovnice) in se naučiti, kako te zmožnosti poučevati;
 • osvetliti značilnosti medpredmetnega povezovanja pri pouku tujega jezika;
 • seznanitev z in uporaba določenih učnih gradiv za pouk angleščine v osnovni in srednji šoli;
 • načrtovati pouk angleščine na podlagi različnih zaporedij oz. modelov poučevanja;
 • razvijati zmožnost samoocenjevanja in samorefleksije, ki jim bo v pomoč pri kasnejšem stalnem izboljševanju svojega poučevanja;
 • razvijanje lastne ustvarjalnosti pri uporabi sodobnih pristopov pri pouku angleščinenavajati se na spremljanje in (akcijsko) raziskovanje pouka angleščine

Opis vsebine

 • učna gradiva za pouk tujega jezika – osnovni pojmi
 • poučevanje ATJ (angleščine kot tujega jezika) v različnih starostnih obdobjih
 • poučevanje jezika v heterogenih učnih skupinah
 • raba jezika pri pouku angleščine
 • avtonomija učenca pri pouku tujega jezika
 • preverjanje in ocenjevanje jezikovnega znanja (osnovni pojmi)
 • poučevanje angleščine za posebne potrebe
 • književnost kot del pouka ATJ
 • medkulturna dimenzija poučevanja ATJ
 • vsebinsko in jezikovno celostno učenje

Temeljna literatura

 • Cunningsworth, A. 1995. Choosing your Coursebook. Oxford: Heinemann.
 • Tomlinson, B. (ed.). 2008. English Language Learning Materials: A Critical Review. London: Continuum.
 • Harmer, J. 2007. The Practice of English Language Teaching. [4th ed.]. Harlow: Longman. Chapter 5, Section A.
 • Hughes, G. 2005. A Handbook of Classroom English. Oxford: OUP.
 • Prodromou, L. 1992. Mixed Ability Classes. London & Basingstoke: Macmillan.
 • Tomalin, B. 2008. Culture – the fifth language skill. http://www.teachingenglish.org.uk/articles/culture-fifth-language-skill
 • Carter, R., and M. N. Long. 1991. Teaching Literature. London: Longman.
 • Collie, J., and S. Slater. 1987. Literature in the Language Classroom: A resource book of ideas and activities. Cambridge: CUP.
 • Duff, A., and A. Maley. 1990. Literature. Oxford: OUP.
 • Benson, P., and P. Voller (eds.). 1997. Autonomy and Independence in Language Learning. London and New York: Longman.
 • Sharle, A., and A. Szabó. 2000. Learner Autonomy. Cambridge: CUP.
 • Thanasoulas, D. 2000. What is Learner Autonomy and How Can It Be Fostered? The Internet TESL Journal, Vol. VI, No. 11. http://iteslj.org/Articles/Thanasoulas-Autonomy.html
 • Hutchinson, T., Waters, A. 1987. English for Specific Purposes. Cambridge: CUP.
 • Coyle, D., P. Hood, and D. Marsh. 2010. CLIL: Content and Language Integrated Learning. Cambridge: CUP.
 • Dale, L. and R. Tanner. 2012. CLIL Activities: A Resource for Subject and Language Teachers. Cambridge: CUP.
 • Mehisto, P., D. Marsh, and M. J. Frigols. 2008. Uncovering CLIL: Content and Language Integrated Learning in Bilingual and Multilingual Education. Oxford: Macmillan.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Seminarska naloga

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.