Knjižnični red

Vpis in članstvo

Storitve

Izposoja, rok izposoje, rezervacije, vračanje gradiva, opomini

Čitalniško gradivo

Urnik izposoje

Medknjižnična izposoja

Cenik

Osrednja humanistična knjižnica Filozofske fakultete: Knjižnični red Knjižnice za anglistiko, germanistiko in prevajalstvo

Splošno

Knjižnični red Knjižnice za anglistiko, germanistiko in prevajalstvo podrobneje določa način in pogoje njenega poslovanja. Oblikovan je v skladu s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja Osrednje humanistične knjižnice Filozofske fakultete v Ljubljani (v nadaljevanju: Pravilnik OHK) in njemu nadrejenimi pravnimi akti. Celotno besedilo Pravilnika OHK je dostopno na spletnem naslovu http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/Dejavnosti/OHK/OKnjiznici/AktiOHK/PravilaOHK.html.

Vpis in članstvo

Fizična ali pravna oseba se z vpisom v eni od knjižnic OHK FF včlani v vse knjižnice OHK FF. Za študente UL se članstvo obnavlja z vpisom ob začetku študijskega leta, študentska izkaznica UL pa velja kot izkaznica OHK FF. Drugi uporabniki se včlanijo v eni od oddelčnih knjižnic, poravnajo članarino (letno, polletno, četrtletno ali mesečno) po veljavnem ceniku OHK FF in prejmejo izkaznico OHK FF. Plačila članarine so oproščeni člani med 16. in 18. letom starosti, brezposelni z veljavnim potrdilom območne enote ZZRS, člani ZBDS, zaposleni in upokojenci FF ter zaposleni na UL po načelu vzajemnosti.

 

Storitve knjižnice

Člani

Osnovne storitve knjižnice za člane:

vpogled v knjižnične zbirke in njihova uporaba,uporaba javnih knjižničnih katalogov in drugih podatkovnih zbirk in informacijskih virov na svetovnem spletu,posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva,izposoja knjižničnega gradiva v knjižnici in na dom,usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice,pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv in informacij ter pri uporabi knjižnice,seznanjanje z novostmi v knjižnici,rezerviranje in naročanje knjižničnega gradiva,uporaba tehnične opreme, namenjene uporabnikom,dostop do dejavnosti in prireditev v knjižnici.

Nečlani

Nečlanom knjižnice OHK omogočajo naslednje storitve:

  • vpogled v knjižnične zbirke in njihova uporaba,
  • uporaba javnih knjižničnih katalogov, vzajemnega kataloga in drugih podatkovnih zbirk in informacijskih virov na svetovnem spletu v okviru licenčnih omejitev,
  • posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva,
  • pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv in informacij ter pri uporabi knjižnice,
  • uporaba tehnične opreme, namenjene uporabnikom,
  • dostop do dejavnosti in prireditev v knjižnici.

Razen storitev, ki so navedene v veljavnem ceniku, so vse naštete knjižnične storitve brezplačne.

Uporaba in izposoja gradiva

Knjižnično gradivo lahko v oddelčnih knjižnicah OHK uporabljajo vsi uporabniki, na dom pa si ga lahko izposodijo le člani. Izposoja je možna samo z veljavno študentsko izkaznico oz. indeksom ali s knjižnično izkaznico.

Knjižnično gradivo si član lahko izposodi na dom le osebno, s pisnim pooblastilom člana lahko to izjemoma stori druga oseba. Ob izposoji na dom prejme član seznam izposojenega gradiva, na katerem je označen datum, do katerega je dolžan vrniti posamezno gradivo. Za gradivo, ki še ni obdelano v vzajemnem katalogu COBIB, mora pravilno in čitljivo izpolniti zadolžnico za vsak izvod gradiva.

Naročanje in rezervacija gradiva

Člani lahko naročajo ali rezervirajo gradivo za izposojo na dom osebno v knjižnici, pisno, telefonsko ali po elektronski pošti; ko je gradivo na voljo, član prejme e-sporočilo, naročeno oz. rezervirano gradivo pa mora prevzeti v roku 3 dni od dne, ko je gradivo na voljo.

Vračanje gradiva

Član lahko vrne gradivo, izposojeno na dom:

  • v oddelčno knjižnico med uradnimi urami,
  • v dežurno knjižnico izven uradnih ur matične knjižnice (razpored dežurnih knjižnic je objavljen na oglasni deski in spletnih straneh OHK ter v vsaki oddelčni knjižnici),
  • v knjižni nabiralnik v pritličju pred sobo 10 v času odprtosti skupne čitalnice (pon-pet 7-21, sob 7-18),
  • po pošti s priporočeno pošiljko.

Gradivo lahko namesto člana vrne tudi druga oseba.

Čitalniško gradivo

Na dom si načeloma NI MOGOČE IZPOSODITI: periodičnih publikacij, priročniškega gradiva, diplomskih in magistrskih del ter doktorskih disertacij, dragocenega in arhivskega gradiva.

Diplomska in magistrska dela ter doktorske disertacije lahko obiskovalci knjižnice uporabljajo samo v oddelčni čitalnici, ostalo čitalniško gradivo pa tudi v skupni čitalnici FF; slednjega morajo vrniti isti dan v matično knjižnico, dežurno knjižnico ali v knjižni nabiralnik.

Pred uporabo čitalnice mora obiskovalec obvezno odložiti osebno prtljago v garderobne omarice na hodniku ob vhodu v knjižnico. Pri izposojevalnem pultu dobi ključe od omarice in pusti študentsko izkaznico, indeks ali knjižnično izkaznico v hrambo za čas uporabe knjižnice.

 

Rok za izposojo gradiva

Rok za izposojo gradiva na dom je za večino gradiva 1 mesec, za predpisano študijsko gradivo 14 dni, za manjši del gradiva pa 1 teden. Če gradivo ni rezervirano oz. po njem ni velikega povpraševanja, lahko član rok izposoje načeloma dvakrat podaljša. Če član potrebuje gradivo pri izdelavi diplomskega ali magistrskega dela ali doktorske disertacije, mu knjižnica lahko v okviru možnosti omogoči večkratno podaljšanje izposojevalnega roka. Podaljšava ni možna pri  gradivu, ki ima zaradi posebne obravnave programsko onemogočeno podaljševanje (vzorčne diplomske naloge, obvezno čtivo v malo izvodih ipd.).

Rok za izposojo lahko član podaljša osebno, telefonsko, (ohk.ger@ff.uni-lj.si) ali avtomatiziranega sistema izposoje (COBISS/OPAC - Moja knjižnica).

Opomini in zamudnine

Izposoja gradiva je mogoča le, če je uporabnik vrnil vse gradivo, ki mu je potekel izposojevalni rok, in pri dolgu ni presegel časovnega (6 mesecev) ali denarnega limita (14 evrov).

Če član izposojevalni rok prekorači, mu knjižnica drugi dan po prekoračitvi roka začne zaračunavati zamudnino. Pri prekoračitvi roka za 5 delovnih dni lahko začne knjižnica uporabniku pošiljati opomine. Knjižnica pošilja 1., 2., 3. in 4. opomin ali opomin pred tožbo. Če član tudi zadnjega opomina ne upošteva, oddelčna knjižnica OHK v enem mesecu lahko sproži postopek za izterjavo pri pristojnem sodišču v Ljubljani.

V štud. letu 2013/2014 bodo knjižnice OHK pošiljale opomine po naslednjem razporedu:
15. oktober 2013, 26. november 2013, 17. december 2013, 14. januar 2014, 18. februar 2014, 18. marec 2014, 15. april 2014, 20. maj 2014, 17. junij 2014, 15. julij 2014, 19. avgust 2014 in 16. september 2014.

Medknjižnična izposoja

Medknjižnična izposoja ne poteka v okviru oddelčnih knjižnic, ampak OHK kot celote. Izpolnjen zahtevek za medknjižnično izposojo (obrazec MKI), ki je objavljen na spletni strani OHK: http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/Dejavnosti/OHK/Storitve/MedknjiznicnaIzposoja.html, je treba oddati v pisarni OHK, s. 11, ali poslati po e-pošti na naslov illfflj@ff.uni-lj.si.

Odprtost knjižnice

Knjižnica za anglistiko, germanistiko in prevajalstvo je odprta za uporabnike po naslednjem urniku: ponedeljek, četrtek in petek 8.00-14.00, torek in sreda 8.00-18.00.

Cenik OHK

Cenik OHK sprejme Upravni odbor FF. Cenik je priloga Pravilnika OHK (http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/Dejavnosti/OHK/OKnjiznici/AktiOHK/cenik%20ohk.pdf).

Knjižnični red začne veljati z dnem, ko ga potrdi Svet OHK.

Ljubljana, 15. 1. 2011                     Predsednik Sveta OHK: izr. prof. dr. Jernej Zupančič

Pojdi na vrh strani