Katalogizacija kartografskega gradiva

 KATALOGIZACIJA KARTOGRAFSKEGA GRADIVA

Merilo
Zemljevidi - primer
Atlasi - primer
Tabela po poljih COMARC z razlago in primeri

 Kartografsko gradivo je tisto gradivo, ki v celoti ali po delih predstavlja Zemljo ali katerokoli drugo nebesno telo v kakršnemkoli merilu. To so zemljevidi, načrti, atlasi, globusi, digitalni zemljevidi, navigacijske karte, satelitske fotografije, ortofotografije. Kartografsko gradivo v elektronski obliki obdelamo kot elektronski vir (ID=224593664).

Kartografsko gradivo popisujemo v maski N, za neknjižno gradivo. Viri podatkov so kartografska enota sama, embalaža (mapa, ovoj, škatla, stojalo za globus), spremno gradivo ali brošura.

Kako sami izračunamo približno merilo?

Izmerimo razdaljo med dvema točkama na karti. Npr. 5 cm.

Vzamemo drug zemljevid, ki prikazuje enako območje in je merilo znano (npr. 1 : 50. 000) , izmerimo razdaljo med izbranima točkama. Izmerili smo npr. 8 cm. Zemljevid v merilu 1 : 50. 0000 prikazuje na 1 cm 500 m (50. 000 cm) v naravi. Izmerjeno razdaljo dobimo tako, da pomnožimo 8 x 500 m = 4000 m oziroma 4 km. Naša razdalja je 4 km.  Merilo za prvi zemljevid izračunamo tako, da 4 km (400000 cm) delimo s 5 cm = 800000 cm, kar pomeni da znaša merilo 1 : 80.000.

Primer zapisa za zemljevid

ID=251008000

001  [a]n - nov zapis  [b]e - kartografsko gradivo, tiskano  [c]m -
     monografska publikacija  [d]0 - ni hierarhičnega odnosa  [7]ba - latinica
021  [a]svn - Slovenija  [b]201002725
100  [b]d - publikacija, zaključena ob izidu ali v enem koledarskem letu
     [c]2010  [e]k - odrasli, zahtevno (neleposlovje)  [h]slv - slovenski  [l]ba
     - latinica
1010 [a]slv - slovenski  [i]slv - slovenski  [i]eng - angleąki
102  [a]svn - Slovenija
120  [a]b - večbarvno  [b]a - kazalo ali seznam imen na enoti  [c]a - besedilo
     na enoti  [d]a - izohipse  [d]b - senčeni relief  [d]g - viąinske točke
121  [a]a - dvodimenzionalna  [c]aa - papir  [d]b - tisk, odtis  [g]a -
     posamezna publikacija
1231 [a]a - linearno merilo  [b]75000
124  [b]d - zemljevid  [a]a - nefotografski prikaz
2001 [a]Štajerska  [b]Kartografsko gradivo  [e]turistična karta  [d]Tourist map
     of Štajerska  [e]tourist map  [e]Maribor, Pohorje, Kozjak, Slovenske
     gorice, Dravska ravan  [f]zasnova in redakcija Matjaž Pevec  [g]izvedba
     Matjaž Pevec ... [et al.]  [g]besedilo Vili Kos  [g]fotografije Bojan
     Saksida, Matjaž Pevec
206  [a]1:75.000
210  [a]Ljubljana  [c]Kartografija  [d][2010]  [e]Ljubljana  [g]Hren
215  [a]1 zvd.  [c]barve  [d]97 x  66 cm na listu 99 x  68 cm, zložen na 12 x  23
     cm
300  [a]Ov. nasl.
300  [a]Na hrbtni str. zanimivosti Maribora, Pohorja, Slovenskih Konjic,
     Slovenj Gradca, Ribnice na Pohorju, Ruš, Kozjaka, Dravske doline,
     Dravograda, Mute, Vuzenice, Radelj ob Dravi, Slovenskih Goric,
     Lenarta, Ptuja, Velenja, Šoštanja in Dobrne v slov. in angl.
320  [a]Viri: Topografska podloga GKB 25 in REZI 25 Geodetske uprave RS,
     tematski podatki Kartografija d.o.o., senčenje reliefa DTK Geod.
     uprave RS
5101 [a]Tourist map of Štajerska  [e]tourist map  [z]eng - angleški
5400 [a]Turistična karta Štajerska
6071 [a]Štajerska  [w]Turistični zemljevidi
6100 [a]Pohorje  [a]Podravje  [a]turistične karte  [a]Kozjak  [a]Slovenske gorice
     [a]Dravska ravan  [z]slv - slovenski
675  [a]912.43(497.4-18)  [s]912  [b]912  [c]912 - Neliterarni, netekstovni
     prikazi regije. Zemljevidi. Atlasi. Globusi  [v]UDCMRF 2006
686  [a]5-404  [2]FRASCATI - Šifrant znanstvenih področij po Frascatiju
70201[3]68839011  [a]Pevec  [b]Matjaž [4]180 - kartograf  [4]600 - fotograf
70201[3]68839523  [a]Trpin  [b]Matej  [c]kartograf  [4]180 - kartograf
70201[3]52939363  [a]Zajc  [b]Mili  [4]180 - kartograf
70201[3]15049827  [a]Kolavčič  [b]Uroš  [4]180 - kartograf
70201[3]7348579  [a]Kos  [b]Vili  [4]080 - avtor dodatnega besedila
70201[3]3145059  [a]Saksida  [b]Bojan  [7]09441  [4]600 - fotograf
90201[3]7348579  [a]Kos  [b]Viljem
90201[3]7348579  [a]Kos  [b]V.
90200[3]7348579  [a]V. Ks.

Primer zapisa za atlas

ID=262269952

001  [a]n - nov zapis  [b]e - kartografsko gradivo, tiskano  [c]m -
     monografska publikacija  [d]0 - ni hierarhičnega odnosa  [7]ba - latinica
     [t]2.06 - enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid
010  [a]978-961-01-2214-2
021  [a]svn - Slovenija  [b]201207507
100  [b]d - publikacija, zaključena ob izidu ali v enem koledarskem letu
     [c]2012  [h]slv - slovenski  [e]k - odrasli, zahtevno (neleposlovje)  [l]ba
     - latinica
1010 [a]slv - slovenski
102  [a]svn - Slovenija
120  [a]b - večbarvno  [b]a - kazalo ali seznam imen na enoti  [c]a - besedilo
     na enoti  [d]a - izohipse  [d]b - senčeni relief  [d]g - višinske točke  [d]e
     - batimetrija - globinske kote
121  [a]a - dvodimenzionalna  [c]aa - papir  [d]b - tisk, odtis  [g]c - atlas
1231 [a]a - linearno merilo  [b]50000  [b]12500
124  [b]a - atlas  [c]ak - karta s prikazom enot po geometrični mreži
2001 [a]Veliki atlas Slovenije  [b]Kartografsko gradivo  [f]topografske karte
     Geodetski zavod Slovenije  [g]ažuriranje topografskih kart in izdelava
     mestnih načrtov Kartografija  [g]tematske karte Monde Neuf  [g]avtorji
     besedil Janez Bogataj ... [et al.]  [g]uredila Vlasta Mlakar  [g]urednik
     fotografije Arne Hodalič
205  [a]1. izd.  [b]1. natis
206  [a]1:50.000
210  [a]Ljubljana  [c]Mladinska knjiga  [d]2012
215  [a]1 atlas (655 str.)  [c]barve  [d]31 cm
300  [a]Pregled zemljevidov po straneh na spojnih listih
300  [a]Vsebuje opise slovenskih pokrajin, 218 topografskih zemljevidov,
     45 tematskih zemljevidov in 65 mestnih načrtov v merilu 1:12.500
320  [a]Kazalo
6071 [a]Slovenija  [x]Geografija  [w]Atlasi  [2]NUK
6100 [a]atlasi  [a]Slovenija
675  [a]912.44(497.4)  [b]912  [c]912 - Neliterarni, netekstovni prikazi
     regije. Zemljevidi. Atlasi. Globusi  [s]91  [v]UDCMRF 2006
686  [a]372.1  [c]a  [2]BL - Boggs&Lewis
70111[3]2618979  [a]Bogataj  [b]Janez  [f]1947-  [7]06437  [4]070 - avtor
70111[3]3887459  [a]Klemenc  [b]Andrej  [7]13587  [4]070 - avtor
70111[3]512867  [a]Komat  [b]Anton  [4]070 - avtor
70111[3]7634531  [a]Kos  [b]Matjaž  [4]070 - avtor
70111[3]3867747  [a]Krajčič  [b]Darij  [7]13467  [4]070 - avtor
70121[3]2837347  [a]Ogrin  [b]Darko  [7]07694  [4]070 - avtor  [8]3-114.12 -
     Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo
70121[3]2153827  [a]Plut  [b]Dušan  [7]03912  [4]070 - avtor  [8]3-114.12 - Univerza
     v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo
70121[3]4699491  [a]Potočnik Slavič  [b]Irma  [7]18858  [4]070 - avtor  [8]3-114.12
     - Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo
70211[3]754275  [a]Mlakar  [b]Vlasta  [f]1968-  [4]340 - urednik
70201[3]353123  [a]Hodalič  [b]Arne  [4]600 - fotograf
71202[a]Geodetski zavod Slovenije
71202[a]Kartografija  [c]Ljubljana
71202[a]Monde Neuf
90111[3]2618979  [a]Bogataj  [b]J.  [5]z - drugo
90110[3]2618979  [a]J. Bo.
90110[3]2618979  [a]jb  [5]z - drugo
90111[3]2618979  [a]Bogotaj  [b]Janez
90111[3]2618979  [9]jpn  [a]Bogatai  [b]Yanezu
90111[3]3887459  [5]z - drugo  [a]Klemenc  [b]A.
90111[3]512867  [5]z - drugo  [a]Komat  [b]Tone
90120[3]2837347  [a]D. O.  [5]z - drugo
90120[3]2837347  [a]D. Ogr.  [5]z - drugo
90121[3]2837347  [5]z - drugo  [a]Ogrin  [b]D.
90121[3]2153827  [a]Plut  [b]D.
90120[3]2153827  [a]D. Pl.  [5]z - drugo
90120[3]2153827  [a]D. Pt.  [5]z - drugo
90121[3]4699491  [5]z - drugo  [a]Slavič  [b]Irma Potočnik
90121[3]4699491  [a]Potočnik  [b]Irma  [5]k - ime pred poroko
90121[3]4699491  [5]z - drugo  [a]Potocnik Slavic  [b]Irma
90121[3]4699491  [5]z - drugo  [a]Slavic  [b]Irma Potocnik
90121[3]4699491  [5]z - drugo  [a]Potočnik-Slavič  [b]Irma
90121[3]4699491  [5]z - drugo  [a]Slavič  [b]Irma Potočnik-
 

RAZPORED PO POLJIH Z RAZLAGO IN PRIMERI

COMARC/B                    (POD)POLJE
OPIS
OPOMBE
PRIMERI
001b
Vrsta zapisa
V podpolju 001b kodiramo vrsto zapisa. Za kartografske gradivo izberemo kodo e ali f, za kartografsko gradivo v elektronski obliki določimo kodo l elektronski vir.
 
120
Kartografsko gradivo-splošni podatki
 
 
120a
Barva
Kodiramo barvo
120b
Kazalo
Kodiramo kazalo in lokacijo kazala. Če vsebuje kazalo, navedemo tudi v polju 320.
 
120c
Spremno besedilo
Kodiramo spremno besedilo.
120d
Relief
Kodiramo relief, če je prikazan na več načinov (plastnice, višinske točke…), podpolje ponovimo
120e
Projekcija zemljevida
Projekcijo navedemo, če je navedena na enoti, navedemo jo tudi v polju 206.
120f
Začetni meridian
Navedemo samo, če je navedeno na enoti.
121
Kartografsko gradivo-fizični opis
 
 
121a
Dimenzije
Kodiramo dimenzije enote.
 
121b
Primarni kartografski prikaz
Kodiramo tehniko, uporabljeno pri izdelavi enote.
 
121c
Fizični medij
Popišemo medij, na katerem se nahaja kartografska enota.
 
121d
Tehnika izdelave
Kodiramo končni tehnični postopek pri izdelavi karte.
 
121e
Vrsta reprodukcije
Kodiramo vrsto reprodukcije
 
121g
Oblika publikacije
Kodiramo obliko publikacije.
122a
Časovno obdobje –Indikator!
Popišemo če karta prikazuje nek pojav s časovno komponento
123
Kartografsko gradivo-merilo in koordinate
Z indikatorjem izberemo pravo možnost.
 
123a
Vrsta merila
 
 
123b
Vrednost linearnega merila
Več meril, podpolje b ponavljamo, do tri.
124b
Oblika kartografske enote
 
 
124a
 
 
 
124b
 
 
 
124c
 
 
 
124d
 
 
 
200
 
Indikator je vedno 1-Naslov je pomemben, razen če gre za avtorsko delo, večinoma pri starejših zemljevidih.
 
 
200b
 
V 200b vedno izpolnimo Kartografsko gradivo, razen če so karte v elektronski obliki. Potem je to Elektronski vir!
 
200f
Odgovornost
Navedemo vedno prvo odgovornost kartografa ali kartografsko ustanovo in nato ostale.
 
206
Kartografsko gradivo-matematični podatki
Merilo navedemo brez presledkov, tisočice ločimo s piko. Če je navedena projekcija, navedemo tudi projekcijo, ki jo ločimo od merila s podpičjem. Če je več zemljevidov, ki so različnih meril (več kot tri), navedemo izraz Različna merila v oglatih oklepajih v jeziku enote. Kadar merila ni navedenega, ga moramo sami izračunati, navedemo ga v oglatem oklepaju.
215a
Oznaka gradiva in obseg
Navedemo oznako gradiva npr. 1 zvd.
1 atlas (215 str.)
1 načrt, 1 optični disk (CD-ROM)
215c
Druge fizične podrobnosti
barve, č-b
 
 
215d
Mere
Izmerimo zemljevid samo znotraj roba, zaokrožimo navzgor, navedemo širina x višina  na listu, zložen na širina x višina
215e
Spremno gradivo
če je zemljevidu dodano še spremno gradivo navedemo npr. +študija ali +priročnik (10str.; 30 cm)
300
Splošna opomba
V polju 300 navedemo opombe o dodatnih informacijah, ki se nahajajo ob strani karte ali zadaj.
320a
 
V polju 320 navajamo opombo o viru ali virih za karto če je navedeno na karti in opombo o kazalu, ta se mora ujemati s poljem 120b
700
 
Polje 700 izpolnimo samo pri starejšem gradivu, kjer je avtor karte, dejansko tudi kartograf (fizično risal karto).
702
 
V polju 702 navajamo kartografe, avtorje besedil, avtorje slik, urednike…
712
 
Navedemo odgovornost kartografske ustanove.

                                                                                                                                                (MaFr 19.4.2013)

 Nazaj na vrh strani