Fizični opis (polje 215)

Območje 5: Fizični opis (polje 215)

Območje 5: Fizični opis (polje 215)
215a - posebna oznaka gradiva in obseg
215c - druge fizične podrobnosti
215d - mere
215e - spremno gradivo
 
Za dodatne primere obiščite spletno stran Komisije za katalogizacijo: Fizični opis

215 - fizični opis

V podpolju 215a navedemo posebno oznako gradiva in obseg, v podpolju 215c druge fizične podrobnosti, v podpolju 215d mere in v podpolju 215e spremno gradivo (neuvezane priloge). Zaradi pravilnega izpisa mora biti zaporedje podpolj abecedno – 215acde.
Podatki v podpoljih 215a in 215c se morajo ujemati s kodami v podpolju (podpoljih) 105a.

215a - posebna oznaka gradiva in obseg

Zapišemo številko zadnje oštevilčene strani (oziroma lista) ter dodamo ustrezno okrajšavo (npr. 98 f. ali 231 str.).Oznako f se uporablja samo takrat, kadar je list enostransko potiskan.
Kadar strani v publikaciji niso oštevilčene, jih preštejemo in število navedemo v oglatem oklepaju. Oglati oklepaj zaključimo za številko, kratica "str." je izven oklepaja (npr. [98] str.). Skupno število strani ali listov prilog, ki niso vključene v glavno številčenje (uvezane priloge), navedemo za osnovno paginacijo z vmesno vejico (npr. XII, 184 str., 24 str. pril.), podatki morajo biti usklajeni s kodo v podpolju 105a (koda "f). Kadar priloge niso oštevilčene, jih preštejemo in njihovo število navedemo v
oglatem oklepaju (npr. 295 str., [8] f. barvnih pril.). Kadar so priloge v obliki zganjenih listov, uporabimo izraz zganj. pril. (npr. [4] zganj. pril.).
Pri monografskih publikacijah v več zvezkih, ki nimajo svojega naslova (in jih ne navajamo v opombi o vsebini v polju 327), navedemo ustrezno posebno oznako gradiva in pred njo arabsko številko, ki označuje število kosov (npr. 2 zv.), strani
pa navedemo v okroglem oklepaju. Kadar se štetje v posameznih zvezkih nadaljuje, navedemo zadnjo oštevilčeno stran zadnjega zvezka (npr. 2 zv. (398 str.)). Med navedbami številčenja posameznih zvezkov je vedno pripeto podpičje (npr. 2 zv. (VI, 276; XII, 312 str.)).
Kadar publikacija izide v več zvezkih in so posamezni zvezki popisani v opombi o vsebini v polju 327, v podpolju 215a navedemo število posameznih zvezkov (obseg navedemo pri posameznih zvezkih v polju 327). Kadar je publikacija zaključena in imamo v knjižnici vse zvezke, navedemo najprej število zvezkov in nato okrajšano oznako zv. (npr. 7 zv.). Kadar publikacija še ni zaključena ali pa nimamo vseh zvezkov, število zvezkov navedemo v koničastem oklepaju (npr. Zv. ali Zv. <1-3, 4, 6>).
 

Članki, oznaka številke in/ali letnika v dveh ali več jezikih

V takem primeru za polje 215 izberemo en izraz oz. jezik, in sicer tistega, za katerega so se odločili tudi pri serijski publikaciji v polju 207 (praviloma po nacionalni bibliografiji).

npr. 215$a str. 55-64
             i #Vol. #48
             h #no. #1
             k 2011
in ne      i #Vol./God. #48
             h #no./br. #1
             k 2011

215c - druge fizične podrobnosti

V podpolju 215c navajamo ilustracije, fotografije, grafične prikaze, zemljevide, načrte, tabele, note ipd., ki so dodatek k osnovni vsebini publikacije. Uporabimo najustreznejši izraz in ga okrajšamo (npr. fotogr.). Navedemo lahko več vrst
ilustracij oziroma dodatkov (npr. graf. prikazi., zvd. ali ilustr., tabele). Izraz "ilustracije" je najširši in ga lahko uporabimo namesto ostalih izrazov.
Kadar je na štetih straneh avtorjeva slika, v podpolju 215c navedemo izraz avtorj. sl. Enako okrajšavo uporabimo tudi, če gre za avtorico. Kadar je avtorjeva slika na uvezani prilogi, podatek navedemo v podpolju 215a (npr. 193 str., [1] f. pril. z avtorj. sl.).
 

215d - mere

V podpolju 215d navajamo višino hrbta v cm, zaokroženo navzgor. Pri navajanju dimenzij navajamo višino in širino v primeru, ko širina presega višino (npr. 25 x 28 cm). Pri navajanju mer prečnega formata uporabimo mali "x". Kvadratna oblika publikacije (višina in širina sta enaki) ni prečni format in navedemo samo višino.

215e - spremno gradivo

Neuvezane priloge oziroma spremno gradivo, ki nima samostojnega naslova, popišemo v podpolju 215e (npr. 1 CD ali priročnik (205 str. ; 15 cm)).
(Kadar ima spremno gradivo svoj naslov in kadar se podatki na spremnem gradivu razlikujejo od podatkov na osnovni publikaciji, ga popišemo v polju 421.)

TEŽJI PRIMER: Publikacija v treh delih, ki imajo naslove v različnih jezikih in so različnih formatov, zvezki pa tvorijo logično  
                    celoto.
2001aǂL'ǂicone russe fN. P. Kondakov
210aPrague cSeminarium Kondakovianum d1928-1929
215a2 zv. (XV str., LXV f.; [8] str., 136 f.) cilustr. d42 cm
300aZv. 2 meri 31 cm
421112000 - Naslov in navedba odgovornosti - Naslov ni pomemben aRusskaja ikona etekst˝ fN. P. Kondakov˝ 1210 - Založništvo, distribucija itd. aPraga d1931 1215 - Fizični opis aXXI, 192 str., [8] f. ilustr. pril. d31 cm 1300 - Splošna opomba aCir. 1300 - Splošna opomba aOpombe z bibliografijo na dnu str. 1300 - Splošna opomba aRésumé
Celoten zapis

 

Pojdi na vrh strani