Knjižnični red

Vpis in članstvo
Storitve
Izposoja, rok izposoje, rezervacije, vračanje gradiva, opomini
Čitalniško gradivo
Urnik izposoje
Medknjižnična izposoja
Cenik

Osrednja humanistična knjižnica Filozofske fakultete: Knjižnični red Knjižnice za anglistiko, germanistiko in prevajalstvo

Splošno

Knjižnični red Knjižnice za anglistiko, germanistiko in prevajalstvo podrobneje določa način in pogoje njenega poslovanja. Oblikovan je v skladu s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja Osrednje humanistične knjižnice Filozofske fakultete v Ljubljani (v nadaljevanju: Pravilnik OHK FF ) in njemu nadrejenimi pravnimi akti. 

Vpis in članstvo

Fizična ali pravna oseba se z vpisom v eni od knjižnic OHK FF včlani v vse knjižnice OHK FF. Za študente UL se članstvo obnavlja z vpisom ob začetku študijskega leta, študentska izkaznica UL pa velja kot izkaznica OHK FF. Drugi uporabniki se včlanijo v eni od oddelčnih knjižnic, poravnajo članarino (letno, polletno, četrtletno ali mesečno) po veljavnem ceniku OHK FF in prejmejo izkaznico OHK FF. Plačila članarine so oproščeni člani med 16. in 18. letom starosti, brezposelni z veljavnim potrdilom območne enote ZZRS, člani ZBDS, zaposleni in upokojenci FF ter zaposleni na UL po načelu vzajemnosti.

Storitve knjižnice

Člani

Osnovne storitve knjižnice za člane:

vpogled v knjižnične zbirke in njihova uporaba, uporaba javnih knjižničnih katalogov in drugih podatkovnih zbirk in informacijskih virov na svetovnem spletu, posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva, izposoja knjižničnega gradiva v knjižnici in na dom, usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice, pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv in informacij ter pri uporabi knjižnice, seznanjanje z novostmi v knjižnici, rezerviranje in naročanje knjižničnega gradiva, uporaba tehnične opreme, namenjene uporabnikom, dostop do dejavnosti in prireditev v knjižnici.

Nečlani

Nečlanom knjižnice OHK FF omogočajo naslednje storitve:

  • vpogled v knjižnične zbirke in njihova uporaba,
  • uporaba javnih knjižničnih katalogov, vzajemnega kataloga in drugih podatkovnih zbirk in informacijskih virov na svetovnem spletu v okviru licenčnih omejitev,
  • posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva,
  • pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv in informacij ter pri uporabi knjižnice,
  • uporaba tehnične opreme, namenjene uporabnikom,
  • dostop do dejavnosti in prireditev v knjižnici.

Razen storitev, ki so navedene v veljavnem ceniku, so vse naštete knjižnične storitve brezplačne.

Uporaba in izposoja gradiva

Knjižnično gradivo lahko v oddelčnih knjižnicah OHK FF uporabljajo vsi uporabniki, na dom pa si ga lahko izposodijo le člani. Izposoja je možna samo z veljavno študentsko izkaznico oz. indeksom ali s knjižnično izkaznico.

Knjižnično gradivo si član lahko izposodi na dom le osebno, s pisnim pooblastilom člana lahko to izjemoma stori druga oseba. Ob izposoji na dom prejme član seznam izposojenega gradiva, na katerem je označen datum, do katerega je dolžan vrniti posamezno gradivo. Za gradivo, ki še ni obdelano v vzajemnem katalogu COBIB, mora pravilno in čitljivo izpolniti zadolžnico za vsak izvod gradiva.

Naročanje in rezervacija gradiva

Člani lahko naročajo ali rezervirajo gradivo za izposojo na dom osebno v knjižnici, pisno, telefonsko ali po elektronski pošti; ko je gradivo na voljo, član prejme e-sporočilo, naročeno oz. rezervirano gradivo pa mora prevzeti v roku 3 delovnih dni od dne, ko je gradivo na voljo.

Vračanje gradiva

Član lahko vrne na dom izposojeno gradivo:

  • v oddelčno knjižnico med uradnimi urami,
  • v knjižni nabiralnik v pritličju pred sobo 37 v času odprtosti skupne čitalnice (pon-pet 7-21, sob 7-18),
  • po pošti s priporočeno pošiljko.

Gradivo lahko namesto člana vrne tudi druga oseba.

Čitalniško gradivo

Na dom si načeloma NI MOGOČE IZPOSODITI: priročniškega gradiva, diplomskih in magistrskih del ter doktorskih disertacij, dragocenega in arhivskega gradiva.

Diplomska in magistrska dela ter doktorske disertacije lahko obiskovalci knjižnice uporabljajo samo v oddelčni čitalnici, ostalo čitalniško gradivo pa tudi v skupni čitalnici FF; slednjega morajo vrniti isti dan v matično knjižnico ali v knjižni nabiralnik.

Pred uporabo čitalnice je priporočljivo, da obiskovalec odloži osebno prtljago v garderobne omarice na hodniku ob vhodu v knjižnico. Pri izposojevalnem pultu dobi ključe od omarice in pusti študentsko izkaznico, indeks ali knjižnično izkaznico v hrambo za čas uporabe knjižnice.

Rok za izposojo gradiva

Rok za izposojo gradiva na dom je za večino gradiva 1 mesec, za predpisano študijsko gradivo 14 dni, za manjši del gradiva pa 1 teden. Če gradivo ni rezervirano oz. po njem ni velikega povpraševanja, lahko član rok izposoje petkrat podaljša. Če član potrebuje gradivo pri izdelavi diplomskega ali magistrskega dela ali doktorske disertacije, mu knjižnica lahko v okviru možnosti omogoči večkratno podaljšanje izposojevalnega roka. Podaljšava ni možna pri gradivu, ki ima zaradi posebne obravnave programsko onemogočeno podaljševanje (vzorčne diplomske naloge, obvezno čtivo v malo izvodih ipd.).

Rok za izposojo lahko član podaljša osebno, po telefonu, preko el. pošte (ohk.ger@ff.uni-lj.si) ali spletnega servisa Moje knjižnice. 

Opomini in zamudnine

Izposoja gradiva je mogoča le, če je uporabnik vrnil vse gradivo, ki mu je potekel izposojevalni rok, in pri dolgu ni presegel časovnega (90 dni) ali denarnega limita (14 evrov).

Če član izposojevalni rok prekorači, mu knjižnica drugi dan po prekoračitvi roka začne zaračunavati zamudnino. Pri prekoračitvi roka za 5 delovnih dni lahko začne knjižnica uporabniku pošiljati opomine. Knjižnica pošilja 1., 2., 3. in 4. opomin ali opomin pred tožbo. Če član tudi zadnjega opomina ne upošteva, oddelčna knjižnica OHK FF v enem mesecu lahko sproži postopek za izterjavo pri pristojnem sodišču v Ljubljani.

Datumi pošiljanja opominov za študijsko leto 2018/2019:

16. 10. 2018, 27. 11. 2018, 18. 12. 2018, 15. 1. 2019, 19. 2. 2019, 19. 3. 2019, 16. 4. 2019, 21. 5. 2019, 18. 6. 2019, 16. 7. 2019, 20. 8. 2019, 17. 9. 2019. Opomine praviloma pošiljamo vsak tretji torek v mesecu.

Medknjižnična izposoja

Medknjižnična izposoja ne poteka v okviru oddelčnih knjižnic, ampak OHK FF kot celote. Preko medknjižnične izposoje si člani OHK FF (fizične in pravne osebe) lahko naročite knjige, fotokopije člankov in članke v elektronski obliki. Naročilo lahko oddate:

 Filozofska fakulteta UL
Osrednja humanistična knjižnica
Medknjižnična izposoja
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana
 
Preklic ni možen za naročila, poslana v tujino, in za gradivo, ki je že v procesu pošiljanja.

Gradivo prevzamete in vrnete osebno v pisarni OHK FF (soba 37) v času uradnih ur oz. po dogovoru. Če gradiva ne prevzamete, niste oproščeni plačila stroškov.

Rok dobave

Običajni rok dobave je 2 do 5 dni, za gradivo iz tujine od 7 do 14 dni. O prispelem gradivu vas obvestimo.

Izposojevalni rok

Izposojevalni rok določa knjižnica dobaviteljica in se načeloma ne podaljšuje.

Cena

Stroške izposoje (in morebitno poštnino) po veljavnem ceniku OHK FF poravnate z gotovino ob prejemu gradiva. Zaposleni na FF lahko stroške poravnate iz svojih raziskovalnih sredstev.

Odprtost knjižnice

Knjižnica za anglistiko, germanistiko in prevajalstvo je odprta za uporabnike po naslednjem urniku: ponedeljek, četrtek in petek 7.30.00-14.00, torek in sreda 7.30-18.00.

Cenik OHK FF

Cenik OHK FF sprejme Upravni odbor FF. 

Knjižnični red začne veljati z dnem, ko ga potrdi Svet OHK FF.

Pojdi na vrh strani