COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


NOVOSTI MAJ-JUNIJ 2017004 RAČUNALNIŠTVO


1.
BELAK, Mojca
        The Digitshire project / Mojca Belak.

V: IATEFL 2015 / edited by Tania Pattison. - Faversham : IATEFL, 2016. - ISBN 978-1-901095-81-4. - Str. 82-84.

37.011.3-051:004.738.5
COBISS.SI-ID 64394850


01 BIBLIOGRAFIJE. KATALOGI. SEZNAMI


2.
BENČINA, Marjana
        Izbrana bibliografija Mire Miladinović Zalaznik / Marjana Benčina.

V: "Und die Brücke hat gezogen, die vom Ost zum West sich schwingt" / Petra Kramberger, Irena Samide in Tanja Žigon (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - (Zbirka Slovenske germanistične študije ; 14). - ISBN 978-961-237-928-5. - Str. 447-484.

012Miladinović Zalaznik M.
COBISS.SI-ID 64287074


028 BRANJE. DELO Z BRALCI


3.
ROT Gabrovec, Veronika
        Veter v jadrih za sanje / Veronika Rot Gabrovec. - Ilustr. - O medgeneracijskem branju.

V: Super 50. - ISSN 2536-1600. - Leto 5, št. 5 (maj 2017), str. 20.

028.3-053.9(497.4)
COBISS.SI-ID 64128098


03 ENCIKLOPEDIJE. LEKSIKONI. SLOVARJI


4.
BEERSMANS, Frans
        Langenscheidts Taschenwörterbuch Niederländisch : Niederländisch-Deutsch, Deutsch-Niederländisch / von Frans Beersmans ; herausgegeben von der Langenscheidt-Redaktion. - 3. Aufl. - Berlin [etc.] : Langenscheidt, 1999. - XV, 508 str. ; 16 cm

Na vzporedni str.: Langenscheidts zakwoordenboek Nederlands: Nederlands-Duits, Duits-Nederlands

ISBN 3-468-11232-7

(038)=112.2=112.5 (038)=112.5=112.2
GER LexD 803.0 LANGSCHEIDTS Niederländisch

COBISS.SI-ID 64489058

5.
        CASSELL'S English dictionary : an index of the words and phrases used in the English of the present day : together with American words and forms, technical terms, colloquial and slang expressions, obsolete and archaic words - the whole based upon the Encyclopædic dictionary / edited by John Williams. - London ; Paris ; Melbourne : Cassell & Co., 1891. - VIII, 1100 str. ; 22 cm

811.111(038)
GER Lex 802.0 CASSELL'S ENGLISH Williams J. (ur.)

COBISS.SI-ID 64333666

6.
GRADIŠNIK, Janez
        Nemško-slovenski slovar ; Slovensko-nemški slovar / Janez Gradišnik. - 2. natis. - Maribor : Obzorja, 2000 (v Mariboru : MA-TISK). - 560 str. ; 18 cm. - (Glota : slovarji in jezikovni priročniki)

Na vzporedni nasl. str.: Deutsch-slowenisches Handwörterbuch ; Slowenisch-deutsches Handwörterbuch

ISBN 961-230-169-7

811.112.2(038)=163.6 811.163.6(038)=112.2
GER LexD 803.0 GRADIŠNIK J. NEM-SLO+SLO-NEM

COBISS.SI-ID 44929025

7.
PISKERNIK, Angela
        Nemško-slovenski in slovensko-nemški žepni slovarček : s slovničnimi podatki za Slovenca / sestavila Angela Piskernik. - V Ljubljani : Jugoslovanska knjigarna, 1936 (Novo mesto : Jugoslovanska tiskarna podružnica). - 232 str. ; 17 cm

Ov. nasl.: Slovarček slovenskega in nemškega jezika

811.112.2=163.6(038) 811.163.6=112.2(038)
GER LexD 803.0 PISKERNIK A. Nemško-slovenski

COBISS.SI-ID 6757379

8.
ŠKERLJ, Ružena
        Angleško-slovenski slovar : rekla in jezikovne posebnosti / R. Škerlj. - Ljubljana : samozal., 1944 (v Ljubljani : Merkur). - 216 str. ; 18 cm

811.111=163.6(035)
GEO I 873 030 ŠKERLJ R. Angleško GER LexD 802.0 ŠKERLJ R. Angleško
COBISS.SI-ID 77705216


31 SOCIOLOGIJA. DEMOGRAFIJA. STATISTIKA. MEDIJI


9.
HERINGER, Hans Jürgen
        Interkulturelle Kompetenz [Dva medija] : ein Arbeitsbuch mit interaktiver CD und Lösungsvorschlägen / Hans Jürgen Heringer. - Tübingen ; Basel : Francke, 2012
192 str. : ilustr. ; 27 cm
1 CD-ROM ; 12 cm
(UTB ; 8503)

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=025148180&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (Inhaltsverzeichnis)
Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=serviceetdoc_library=BVB01etdoc_number=025148180etline_number=0001etfunc_code=DB_RECORDSetservice_type=MEDIA (Inhaltsverzeichnis)
Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=025148180&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (Inhaltsverzeichnis)
Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=4043699&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - Inhaltstext
Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/1022530054/04 - Inhaltsverzeichnis
Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=4043699etprov=Metdok_var=1etdok_ext=htm - Inhaltstext. - Bibliografija: str. 181-182

ISBN 3-8252-8503-0
ISBN 978-3-8252-8503-6

316.77:008
GER 316.77 HERINGER H. J. Interkulturelle
COBISS.SI-ID 80754689


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK


10.
BELAK, Mojca
        Država, učitelji, učenci [Elektronski vir] : učitelji : slavčki, 1 : 0 / Mojca Belak. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): https://www.dnevnik.si/1042719740. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 19. 6. 2017.

V: Dnevnik online [Elektronski vir]. - ISSN 1581-3037. - (5. sep. 2015).

37.011.3-051
COBISS.SI-ID 64398946

11.
PARIĆ, Elita
        Medpredmetno povezovanje v luči razvijanja socialne in medkulturne zavesti net-generacije : (sociologija in literatura pri pouku nemščine kot tujega jezika) = Fächerverbindender Unterricht aus Sicht der sozialen und interkulturellen Bewusstseinbildung der Web-Generation : (Soziologie und Literatur im DaF-Unterricht) : magistrsko delo / Elita Parić. - Ljubljana : [E. Parić], 2017. - 115 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v slov. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentorici Alojzija Židan, Irena Samide. - Bibliografija: str. 81-84. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo, Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

37.016(4):316.7(043.2) [316+821.112.2.09]:37(043.2) [82=112.2+316]:37(043.2)
GER MagB PARIĆ E. Medpredmetno SOC MagB 3 PARIĆ E. III 2410
COBISS.SI-ID 64106594


37.091.3 UČNI POSTOPKI. METODIKA POUKA


12.
BLAŽEVIĆ, Nevenka
        Grundlagen der Didaktik und Methodik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache / Nevenka Blažević. - 2. izd. - Rijeka : Filozofski fakultet, 2007. - 279 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Udžbenici Filozofskoga fakulteta u Rijeci ; 2)

Bibliografija: str. 269-279

ISBN 978-953-6104-59-8
ISBN 953-6104-59-8

37.091.3:811.112.2'243 811.112.2'243:37.091.3
GER 803.0:37 BLAŽEVIĆ N. Grundlagen
COBISS.SI-ID 64386658

13.
RETELJ, Andreja, 1980-
        Interkulturelles und fächerübergreifendes Lernen im Rahmen des handlungsorientierten DaF-Unterrichts oder - Anastasius Grün ein wenig anders / Andreja Retelj. - Ilustr. - Bibliografija: str. 415-416 in z opombami na dnu str.

V: "Und die Brücke hat gezogen, die vom Ost zum West sich schwingt" / Petra Kramberger, Irena Samide in Tanja Žigon (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - (Zbirka Slovenske germanistične študije ; 14). - ISBN 978-961-237-928-5. - Str. 401-416.

811.112.2'243:37.091.3
COBISS.SI-ID 64274274

14.
        SECOND language pronunciation assessment : interdisciplinary perspectives / edited by Talia Isaacs and Pavel Trofimovich. - Bristol ; Blue Ridge Summit : Multilingual Matters, 2017. - XVI, 273 str. : tabele ; 24 cm. - (Second language acquisition ; 107)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-78309-684-8 (trda vezava)
ISBN 978-1-78309-683-1 (broš.)

doi: 10.21832/ISAACS6848

37.091.26:81'243'342.2(082) 81'243'342.2:37.091.26(082)
GER 800:37 SECOND LANGUAGE Isaacs J. (ur.)

COBISS.SI-ID 11412041


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT. TURIZEM. GLEDALIŠČE. FILMSKA UMETNOST


15.
DICKERSON, Glenda, 1945-2012
        African American theater : a cultural companion / Glenda Dicker/sun. - Cambridge (UK) ; Malden (MA) : Polity, 2008. - XIV, 210 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0902/2008300323-t.html - Table of contents only
Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0902/2008300323-b.html - Contributor biographical information. - Bibliografija: str. 193-201. - Kazalo

ISBN 978-0-7456-3442-5 (trda vezava)
ISBN 0-7456-3442-7
ISBN 978-0-7456-3443-2 (broš.)
ISBN 0-7456-3443-5

792(73=013)(091)
GER 791/792 DICKERSON G. African American
COBISS.SI-ID 64461154


81 JEZIKOSLOVJE. FILOLOGIJA. FILOZOFIJA JEZIKA. JEZIKOVNE TEORIJE. JEZIKOVNE ZVRSTI


16.
HERINGER, Hans Jürgen
        Interkulturelle Kommunikation : Grundlagen und Konzepte / Hans Jürgen Heringer. - 4., überarbeitete und erweiterte Aufl. - Tübingen : A. Francke, 2014. - 255 str. : ilustr. ; 22 cm. - (UTB. Sprachwissenschaften ; 2550)

Bibliografija: str. 251-255

ISBN 978-3-8252-4161-2

81:316.7
GER 800:007 HERINGER H. J. Interkult.
COBISS.SI-ID 22093064

17.
PISANSKI Peterlin, Agnes
        The opportunities and challenges of using online learning tools in LSP teaching : digital collaboration in the development of academic writing / Agnes Pisanski Peterlin, Nataša Hirci.

V: Tuji jeziki stroke / Mednarodna konferenca Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika, Rimske terme, Slovenija, 18.-20. maj 2017 = 1st International Conference of the Slovene Association of LSP Teachers, Rimske Terme, Slovenia, 18-20 May 2017. - Ljubljana : Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika = Slovene Association of LSP Teachers, 2017. - Str. 45.

81'243:37.091.3(048.3)
COBISS.SI-ID 64203362

18.
SKELA, Janez
        A review of the scientific monograph Međukulturna kompetencija u nastavi stranih jezika. Od teorijskih koncepata do primjene (Intercultural Competence in Foreign Language Teaching: From Theoretical Concepts to Applications) by Ana Petravić / Janez Skela. - Ocena. - Bibliografija: str. 119.

V: Addressing learners' and teachers' needs / editors Kirsten Hempkin, Melita Kukovec and Katja Težak. - Ljubljana : University Press, Faculty of Arts = Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - (ELOPE, ISSN 1581-8918 ; vol. 14, no. 1). - ISBN 978-961-237-930-8. - No. 1, Vol. 14 (2017), str. 115-119.

doi: 10.4312/elope.14.1.115-119

81'243:316.7(049.3)
COBISS.SI-ID 64349026


81'1/'4 PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE. PRAVOPIS. LEKSIKOLOGIJA. FONETIKA.


19.
ČUDEN, Darko
        Lust am literarischen Experimentieren - ein genießbares und/oder genussvolles Unternehmen? / Darko Čuden. - Besedilo pretežno v nem., primeri prevodnih besedil v franc., nem., angl. in slov. - Bibliografija: str. 374 in z opombami na dnu str.

V: "Und die Brücke hat gezogen, die vom Ost zum West sich schwingt" / Petra Kramberger, Irena Samide in Tanja Žigon (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - (Zbirka Slovenske germanistične študije ; 14). - ISBN 978-961-237-928-5. - Str. 359-374.

81'38:821.133.1Queneau R.07 81'255.4:821.133.1Queneau R.07
COBISS.SI-ID 64286050

20.
FORSCHUNGSZENTRUM Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Jahrestagung (1 ; 2014 ; Regensburg)
        Mehrsprachigkeit in Mittel-, Ost- und Südosteuropa : gewachsene Vielfalt oder belastendes Erbe der Vergangenheit : Beiträge zut 1. Jahrestagung des Forschungszentrums Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa, Regensburg, 2.-4. Oktober 2014 / Christoph Mauerer (Hrsg.). - Regensburg : F. Pustet, 2017 . - 456 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Forschungen zur deutschen Sprache in Mittel-, Ost- und Südosteuropa ; Bd. 4)

Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/1120945151/04 - Inhaltsverzeichnis. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-3-7917-2859-9
ISBN 3-7917-2859-8

81'246.3(4)(082)
GER AR KREVS BIRK U. MEHRSPRACHIGKEIT
COBISS.SI-ID 64182370

21.
KUSTER, Helena
        Syntaktische Charakteristika von Fachtexten hohen Spezialisierungsgrades im deutschen und slowenischen Sprach- und Kulturraum / Helena Kuster.

V: Tuji jeziki stroke / Mednarodna konferenca Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika, Rimske terme, Slovenija, 18.-20. maj 2017 = 1st International Conference of the Slovene Association of LSP Teachers, Rimske Terme, Slovenia, 18-20 May 2017. - Ljubljana : Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika = Slovene Association of LSP Teachers, 2017. - Str. 31.

81'276.6'367=112.2=163.6(048.3)
COBISS.SI-ID 64210018

22.
PAOLUCCI, Sandro
        Il linguaggio giuridico italiano e il linguaggio giuridico sloveno : alcune affinità e differenze / Sandro Paolucci.

V: Tuji jeziki stroke / Mednarodna konferenca Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika, Rimske terme, Slovenija, 18.-20. maj 2017 = 1st International Conference of the Slovene Association of LSP Teachers, Rimske Terme, Slovenia, 18-20 May 2017. - Ljubljana : Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika = Slovene Association of LSP Teachers, 2017. - Str. 42.

81'276.6:34=131.1=163.6(048.3)
COBISS.SI-ID 64210786

23.
SREBNIK, Anita
        Anizomorfizem med jeziki in njegove leksikografske rešitve v dvojezičnem slovarju / Anita Srebnik. - Bibliografija: str. 384-386 in z opombami na dnu str.

V: "Und die Brücke hat gezogen, die vom Ost zum West sich schwingt" / Petra Kramberger, Irena Samide in Tanja Žigon (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - (Zbirka Slovenske germanistične študije ; 14). - ISBN 978-961-237-928-5. - Str. 375-386.

81'374.82:316.7
COBISS.SI-ID 64282466

24.
        VEČJEZIČNI priročnik za lažje sporazumevanje v zdravstvu = Mnogojazyčnoe rukovodstvo dlja lučšej kommunikacii v sisteme zdravoohranenija = Yiliao waiyu shouce wei fangbian benguo yiliao gongzuozhe yu waiguoren jinxing jiben yiliao qingjing huihua suobian. [2], [Rusko kitajsko] / [avtorice Nataša Hirci ... [et al.] ; urednice Uršula Lipovec Čebron ... [et al.] ; prevod Hakim Asanabla (arabščina) ... [et al.] ; Ilustracija Irena Gubanc, Mateja Škofič]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Povše BM). - 245 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://multilingualhealth.ff.uni-lj.si/kit_rus_www_skupaj.pdf. - 250 izv. - Besedilo v slov., rus. in kit. - Oznaka in nasl. podrejenega dela navedena na ov. - Potiskane notr. str. ov. - 250 izv. - Bibliografija: str. 244-245

ISBN 978-961-237-905-6

81'221=163.6=161.1=581(038)(035)
GER AR KOCIJANČIČ P.N. VEČJEZIČNI
COBISS.SI-ID 289376512

25.
        VEČJEZIČNI priročnik za lažje sporazumevanje v zdravstvu = Multilingual aid for better communication in healthcare = Aide multilingue pour une meilleure communicacion dans les soins de santé. 1, Angleško-francosko / [avtorice Nataša Hirci ... [et al.] ; urednice Uršula Lipovec Čebron ... [et al.] ; prevod Hakim Asanabla (arabščina) ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - 245 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://multilingualhealth.ff.uni-lj.si/fr_ang_www_skupaj.pdf. - Besedilo v slov., angl. in franc. - 250 izv. - Bibliografija: str. 244-245

ISBN 978-961-237-904-9

81'221:614.2=163.6=111=133.1(038)(035) 614.2:81'221=163.6=111=133.1(035)
GER AR KOCIJANČIČ P.N. VEČJEZIČNI
COBISS.SI-ID 289376256

26.
VRBINC, Marjeta
        Multiple labels marking connotative values of idioms in the Oxford Idioms dictionary for learners of English / Marjeta Vrbinc, Alenka Vrbinc. - Ilustr. - Bibliografija: str. 108. - Abstract.

V: Journal of language teaching, linguistics and literature. - ISSN 0128-5157. - Vol. 23, No. 2 (2017), str. 96-108.

doi: 10.17576/3L-2017-2302-08

811.111'373.72'374
COBISS.SI-ID 64440418


811.11 GERMANSKI JEZIKI


27.
CROGHAN, Vera
        Swedish [Dva medija] / Vera Croghan. - 11th impression. - London : Hodder & Stoughton, 2008
VI, 330 str. : ilustr. ; 20 cm
2 zvočna CD-ja (68 min 52 sek; 60 min 55 sek) ; 12 cm
(Teach yourself)

Knjiga in CD-ja v škatli 23 x 17 x 5 cm

ISBN 978-0-340-88753-0 (komplet)
ISBN 978-0-340-88752-3 (knjiga)
ISBN 978-0-340-88754-7 (2 CD-ja)

811.113.6'24(075)
GER 803.97 CROGHAN V. Swedish
COBISS.SI-ID 64426082

28.
SREBNIK, Anita
        Nizozemsko-slovenski slovar [Elektronski vir] / Anita Srebnik. - El. knjiga. - Kamnik : Amebis, 2013. - (Zbirka Termania)

Način dostopa (URL): http://www.termania.net/slovarji/121/nizozemsko-slovenski-slovar

ISBN 978-961-6474-24-5

811.112.5(038)=163.6
COBISS.SI-ID 271425024

29.
        VOORLEESWOORDENBOEK. - 2e druk. - Utrecht : NDC/VBK, [med 2008 in 2010] (Ljubljana : DZS). - 144 str. : ilustr. ; 26 cm

Nasl. na ov.: Van Dale voorleeswoordenboek. - Za otroke od 2. leta dalje

ISBN 978-90-6648-100-8

811.112.5'373
GER 839.31/.32M VOORLEESWOORDENBOEK
COBISS.SI-ID 64459874


811.111 ANGLEŠČINA


30.
BELAK, Mojca
        EFL : a simplified version of Standard English for the new millennium / Mojca Belak. - Bibliografija: str. 11.

V: IATEFL Slovenia newsletter. - ISSN 1855-6833. - Vol. 13, no. 61 (Summer 2014), str. 8-11.

811.111
COBISS.SI-ID 64396898

31.
BELAK, Mojca
        How good is your Naturese? / Mojca Belak. - Ilustr. - Bibliografija: str. 34.

V: IATEFL Slovenia newsletter. - ISSN 1855-6833. - Vol. 13, no. 58 (Summer 2013), str. 32-34.

811.111
COBISS.SI-ID 64397922

32.
BELAK, Mojca
        Teaching young and not-so-young learners of English through tree-related activities / Mojca Belak. - Ilustr. - Bibliografija: str. 41-42.

V: IATEFL GISIG newsletter. - ISSN 1026-4310. - Issue 35 (Dec. 2016), str. 38-42.

811.111'243:37
COBISS.SI-ID 64404578

33.
CHAMONIKOLASOVÁ, Jana
        A concise history of English / Jana Chamonikolasová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2014. - 93 str. : ilustr., zvd., faks. ; 24 cm

Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 978-80-210-7479-8
ISBN 80-210-7479-5

811.111(091)(075.8)
GER 802.0(091) CHAMONIKOLASOVÁ J. Concise history

COBISS.SI-ID 64068450

34.
        A COMPANION to the history of the English language / edited by Haruko Momma and Michael Matto. - Chichester [etc.] : Wiley-Blackwell, 2011. - XXXIII, 690 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-470-65793-5
ISBN 0-470-65793-6

811.111(091)(082)
GER 802.0(091) COMPANION Momma H. (ur.)
COBISS.SI-ID 64463458

35.
MISLEJ, Lisa-Ana
        A comprehensive analysis of the TOEFL and IELTS tests = Celostna analiza testov TOEFL in IELTS : magistrsko delo / Lisa-Ana Mislej. - Ljubljana : [L.-A. Mislej], 2017. - 48 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Urška Sešek. - Bibliografija: str. 38-39. - Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'243:37.091.26(043.2)
GER MagB MISLEJ L.-A. Comprehensive
COBISS.SI-ID 64337762

36.
PAVLIN, Luka, 1993-
        Motivational aspects of using children's literature in ELT for young children = Motivacijski vidiki uporabe otroške literature pri pouku angleščine za majhne otroke : magistrsko delo / Luka Pavlin. - Ljubljana : [L. Pavlin], 2017. - 95 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Besedilo v angl. - Mentor Janez Skela. - Bibliografija: str. 57-59. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'243:[82-93:37](043.2) [82-93:37]:811.111'243(043.2)
GER MagB PAVLIN L. Motivational
COBISS.SI-ID 64372578

37.
SEŠEK, Urška, 1973-
        English for horticulture 1 : učbenik angleščine za poklicne programe s področja hortikulture / [besedilo, fotografije] Urška Sešek, Simona Duška Zabukovec. - Strahinj : Biotehniški center Naklo, 2017. - 76 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-94007-4-6

811.111'373.46:634(075.3)
GER AR SEŠEK U. English
COBISS.SI-ID 290203904

38.
ŽELJEŽIČ, Mirjana
        Debate in the EFL classroom / Mirjana Želježič. - Bibliografija: str. 52-54. - Abstract ; Povzetek: Debata pri pouku angleščine.

V: Addressing learners' and teachers' needs / editors Kirsten Hempkin, Melita Kukovec and Katja Težak. - Ljubljana : University Press, Faculty of Arts = Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - (ELOPE, ISSN 1581-8918 ; vol. 14, no. 1). - ISBN 978-961-237-930-8. - No. 1, Vol. 14 (2017), str. 39-54.

doi: 10.4312/elope.14.1.39-54

[811.111'243:37.091.3]:808.5
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 64340578


811.112.2 NEMŠČINA


39.
FORSCHUNGSZENTRUM Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Jahrestagung (2 ; 2015 ; Budapest)
        Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa : geschichtliche Grundlagen und aktuelle Einbettung : Beiträge zur 2. Jahrestagung des Forschungszentrums Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa, Budapest, 1.-3. Oktober 2015 / Hannes Philipp, Andrea Strobel (Hrsg.). - Regensburg : F. Pustet, 2017 . - 344 str., XVI str. pril. : ilustr. ; 24 cm. - (Forschungen zur deutschen Sprache in Mittel-, Ost- und Südosteuropa ; Bd. 5)

Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/1120945437/04 - Inhaltsverzeichnis. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-7917-2860-5
ISBN 3-7917-2860-1

811.112.2'243(4-191.2)(082) 811.112.2'243:37(4-191.2)(082) 316.7(4-191.2):811.112.2'243(082)
GER AR KREVS BIRK U. DEUTSCH IN MITTEL-
COBISS.SI-ID 64184930

40.
JAVOR Briški, Marija
        Deutschsprachige Quellen des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit im Archiv der republik Slowenien : ein Überblick und Forschungsaufgaben / Marija Javor Briški. - Bibliografija: str. 197-198 in z opombami na dnu str.

V: Kanzleisprache, ein mehrdimensionales Phänomen / herausgegeben von Andrea Moshövel und Libuše Spáčilová. - Wien : Praesens, 2009. - (Beiträge zur Kanzleisprachenforschung ; Bd. 6). - ISBN 978-3-7069-0565-7. - Str. 185-198.

811.112.2'06"15":347.961.4(497.4)
COBISS.SI-ID 64165218

41.
KESSEL, Katja
        Basiswissen deutsche Gegenwartssprache / Katja Kessel, Sandra Reimann. - 4., durchgesehene Aufl. - Tübingen ; Basel : A. Francke, 2012. - XIII, 282 str. : ilustr. ; 22 cm. - (UTB. Sprachwissenschaft ; 2704)

Hrbt. stv. nasl.: Deutsche Gegenwartssprache. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-3-8252-3692-2

811.112.2'36(076.2)
GER 803.0 KESSEL K. Basiswissen
COBISS.SI-ID 64353634

42.
LUGHOFER, Johann Georg
        Deutsch für Wirtschaft und Beruf / Johann Georg Lughofer.

V: Tuji jeziki stroke / Mednarodna konferenca Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika, Rimske terme, Slovenija, 18.-20. maj 2017 = 1st International Conference of the Slovene Association of LSP Teachers, Rimske Terme, Slovenia, 18-20 May 2017. - Ljubljana : Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika = Slovene Association of LSP Teachers, 2017. - Str. 34.

811.112.2'276.6:37.091.3(048.3)
COBISS.SI-ID 64210274

43.
MALÁ, Jiřina
        Texte über Filme : Stilanalysen anhand von Filmrezensionen und filmbezogenen Texten / Jiřina Malá. - 1. Ausg. - Brno : Filozofická fakulta, Masarykova unverzita, 2016. - 218 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Spisy Filozofické fakulty Masarykovi univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034 ; 447)

Bibliografija: str. 177-192. - Summary

ISBN 978-80-210-8353-0

doi: 10.5817/CZ.MUNI.M210-8353-2016

811.112.2'38 791.32.072.3=112.2
GER 803.0:82.081 MALÁ J. Texte über Filme
COBISS.SI-ID 64082018

44.
PERKO, Vesna, 1990-
        Das Vorkommen des Wortes Wein im deutschen Wortschatz = Pojavnost besede Wein v neški leksiki : magistrsko delo / Vesna Perko. - Ljubljana : [V. Perko], 2017. - 87 str. : tabele ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Urška Valenčič Arh. - Bibliografija: str. 84-85. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'373(043.2)
GER MagB PERKO V. Vorkommen
COBISS.SI-ID 64334946

45.
PODGORŠEK, Saša
        Entwicklung der fachbezogenen Lesekompetenz für Studierende geisteswissenschaftlischer Fächer / Saša Podgoršek, Peter Paschke. - Bibliografija.

V: Tuji jeziki stroke / Mednarodna konferenca Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika, Rimske terme, Slovenija, 18.-20. maj 2017 = 1st International Conference of the Slovene Association of LSP Teachers, Rimske Terme, Slovenia, 18-20 May 2017. - Ljubljana : Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika = Slovene Association of LSP Teachers, 2017. - Str. 46.

811.112.2'276.6:37.091.3(048.3)
COBISS.SI-ID 64210530

46.
POLAJNAR, Janja
        Kultur-kontrastiver diskursanalytischer Zugang zum Bologna-diskurs am Beispiel vom Mobilitäts-Topos in den slowenischen und deutschen Tageszeitungen / Janja Polajnar. - Bibliografija: str. 428-430 in z opombami na dnu str.

V: "Und die Brücke hat gezogen, die vom Ost zum West sich schwingt" / Petra Kramberger, Irena Samide in Tanja Žigon (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - (Zbirka Slovenske germanistične študije ; 14). - ISBN 978-961-237-928-5. - Str. 417-430.

[811.112.2'42:070]:811.163.6
COBISS.SI-ID 64253026

47.
        RAZ-stavljena usta : z Luthrom v svet besed = Aufs Maul geschaut : mit Luther in die Welt der Wörter / uredil Kozma Ahačič ; [prevod v slovenščino Urška Brodar in Irena Smodiš ; fotografije Tomato Košir]. - Ljubljana : Goethe-Institut, 2017 ([Ljubljana] : Mat format). - 59 str. : ilustr. ; 29 cm

1.000 izv. - Besedilo v slov., Luthrovi frazemi in besede zveze pri instalacijah tudi v nem. - Bibliografija pri nekaterih poglavjih

ISBN 978-961-93740-2-3

811.112.2(091) 811.163.6(091) 930.85(4)"15" 274.5(091)
GER 803.0(091) RAZ-STAVLJENA USTA Ahačič K. (ur.) SLA Hist II 1314 RAZ-STAVLJENA ZGO E 1868 930.85 RAZ-STAVLJENA usta
COBISS.SI-ID 289513216

48.
STOJIĆ, Aneta
        Lehr- und Übungsgrammatik der deutschen Sprache : (Handbuch für die Lehrveranstaltung "Grammatische Übungen") / Ameta Stojić. - Rijeka : Filozofski fakultet, 2007. - 195 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 195

ISBN 978-953-6104-58-1

811.112.2'36(075.8)
GER 803.0-5(076) STOJIĆ A. Lehr- und
COBISS.SI-ID 64386402

49.
ŠKERLAVAJ, Tanja
        International heißt die Devise : eine kultur-kontrastive Analyse der Globalisierungs-Topoi im deutschen und slowenischen Bologna-Diskurs / Tanja Škerlavaj. - Bibliografija: str. 442-443 in z opombami na dnu str.

V: "Und die Brücke hat gezogen, die vom Ost zum West sich schwingt" / Petra Kramberger, Irena Samide in Tanja Žigon (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - (Zbirka Slovenske germanistične študije ; 14). - ISBN 978-961-237-928-5. - Str. 431-443.

[811.112.2'42:378(4)]:811.163.6
COBISS.SI-ID 64297826

50.
TAVČAR, Ana
        Komunikativne in slogovne funkcije desne periferije v nemški povedi : doktorska disertacija / Ana Tavčar-Pirkovič. - Ljubljana : [A. Tavčar-Pirkovič], 2017. - 420 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Besedilo v slov., glosar v nem. in slov., primeri besedil v prilogi v nem. - Mentor Stojan Bračič, somentorica Janja Polajnar Lenarčič. - Bibliografija: str. 333-340. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., doktorski program Humanistika in družboslovje, področje jezikoslovje in besediloslovje

811.112.2'367'38(043)
GER Diss TAVČAR-PIRKOVIČ A. Komunikativne GER DissCD TAVČAR-PIRKOVIČ A. Komunikativne

COBISS.SI-ID 64459362

51.
WITZLINGER, Hans
        Deutsch aber hallo! : Grammatikübungen Mittel- und Oberstufe / Hans Witzlinger. - 1. Aufl. - Wien : Lemberger, 2017. - 292 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-3-7098-1014-9

811.112.2'36(076.1/.2)
GER 803.0-5(076) WITZLINGER H. Deutsch aber

COBISS.SI-ID 64208482

52.
WITZLINGER, Hans
        Deutsch aber hallo! : Grammatikübungen Mittel- und Oberstufe. Lösungen / Hans Witzlinger. - 1. Aufl. - Wien : Lemberger, 2017. - 132 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-3-7098-1022-4

811.112.2'36(076.1/.2)
GER 803.0-5(076) WITZLINGER H. Deutsch aber

COBISS.SI-ID 64208994


811.163.6 SLOVENŠČINA


53.
KREVS Birk, Uršula
        Zu einigen aktuellen Reflexen des deutsch-slowenischen Sprachkontaktes / Uršula Krevs Birk. - Bibliografija: str. 449-460 in z opombami na dnu str.

V: Mehrsprachigkeit in Mittel-, Ost- und Südosteuropa / Christoph Mauerer (Hrsg.). - Regensburg : F. Pustet, 2017 . - (Forschungen zur deutschen Sprache in Mittel-, Ost- und Südosteuropa ; Bd. 4). - ISBN 978-3-7917-2859-9. - Str. 449-460.

811.163.6'373.45:811.112.2 81'373.21=163.6=112.2
COBISS.SI-ID 64187490

54.
KREVS Birk, Uršula
        Zum aktuellen Status der Germanismen im slowenischen Substandard : Purismus und Gebrauchstendenzen / Uršula Krevs Birk. - Bibliografija: str. 98-99 in z opombami na dnu str.

V: Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa / Hannes Philipp, Andrea Strobel (Hrsg.). - Regensburg : F. Pustet, 2017 . - (Forschungen zur deutschen Sprache in Mittel-, Ost- und Südosteuropa ; Bd. 5). - ISBN 978-3-7917-2860-5. - Str. 85-99.

811.163.6'373.45:811.112.2 811.163.6'282.8:811.112.2
COBISS.SI-ID 64187234


81'25 PREVAJANJE. TOLMAČENJE


55.
CONGRÈS mondial de traductologie (1 ; Paris ; 2017)
        In the name of translation [Elektronski vir] : in memory of Umberto Eco, honorary president of the French Society for Translation Studies : [programme and abstracts] / 1er Congrès mondial de traductologie, 10-14 avril 2017, Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense = 1st World Congress on Translation Studies, April 10-14th 2017, Paris West University, Nanterre-La Défense. - El. zbornik. - Paris : Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense, 2017

Način dostopa (URL): https://cmt.u-paris10.fr/program/. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 24. 5. 2017. - Besedilo v franc. in angl. - El. publikacija v formatu pdf obsega 644 str. loč. pag. v 6 sklopih in 24 sekcijah

81'25(082)(048)
COBISS.SI-ID 64203874

56.
GUSTINČIČ-Pahor, Mita
        Prevajanje zemljepisnih imen v romanu Selme Lagerlöf Čudovito popotovanje Nilsa Holgersona / Mita Gustinčič Pahor. - Bibliografija: str. 398-399 in z opombami na dnu str.

V: "Und die Brücke hat gezogen, die vom Ost zum West sich schwingt" / Petra Kramberger, Irena Samide in Tanja Žigon (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - (Zbirka Slovenske germanistične študije ; 14). - ISBN 978-961-237-928-5. - Str. 387-399.

81'255.4:821.113.6Lagerlöf S.=163.6 811.113.6'373.21:811.163.6
COBISS.SI-ID 64286562

57.
HORVAT, Maša
        Les Sirènes de Bagdad : prevajanje arabskih in islamskih kulturno vezanih prvin iz francoščine v angleščino in slovenščino : magistrsko delo / Maša Horvat Sardi. - Ljubljana : [M. Horvat Sardi], 2017. - 102 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Marija Zlatnar Moe. - Bibliografija: str. 82-89. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.133.1(65)-31=111=163.6(043.2)
GER MagB HORVAT M. Sirènes
COBISS.SI-ID 64429410

58.
MELE, Andraž
        Besedilna in prevodna analiza zbirke Zgodbe Davida Fosterja Wallacea = Textual and translational analyses of David Foster Wallace's Zgodbe : magistrsko delo / Andraž Mele. - Ljubljana : [A. Mele], 2017. - IV, 92 str. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Besedilo v slov. (str. 1-25, 86-87) in angl. (str. 26-85). - Mentorja Danica Čerče, Tomislav Virk. - Bibliografija: str. 88-91. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

81'255.4=163.6:821.111(73).09Wallace D. F. 821.111(73).09Wallace D. F.
GER MagB MELE A. Besedilna PRK MagB 21 MELE A. Besedilna
COBISS.SI-ID 64443234

59.
MIKOLIČ Južnič, Tamara
        Literary translation in Slovenia [Elektronski vir] / Tamara Mikolič Južnič, Tanja Žigon et Marija Zlatnar Moe. - Način dostopa (URL): https://cmt.u-paris10.fr/wp-content/uploads/2016/02/112-REGGIANI-RESUMES-1.pdf. - Domain 1, session 1, workshop 2.

V: In the name of translation [Elektronski vir] / 1er Congrès mondial de traductologie, 10-14 avril 2017, Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense = 1st World Congress on Translation Studies, April 10-14th 2017, Paris West University, Nanterre-La Défense. - Paris : Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense, 2017. - Str. [4-5].

81'255.4:811.163.6(048.3)
COBISS.SI-ID 64204386

60.
STRITAR Haddad, Špela
        Potrebe po tolmaških in prevajalskih kompetencah na področju turizma v Sloveniji : magistrsko delo / Špela Stritar. - Ljubljana : [Š. Stritar], 2017. - 118 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 67-69. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'253:338.4(497.4)(043.2) 338.48(497.49:81'253(043.2)
GER MagB STRITAR Š. Potrebe po
COBISS.SI-ID 64229986

61.
VAVTAR, Valerija
        The effect of socio-historical context on Slovenian translations of African American vernacular English in The adventures of Huckleberry Finn = Vpliv socialno-zgodovinskega konteksta na slovenske prevode afro-ameriške pogovorne angleščine v Huckleberryju Finnu : magistrsko delo / Valerija Vavtar. - Ljubljana : [V. Vavtar], 2017. - 78 str. : tabele ; 30 cm

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Besedilo v angl. - Mentor Dušan Gabrovšek. - Bibliografija: str. 70-74. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'255.4:821.111(73=013)=163.6:81'27(043.2) 81'27:81'255.4:821.111(73=013)=163.6
GER MagB VAVTAR V. Effect
COBISS.SI-ID 64298082

62.
        VEČJEZIČNI priročnik za lažje sporazumevanje v zdravstvu = Fjalor shumëgjuhësh për komunikim më të lehtë në shëndetësi. 6 [i. e. 4], Albansko / [avtorice Nataša Hirci ... [et al.] ; urednice Uršula Lipovec Čebron ... [et al.] ; prevod Hakim Asanabla (arabščina) ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - 243 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://multilingualhealth.ff.uni-lj.si/alban_www_skupaj.pdf. - Besedilo v slov. in alban. - Bibliografija: str. 242-243

ISBN 978-961-237-908-7

81'221=163.6=18(035)(038)
GER AR KOCIJANČIČ P.N. VEČJEZIČNI
COBISS.SI-ID 289377280

63.
        VEČJEZIČNI priročnik za lažje sporazumevanje v zdravstvu. 3, Arabsko-farsi / [avtorice Nataša Hirci ... [et al.] ; urednice Uršula Lipovec Čebron ... [et al.] ; prevod Hakim Asanabla (arabščina) ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Povše BM). - 245 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://multilingualhealth.ff.uni-lj.si/arab_far_www_skupaj.pdf. - 250 izv. - Besedilo v slov., arab. in perzijščini (farsi). - Bibliografija: str. 244-245

ISBN 978-961-237-907-0

81'221=163.6=411.21'06=222.1'06(038)(035)
GER AR KOCIJANČIČ P.N. VEČJEZIČNI
COBISS.SI-ID 289377024

64.
ŽIGON, Tanja, 1974-
        How Slovenes got their first textbooks : translating German textbooks into Slovene in the 19th century / Tanja Žigon and Marija Zlatnar Moe.

V: Translation meets book history / [organised by Moore Institute [and] NUI Galway]. - Galway : Moore Institute : NUI Galway, 2017. - Str. 16.

81'25:(075)"18"=163.6(048.3)
COBISS.SI-ID 64237410


82.0 LITERARNA VEDA IN TEORIJA


65.
        LITERATUR.DIGITAL : Formen und Wege einer neuen Literatur / herausgegeben Roberto Simanowski. - Originalausg. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2002. - 193 str. ; 18 cm + 1 CD-ROM. - (DTV ; 24302. Premium)

Bibliografija: str. 179-192

ISBN 3-423-24302-3

821:004.55(082)
GER 82(100).09 LITERATUR Simanowski R.(ur.)

COBISS.SI-ID 64495714

66.
MARTIĆ, Igor
        Vpliv rock poezije na sodobno ameriško pesniško tradicijo = The influence of rock poetry on the contemporary American poetic tradition : doktorska disertacija / Igor Martić. - Ljubljana : [I. Martić], 2017. - XIII, 269 str. ; 30 cm

Besedilo v angl., daljši povzetek v slov. (str. 250-269). - Mentor Igor Maver. - Bibliografija: str. 190-196. - Abstract ; Izvleček ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Študijski program: Humanistika in družboslovje, področje: Ameriške študije

821.111(73)-1.09:784.66(043.3) 784.66:821.111(73)-1.09
GER Diss MARTIĆ I. Vpliv
COBISS.SI-ID 64415074

67.
MOSHÖVEL, Andrea
        Wîplîch man : Formen und Funktionen von "Effemination" in deutschsprachigen Erzähltexten des 13. Jahrhunderts / Andrea Moshövel. - Göttingen : V & R unipress, cop. 2009. - 563 str. ; 25 cm. - (Aventiuren ; Bd. 5)

Študija in opombe v nem., pripovedna besedila v srednji visoki nem. - Bibliografija: str. 523-563. - Zusammenfassung. - Diss., Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

ISBN 978-3-89971-447-0

821.112.2'04.09-3 305-055.2=112.2
GER 830-023.09 MOSHÖVEL A. Wîplîch man
COBISS.SI-ID 64161122

68.
SIMANOWSKI, Roberto
        Interfictions : vom Schreiben im Netz / Roberto Simanowski. - Originalausg., 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2002. - 197 str. ; 18 cm. - (Edition Suhrkamp ; 2247)

Bibliografija: str. 179-[198]

ISBN 3-518-12247-9

821:004.55
GER 82.081/.085 SIMANOWSKI R. Interfictions

COBISS.SI-ID 64492898

69.
        "UND die Brücke hat gezogen, die vom Ost zum West sich schwingt" : literarische, kulturelle und sprachliche Vernetzungen und Grenzüberschreitungen : Festschrift für Mira Miladinovič Zalaznik / Petra Kramberger, Irena Samide in Tanja Žigon (ur.). - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 515 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Slovenske germanistične študije ; 14)

Prispevki v slov. ali nem. - 200 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetek v nem. in slov. na koncu zbornika. - Kazalo

ISBN 978-961-237-928-5

821.112.2.09(082) 821.163.6.09(082)
GER 082.2 Miladinović Z. M. UND DIE BRÜCKE GER AR KRAMBERGER P. UND DIE BRÜCKE SLA L.H II 5087/14 "UND DIE BRÜCKE
COBISS.SI-ID 290286336


82.091 PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST


70.
JESENOVEC, Barbara, 1986-
        Literarne upodobitve odnosa med babico in vnukinjo = Literarische Darstellungen der Beziehung zwischen Großmutter und Enkelin : doktorska disertacija / Barbara Jesenovec. - Ljubljana : [B. Jesenovec], 2016. - 310 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Špela Virant, somentorica Alojzija Zupan Sosič. - Bibliografija: str. 289-308. - Zusammenfassung ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., doktorski program Humanistika in družboslovje, področje literarne vede

821.112.2.09:821.163.6.09(043) 821.163.6.09:821.112.2.09(043) 82.091:316.356.2(043)
GER Diss JESENOVEC B. Literarne
COBISS.SI-ID 64108386


821.11 GERMANSKE KNJIŽEVNOSTI


71.
        GEZICHTEN : negen nieuwe Nederlandse stemmen / [Kader Abdolah ... et al.] ; samengesteld door Ad van den Kieboom en Reinjan Mulder. - Breda : De Geus, cop. 1999. - 176 str. ; 20 cm

Nasl. na ov.: Gezichten: negen verhalen. - Hrbtni nasl.: Verhalen van Kader Abdolah, Yasmine Allas, Marion Bloem e. a. - Avtorji zgodb navedeni na ov. - Vsebuje kratke zgodbe nizozemskih in tujih avtorjev, slednje so prevedene v niz. - Vsebina: Vrouw / Kader Abdolah. Her ministerie van Pijn / Dubravka Ugrešić. Alcohol en zeeschelpen / Rashid Novaire. De geschiedenis van mijn kaalheid / Marek van der Jagt. Greenwich achttienvierenegentig / Esther Gerritsen. Haten / Sana Valiulina. Gezichten / Vamba Sherif. Samater / Yasmine Allas. Meisjes vechten niet / Marion Bloem

ISBN 90-5226-780-4

821.112.5-32(082.2) 821(100)-32(082.2)
GER 839.31/.32A GEZICHTEN Kieboom A. v. d. (ur.)

COBISS.SI-ID 64454498

72.
JAVOR Briški, Marija
        "Denen neugierigen Liebhabern der frembden Reisen/Länder/Leute und deren Umbstände und Zufälle angenehm seyn soll" : Struys' Reisebeschreibung und die Erfahrung des Fremden / Marija Javor Briški. - Bibliografija: str. 206-210 in z opombami na dnu str.

V: "Und die Brücke hat gezogen, die vom Ost zum West sich schwingt" / Petra Kramberger, Irena Samide in Tanja Žigon (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - (Zbirka Slovenske germanistične študije ; 14). - ISBN 978-961-237-928-5. - Str. 197-210.

821.112.5.09-992Struys J. J.:[27:28]
COBISS.SI-ID 64300642

73.
KOCH, Herman
        Zomerhuis met zwembad / Herman Koch ; bewerkt door Marian Hoefnagel. - Amsterdam : Eenvoudig Communiceren ; [Brussel] : Lezen voor lederren, cop. 2011. - 159 str. ; 21 cm. - (Leeslicht : lezen in gewone taal)

ISBN 978-90-8696-129-0

821.112.5-311.2(0.046.6)
GER 839.31/.32M KOCH H. Zomerhuis
COBISS.SI-ID 64451426

74.
SVEDENBLAD, Anne
        Sofia kär / Anne Svedenblad. - [Bromma] : Opal, 1996. - 93 str. ; 21 cm

ISBN 91-7270-778-X

821.113.6-311.2
GER 839.7 SVEDENBLAD A. Sofia kär
COBISS.SI-ID 64425058

75.
ZWAGERMAN, Joost
        Duel / Joost Zwagerman. - Een uitg. van de Stichting CPNB ter gelegenheid van de Boekenweek 2010. - Amsterdam ; Antwerpen : De Arbeiderspers : Stiching Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, cop. 2010. - 95 str. ; 20 cm

ISBN 978-90-5965-104-3

821.112.5-31
GER 839.31/.32 ZWAGERMAN J. Duel
COBISS.SI-ID 64444002


821.111 KNJIŽEVNOSTI V ANGLEŠČINI


76.
BANKS, Iain, 1954-2013
        Feersum Endjinn / Iain M. Banks. - Reprinted. - London : Orbit, 2007, cop. 1994. - 279 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-1-85723-273-8

821.111-312.9
GER 820 BANKS I. Feersum Endjinn
COBISS.SI-ID 64193122

77.
BURCAR, Lilijana
        Social ills of (global) capitalism under scrutiny in American literature classes : teaching to transgress / Lilijana Burcar. - Bibliografija: str. 36-38. - Abstract ; Povzetek: Zlá (globalnega) kapitalizma pod kritičnim drobnogledom skozi obravnavo ameriške književnosti: učenje s preseganjem.

V: Addressing learners' and teachers' needs / editors Kirsten Hempkin, Melita Kukovec and Katja Težak. - Ljubljana : University Press, Faculty of Arts = Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - (ELOPE, ISSN 1581-8918 ; vol. 14, no. 1). - ISBN 978-961-237-930-8. - No. 1, Vol. 14 (2017), str. 25-38.

doi: 10.4312/elope.14.1.25-38

821.111(73).09:37.091.3
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 64340322

78.
DONALDSON, Julia
        The smartest giant in town / written by Julia Donaldson ; illustrated by Axel Scheffler. - London : Macmillan Children's Books, 2003. - [32] str. : ilustr. ; 27 cm

- - The smartest giant in town [Zvočni posnetek]. - 1 CD (20 min, 39 sek) ; 12 cm

ISBN 978-0-333-96396-8
ISBN 1-405-05050-0 (CD)
ISBN 978-1-4050-9237-1 (nalepka na ov.)

821.111-93-34
GER 820M DONALDSON J. Smartest giant
COBISS.SI-ID 13202738

79.
DONALDSON, Julia
        Zog / by Julia Donaldson ; illustrated by Axel Scheffler. - London : Alison Green Books, 2012. - [32] str. : ilustr. ; 25 x 28 cm

- - Zog [Zvočni posnetek]. - 1 CD (28 min, 52 sek) ; 12 cm

ISBN 978-1-407130-01-9

821.111-93-34
GER 820M DONALDSON J. Zog
COBISS.SI-ID 64201314

80.
FFORDE, Katie
        The rose revived / Katie Fforde. - Harmondsworth : Penguin Books, 1996. - 343 str. ; 20 cm

ISBN 0-14-024668-1

821.111-311.2
GER 820 FFORDE K. Rose
COBISS.SI-ID 64327010

81.
HILL, Justin, 1971-
        Passing under heaven / Justin Hill. - London : Abacus, 2004. - 440 str. ; 22 cm

ISBN 0-349-11739-X

821.111-311.6
GER 820 HILL J. Passing
COBISS.SI-ID 64328546

82.
LEESON, Robert
        Doomwater / Robert Leeson. - London [etc.] : Mammoth, 1997. - 153 str. ; 18 cm. - (Suspense)

ISBN 0-7497-2765-9

821.111-93-312.4
GER 820M LEESON R. Doomwater
COBISS.SI-ID 64327778

83.
MAMET, David
        Oleanna / David Mamet. - Reprinted. - London [etc.] : Bloomsbury, 2015, cop. 1992. - 79 str. ; 20 cm. - (Methuen drama modern classics)

ISBN 978-0-413-62620-2

821.111(73)-2
GER 820(73) MAMET D. Oleanna
COBISS.SI-ID 64087138

84.
MCEWAN, Ian, 1948-
        Nutshell / Ian McEwan. - London : Vintage, 2017, cop. 2016. - 199 str. ; 18 cm

ISBN 978-1-784-70512-1

821.111-31
GER 820 McEWAN I. Nutshell
COBISS.SI-ID 64516194

85.
ORWELL, George, 1903-1950
        Selected writings / George Orwell ; edited by George Bott. - Reprinted. - London : Heinemann Educational Books, 1969, cop. 1958. - 183 str. ; 19 cm. - (The twentieth century series)

Bibliografija: str. 182-183. - Vsebina: Shooting an elephant ; Down the mine ; Skirmish in Spain (from Homage to Catalonia) ; Marrakech ; The English class system ; Politics and the English language ; Writers and Leviathan ; Why I write ; Poetry and the microphone ; Boys' weeklies ; Charles Dickens ; The sporting spirit ; The re-writing of history (from 1984)

821.111-821
GER 820 ORWELL G. Selected writings
COBISS.SI-ID 64274018

86.
WHITE, Patrick, 1912-1990
        Voss / Patrick White ; with an introduction by Robert Macfarlane. - London : Vintage, cop. 2013. - XV, 442 str. ; 20 cm. - (Vintage classics)

ISBN 978-0-099-32471-3

821.111(94)-31
GER 820(94) WHITE P. Voss
COBISS.SI-ID 64087906


821.111.09 ŠTUDIJE O KNJIŽEVNOSTIH V ANGLEŠČINI


87.
        AMERICAN poetry since 1945 / edited by Eleanor Spencer. - London, New York : Palgrave, 2017. - XXII, 250 str. ; 22 cm. - (New casebooks : a collection of all new critical essays by contemporary scholars)

Kazalo

ISBN 978-1-137-32445-0

821.111(73)-1"1945/20"
GER 820(73).09"19/2" AMERICAN POETRY SpencerE. (ur.)

COBISS.SI-ID 64527202

88.
BLAKE, Jason
        Batting the fluidities of my new country - Cricket and Joseph O'Neill's Netherland / Jason Blake. - Bibliografija: str. 105-107. - Summary ; Povzetek.

V: Becoming world / Mojca Krevel (ed.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - (Book series Razprave FF, ISSN 2335-3333). - ISBN 978-961-237-916-2. - Str. 89-109.

821.111(73).09-31O'Neill J.
COBISS.SI-ID 64147042

89.
BUTKOVIĆ, Matea
        Druga svetovna vojna in črnci v ameriški književnosti = World War II and the blacks in American literature : doktorska disertacija / Matea Butković. - Ljubljana : [M. Butković], 2017. - 311 str. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Jerneja Petrič. - Bibliografija: f. 288-311. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Podiplomski program Ameriške študije

821.111(73=013).09:94(100)"1939/1945"(043.3) 94(100)"1939/1945":821.111(73=013).09(043.3)
GER Diss BUTKOVIĆ M. Druga
COBISS.SI-ID 64201826

90.
        A COMPANION to the American novel / edited by Alfred Bendixen. - Chichester [ertc.] : Wiley Blackwell, 2015. - XVIII, 633 str. ; 26 cm. - (Blackwell companions to literature and culture ; 80)

Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo

ISBN 978-1-118-91748-0

821.111(73).09-31(082)
GER 820(73).09-3/-9 COMPANION Bendixen A. (ur.) PRK ČIT 11297 821.111.09 AMERICAN NOVEL Bendixen A. (ur.)

COBISS.SI-ID 62271330

91.
        A COMPANION to the modern American novel 1900-1950 / edited by John T. Matthews. - Chichester [etc.] : Wiley-Blackwell, 2013. - XXII, 592 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Blackwell companions to literature and culture)

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-0-631-20687-3 !
ISBN 978-1-118-49208-6

821.111(73).09-31"190/194"(082)
GER 820(73).09-3/-9 COMPANION Matthews J. T.(ur.)

COBISS.SI-ID 64461922

92.
        A CONCISE companion to American fiction 1900-1950 / edited by Peter Stoneley and Cindy Weinstein. - Malden (MA) ; Oxford (UK) ; Carlton (Victoria) : Blackwell, 2008. - XVIII, 308 str. ; 24 cm. - (Blackwell concise companions to literature and culture)

Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0802/2007020966-b.html - Contributor biographical information
Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0802/2007020966-d.html - Publisher description. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-4051-3367-8
ISBN 1-4051-3367-8

821.111(73).09-3"190/194"(082)
GER 820(73).09"19/2" CONCISE COMPANION Stoneley P. (ur.)

COBISS.SI-ID 64457314

93.
        A CONCISE companion to twentieth-century American poetry / edited by Stephen Fredman. - Malden (MA) ; Oxford (UK) ; Carlton (Victoria) : Blackwell, 2005. - XXVII, 258 str. ; 24 cm. - (Blackwell concise companions to literature and culture)

Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip053/2004025183.html - Table of contents
Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0802/2004025183-b.html - Contributor biographical information. - Bibliografija pri vsakem poglavju. - Kazalo

ISBN 978-1-4051-2002-9 (trda vezava)
ISBN 978-1-4051-2003-6 (broš.)
ISBN 1-4051-2002-9 (trda vezava)
ISBN 1-4051-2003-7 (broš.)

821.111(73).09-1"19"(082)
GER 820(73).09-1 CONCISE COMPANION Fredman S. (ur.)

COBISS.SI-ID 64443490

94.
GRUIĆ Grmuša, Lovorka
        Romaneskni svijet Kurta Vonneguta / Lovorka Gruić Grmuša. - Rijeka : Filozofski fakultet, 2015. - 260 str. ; 21 cm

Bibliografija: 245-259

ISBN 978-953-7975-19-7

821.111(73).09Vonnegut K.
GER 820(73).09 Vonnegut K. GRUIĆ GRMUŠA L.

COBISS.SI-ID 64385634

95.
HOWELLS, Coral Ann
        Alice Munro / Coral Ann Howells. - Manchester ; New York : Manchester University Press, 2007, cop. 1998. - XV, 184 str. ; 20 cm. - (Contemporary world writers)

Bibliografija str. 173-179. - Kazalo

ISBN 978-0-7190-4559-2

821.111(71).09Munro A.
GER 820(71).09 Munro A. HOWELLS C. A.
COBISS.SI-ID 64516706

96.
KREVEL, Mojca
        Being a time being : who is who in Ozeki's A tale for the time being / Mojca Krevel. - Bibliografija: str. 36-39. - Summary ; Povzetek.

V: Becoming world / Mojca Krevel (ed.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - (Book series Razprave FF, ISSN 2335-3333). - ISBN 978-961-237-916-2. - Str. 19-39.

821.111(73).09Ozeki R.
COBISS.SI-ID 64109666

97.
KREVEL, Mojca
        Mapping the territory / Mojca Krevel. - Bibliografija: str. 18.

V: Becoming world / Mojca Krevel (ed.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - (Book series Razprave FF, ISSN 2335-3333). - ISBN 978-961-237-916-2. - Str. 5-18.

821.111(73).09"198/..."
COBISS.SI-ID 64108130

98.
KREVEL, Mojca
        Pot k nežnosti / Mojca Krevel. - Opombe z bibliografijo tekoče pod besedilom.

V: Ljubimec lady Chatterley / D. H. Lawrence. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - (Zbirka Veliki večni romani). - ISBN 978-961-01-0869-6. - Str. 335-363.

821.111.09Lawrence D. H.
COBISS.SI-ID 64107106

99.
KREVEL, Mojca
        Writing the Future / Mojca Krevel. - Tabela. - Bibliografija: str. 190-191. - Summary ; Povzetek.

V: Becoming world / Mojca Krevel (ed.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - (Book series Razprave FF, ISSN 2335-3333). - ISBN 978-961-237-916-2. - Str. 177-192.

821.111(73).09-31Gibson W. 575.8:004.8
COBISS.SI-ID 64110434

100.
SMITH, Valerie, 1956-
        Toni Morrison : writing the moral imagination / Valerie Smith. - Chicester [etc.] : Wiley-Blackwell, 2014. - IX, 153 str. ; 23 cm. - (Blackwell introductions to literature ; 21)

Bibliografija: str. 137-146. - Kazalo

ISBN 978-1-118-91769-5
ISBN 1-118-91769-3

821.111(73=013).09Morrison T.
GER 820(73).09 Morrison T. SMITH V.
COBISS.SI-ID 64446562

101.
ŠPORČIČ, Anamarija
        The future of gender in transhumanist science fiction / Anamarija Šporčič. - Bibliografija: str. 105-107. - Summary ; Povzetek.

V: Becoming world / Mojca Krevel (ed.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - (Book series Razprave FF, ISSN 2335-3333). - ISBN 978-961-237-916-2. - Str. 193-220.

821.111(73).09-311.9:305
COBISS.SI-ID 64151394

102.
        VIRGINIA Woolf / edited by James Acheson. - London : Palgrave, 2017. - XI, 213 str. ; 22 cm. - (New casebooks : a collection of all new critical essays by contemporary scholars)

Bibliografija str. 209-211. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-137-43081-6 (broš.)
ISBN 978-1-137-43082-3 (trda vez.)

821.111.09Woolf V.
GER 820.09 Woolf V. ACHESON J. (ur.)
COBISS.SI-ID 64524130

103.
VOGRINC Javoršek, Urša
        Hybridity of space as force of control in Paul Auster's Travels in the Scriptorium / Urša Vogrinc Javoršek. - Bibliografija: str. 56-57. - Summary ; Povzetek.

V: Becoming world / Mojca Krevel (ed.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - (Book series Razprave FF, ISSN 2335-3333). - ISBN 978-961-237-916-2. - Str. 41-59.

821.111(73).09Auster P.
COBISS.SI-ID 64169570


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST


104.
BÄRFUSS, Lukas
        Hagard : Roman / Lukas Bärfuss. - Göttingen : Wallstein, cop. 2017. - 173 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-8353-1840-3

821.112.2(494)-311.2
GER 830 BÄRFUSS L. Hagard
COBISS.SI-ID 64387938

105.
BERNHARD, Thomas, 1931-1989
        Das Kalkwerk : Roman / Thomas Bernhard. - 21. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2015, cop. 1970. - 210 str. ; 18 cm. - (Suhrkamp Taschenbuch ; 128)

ISBN 978-3-518-36628-8

821.112.2(436)-31
GER 830 BERNHARD T. Kalkwerk
COBISS.SI-ID 64403042

106.
BRUSSIG, Thomas
        Beste Absichten : Roman / Thomas Brussig. - Frankfurt am Main : S. Fischer, cop. 2017. - 189 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-10-397243-6

821.112.2-311.2
GER 830 BRUSSIG T. Beste Absichten
COBISS.SI-ID 64381026

107.
CAPUS, Alex
        Das Leben ist gut : Roman / Alex Capus. - München : C. Hanser, cop. 2017. - 238 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-446-25267-7

821.112.2(494)-311.2
GER 830 CAPUS A. Leben
COBISS.SI-ID 64388962

108.
GLAVINIC, Thomas
        Der Jonas-Komplex : Roman / Thomas Glavinic. - Frankfurt am Main : S. Fischer, cop. 2016. - 747 str. ; 22 cm

ISBN 978-3-10-002464-0

821.112.2(436)-311.2
GER 830 GLAVINIC T. Jonas-Komplex
COBISS.SI-ID 64383074

109.
GOETTLE, Gabriele
        Deutsche Sitten : Erkundungen in Ost und West / [Gabriele Goettle] ; mit Photographien von Elisabeth Kmölniger. - 3. Aufl., Reprint der limitierten Bleisatzausg. - Frankfurt am Main : Eichborn, 1992, cop. 1991. - 381 str. : ilustr. ; 22 cm

Avtor naveden na hrbtu knjige

ISBN 3-8218-4422-1

821.112.2-9
GER 830 GOETTLE G. Deutsche Sitten
COBISS.SI-ID 64200802

110.
GRASS, Günter
        Die Blechtrommel : Roman / Günter Grass. - 18. Aufl. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2008, cop. 1993. - 778 str. ; 20 cm. - (DTV ; 11821)

ISBN 978-3-423-11821-7

821.112.2-31
GER 830 GRASS G. Blechtrommel
COBISS.SI-ID 9411735

111.
GRJASNOWA, Olga, 1984-
        Gott ist nicht schüchtern : Roman / Olga Grjasnowa. - 2. Aufl. - Berlin : Aufbau, 2017. - 309 str. : zvd., ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-3-351-03665-2

821.112.2-311.2
GER 830 GRJASNOWA O. Gott
COBISS.SI-ID 64383586

112.
HOFFMANN, Ernst T. A.
        Lebens-Ansichten des Katers Murr : nebst fragmentarischer Biographie des Kapellmeisters Johannes Kreisler in zufälligen Makulaturblättern / E. T. A. Hoffmann. - Köln : Anaconda, 2011. - 509 str. : ilustr. ; 18 cm

ISBN 978-3-86647-705-6

821.112.2-31
GER 830 HOFFMANN E. T. A. Lebens-Ansichten

COBISS.SI-ID 64405090

113.
KÜRTHY, Ildikó von
        Blaue Wunder : Roman / Ildikó von Kürthy. - 10. Aufl. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt Taschenbuch, 2008, cop. 2004. - 251 str. : fotogr. ; 19 cm. - (Rororo ; 23715)

ISBN 978-3-499-23715-7

821.112.2-311.2
GER 830 KÜRTHY I. V. Blaue Wunder
COBISS.SI-ID 64435554

114.
KÜRTHY, Ildikó von
        Freizeichen : Roman / Ildikó von Kürthy ; Fotos von Gabo. - 17. Aufl. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt Taschenbuch, 2008, cop. 2003. - 231 str. : barvne fotogr. ; 19 cm. - (Rororo ; 23614)

ISBN 978-3-499-23614-3

821.112.2-311.2
GER 830 KÜRTHY I. V. Freizeichen
COBISS.SI-ID 64435042

115.
        LIEBE bis aufs Blut : Geschichten über die Eifersucht / herausgegeben von Uwe-Michael Gutzschhahn. - München : Deutscher Taschenbuch, 2003, cop. 2001. - 141 str. ; 20 cm. - (DTV ; 62145) (Reihe Hanser)

Vsebina: Gras und Rüben / Maike Wetzel. Lolo /Tanja Dückers. Auf der Treppe / Alexa Hennig von Lange. Austausch / Simone Buchholz. Raffael, Mustafa, Gerd, Heinz und Kurt / Sylvia Szymanski. Atropa Bella-Donna / Jenny Erpenbeck. Deine Finger reichen nicht bis November / Alissa Walser. Sophies Sommer / Zoë Jenny. Zigaretten / Judith Hermann

ISBN 3-423-62145-1

821.112.2-32(082.2)
GER 830-3A LIEBE Gutzschhahn U.-M.(ur.)
COBISS.SI-ID 342202

116.
MELLE, Thomas
        Die Welt im Rücken / Thomas Melle. - 7. Aufl. - Berlin : Rowohlt, 2016. - 347 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-87134-170-0

821.112.2-312.6 616.895.1(092)
GER 830 MELLE T. Welt
COBISS.SI-ID 64389218

117.
RABINOWICH, Julya, 1970-
        Dazwischen: ich / Julya Rabinowich. - 3. Aufl. - München : C. Hanser, 2017, cop. 2016. - 254 str. ; 22 cm

ISBN 978-3-446-25306-3

821.112.2-93-311.2
GER 830M RABINOWICH J. Dazwischen
COBISS.SI-ID 64499042

118.
        Die RITTERIDEE in der deutschen Literatur des Mittelalters : eine kommentierte Anthologie / Jörg Arentzen, Uwe Ruberg (Hgg.) ; mit einer Einleitung von Peter Somogyi und Jürgen Wolf. - 2., durchgesehene und bibliografisch ergänzte Aufl. - Darmstadt : WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), 2011. - 320 str. : ilustr. ; 22 cm

Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=3716479&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - Inhaltstext. - Odlomki iz viteških pesnitev v srednji visoki nem., komentar v nem.

ISBN 978-3-534-24412-6
ISBN 3-534-24412-5

821.112.2'04(082.2) 821.112.2'04.09
GER 830-02A RITTERIDEE Arentzen J. (ur.)
COBISS.SI-ID 64154466

119.
SCHILLER, Friedrich, 1759-1805
        Die Räuber : ein Schauspiel / Friedrich Schiller ; mit einem Kommentar von Wilhelm Große. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2011, cop. 2005. - 264 str. ; 18 cm. - (Suhrkamp BasisBibliothek ; SBB 67)

Kommentar / Wilhelm Große: str. 197-240. - Bibliografija: str. 241-245

ISBN 978-3-518-18867-5

821.112.2-2 821.112.2.09Schiller F.
GER 830 SCHILLER F. Räuber /SBB 2011
COBISS.SI-ID 64422754

120.
SCHIMMELPFENNIG, Roland
        An einem klaren, eiskalten Januarmorgen zu Beginn des 21. Jahrhunderts : Roman / Roland Schimmelpfennig. - 2. Aufl. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 2016. - 253 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-10-002470-1

821.112.2-311.2
GER 830 SCHIMMELPFENNIG R. An einem klaren

COBISS.SI-ID 64384354

121.
SEBALD, Winfried Georg, 1944-2001
        Austerlitz / W. G. Sebald. - 3. Aufl. - Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag, 2006. - 420 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Fischer Taschenbuch ; 14864)

ISBN 978-3-596-14864-6

821.112.2-311.2
GER 830 SEBALD W. G. Austerlitz
COBISS.SI-ID 64478050

122.
STAMM, Peter
        Weit über das Land : Roman / Peter Stamm. - 3. Aufl. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 2016. - 222 str. ; 22 cm

ISBN 978-3-10-002227-1

821.112.2(494)-311.2
GER 830 STAMM P. Weit
COBISS.SI-ID 64384866

123.
STANOVSKÁ, Sylvie
        Sagt mir jemand, was Liebe ist? : deutschsprachige und tschechische Liebeslyrik des Mittelalters : eine Typologie / Sylvie Stanovská. - Vydání první. - Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2015. - 332 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034 ; 434)

Vsebuje besedila pesmi v srednjevisoki nemščini in stari češčini. - Bibliografija: str. 311-328. - Kazalo

ISBN 978-80-210-7960-1

doi: 10.5817/CZ.MUNI.M210-7960-2015

821.112.2'04.09-1 821.162.3.09-1
GER 830-023.09 STANOVSKÁ S. Sagt mir jemand

COBISS.SI-ID 64058978

124.
SÜSKIND, Patrick
        Das Parfum : die Geschichte eines Mörders / Patrick Süskind. - Zürich : Diogenes, 2010, cop. 1985. - 319 str. ; 19 cm. - (Diogenes Taschenbuch : detebe ; 22800)

ISBN 978-3-257-22800-7
ISBN 3-257-22800-7

821.112.2-312.4
GER 830 SÜSKIND P. Parfum (2010)
COBISS.SI-ID 64421218

125.
SUTER, Martin
        Elefant : Roman / Martin Suter. - Zürich : Diogenes, cop. 2017. - 347 str. ; 19 cm

ISBN 978-3-257-06970-9

821.112.2(494)-31
GER 830 SUTER M. Elefant
COBISS.SI-ID 64384098

126.
WALSER, Alissa
        Eindeutiger Versuch einer Verführung / Alissa Walser. - München : C. Hanser, cop. 2017. - 154 str. ; 19 cm

ISBN 978-3-446-25454-1

821.112.2-32
GER 830 WALSER A. Eindeutiger
COBISS.SI-ID 64382306

127.
WALSER, Alissa
        Die kleinere Hälfte der Welt : Erzählungen / Alissa Walser. - 1. Aufl. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 2000. - 108 str. : ilustr. ; 20 cm

Vsebina: Die kleinere Hälfte der Welt ; Die Lust der Gans beim Gestopftwerden ; Goldene Nägel ; Wenn Sie mich anschauen, wenn Sie es ; Eine Geschichte will ich mir nicht anhören ; Ein Auto, ein Lastwagen, eine Schildkröte ; Graue Briefe

ISBN 3-498-07346-X

821.112.2-32
GER 830 WALSER A. Kleinere
COBISS.SI-ID 251066

128.
        WENN der Kater kommt : neues Erzählen : 38 deutschsprachige Autorinnen und Autoren / Martin Hielscher (Hrsg.). - 1. Aufl. - Köln : Kiepenheuer & Witsch, 1996. - 329 str. ; 24 cm

ISBN 3-462-02570-8

821.112.2-3(082.2)
GER 830 WENN DER KATER KOMMT Hielscher M.(ur.)

COBISS.SI-ID 64480098

129.
WINKLER, Philipp, 1986-
        Hool : Roman / Philipp Winkler. - 3. Aufl. - Berlin : Aufbau, 2016. - 312 str. ; 22 cm

ISBN 978-3-351-03645-4

821.112.2-311.2
GER 830 WINKLER P. Hool
COBISS.SI-ID 64375394

130.
WODIN, Natascha, 1945-
        Sie kam aus Mariapol / Natascha Wodin. - 5. Aufl. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 2017. - 363 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 363-[364]. - Preis der Leipziger Buchmesse, 2017

ISBN 978-3-498-07389-3

821.112.2-311.2
GER 830 WODIN N. Sie kam aus Mariapol
COBISS.SI-ID 64497762


821.112.2.09 ŠTUDIJE O NEMŠKI KNJIŽEVNOSTI


131.
BOBINAC, Marijan
        Ein Abgesang auf Alt-West-Berlin : zu Katja Lange-Müllers Roman Böse Schafe / Marijan Bobinac. - Bibliografija: str. 67-68 in z opombami na dnu str.

V: "Und die Brücke hat gezogen, die vom Ost zum West sich schwingt" / Petra Kramberger, Irena Samide in Tanja Žigon (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - (Zbirka Slovenske germanistične študije ; 14). - ISBN 978-961-237-928-5. - Str. 51-68.

821.112.2.09Lange-Müller K.
COBISS.SI-ID 64304482

132.
BRENNER, Peter J.
        Neue deutsche Literaturgeschichte : vom "Ackermann" zu Günter Grass / Peter J. Brenner. - 3., überarbeitete und erweiterte Aufl. - Berlin ; New York : De Gruyter, cop. 2011. - XI, 439 str. ; 23 cm. - (De Gruyter Studium)

Kazalo. - Bibliografija: str. 371-423

ISBN 978-3-484-10897-4

821.112.2(091)
GER 830(091) BRENNER P.J. Neue deutsche
COBISS.SI-ID 84913921

133.
FIEDLER, Theodore
        Peter Handkes amerikanische Fernfuchtler / Theodore Fiedler. - Bibliografija: str. 270-271 in z opombami na dnu str.

V: "Und die Brücke hat gezogen, die vom Ost zum West sich schwingt" / Petra Kramberger, Irena Samide in Tanja Žigon (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - (Zbirka Slovenske germanistične študije ; 14). - ISBN 978-961-237-928-5. - Str. 259-271.

821.112.2(436).09Handke P.:94(497.6)"1992/1995"
COBISS.SI-ID 64323170

134.
GABER, Mateja
        Od Velikega heidelberškega rokopisa do Poizkusa stare švabske poezije 13. stoletja iz Manessejeve zbirke / Mateja Gaber. - Bibliografija: str. 256 in z opombami na dnu str.

V: "Und die Brücke hat gezogen, die vom Ost zum West sich schwingt" / Petra Kramberger, Irena Samide in Tanja Žigon (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - (Zbirka Slovenske germanistične študije ; 14). - ISBN 978-961-237-928-5. - Str. 245-256.

821.112.2'04.09
COBISS.SI-ID 64281442

135.
HEIN, Edgar
        Friedrich Hebbel: Maria Magdalena : Interpretation / von Edgar Hein. - 1. Aufl. - München : Oldenbourg, 2007, cop. 1989. - 136 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Oldenbourg Interpretationen ; Bd. 37)

Bibliografija: str. 130-134

ISBN 3-486-88636-3
ISBN 978-3-637-88636-0 (Po 1. 1. 2009)

821.112.2Hebbel F. 7Maria Magdalena .07
GER 830.09 Hebbel F. Maria/HEIN E.
COBISS.SI-ID 64400226

136.
KUCHER, Primus-Heinz
        Sprachliche Frakturen/Polyphonie - poetisch produktive Kontaminationen - kulturpolitische Lektionen : ein Versuch über Jani Oswalds grenz-überschreitende lyrische "Wortakrobatik" / Primus-Heinz Kucher. - Bibliografija: str. 27-29 in z opombami na dnu str.

V: "Und die Brücke hat gezogen, die vom Ost zum West sich schwingt" / Petra Kramberger, Irena Samide in Tanja Žigon (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - (Zbirka Slovenske germanistične študije ; 14). - ISBN 978-961-237-928-5. - Str. 13-29.

821.112.2(436=163.6).09-1Oswald J. 821.163.6(436).09-1Oswald J.
COBISS.SI-ID 64303714

137.
LUGHOFER, Johann Georg
        Bertha von Suttner als Prototyp der europäischen Schriftstellerin / Johann Georg Lughofer. - Bibliografija: str. 135-136.

V: Mittlerin aus Europas Mitte / herausgegeben im Forschungszentrum Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa (FZ DiMOS) and der Universität Regensburg von Carolin Sollfrank und Johann Wellner. - Dresden : Thelem, 2017. - (Veröffentlichungen des Mitteleuropäischen Germanistenverbandes ; Bd. 3). - ISBN 978-3-945363-60-7. - Str. 120-136.

821.112.2(436).09Suttner B.v.:327.362
COBISS.SI-ID 64151138

138.
LUGHOFER, Johann Georg
        Es wird eine Geschichte passieren : die Nachfolgestaaten Jugoslawiens in der jungen österreichischen Literatur / Johann Georg Lughofer. - Ilustr. - Bibliografija: str. 114-115 in z opombami na dnu str.

V: "Und die Brücke hat gezogen, die vom Ost zum West sich schwingt" / Petra Kramberger, Irena Samide in Tanja Žigon (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - (Zbirka Slovenske germanistične študije ; 14). - ISBN 978-961-237-928-5. - Str. 95-115.

821.112.2(436).09"20":94(497.11) 82.09Miladinović Zalaznik M.
COBISS.SI-ID 64283234

139.
LUGHOFER, Johann Georg
        Eine "Reise durchs Heanzenland" mit Joseph Roth = Z Josephom Rothom na potovanje po Gradiščanskem ("Heanzenland") = A journey through the "Heanzenland" with Joseph Roth / Johann Georg Lughofer. - Besedilo vzporedno v nem., slov. in angl.

V: Blick ins Ungewisse / [herausgegeben von, uredile, edited by Angela Ilić, Tanja Žigon, Irena Samide]. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, 2017. - Str. 26-29.

821.112.2(436).09-992:94(436-89)"1917/1919"(04 8.3) 94(436-89)"1917/1919":821.112.2.09-992(048)
COBISS.SI-ID 64180322

140.
MATZKOWSKI, Bernd
        Textanalyse und Interpretation zu Friedrich Dürrenmatt: Die Physiker / Bernd Matzkowski. - 1. Aufl. - Hollfeld : C. Bange, 2011. - 128 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Königs Erläuterungen ; Bd. 368)

Nasl. na ov.: Friedrich Dürrenmatt, Die Physiker. - Hrbtni nasl.: Dürrenmatt, Die Physiker. - Bibliografija: str. 123-125. - Kazalo

ISBN 978-3-8044-1921-6

821.112.2(494).09Dürrenmatt F.
GER 830.09 Dürrenmatt F. Physiker/MATZKOWSKI

COBISS.SI-ID 64423010

141.
MOHAR, Žiga, 1989-
        Erotik und Sexualität in der Wiener Moderne : von einem leichten Mädchen zur zentralen literarischen Figur = Erotika in spolnost v dunajski moderni : od lahkega dekleta do osrednjega literarnega lika : magistrsko delo / Žiga Mohar. - Ljubljana : [Ž. Mohar], 2017. - VII, 52 str. ; 30 cm

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Špela Virant. - Bibliografija: str. 47-50. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2(436).09:176.5(043.2)
GER MagB MOHAR Ž. Erotik und
COBISS.SI-ID 64233314

142.
NENNING, Günther
        Kostbarkeiten österreichischer Literatur : 111 Porträts in Rot-Weiß-Rot / Günther Nenning ; herausgegeben von Peter Csulak. - Wien : Ueberreuter, cop. 2003. - 359 str. : ilustr. ; 27 cm

Kazalo

ISBN 3-8000-3960-5 (trda vezava)

821.112.2(436).09 929(436)
GER 830(436).09 NENNING G. Kostbarkeiten
COBISS.SI-ID 54245889

143.
PETERNEL, Marija Mojca
        Das Slowenentum bei dem deutschen Schriftsteller Baron Friedrich von Gagern : Ansichten eines deutschen Adeligen über die postfeudale Zeit in den Gebieten mit slowenischer Bevölkerung / Marija Mojca Peternel. - Bibliografija: str. 240-243 in z opombami na dnu str.

V: "Und die Brücke hat gezogen, die vom Ost zum West sich schwingt" / Petra Kramberger, Irena Samide in Tanja Žigon (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - (Zbirka Slovenske germanistične študije ; 14). - ISBN 978-961-237-928-5. - Str. 229-243.

821.112.2.09Gagern F.v.:94(=163.6)
COBISS.SI-ID 64271458

144.
RÖLLEKE, Heinz
        Annette von Droste-Hülshoff: Die Judenbuche / interpretiert von Heinz Rölleke. - 2., überarbeitete Aufl., 10. Druck. - München : Oldenbourg, 2001. - 107 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Oldenbourg Interpretationen ; Bd. 33)

Hrbtni nasl.: Droste-Hülshoff Die Judenbuche. - Zeittafel: str. 106-107. - Bibliografija: str. 97-105

ISBN 978-3-637-01433-6

821.112.2Droste-Hülshoff A. v.7Die Judenbuche.07
GER 830.09 Droste-Hülshoff A. v. Judenbuche/RÖLLEKE H.

COBISS.SI-ID 64176482

145.
SZENDI, Zoltán
        Facetten des Liebesmotivs in der modernen ungarndeutschen Lyrik / Zoltán Szendi. - Bibliografija: str. 81-82 in z opombami na dnu str.

V: "Und die Brücke hat gezogen, die vom Ost zum West sich schwingt" / Petra Kramberger, Irena Samide in Tanja Žigon (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - (Zbirka Slovenske germanistične študije ; 14). - ISBN 978-961-237-928-5. - Str. 69-82.

821.112.2(439).09-14"19/20"
COBISS.SI-ID 64320098

146.
ŠLIBAR, Neva
        Musils Slowenisches Dorfbegräbnis und andere Slowenien-Bezüge / Neva Šlibar. - Bibliografija: str. 49-50 in z opombami na dnu str.

V: "Und die Brücke hat gezogen, die vom Ost zum West sich schwingt" / Petra Kramberger, Irena Samide in Tanja Žigon (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - (Zbirka Slovenske germanistične študije ; 14). - ISBN 978-961-237-928-5. - Str. 31-50.

821.112.2(436).09Musil R.
COBISS.SI-ID 64274530

147.
ŠTRANCAR, Tina
        Familiengeschichte als literarische Brücke zwischen dem Privaten und Öffentlichen / Tina Štrancar. - Bibliografija: str. 165-166 in z opombami na dnu str.

V: "Und die Brücke hat gezogen, die vom Ost zum West sich schwingt" / Petra Kramberger, Irena Samide in Tanja Žigon (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - (Zbirka Slovenske germanistične študije ; 14). - ISBN 978-961-237-928-5. - Str. 151-166.

821.112.2.09-31"19/20"
COBISS.SI-ID 64299362

148.
VIRANT, Špela
        Alma Karlin in dramatika / Špela Virant. - Bibliografija: str. 92-93 in z opombami na dnu str.

V: "Und die Brücke hat gezogen, die vom Ost zum West sich schwingt" / Petra Kramberger, Irena Samide in Tanja Žigon (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - (Zbirka Slovenske germanistične študije ; 14). - ISBN 978-961-237-928-5. - Str. 83-93.

821.112.2(497.4).09-2Karlin A. M. 929Karlin A. M.
COBISS.SI-ID 64272482

149.
ŽIGON, Tanja, 1974-
        Das Jahr 1917 in den "slowenischen" Gebieten in Österreich-Ungarn im Hinblick auf den 400. Jahrestag der Reformation = Leto 1917 v "slovenskih" deželah Avstro-Ogrske z ozirom na štiristoletnico reformacije = The year 1917 in the "Slovenian" lands of Austria-Hungary, in view of the 400th anniversary of the reformation / Tanja Žigon. - Besedilo vzporedno v nem., slov. in angl.

V: Blick ins Ungewisse / [herausgegeben von, uredile, edited by Angela Ilić, Tanja Žigon, Irena Samide]. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, 2017. - Str. 43-45.

94(436-89=163.6)"1917":274(048.3)
COBISS.SI-ID 64180834


821.163 JUŽNOSLOVANSKE KNJIŽEVNOSTI


150.
CAR, Milka
        Tochter zwischen Süd und West : Autobiographik und Kriminalistik in Romanen von Irena Vrkljan / Milka Car. - Bibliografija: str. 147-149 in z opombami na dnu str.

V: "Und die Brücke hat gezogen, die vom Ost zum West sich schwingt" / Petra Kramberger, Irena Samide in Tanja Žigon (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - (Zbirka Slovenske germanistične študije ; 14). - ISBN 978-961-237-928-5. - Str. 133-149.

821.163.42.09Vrkljan I.:316.7
COBISS.SI-ID 64304738


821.163.6.09 ŠTUDIJE O SLOVENSKI KNJIŽEVNOSTI


151.
SAMIDE, Irena
        Luiza Pesjak, eine Mittlerin zwischen zwei Welten / Irena Samide. - Bibliografija: str. 129-131 in z opombami na dnu str.

V: "Und die Brücke hat gezogen, die vom Ost zum West sich schwingt" / Petra Kramberger, Irena Samide in Tanja Žigon (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - (Zbirka Slovenske germanistične študije ; 14). - ISBN 978-961-237-928-5. - Str. 117-131.

821.163.6.09Pesjak L. 821.112.2(497.4).09-1Pesjak L. 930.85(=163.6:=112.2)"18"
COBISS.SI-ID 64273250


929 BIOGRAFIJE


152.
CONNELL, John, 1909-1965
        Winston Churchill / by John Connell. - 1st published. - London ; New York ; Toronto : Longmans, Green & Co. for The British Council and the National Book League, 1956. - 43 str. : avtorj sl. ; 22 cm. - (Writers and their work ; No. 80)

Bibliografija: str. 41-43

929Churchill W.
GER 929 Churchill W. CONNELL J.
COBISS.SI-ID 64195682

153.
ŽIGON, Tanja, 1974-
        Zwischen zwei Sprachen und Kulturen : Skizzen aus dem Leben und Schaffen eines Krainer Intellektuellen im 19. und im angehenden 20. Jahrhundert / Tanja Žigon. - Bibliografija: str. 180-182 in z opombami na dnu str.

V: Mittlerin aus Europas Mitte / herausgegeben im Forschungszentrum Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa (FZ DiMOS) and der Universität Regensburg von Carolin Sollfrank und Johann Wellner. - Dresden : Thelem, 2017. - (Veröffentlichungen des Mitteleuropäischen Germanistenverbandes ; Bd. 3). - ISBN 978-3-945363-60-7. - Str. 169-182.

929Radics P.:94(436-89:497.4) 930.85(436-89:497.4)"18"
COBISS.SI-ID 64150370


93/94 ZGODOVINA


154.
INTERNATIONALE Konferenz Blick ins Ungewisse; Visionen und Utopien im Donau-Karpatenraum, 1917 und danach (2017 ; Ljubljana)
        Blick ins Ungewisse : Visionen und Utopien im Donau-Karpaten-Raum, 1917 und danach : internationale Konferenz = Pogled v negotovo : vizije in utopije v podonavsko-karpatskem prostoru leta 1917 in pozneje : mednarodna konferenca = Into the unknown : visions and utopias in the Danube-Carpathian region in 1917 and beyond : international conference, Laibach, Ljubljana, 10.-12. Mai 2017 : abstracts, curricula vitae / [herausgegeben von, uredile, edited by Angela Ilić, Tanja Žigon, Irena Samide] ; [organizatorji] Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU München [in] Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko [in] Oddelek za prevajalstvo. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, 2017. - 59 str. ; 30 cm

Vsa besedila v slov., nem. in angl. - Ov. nasl.

94(4)"1917/1920"(048.3) 930.85(4)"1917/1920"(048.3)
GER AR SAMIDE I. BLICK INS UNGEWISSE GER AR ŽIGON T. BLICK INS UNGEWISSE
COBISS.SI-ID 64179042

155.
KRAMBERGER, Petra, 1978-
        Norbert Mappes-Niediek: Kroatien. Das Land hinter der Adria-Kulisse. Berlin: Christoph Links 2009. 173 S. / Petra Kramberger. - Ocena knjige.

V: Spiegelungen. - ISSN 1862-4995. - Jg. 9(63), Nr. 2 (2014), str. 191-192.

94(497.5):308(049.3) 308(497.5)"20"(049.3)
COBISS.SI-ID 64220514


930.85 KULTURNA ZGODOVINA


156.
BISTER, Feliks J.
        Wien - eine vernachlässigte Drehscheibe der slowenischen Kultur? / Feliks J. Bister. - Bibliografija: str. 280-281 in z opombami na dnu str.

V: "Und die Brücke hat gezogen, die vom Ost zum West sich schwingt" / Petra Kramberger, Irena Samide in Tanja Žigon (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - (Zbirka Slovenske germanistične študije ; 14). - ISBN 978-961-237-928-5. - Str. 273-281.

930.85(436.1=163.6)
COBISS.SI-ID 64324194

157.
KRAMBERGER, Petra, 1978-
        Začetki politične publicistike na Ptuju : časopis Pettauer Zeitung (1889-1904) / Petra Kramberger. - Bibliografija: str. 352-355 in z opombami na dnu str.

V: "Und die Brücke hat gezogen, die vom Ost zum West sich schwingt" / Petra Kramberger, Irena Samide in Tanja Žigon (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - (Zbirka Slovenske germanistične študije ; 14). - ISBN 978-961-237-928-5. - Str. 331-355.

930.85(497.412Ptuj)"18":070=112.2 070(497.412Ptuj)=112.2"18"
COBISS.SI-ID 64284002

158.
ŽIGON, Tanja, 1974-
        Die deutschsprachige Publizistik in Krain im lokalen und regionalen Kontext / Tanja Žigon. - Bibliografija: str. 306-309 in z opombami na dnu str.

V: "Und die Brücke hat gezogen, die vom Ost zum West sich schwingt" / Petra Kramberger, Irena Samide in Tanja Žigon (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - (Zbirka Slovenske germanistične študije ; 14). - ISBN 978-961-237-928-5. - Str. 285-309.

930.85(497.4):070(=112.2)"18" 316.7:070(=112.2)"18"
COBISS.SI-ID 64270946


94(497.4) ZGODOVINA SLOVENIJE


159.
KRAMBERGER, Petra, 1978-
        Karin Almasy: Wie aus Marburgern "Slowenen" und "Deutsche" wurden. Ein Beispiel zur beginnenden nationalen Differenzierung in Zentraleuropa zwischen 1848 und 1861. (Wissenschaftliche Schriftenreihe des Pavelhauses, Bd. 16.) Graz: Pavelhaus 2014. 234 S. / Petra Kramberger. - Ocena knjige.

V: Spiegelungen. - ISSN 1862-4995. - Jg. 11(65), Nr. 2 (2016), str. 101-103.

94(497.4)"184/185":323.1(049.3)
COBISS.SI-ID 64220258


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO