MAZnanstveno raziskovalno delo in magistrski seminar (enopredmetni nepedagoški študij)

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: seminar

Izvajalec

Izr. prof. dr. Gašper Ilc

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

1. Uzaveščanje pluralnosti teoretičnih in metodoloških pristopov v jezikoslovju in  literarnih vedah.
2. Sposobnost razumevanja teoretičnih in metodoloških principov, njihovega vrednotenja in prenosa v konkretno raziskovalno delo.
3. Sposobnost izvedbe lastne raziskave, interpretacije in vrednotenja rezultatov.
4. Razvijanje sposobnosti samostojnega dela z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.
5. Razvijanje sposobnosti pisne in govorne komunikacije in argumentacije v akademskem diskurzu.

Opis vsebine

Raziskovalno delo v jezikoslovju in literarnih vedah: vrste,  teoretična izhodišča,  metodološki postopki. Teoretični modeli in njihova vloga  pri razumevanju človeškega delovanja. Teoretična izhodišča raziskovanja, uporabljene metode in interpretacija rezultatov.
Raziskovalni projekt: opredelitev problema in raziskovalnih ciljev,  pregled literature, zbiranje in obdelava gradiva, diskusija in interpretacija rezultatov, zaključek.
Zbiranje in obdelava gradiva: delo s korpusi, vzorčenje, osnovni statistični izračuni.
Magistrski seminar je usmerjen v  izdelavo magistrskega dela: izbira teme in priprava dispozicije, izbor relevantne literature, zbiranje gradiva,  zasnova in izvedba raziskave, oblikovanje besedila. Govorna predstavitev in zagovor.

Temeljna literatura

Biber, D., S. Conrad S. &R. Reppen (1998) Corpus Linguistics. Investigation of Language Structure and Use. Cambridge: Cambridge University Press.
Ferligoj, A. (1995) Osnove statistike. Ljubljana: samozaložba.
Schofield, P. (1994) Quantifying Language. A Researcher's and Teacher's Guide to Gathering Language Data and Reducing It to Figures. Clevedon: Mutilingual Matters.
Swales, J.M. & C.B. Feak (1999) Academic Writing for Graduate Students. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
Klarer, Mario. (1999). An Introduction to Literary Studies. London: Routledge.
Kos, Janko. (1981) Morfologija literarnega dela. Ljubljana: DZS.
Virk, Tomo. (1999). Moderne metode literarne vede in njihove filozofsko teoretske osnove. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
Waugh, Patricia (2006). Literary Theory and Criticism: An Oxford Guide. Oxford:
Oxford UP.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Raziskovalno poročilo s predstavitvijo  na seminarju.
Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete