COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


NOVOSTI MAREC-APRIL 201737 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK


1.
DANKO, Manica
        Student self-assessment as agent of student empowerment in LSP [Elektronski vir] / Manica Danko, Zorka Jakoš. - El. članek. - Tabele. - Nasl. z nasl. zaslona. - Članek v PDF formatu obsega 10 str. - Bibliografija: str. 62-63. - Abstract.

V: Od teorije do prakse u jeziku struke [Elektronski vir] / I. Međunarodna konferencija Od teorije do prakse u jeziku struke, Zagreb, 19.-20. veljače 2016 / I. International conference From theory to practice in language for specific purposes, Zagreb, 19.-20. February 2016 / I. internationale Konferenz Von der Theorie zur Praxis in der Fachsprache, Zagreb, 19.-20. Februar 2016. - Zagreb : Udruga nastavnika jezika na visokošolskih ustanovama = association of LSP Teachers at Higher Education Institutions, 2016. - (Od teorije do prakse u jeziku struke, ISSN 1849-9279). - Str. 54-63.

378-057.875
COBISS.SI-ID 5029550


37.091.3 UČNI POSTOPKI. METODIKA POUKA


2.
        LITERATURVERMITTLUNG : Texte, Konzepte, Praxen in Deutsch als Fremdsprache und den Fachdidaktiken Deutsch, English, Französisch / Simone Schiedermair (Hrsg.). - München : Iudicium, cop. 2017. - 273 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-86205-497-8

37.091.3:821.112.2(082) 37.091.3:821.111(082) 37.091.3:821.133.1(082)
GER 82:37 LITERATURVERMITTLUNG Schiedermair S.(ur.)

COBISS.SI-ID 63880802

3.
ŠIRCELJ, Katja, 1990-
        Slovene dyslexic students' attitudes towards the English language = Kako učenci z disleksijo dojemajo učenje angleškega jezika : magistrsko delo / Katja Šircelj. - Ljubljana : [K. Šircelj], 2017. - IV, 47 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Urška Sešek. - Bibliografija: str. 42-43. - Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

376:811.111'243:616.89-008.434.5(043.2)
GER MagB ŠIRCELJ K. Slovene
COBISS.SI-ID 63589730


81'1/'4 PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE. PRAVOPIS. LEKSIKOLOGIJA. FONETIKA.


4.
BRAČIČ, Stojan
        Heringer, Hans Jürgen (2015): Linguistische Texttheorie. Eine Einführung. Tübingen: Francke (= UTB) [Elektronski vir] / Stojan Bračič. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://www.vep-landau.de/fileadmin/user_upload/bzf/Hefte/bzf_2016_58.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 9. 3. 2017. - El. publikacija v formatu pdf. - Knjižna ocena.

V: Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung [Elektronski vir]. - ISSN 1861-3950. - Hft. 58 (2016), Str. 98-101.

811.112.2'42(049.3)
COBISS.SI-ID 63655010

5.
GROŠELJ, Robert, 1978-
        Oblikoskladnja slovaškega in slovenskega nedoločnika - kontrastivna analiza / Robert Grošelj. - Bibliografija: str. 394-395. - Izvleček ; Abstract.

V: 270 rokov dejín, literatúry a jazyka Slovákov vo Vojvodine / [hlavná a zodpovedná redaktorka Jarmila Hodoličová]. - Nový Sad : Slovakistická vojvodinská spoločnost, 2017. - ISBN 978-86-915255-3-8. - Str. 385-396.

811.163.6'36:811.162.4 811.162.4'36:811.163.6'36
COBISS.SI-ID 63826274

6.
ILC, Gašper
        Metrixing the matrix : a linguistic analysis of intertextuality on the basis of Virginia Woolf's Mrs. Dalloway and Michael Cunningham's The hours / Gašper Ilc. - Ilustr. - Bibliografija: str. 84-86. - Summary ; Povzetek.

V: Becoming world / Mojca Krevel (ed.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - (Book series Razprave FF, ISSN 2335-3333). - ISBN 978-961-237-916-2. - Str. 61-88.

81'42:81'322 82.091
COBISS.SI-ID 64090978

7.
KAVALIR, Monika
        The anthropocentrism of absolute adjectival uses / Monika Kavalir.

V: Egocentrism and anthropocentrism in language and discourse. - Lyon : École Normale Supérieure de Lyon, 2017. - Str. 6-7.

81'367.623
COBISS.SI-ID 63891554

8.
KAVALIR, Monika
        Post-Deictic and grounding / Monika Kavalir. - Tabele. - Bibliografija: str. 68-70.

V: Challenging boundaries in linguistics / Stella Neumann ... [et al.] (eds.). - Frankfurt am Main : Peter Lang, cop. 2017. - (Aachen British and American Studies, ISSN 0721-3980 ; Vol. 20). - ISBN 978-3-631-67233-4. - Str. 53-70.

81'36
COBISS.SI-ID 63841122

9.
STEYER, Kathrin
        Werbeslogans [Elektronski vir] : neues Modul im elektronischen OWID-Wörterbuch / Kathryn Steyer & Janja Polajnar. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): https://epub.uni-regensburg.de/34935/1/Mitteilungen_RVW_4-2016.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 5. 3. 2017. - Bibliografija: str. 39.

V: Mitteilungen des Regensburger Verbunds für Werbeforschung [Elektronski vir]. - ISSN 2198-0500. - Bd. 4 (2016), str. 38-39.

811.112.2'374:659.1 659.1:811.112.2'374
COBISS.SI-ID 63607650

10.
VINTAR, Špela
        Definition frames as language-dependent models of knowledge transfer / Špela Vintar & Larisa Grčić Simeunović. - Tabele. - Bibliografija: str. 56-58. - Abstract.

V: Fachsprache. - ISSN 1017-3285. - Vol. 39, 1/2 (2017), str. 43-58.

81'322:551.44
COBISS.SI-ID 64031330

11.
VRBINC, Alenka
        British monolinguallearner's dictionaries on CD-ROMs/DVD-ROMs : extra material and its benefits for language learning / Alenka Vrbinc, Marjeta Vrbinc. - Ilustr. - Bibliografija: str. 332-333. - Abstract.

V: Journal of language and literature. - ISSN 2078-0303. - Vol. 7, no. 4 (Nov. 2016), str. 320-333.

doi: 10.7813/jll.2016/7-4/52

811.111'374:37
COBISS.SI-ID 63662690


811.111 ANGLEŠČINA


12.
BAUMGARTEN-Briški, Marjana
        Poslovna angleščina : uvod = An introduction to business English / Marjana Baumgarten-Briški. - Ljubljana : Dijaška založba na Ekonomski srednji šoli, [med 1946 in 1950]. - 129 str. ; 30 cm

Razmnoženo kot rokopis. - Besedilo pretežno v angl., razlage izrazja v slov.

811.111'24:005.57(075)
GER AR BAUMGARTEN-BRIŠKI M. Poslovna angleščina

COBISS.SI-ID 64053602

13.
DIGNEN, Sheila
        English plus. Teacher's book 1 / Sheila Dignen, Emma Watkins, Bess Bradfield. - Oxford : Oxford University Press, 2011. - 254 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-0-19-474864-3

811.111'24(076)
GER 802.0-07 ENGLISH FILE Teacher's book 1

COBISS.SI-ID 63726434

14.
DIGNEN, Sheila
        English plus. Teacher's book 3 / Sheila Dignen, Emma Watkins, Christina de la Mare ; drama section written by Ruth Hollyman. - Oxford : Oxford University Press, 2011. - 254 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-0-19-474866-7

811.111'24(075)(072)
GER 802.0-07 ENGLISH PLUS Teacher's book 3

COBISS.SI-ID 512051311

15.
        ENGLISH file [Dva medija]. Elementary. Teacher's book / Christina Latham-Koenig ... [et al.]. - [3rd ed.]. - Oxford : Oxford University Press, 2012
280 str. : ilustr. ; 30 cm
1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

Podatek o izd. na ov.

ISBN 978-0-19-459824-8 (pack component)
ISBN 978-0-19-459807-1 (test and assessment CD-ROM)
ISBN 978-0-19-459874-3 (pack)

811.111'24(075)(072)
GER 802.0-07 ENGLISH FILE E Teacher's b. GER 802.0-07 ENGLISH FILE E Teacher's book

COBISS.SI-ID 512598064

16.
        ENGLISH file [Dva medija]. Elementary. Workbook : with key : [with CD-ROM] / Christina Latham-Koenig ... [et al.]. - [3rd ed.]. - Oxford : Oxford University Press, 2012
95 str. : ilustr. ; 28 cm
1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

Dodatek k nasl. na ov.

ISBN 978-0-19-459820-0

811.111'24(075)(076.1/.2)
GER 802.0-07 ENGLISH FILE E Workbook
COBISS.SI-ID 512597808

17.
        ENGLISH file [Dva medija]. Intermediate. Teacher's book : [with test and assessment CD-ROM] / Christina Latham-Koenig ... [et al.] ; [illustrations by Paul Boston ... et al.]. - [3rd ed.], 1st [impression]. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - 226 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. na ov.

ISBN 978-0-19-451987-8 (priročnik)
ISBN 978-0-19-451998-4 (CD-ROM)
ISBN 978-0-19-459717-3 (komplet)

811.111'24(075.3)(072)
GER 802.0-07 ENGLISH FILE I Teacher's book GER CDR 802.0-07 ENGLISH FILE I Teacher's book

COBISS.SI-ID 585206

18.
        ENGLISH file [Dva medija]. Pre-intermediate. Teachers book : [with test and assessment CD-ROM] / Christina Latham-Koenig ... [et al.]. - [3rd ed.]. - Oxford : Oxford University Press, 2013, cop. 2012
279 str. : ilustr. ; 30 cm
1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

Dodatek k nasl. na ov.

ISBN 978-0-19-459875-0 (komplet)
ISBN 978-0-19-459808-8 (CD-ROM)
ISBN 978-0-19-459825-5 (priročnik)

811.111'24(075)(072)
GER 802.0-07 ENGLISH FILE PI Teacher's GER 802.0-07 ENGLISH FILE PI Teacher's book

COBISS.SI-ID 63644258

19.
        ENGLISH file [Dva medija]. Pre-intermediate. Workbook : with key : [with CD-ROM] / Christina Latham-Koenig ... [et al.]. - [3rd ed.]. - Oxford : Oxford University Press, 2012
95 str. : ilustr. ; 28 cm
1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

Dodatek k nasl. na ov.

ISBN 978-0-19-459822-4 (delovni zvezek)
ISBN 978-0-19-459812-5 (CD-ROM)
ISBN 978-0-19-459873-6 (komplet)

811.111'24(075)(076.1/.2)
GER 802.0-07 ENGLISH FILE PI Workbook
COBISS.SI-ID 63640418

20.
        ENGLISH file [Dva medija]. Upper-intermediate. Teacher's book : [with test and assesment CD-ROM] / Christina Latham-Koenig ... [et al.]. - [3rd ed.]. - Oxford : Oxford University Press, 2014
238 str. : ilustr. ; 30 cm
1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

Dodatek k nasl. na ov.

ISBN 978-0-19-455861-7 (komplet)
ISBN 978-0-19-455854-9 (knjiga)
ISBN 978-0-19-455878-5 (CD-ROM)

811.111(075.3)(072)
GER 802.0-07 ENGLISH FILE UI Teacher's book

COBISS.SI-ID 5298382

21.
HARDY-Gould, Janet
        English plus. Workbook 1 : [with multirom] / Janet Hardy-Gould. - Oxford : Oxford University Press, 2011, cop. 2010
104 str. : ilustr. ; 30 cm
1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

Dodatek k nasl. na ov.

ISBN 978-0-19-474860-5 (workbook)
ISBN 978-0-19-474884-1 (multiROM)
ISBN 978-0-19-474876-6 (pack)

811.111'24(076)
GER 802.0-07 ENGLISH PLUS Workbook 1
COBISS.SI-ID 15306802

22.
HARDY-Gould, Janet
        English plus. Workbook 3 / Janet Hardy-Gould, James Styring. - Oxford : Oxford University Press, 2011
104 str. : ilustr. ; 30 cm
1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

ISBN 978-0-19-474862-9 (workbook)
ISBN 978-0-19-474886-5 (multiROM)
ISBN 978-0-19-474878-0 (pack)

811.111'24(076)
GER 802.0-07 ENGLISH PLUS Workbook 3
COBISS.SI-ID 15309106

23.
HUTCHINSON, Tom, 1948-
        Project 1 [Dva medija]. Delovni zvezek : z avdio CD-jem in dodatnimi nalogami na spletu / Tom Hutchinson, Janet Hardy-Gould. - 4th ed. - Oxford : Oxford University Press, 2015, cop. 2014
87 str. : ilustr. ; 28 cm
1 CD (34 min) : stereo ; 12 cm

ISBN 978-0-19-476535-0 (workbook)
ISBN 978-0-19-476552-7 (audio CD)
ISBN 978-0-19-476732-3 (access card)
ISBN 978-0-19-476500-8 (pack)
ISBN 978-0-19-476734-7 (online practice)

811.111'24(075.2)(076)
GER 802.0-07 PROJECT 1 /4. izd. Delovni zvezek

COBISS.SI-ID 63755618

24.
HUTCHINSON, Tom, 1948-
        Project 1 [Dva medija]. Teacher's book : with teacher's resources multi-ROM online practice / Tom Hutchinson, Zoltán Rézműves ; [authors of multi-rom] Tom Hutchinson, Jackie Walkden, Usoa Sol. - 4th ed. - Oxford : Oxford University Press, 2016, cop. 2013
103 str. loč. pag. : ilustr. ; 28 cm
1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

ISBN 978-0-19-476545-9 (teacher's book)
ISBN 978-0-19-476566-4 (teacher's resources multi-rom)
ISBN 978-0-19-476282-3 (access card)
ISBN 978-0-19-476734-7 (online practice)
ISBN 978-0-19-470404-5 (pack)

811.111'24(075.2)(072)
GER 802.0-07 PROJECT 1/4.izd. Teacher's GER 802.0-07 PROJECT 1/4.izd. Teacher's book

COBISS.SI-ID 63765090

25.
HUTCHINSON, Tom, 1948-
        Project 1 [Zvočni posnetek]. Class CDs / Tom Hutchinson. - 4th ed. - Oxford : Oxford University Press, cop. 2013. - 3 CD-ji (59 min, 19 sek; 76 min, 27 sek; 54 min, 56 sek) : stereo ; 12

Vsebina: CD 1: Units 1-2 ; CD 2: Units 3-5 ; CD 3: Unit 6 (Vocabulary and reading)

ISBN 978-0-19-476590-9

811.111'243(086.76)
GER CD 802.0-07 PROJECT 1 CD
COBISS.SI-ID 63790178

26.
HUTCHINSON, Tom, 1948-
        Project 2 [Dva medija]. Delovni zvezek : z avdio CD-jem in dodatnimi nalogami na spletu / Tom Hutchinson, Rod Fricker. - 4th ed. - Oxford : Oxford University Press, 2015, cop. 2014
87 str. : ilustr. ; 28 cm
1 CD (38 min) ; 12

ISBN 978-0-19-476536-7 (workbook)
ISBN 978-0-19-476553-4 (audio CD)
ISBN 978-0-19-476736-1 (access card)
ISBN 978-0-19-476738-5 (online practice)
ISBN 978-0-19-476501-5 (pack)

811.111'24(075.2)(076)
GER 802.0-07 PROJECT 2/4. izd. Delovni zvezek

COBISS.SI-ID 63786082

27.
HUTCHINSON, Tom, 1948-
        Project 2 [Dva medija]. Teacher's book : with teacher's resources multi-rom / Tom Hutchinson, Zoltán Rézműves ; [authors of multi-rom] Tom Hutchinson, Rod Fricker, Usoa Sol. - 4th ed. - Oxford : Oxford University Press, 2013
204 str. loč. pag. : ilustr. ; 28 cm
1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

ISBN 978-019-476-546-6 (priročnik za učitelja)
ISBN 978-019-476-567-1 (multi-rom)
ISBN 978-019-476-560-2 (komplet)

811.111'24(075.2)(072)
GER 802.0-07 PROJECT 2/4. izd. Teacher's b. GER 802.0-07 PROJECT 2/4. izd. Teacher's book

COBISS.SI-ID 2049002802

28.
HUTCHINSON, Tom, 1948-
        Project 2 [Zvočni posnetek]. Class CDs / Tom Hutchinson. - 4th ed. - Oxford : Oxford University Press, cop. 2013. - 3 CD-ji (226 min, 43 sek; 78 min, 28 sek; 60 min, 41 sek) : stereo ; 12

Vsebina: CD 1: Units 1-3 ; CD 2: Units 3-6 ; CD 3: Unit 6 (Reading)

ISBN 978-0-19-476591-6

811.111'243(086.76)
GER CD 802.0-07 PROJECT 2 CD
COBISS.SI-ID 63792994

29.
HUTCHINSON, Tom, 1948-
        Project 3 [Dva medija]. Delovni zvezek : z avdio CD-jem in dodatnimi nalogami na spletu / Tom Hutchinson, Diana Pye. - 4. izd. - Oxford : Oxford University Press, 2015, cop. 2014
87 str. : ilustr. ; 28 cm
1 CD (28 min) ; 12 cm

ISBN 978-0-19-476537-4 (workbook)
ISBN 978-0-19-476554-1 (audio CD)
ISBN 978-0-19-476739-2 (access card)
ISBN 978-0-19-476741-5 (online practice)
ISBN 978-0-19-476502-2 (pack)

811.111'24(075.2)(076)
GER 802.0-07 PROJECT 3/4.izd. Delovni zvezek

COBISS.SI-ID 63766882

30.
HUTCHINSON, Tom, 1948-
        Project 3 [Dva medija]. Teacher's book : with teacher's resources multi-rom / Tom Hutchinson, Zoltán Rézműves ; [authors of multi-rom] Tom Hutchinson, Jackie Walkden, Usoa Sol. - 4th ed. - Oxford : Oxford University Press, 2013
204 str. loč. pag. : ilustr. ; 28 cm
1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

ISBN 978-0-19-476547-3 (priročnik za učitelja)
ISBN 978-0-19-476568-8 (multi-rom)
ISBN 978-0-19-476561-9 (komplet)

811.111'24(075.2)(072)
GER 802.0-07 PROJECT 3/4.izd. Teacher's GER 802.0-07 PROJECT 3/4.izd. Teacher's book

COBISS.SI-ID 63771746

31.
HUTCHINSON, Tom, 1948-
        Project 3 [Zvočni posnetek]. Class CDs / Tom Hutchinson. - 4th ed. - Oxford : Oxford University Press, cop. 2013. - 4 CD-ji (55 min, 15 sek; 59 min, 16 sek; 51 min, 02 sek; 39 min, 09 sek) : stereo ; 12

Vsebina: CD 1: Introduction - Unit 2 ; CD 2: Units 3-4 ; CD 3: Units 5-6 ; CD 3: Pronunciation and reading

ISBN 978-0-19-476592-3

811.111'243(086.76)
GER CD 802.0-07 PROJECT 3 CD
COBISS.SI-ID 63795042

32.
HUTCHINSON, Tom, 1948-
        Project 4 [Dva medija]. Delovni zvezek : z avdio CD-jem in dodatnimi nalogami na spletu / Tom Hutchinson. - 4th ed. - Oxford : Oxford University Press, 2015, cop. 2014
87 str. : ilustr. ; 28 cm
1 CD (45 min, 28 sek) : stereo ; 12 cm

ISBN 978-0-19-476538-1 (delovni zvezek)
ISBN 978-0-19-476555-8 (avdio CD)
ISBN 978-0-19-476742-2 (vstopna koda)
ISBN 978-0-19-476744-6 (spletne vaje)
ISBN 978-0-19-476503-9 (komplet)

811.111'24(075.2)(076)
GER 802.0-07 PROJECT 4/4.izd. Delovni zvezek

COBISS.SI-ID 63813730

33.
HUTCHINSON, Tom, 1948-
        Project 4 [Dva medija]. Teacher's book : teacher's resources multi-rom, online practice / Tom Hutchinson, Zoltán Rézműves ; [authors of multi-rom] Tom Hutchinson, Lara Storton, Mike Sayer, Usoa Sol. - 4th ed. - Oxford : Oxford University Press, 2016, cop. 2014
205 str. loč. pag. : ilustr. ; 28 cm
1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

ISBN 978-019-476-548-0 (priročnik za učitelja)
ISBN 978-0-19-476569-5 (multi-rom)
ISBN 978-019-470-407-6 (komplet)
ISBN 978-0-19-476282-3 (vstopna koda)
ISBN 978-0-19-476744-6 (spletne vaje)

811.111'24(075.2)(072)
GER 802.0-07 PROJECT 4/4. izd, Teacher's book GER 802.0-07 PROJECT 4/4. izd. Teacher's b.

COBISS.SI-ID 63812706

34.
HUTCHINSON, Tom, 1948-
        Project 5 [Dva medija]. Delovni zvezek : z avdio CD-jem / Tom Hutchinson. - 4. izd. - Oxford : Oxford University Press, 2014
87 str. : ilustr. ; 28 cm
1 CD (61 min) ; 12 cm

ISBN 978-0-19-476539-8 (workbook)
ISBN 978-0-19-476556-5 (audio CD)
ISBN 978-0-19-476745-3 (access card)
ISBN 978-0-19-476747-7 (online practice)
ISBN 978-0-19-476504-6 (pack)

811.111'24(075.2)(076)
GER 802.0-07 PROJECT 5 Delovni zvezek
COBISS.SI-ID 63773026

35.
HUTCHINSON, Tom, 1948-
        Project 5 [Dva medija]. Teacher's book : with teacher's resources multi-ROM / Tom Hutchinson, Lara Storton ; [authors of multi-rom] Tom Hutchinson, Mike Sayer, Lara Storton, Usoa Sol. - 4th ed. - Oxford : Oxford University Press, 2014
205 str. loč. pag. : ilustr. ; 28 cm
1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

ISBN 978-0-19-476549-7 (priročnik za učitelja)
ISBN 978-0-19-476570-1 (multi-rom)
ISBN 978-0-19-476563-3 (komplet)

811.111'24(075.2)(072)
GER 802.0-07 PROJECT 5 Teacher's GER 802.0-07 PROJECT 5 Teacher's book
COBISS.SI-ID 63780450

36.
LATHAM-Koenig, Christina
        English file [Dva medija]. Elementary. Student's book : [with DVD-ROM] / Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Paul Seligson. - [3rd ed.]. - Oxford : Oxford University Press, 2012. - 167 str. : ilustr. ; 28 cm

Dodatek k nasl. na ov. - Podatek o izd. na ov.

ISBN 978-0-19-459856-9 (učbenik)
ISBN 978-0-19-459796-8 (DVD-ROM)
ISBN 978-0-19-459864-4 (komplet)

811.111'24(075)
GER 802.0-07 ENGLISH FILE E Student's b. GER 802.0-07 ENGLISH FILE E Student's book

COBISS.SI-ID 14040881

37.
LATHAM-Koenig, Christina
        English file [Dva medija]. Intermediate. Student's book : [with DVD-ROM] / Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden ; [illustrations by Peter Bull ... et al.]. - [3rd ed.], 1st [impression]. - Oxford : Oxford University Press, 2013
167 str. : ilustr. ; 30 cm
1 optični disk (DVD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

Dodatek k nasl. na ov.

ISBN 978-0-19-451975-5 (učbenik)
ISBN 978-0-19-452036-2 (DVD)
ISBN 978-0-19-459710-4 (komplet)

811.111'24(075.3)
GER 802.0-07 ENGLISH FILE I Student's book GER DVD 802.0-07 ENGLISH FILE I Student's book

COBISS.SI-ID 585462

38.
LATHAM-Koenig, Christina
        English file [Dva medija]. Pre-intermediate. Student's book : [with DVD-ROM] / Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Paul Seligson. - [3rd ed.]. - Oxford : Oxford University Press, 2012
167 str. : Ilustr. ; 28 cm
1 optični disk (DVD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

Dodatek k nasl. na ov.

ISBN 978-0-19-459857-6 (učbenik)
ISBN 978-0-19-459797-5 (DVD-ROM)
ISBN 978-0-19-459865-1 (komplet)

811.111'24(075)(076)
GER 802.0-07 ENGLISH FILE PI Student's GER 802.0-07 ENGLISH FILE PI Student's book

COBISS.SI-ID 63634274

39.
LATHAM-Koenig, Christina
        English file [Dva medija]. Upper-intermediate. Student's book : [with DVD-ROM] / Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden. - [3rd ed.]. - Oxford : Oxford University Press, 2014
167 str. : ilustr. ; 28 cm
1 optični disk (DVD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

Dodatek k nasl. na ov.

ISBN 978-0-19-455874-7 (komplet)
ISBN 978-0-19-455840-2 (učbenik)
ISBN 978-0-19-455848-8 (with Oxford online skills)
ISBN 978-0-19-455880-8 (DVD-ROM)

811.111'24(075.3)
GER 802.0-07 ENGLISH FILE UI Student's b. GER 802.0-07 ENGLISH FILE UI Student's book

COBISS.SI-ID 1105824094

40.
LATHAM-Koenig, Christina
        English file. Intermediate. Workbook : with key / Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden with Jane Hudson. - 3rd ed., 1st [impression]. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - 87 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-0-19-451984-7

811.111'24(075.3)(076.1/.2)
GER 802.0-07 ENGLISH FILE I Workbook
COBISS.SI-ID 585718

41.
LATHAM-Koenig, Christina
        English file. Upper-intermediate. Workbook : with key / Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden with Jane Hudson. - [3rd ed.]. - Oxford : Oxford University Press, 2014. - 87 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-0-19-455850-1

811.111(075.3) (076.1/.2)
GER 802.0-07 ENGLISH FILE UI Workbook
COBISS.SI-ID 5298638

42.
NAPOTNIK, Lidia
        Tiptoes : angleščina za 1. razred osnovne šole. Delovni učbenik / Lidia Napotnik ; [ilustratorka Eva Srebernjak]. - Šoštanj : Lingua, 2015. - 74 str. : ilustr. ; 30 cm

- - Tiptoes : angleščina za 1. razred osnovne šole. Zgoščenka za učenca. - 1 CD (22 min) ; 12 cm

ISBN 978-961-91447-9-4

811.111'24(075.2)(076)
GER 802.0-07 TIPTOES 1 Delovni učb. GER 802.0-07 TIPTOES 1 Delovni učbenik
COBISS.SI-ID 280792064

43.
NAPOTNIK, Lidia
        Tiptoes : angleščina za 1. razred osnovne šole. Priročnik za učitelja / Lidia Napotnik ; [ilustratorka Eva Srebernjak]. - 1. izd. - Šoštanj : Lingua, 2015. - 78 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-93873-0-6

811.111'24(075.2)(072)
GER 802.0-07 TIPTOES 1 Priročnik
COBISS.SI-ID 280797440

44.
NAPOTNIK, Lidia
        Tiptoes : angleščina za 1. razred osnovne šole. Učbenik / Lidia Napotnik ; [ilustratorka Eva Srebernjak]. - Šoštanj : Lingua, 2017. - 65 str. : ilustr. ; 30 cm

Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-93873-5-1

811.111(075.2)
GER 802.0-07 TIPTOES 1 Učbenik
COBISS.SI-ID 288501760

45.
NAPOTNIK, Lidia
        Tiptoes : angleščina za 1. razred osnovne šole. Zgoščenka za učitelja [Zvočni posnetek] / avtorica Lidija Napotnik. - 1. izd. - Šoštanj : Lingua, 2015. - 1 CD (36 min) : stereo ; 12 cm

Zgoščenka vsebuje glasbene in neglasbene posnetke

ISBN 978-961-93873-1-3

811.111'24(075.2)(072)(086.76)
GER CD 802.0-07 TIPTOES 1 Zgoščenka za učit.

COBISS.SI-ID 280796928

46.
NAPOTNIK, Lidia
        Tiptoes : angleščina za 2. razred osnovne šole. Delovni učbenik / Lidia Napotnik ; [ilustratorka Anja Polh]. - Šoštanj : Lingua, 2015 ([Brežice] : Forma). - 74 str. : ilustr. ; 30 cm

- - Tiptoes : angleščina za 2. razred osnovne šole. Zgoščenka za učenca. - 1 CD ; 12 cm

ISBN 978-961-91447-7-0

811.111'24(075.2)(076)
GER 802.0-07 TIPTOES 2 Delovni učb. GER 802.0-07 TIPTOES 2 Delovni učbenik
COBISS.SI-ID 278059776

47.
NAPOTNIK, Lidia
        Tiptoes : angleščina za 2. razred osnovne šole. Priročnik za učitelja / Lidia Napotnik ; [ilustratorka Anja Polh]. - Šoštanj : Lingua, 2015 ([Brežice] : Forma). - 78 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-91447-6-3

811.111'24(075.2)(072)
GER 802.0-07 TIPTOES 2 Priročnik za učitelja

COBISS.SI-ID 278059520

48.
NAPOTNIK, Lidia
        Tiptoes : angleščina za 2. razred osnovne šole. Učbenik / Lidia Napotnik ; [ilustratorki Anja Polh, Eva Srebernjak]. - Šoštanj : Lingua, 2017. - 66 str. : ilustr. ; 30 cm

Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-93873-6-8

811.111'24(075.2)
GER 802.0-07 TIPTOES 2 Učbenik
COBISS.SI-ID 288502272

49.
NAPOTNIK, Lidia
        Tiptoes : angleščina za 3. razred osnovne šole. Delovni učbenik / Lidia Napotnik ; [ilustratorka Eva Srebernjak]. - Šoštanj : Lingua, 2016. - 66 str. : ilustr. ; 30 cm

- - Tiptoes : angleščina za 3. razred osnovne šole. Zgoščenka za učence. - 1 CD (39 min) ; 12 cm

ISBN 978-961-93873-4-4

811.111'24(075.2)(076)
GER 802.0-07 TIPTOES 3 Delovni učb. GER 802.0-07 TIPTOES 3 Delovni učbenik
COBISS.SI-ID 284662784

50.
NAPOTNIK, Lidia
        Tiptoes : angleščina za 3. razred osnovne šole. Priročnik za učitelja / Lidia Napotnik ; [ilustratorka Eva Srebernjak]. - Šoštanj : Lingua, 2016. - 74 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-93873-3-7

811.111'24(075.2)(072)
GER 802.0-07 TIPTOES 3 Priročnik za učitelja

COBISS.SI-ID 284662272

51.
NAPOTNIK, Lidia
        Tiptoes : angleščina za 3. razred osnovne šole. Učbenik / Lidia Napotnik ; [ilustratorka Eva Srebernjak]. - Šoštanj : Lingua, 2017. - 62 str. : ilustr. ; 30 cm

Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-93873-7-5

811.111'24(075.2)
GER 802.0-07 TIPTOES 3 Učbenik
COBISS.SI-ID 288502784

52.
NAPOTNIK, Lidia
        Tiptoes : angleščina za 3. razred osnovne šole. Zgoščenka za učitelja [Zvočni posnetek] / [avtorica Lidia Napotnik ; priredba melodij Uroš Supovec]. - Šoštanj : Lingua, 2016. - 1 CD (65 min) : stereo ; 12 cm

Zgoščenka vsebuje glasbene in neglasbene posnetke

ISBN 978-961-93873-2-0

811.111'24(075.2)(072)(086.76)
GER CD 802.0-07 TIPTOES 3 Zgoščenka za učit.

COBISS.SI-ID 284662016

53.
WETZ, Ben
        English plus. Student's book 2 / Ben Wetz, James Styring, Nicholas Tims. - Oxford : Oxford University Press, 2010. - 119 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-0-19-474857-5

811.111(075)(072)
GER 802.0-07 ENGLISH PLUS Student's book 2

COBISS.SI-ID 15307826

54.
WETZ, Ben
        English plus. Student's book 3 / Ben Wetz, Diana Pye. - Oxford : Oxford University Press, 2011. - 119 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-0-19-474858-2

811.111'24(075)
GER 802.0-07 ENGLISH PLUS 3 Student's book

COBISS.SI-ID 15308594


811.112.2 NEMŠČINA


55.
BRAČIČ, Stojan
        Zu einigen Aspekten der Intensivpartikeln im Deutschen / Stojan Bračič. - Bibliografija: str. 59. - Summary.

V: Partikeln überall / Stojan Bračič, Mateja Petrovčič (Hg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - (Slovenske germanistične študije ; 13). - ISBN 978-961-237-911-7. - Str. 49-59, 124.

811.112.2'367.635
COBISS.SI-ID 63971938

56.
        GRAMMATIK des Deutschen im europäischen Vergleich. Das Nominal / Lutz Gunkel ... [et al.] ; unter Mitarbeit von Christine Günther und Ursula Hoberg. - Berlin ; Boston : De Gruyter, cop. 2017. - 2 zv. : [XXVIII], 1974 str. ; 25 cm. - (Schriften des Instituts für deutsche Sprache, ISSN 1861-566X ; Bd. 14.1; 14.2)

Bibliografija: str. 1860-1943. - Zusammenfassungen. - Kazali. - Vsebina: Teilbd. 1: Funktionale Domänen, Wort und Wortklassen ; Teilbd. 2: Nominalflexion, nominale Syntagmen

ISBN 978-3-11-034135-5

811.112.2'36 811.112.2'362
GER PK 803.0-5 GRAMMATIK Gunkel L.
COBISS.SI-ID 63980642

57.
KRAUS, Manuel
        Textsemantik des Antezedenten und semantische Funktion des Relativsatzes / Manuel Kraus. - Frankfurt am Main : P. Lang Edition, cop. 2017. - 212 str. : graf. prikazi ; 22 cm. - (Sprache - System und Tätigkeit, ISSN 0938-2771 ; 70)

Zusammenfassung. - Bibliografija: str. 183-212

ISBN 978-3-631-71820-9

811.112.2'37:811.112.2'367.335.2
GER NE 81'42 KRAUS M. Textsemantik
COBISS.SI-ID 63678562

58.
        PARTIKELN überall : Deutsch - Slowenisch - Chinesisch / Stojan Bračič, Mateja Petrovčič (Hg.). - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - 134 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Slovenske germanistične študije ; 13)

5 prispevkov v nem., 2 v angl. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali. - Povzetki vseh prispevkov v angl. na str. 123-127

ISBN 978-961-237-911-7

811.112.2'367.635(082) 811.163.6'367.635(082) 811.581'367.635(082)
AAŠ 81 PARTIKELN GER 803.0-2 PARTIKELN Bračič S. (ur.) GER AR BRAČIČ S. PARTIKELN SLA L.H II 5087/13 PARTIKELN 1, 2
COBISS.SI-ID 289593600


811.133.1 FRANCOŠČINA


59.
SCHLAMBERGER Brezar, Mojca
        Fonction de l'attribut en française et en slovène : essai d'une analyse contrastive / Mojca Schlamberger Brezar.

V: Livre des résumés / le colloque international Le triple visage du langage: forme, sens, expression, Banja Luka, le 7 avril 2017. - Banja Luka : Université de Banja Luka, Faculté de Philologie, 2017. - Str. 13.

811.133.1'367:811.163.6(048)
COBISS.SI-ID 63980386


811.163.6 SLOVENŠČINA


60.
        DICTIONARY of modern Slovene [Elektronski vir] : problems and solutions / edited by Vojko Gorjanc ... [et al.]. - 1st ed., e-ed. - El. knjiga. - Ljubljana : Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2017. - 277 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele. - (Book series Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X)

Način dostopa (URL): https://knjigarna.ff.uni-lj.si. - Izv. stv. nasl.: Slovar sodobne slovenščine. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. knjiga v PDF-formatu obsega 277 str. - Monografija prinaša 11 poglavij, prevedenih v angl., dve poglavji pa sta novi. - Bibliografija: str. 246-269 in z opombami na dnu str. v vsakem prispevku. - Povzetki v angl. pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-237-913-1 (epub)
ISBN 978-961-237-914-8 (pdf)

811.163.6'374(082)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 289790976

61.
KUSTER, Helena
        Slovenska strokovna besedila visoke stopnje specializiranosti med kulturnimi in globalnimi vplivi / Helena Kuster. - Bibliografija: str. 86-88 in v opombah na dnu str. - Izvlečka v slov. in angl.: Cultural and global influences on Slovenian technical discourse with a high degree of specialisation.

V: Jezik in slovstvo. - ISSN 0021-6933. - Letn. 62, št. 1 (2017), str. 79-88, 120.

811.163.6'373.46:[81'42:316.7]
COBISS.SI-ID 63943266


81'25 PREVAJANJE. TOLMAČENJE


62.
FISTER, Barbara, 1994-
        Prevajanje trpniških oblik iz nemščine v slovenščino v romanu Patricka Süskinda Das Parfum (Parfum) : diplomska seminarska naloga / Barbara Fister. - Ljubljana : [B. Fister], 2017. - 32 f. : tabele ; 30 cm

Osnovno besedilo v slov., tabele s prevodnimi primeri v nem. in slov. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Tanja Žigon. - Bibliografija: f. 30-31. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.112.2=163.6(043.2) 811.112.2'366.573:811.163.6(043.2)
GER DiplBP FISTER B. Prevajanje
COBISS.SI-ID 63903842

63.
FIT World Congress (20 ; 2014 ; Berlin)
        Man vs. machine? : the future of translators, interpreters and terminologists : proceedings of the XXth FIT World Congress, Berlin, 2014 = Homme ou machine : le dilemme de la traduction : l'avenir des traducteurs, interprètes et terminologues : actes du XXe Congrès mondial de la FIT, Berlin, 2014 = Im Spannungsfeld zwischen Mensch und Maschine : die Zukunft von Übersetzern, Dolmetschern und Terminologen : Tagungsband des 20. fit-Weltkongresses, Berlin 2014 / Wolfram Baur ... [et al.] (editors, editeurs, Herausgeber). - Berlin : BDÜ Weiterbildungs- und Fachverlagsgesellschaft, 2014. - 2 zv. (1112 str.) : ilustr. ; 21 cm

Prispevki v angl., nem. ali franc. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-3-938430-63-7

81'25'253'373(082)
GER AR OSOLNIK KUNC V. MAN VS. MACHINE 2 GER Zb 81'25 FIT WORLD 20 Man
COBISS.SI-ID 62277474

64.
GORJANC, Vojko
        Blended learning : students' attitudes towards the use of technology in interpreter training / Vojko Gorjanc, Olga Egorova, Valentina Žitek. - Graf. prikazi. - Bibliografija: str. 59.

V: Gumanitarnye issledovaniâ. - ISSN 1818-4936. - No. 4 (60) (2016), str. 52-59.

81'253-051:378 004:81'253
COBISS.SI-ID 63614562

65.
LESKOVEC, Andrea
        Badstübner-Kizik, Camilla; Fišer, Zbyněk; Hauck, Raija (Hrsg.)(2015), Übersetzung als Kulturvermittlung. Translatorisches Handeln. Neue Strategien. Didaktische Innovation. (=Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik, Band 6) / rezensiert von Andrea Leskovec. - Knjižna ocena.

V: Zielsprache Deutsch. - ISSN 0341-5864. - Jg. 44, Nr. 1 (2017), str. 87-91.

81'25:37(049.3) 316.7:81'25(049.3)
COBISS.SI-ID 63821666

66.
LEVAČIČ, Teja, 1989-
        Postkolonialni afriški roman : hibridni jezik v Achebejevem romanu Božja puščica : prevajanje hibridnega jezika v slovenski jezik : magistrsko delo / Teja Levačič. - Ljubljana : [T. Levačič], 2017. - 100 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Marija Zlatnar Moe. - Bibliografija: str. 72-75. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.111(669).09-31Achebe C.=163.6(043.2)
GER MagB LEVAČIČ T. Postkolonialni
COBISS.SI-ID 63679330

67.
MEZEG, Adriana
        Le lexique du corpus parallèle français-slovène FraSloK / Adriana Mezeg.

V: Livre des résumés / le colloque international Le triple visage du langage: forme, sens, expression, Banja Luka, le 7 avril 2017. - Banja Luka : Université de Banja Luka, Faculté de Philologie, 2017. - Str. 25.

81'25'322'373=133.1=163.6(048)
COBISS.SI-ID 63981154

68.
OSOLNIK Kunc, Viktorija
        Audiatur et altera pars : I am a court interpreter / Viktorija Osolnik Kunc. - Bibliografija: str. 91-94 in v opombah na dnu str.

V: Towards the professionalization of legal translators and court interpreters in the EU / edited by Martina Bajčić and Katja Dobrić Basaneže. - Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2016. - ISBN 978-1-4438-9774-7. - Str. 83-94.

81'253-051(497.4):34
COBISS.SI-ID 63663970

69.
PELICON, Andraž
        Primerjava prevajalskega procesa med študenti prevajalstva in študenti angleškega jezika : uporaba jezikovnih virov in prevajalskih strategij pri prevajanju tehničnih besedil : magistrsko delo / Andraž Pelicon. - Ljubljana : [A. Pelicon], 2017. - V, 80 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor David Limon. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25:81'373.46(043.2)
GER MagB PELICON A. Primerjava
COBISS.SI-ID 63638882

70.
PETRIČ, Tanja, 1981-
        Zwischen Übersetzung und Übertragung : die "slowenische" Friederike Mayröcker / Tanja Petrič. - Bibliografija in opombe: str. 129-130. - Zusammenfassung.

V: Friederike Mayröcker / herausgegeben von Johann Georg Lughofer. - Wien : Praesens, 2017. - (Ljurik ; 5). - ISBN 978-3-7069-0903-7. - Str. 117-130.

821.112.2(436).09Mayröcker F.:81'255.4=163.6
COBISS.SI-ID 63855458

71.
        PREVAJALCI o prevodu : od Trubarja do Župančiča : antologija / izbrala in uredila Majda Stanovnik. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013 (Begunje : Cicero). - 339 str. ; 21 cm. - (Studia translatoria, ISSN 2232-3864 ; 5)

400 izv. - O avtorici Martina Ožbot na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 305-310. - Kazalo. - Povzetek ; Summary / translated by Oliver Currie and Martina Ožbot

ISBN 978-961-254-657-1

811.163.6'255(082) 82.0-1:81'25
GER SL 81'25 PREVAJALCI O PREVODU Stanovnik M.(ur.) PRK 8663/5 PREVAJALCI Stanovnik M. (ur.) 2, 3 ROM 81'25 PREVAJALCI Stanovnik M. (ur.) SLA L.H II 5090/5 PREVAJALCI
COBISS.SI-ID 270054656

72.
        RESEARCHING translation competence by PACTE group / edited by Amparo Hurtado Albir. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, 2017. - XXIX, 400 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Benjamins translation library, ISSN 0929-7316 ; vol. 127)

Bibliografija: str. 389-400. - Kazalo

ISBN 978-90-272-5873-1

81'25:001.891
GER AN 81'25 RESEARCHING Hurtado Albir A.
COBISS.SI-ID 63676258

73.
RETKO, Nina
        Prevajanje kulturnih realij v nemškem prevodu romana Jamnica : magistrsko delo / Nina Retko. - Ljubljana : [N. Retko], 2017. - 77 str. : tabele, grafi ; 30 cm

Osnovno besedilo v slov., korpus prevodnih primerov v slov. in nem. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Tanja Žigon. - Bibliografija: str. 65-69. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.163.6Prežihov V.=112.2(043.2)
GER MagB RETKO N. Prevajanje
COBISS.SI-ID 63901282

74.
        SOUND symbolism in translation : a case study of character names in Charles Dickens's Oliver Twist / Ruth Pogacar ... [et al.]. - Ilustr. - Soavtorji: Agnes Pisanski Peterlin, Nike Kocijančič-Pokorn, Timothy Pogačar. - Bibliografija: str. 156-159. - Abstract.

V: Translation and interpreting studies. - ISSN 1932-2798. - Vol. 12, issue 1 (2017), str. 137-161.

doi: 10.1075/tis.12.1.07pog

81'255.4:[81'367.622.12:81'342]
COBISS.SI-ID 63989346

75.
ŠKERL, Jure
        Disambiguation accuracy in domain-specific vs. general statistical machine translation for Slovene-English / Jure Škerl, Špela Vintar.

V: LICTRA 2017. - Leipzig : Universität Leipzig, Institut für Angewandte Linguistik und Translatologie, 2017. - Str. 97-98.

81'322.4(048.3)
COBISS.SI-ID 63755874

76.
        TOWARDS the professionalization of legal translators and court interpreters in the EU / edited by Martina Bajčić and Katja Dobrić Basaneže. - Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2016. - XI, 240 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-4438-9774-7

81'253:34(082)
GER AR OSOLNIK KUNC V. TOWARDS
COBISS.SI-ID 63660642

77.
VINTAR, Špela
        The digital translators of tomorrow : an analysis of labour market needs and key competencies / Špela Vintar, Jure Škerl, Ondřej Matuška.

V: LICTRA 2017. - Leipzig : Universität Leipzig, Institut für Angewandte Linguistik und Translatologie, 2017. - Str. 105-106.

81'25(048.3)
COBISS.SI-ID 63755362


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH. SVETOVNA KNJIŽEVNOST


78.
BINET, Laurent, 1972-
        Die siebte Sprachfunktion : Roman / Laurent Binet ; aus dem Französischen von Kristian Wachinger. - 2. Aufl. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 2017. - 523 str. ; 21 cm

Prevod dela: La septième fonction du langage

ISBN 978-3-498-00676-1

821.133.1-312.4=112.2
GER 840/860 BINET L. Siebte Sprachfunktion

COBISS.SI-ID 63723362


82.0 LITERARNA VEDA IN TEORIJA


79.
CAR, Milka
        Repräsentationen des Ersten Weltkriegs in zentraleuropäischen Literaturen : Einleitung zum Themenschwerpunkt / Milka Car, Johann Georg Lughofer.

V: Zagreber Germanistische Beiträge. - ISSN 1330-0946. - Nr. 25 (2016), str. 5-10.

821(4).09"19/20":94(100)"1914/1918"
COBISS.SI-ID 63587682


82.091 PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST


80.
ŠVAGELJ, Andreja
        Motiv matere in hčere v slovenski in nemški književnosti : primerjava značilnosti : diplomsko seminarsko delo / Andreja Švagelj. - Ljubljana : [K. Švagelj], 2013. - 29 f. ; 30 cm

Mentorica Andrea Leskovec. - Bibliografija: f. 26-28. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

821.163.6.09:821.112.2.09(043.2) 82.09:316.362.1(043.2)
GER DiplBP ŠVAGELJ A. Motiv matere
COBISS.SI-ID 63642978


821.11 GERMANSKE KNJIŽEVNOSTI


81.
LAESTADIUS, Ann-Helén
        Tio över ett / Ann-Helén Laestadius. - 1a uppl., 5e tryckningen. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 2017, cop. 2016. - 261 str. ; 20 cm

Nagrada August 2016

ISBN 978-91-29-69898-5

821.113.6-93-311.2
GER 839.7 LAESTADIUS A.-H. Tio över ett
COBISS.SI-ID 63709794

82.
LINDGREN, Astrid, 1907-2002
        Krigsdagböcker : 1939-1945 / Astrid Lindgren ; [förord Kerstin Ekman ; efterord Karin Nyman] ; redaktör Hélène Dahl, Annika Lindgren. - 1a uppl., 5e tryckningen. - Lidingö : Salikon, 2016, cop. 2015. - 366 str. : ilustr., faks. ; 22 cm

Kazalo

ISBN 978-91-87659-04-1

821.113.6-6"1939/1945"Lindgren A.
GER 839.7 LINDGREN A. Krigsdagböcker
COBISS.SI-ID 63711330

83.
MALMQUIST, Tom
        I varje ögonblick är vi fortfarande vid liv / Tom Malmquist. - 1a utg., 5e tryckningen. - Stockholm : Natur & Kultur, 2016, cop. 2015. - 317 str. ; 20 cm

ISBN 978-91-27-14126-1

821.113.6-311.2
GER 839.7 MALMQUIST T. I varje ögonblick
COBISS.SI-ID 63706722

84.
NAUMANN, Cilla
        Bära barnet hem : roman / Cilla Naumann. - 1a utg., 1a tryckningen. - Stockholm : Natur & Kultur, 2015. - 225 str. ; 20 cm

ISBN 978-91-27-14475-0

821.113.6-311.2
GER 839.7 NAUMANN C. Bära barnet hem
COBISS.SI-ID 63707746

85.
STRÖMQUIST, Liv
        Kunskapens frukt / Liv Strömquist. - 2a tryckningen. - Stockholm : Galago, 2014. - 139 str. : č-b in barvne ilustr. ; 24 cm

Ilustr. na notr. str. ov.

ISBN 978-91-7037-804-1

821.113.6(084.11)
GER 839.7 STRÖMQUIST L. Kunskapens frukt
COBISS.SI-ID 63710306


821.111 KNJIŽEVNOSTI V ANGLEŠČINI


86.
ALBEE, Edward
        The goat or Who is Sylvia? : notes toward a definition of tragedy / by Edward Albee. - London : Methuen Drama, 2004, cop. 2000. - 70 str. ; 20 cm. - (Modern plays)

ISBN 978-0-413-77385-2

821.111(73)-2
GER 820(73) ALBEE E. Goat or Who is
COBISS.SI-ID 63815266

87.
ATWOOD, Margaret Eleanor, 1939-
        Hag-seed : The Tempest retold / Margaret Atwood. - London : Hogarth, 2016. - XIII, 293 str. ; 22 cm. - (Hogarth Shakespeare)

ISBN 978-1-781-09022-0
ISBN 978-1-781-09023-7 (broš.)

821.111(71)-311.2
GER 820(71) ATWOOD M. Hag-seed
COBISS.SI-ID 22174773

88.
EDSON, Margaret
        Wit : [a play] / Margaret Edson. - Reprinted. - London : N. Hern Books, 2012, cop. 1999. - 56 str. ; 20 cm

Dodatek k nasl. na ov. - Nasl. na ov.: W;t

ISBN 978-1-85459-458-7

821.111(73)-2
GER 820(73) EDSON M. Wit
COBISS.SI-ID 63822178

89.
GUARE, John
        Six degrees of separation / John Guare. - London : Methuen Drama, 2010, cop. 1990. - 70 str. ; 20 cm. - (Methuen Drama modern plays)

ISBN 978-1-408-12945-6

821.111(73)-2
GER 820(73) GUARE J. Six degrees
COBISS.SI-ID 63825762

90.
KUSHNER, Tony
        Angels in America : a gay fantasia on national themes. Part 1, Millennium approaches. - Reprinted. - London : Royal National Theatre : N. Hern Books, 2009, cop. 1992. - 90 str. ; 20 cm

ISBN 978-1-85459-156-2

821.111(73)-2
GER 820(73) KUSHNER T. Angels
COBISS.SI-ID 63833186

91.
KUSHNER, Tony
        Angels in America : a gay fantasia on national themes. Part 2, Perestroika / Tony Kushner. - Reprinted. - London : Royal National Theatre : N. Hern Books, 2006, cop. 1994. - 99 str. ; 20 cm

ISBN 978-1-85459-255-2

821.111(73)-2
GER 820(73) KUSHNER T. Angels
COBISS.SI-ID 63837026

92.
LETTS, Tracy
        August : Osage county / Tracy Letts. - London : N. Hern Books, 2008. - 138 str. ; 20 cm

ISBN 978-1-84842-025-0

821.111(73)-2
GER 820(73) LETTS T. August
COBISS.SI-ID 63823970

93.
WALTERS, Minette
        The sculptress / Minette Walters. - London : Pan Books, 2012. - 441 str. ; 20 cm

ISBN 978-1-4472-0787-0

821.111-312.4
GER 820 WALTERS M. Sculptress
COBISS.SI-ID 7553169


821.111.09 ŠTUDIJE O KNJIŽEVNOSTIH V ANGLEŠČINI


94.
BURCAR, Lilijana
        Imploding the myth of progress and women's emancipation in The new world order as a critique of US-led economic imperialism / Lilijana Burcar. - Bibliografija: str. 153-155. - Abstract.

V: Critical and comparative perspectives on American studies / edited by Ksenija Kondali and Faruk Bajraktarević. - Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2016. - ISBN 978-1-4438-9526-2. - Str. 135-155.

821.111.09-2Pinter H.:305
COBISS.SI-ID 63971426

95.
SAUER, David K., 1944-
        David Mamet's Oleanna / David K. Sauer. - London ; New York : Continuum, cop. 2008. - X, 116 str. ; 21 cm. - (Continuum modern theatre guides)

Bibliografija: str.100-110. - Kazalo

ISBN 978-0-8264-9645-4 (trda vez.)
ISBN 978-0-8264-9646-1 (broš.)

821.111(73).09Mamet D.
GER 820(73).09 Mamet D. Oleanna/SAUER
COBISS.SI-ID 63817570


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST


96.
BERNHARD, Thomas, 1931-1989
        Der Stimmenimitator / Thomas Bernhard. - 11. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2015, cop. 1978. - 178 str. ; 18 cm. - (Suhrkamp Taschenbuch ; 1473)

ISBN 978-3-518-37973-8

821.112.2(436)-32
GER 830 BERNHARD T. Stimmenimitator
COBISS.SI-ID 63577954

97.
        DEUTSCHE Prosa : Erzählungen seit 1945 / herausgegeben von Horst Bingel. - Ungekürzte Ausg., 8. Aufl., 81-90. Tsd. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1974, cop. 1963. - 396 str. ; 18 cm. - (DTV. Sonderreihe ; 46)

ISBN 3-423-05346-1

821.112.2.-32(082.2)1945/1963"
GER 830-3A DEUTSCHE PROSA Bingel H.(ur.)
COBISS.SI-ID 32614145

98.
EHRSAM, Gerold
        Fliegen lügen nicht : Gedichte / Gerold Ehrsam. - Zürich ; Roßdorf : Wolfbach, cop. 2016. - 90 str. ; 21 cm. - (Die Reihe ; Nr. 34)

ISBN 978-3-905910-75-9

821.112.2(494)-1
GER 830 EHRSAM G. Fliegen lügen nicht
COBISS.SI-ID 63736162

99.
FATAH, Sherko
        Ein weißes Land : Roman / Sherko Fatah. - 2. Aufl. - München : Luchterhand, cop. 2011. - 477 str. ; 22 cm

ISBN 978-3-630-87371-8

821.112.2-311.2
GER 830 FATAH S. Weißes Land
COBISS.SI-ID 63811170

100.
        KENNT ihr alle die Geschichte : eine Balladensammlung / durch die Balladen führen Dorothea Hölscher-Lohmeyer, Heinrich Pleticha und Otfried Preußler. - Originalausg., 2. Aufl., 13.-18. Tsd. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1984. - 346 str. ; 19 cm. - (DTV ; 7927. DTV junior)

Kazalo

ISBN 3-423-07927-4

821.112.2-93-144(082.2)
GER 830M KENNT IHR ALLE Hölscher-Lohm. D.(ur.)

COBISS.SI-ID 63691106

101.
LENZ, Siegfried, 1926-
        Exerzierplatz : Roman / Siegfried Lenz. - 1. Aufl. - Berlin ; Weimar : Aufbau-Verlag, 1986, cop. 1985. - 462 str. ; 20 cm

821.112.2-311.2
GER 830 LENZ S. Exerzierplatz
COBISS.SI-ID 63622754

102.
MANN, Thomas, 1875-1955
        Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull : der Memoiren erster Teil / Thomas Mann ; Nachwort von Hans Wysling. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 1985. - 450 str. ; 18 cm. - (Gesammelte Werke in Einzelbänden : Frankfurter Ausgabe / Thomas Mann)

Bibliografija: str. 447-448

ISBN 3-10-048240-9

821.112.2-311.2
GER Z.D. 830 MANN T. Bekenntnisse
COBISS.SI-ID 236218

103.
MANN, Thomas, 1875-1955
        Buddenbrooks : Verfall einer Familie / Thomas Mann. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 1981. - 814 str. ; 18 cm. - (Gesammelte Werke in Einzelbänden : Frankfurter Ausgabe / Thomas Mann)

Nachbemerkungen von Peter de Mendelssohn: str. 775-812. - Bibliografija: str.: [813-814]

ISBN 3-10-048222-0

821.112.2.-311.2
GER Z.D. 830 MANN T. Buddenbrooks
COBISS.SI-ID 238522

104.
ROTH, Gerhard, 24.6.1942-, pisatelj
        Der Berg : Roman / Gerhard Roth. - Frankfurt am Main : S. Fischer Taschenbuch, 2001, cop. 2000. - 307 str. ; 20 cm

ISBN 3-596-15180-5

821.112.2(436)-312.4
GER 830 ROTH G. Berg
COBISS.SI-ID 63811938

105.
SEEGER, Bernhard
        Der Harmonikaspieler / Bernhard Seeger. - Halle ; Leipzig : Mitteldeutscher Verlag, cop. 1981. - 511 str. ; 20 cm

821.112.2-31
GER 830 SEEGER B. Harmonikaspieler
COBISS.SI-ID 63632226

106.
STIFTER, Adalbert, 1805-1868
        Der Kondor ; Das Heidedorf : Erzählungen / Adalbert Stifter ; mit einem Nachwort von Irene Ruttmann. - Stuttgart : P. Reclam jun., 1975, cop. 1966. - 80 str. ; 16 cm. - (Universal-Bibliothek ; Nr. 8990)

Bibliografija: str. 79-80

ISBN 3-15-008990-5

821.112.2(436)-32
GER 830 STIFTER A. Kondor
COBISS.SI-ID 63983714


821.112.2.09 ŠTUDIJE O NEMŠKI KNJIŽEVNOSTI


107.
BERGHAHN, Wilfried
        Robert Musil : in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten / dargestellt von Wilfried Berghahn. - [46.-50. Tsd]. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1972, cop. 1963. - 186 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Rowohlts Monographien ; 81)

Bibliografija: str. 166-185. - Kazalo

ISBN 3-499-50081-7

821.112.2(436).09Musil R. 929Musil R.
GER 830.09 Musil R. BERGHAHN W.
COBISS.SI-ID 63622242

108.
BIRK, Matjaž
        "Reisen ist Rast in der Unruhe der Welt" : fremdhermeneutische Einblicke in die Reisetagebücher von Stefan Zweig / Matjaž Birk. - Würzburg : Königshausen & Neumann, cop. 2016. - 137 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 123-131. - Kazalo

ISBN 978-3-8260-5993-3

821.112.2(436).09Zweig S.
GER 830.09 Zweig S. BIRK M. (2016)
COBISS.SI-ID 22321672

109.
        FRIEDERIKE Mayröcker : Interpretationen, Kommentare, Didaktisierungen / herausgegeben von Johann Georg Lughofer. - Wien : Praesens, 2017. - 191 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Ljurik : internationale Lyriktage der germanistik Ljubljana ; 5)

Bibliografija pri večini prispevkov. - Izvlečki v nem.

ISBN 978-3-7069-0903-7

821.112.2(436).09Mayröcker F.(082)
GER AR LUGHOFER J. G. FRIEDERIKE
COBISS.SI-ID 63854178

110.
        GOETHE und sein Kreis : erläutert und dargestellt in 651 Abbildungen / mit einer Einführung in das Verständnis von Goethes Persönlichkeit von Franz Neubert ; herausgegeben mit Unterstützung des Goethe-Nationalmuseums in Weimar. - Leipzig : J. J. Weber, 1919. - XXIX, 220 str., [1] f. pril. : ilustr. ; 32 cm

821.112.2.09Goethe J.W.v. 929Goethe J. W. v.
GER 830.09 Goethe J. W. v. Neubert F.
COBISS.SI-ID 63897954

111.
        JOSEPH Roth [Elektronski vir] : europäisch-jüdischer Schriftsteller und österreichischer Universalist / herausgegeben von Johann Georg Lughofer und Mira miladinović Zalaznik. - El. knjiga. - Berlin ; Boston : De Gruyter, 2011. - IX, 357 str. - (Conditio Judaica ; 82)

Način dostopa (URL): http://eds.a.ebscohost. com/eds/detail/detail?sid=486ffa57-217c-4d85-ad29-289d577f9991%40sessionmgr4009&vid=0&hid=4105&bdata=Jmxhbmc9c2wmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d# AN=398970&db=nlebk (Dostop z lokacij UL brez gesla, oddaljeni dostop za študente in zaposlene na UL s člansko številko in geslom). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 2. 3. 2017. - Opombe in viri v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-3-11-026505-7 (pdf)

821.112.2(436).09Roth J.(082)
COBISS.SI-ID 63590242

112.
KIRSCHSTEIN, Daniela
        Erinnern nach der Erinnerung : der Erste Weltkrieg in der Gegenwartsliteratur / Daniela Kirschstein. - Bibliografija: str. 327-328 in v opombah na dnu str. - Izvleček v nem.

V: Zagreber Germanistische Beiträge. - ISSN 1330-0946. - Nr. 25 (2016), str. 315-328.

821(4).09"2010/2013":94(100)"1914/1918"
COBISS.SI-ID 63587426

113.
        KURT Drawert / Gastherausgeber Peter Geist. - München : Edition Text + Kritik, 2017. - 106 str. ; 23 cm. - (Text + Kritik : Zeitschrift für Literatur, ISSN 0040-5329 ; Hft. 207)

Čelni nasl. - Bibliografja: str. 99-103

ISBN 978-3-86916-565-3

821.112.2.09Drawert K. 016:821.112.2Drawert K.
COBISS.SI-ID 63865954

114.
LUGHOFER, Johann Georg
        Vorwort des Herausgebers / Johann Georg Lughofer.

V: Friederike Mayröcker / herausgegeben von Johann Georg Lughofer. - Wien : Praesens, 2017. - (Ljurik ; 5). - ISBN 978-3-7069-0903-7. - Str. 11-14.

821.112.2(436).09Mayröcker F.
COBISS.SI-ID 63854434

115.
MILADINOVIĆ Zalaznik, Mira
        Razvoj grofa Antona Aleksandra Auersperga in naša podoba o njem / Mira Miladinović Zalaznik. - Ilustr. - Bibliografija: str. 285-286.

V: Kulturni svetniki in kanonizacija / [avtorice in avtorji prispevkov Bojan Baskar ... et al.]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. - (Studia litteraria, ISSN 1855-895X ; 22). - ISBN 978-961-254-931-2. - Str. 271-286.

821.112.2(497.4).09Grün A.:930.85(497.4)"18" 930.85(497.4)"18":929Auersperg A. A.
COBISS.SI-ID 63592802

116.
SAMIDE, Irena
        Evropski kulturni svetnik Friedrich Schiller in njegova kanonizacija na Slovenskem / Irena Samide. - Ilustr. - Bibliografija: str. 134-136.

V: Kulturni svetniki in kanonizacija / [avtorice in avtorji prispevkov Bojan Baskar ... et al.]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. - (Studia litteraria, ISSN 1855-895X ; 22). - ISBN 978-961-254-931-2. - Str. 119-136.

821.112.2.09Schiller F.:316.72(497.4)
COBISS.SI-ID 63593826

117.
SMODIŠ, Irena
        Der gesellschaftskritische Aspekt in Martin Walsers Ein fliehendes Pferd = Družbenokritični vidik v noveli Bežeči konj Martina Walserja : magistrsko delo / Irena Smodiš. - Ljubljana : [I. Smodiš], 2017. - 50 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Špela Virant. - Bibliografija: str. 45-47. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09Walser M.:308(043.2)
GER MagB SMODIŠ I. Gesellschaftskritische
COBISS.SI-ID 63609698

118.
ŠLIBAR, Neva
        Der "Große Krieg" in den Köpfen : Traumata, Heimkehr, "Heilung" und Familie bei Christoph Poschenrieder, Bettina Balàka und Elena Messner / Neva Šlibar. - Bibliografija: str. 313 in v opombah na dnu str. - Izvleček v nem.

V: Zagreber Germanistische Beiträge. - ISSN 1330-0946. - Nr. 25 (2016), str. 291-313.

821.112.2.09"2006/2014":94(100)"1914/1918"
COBISS.SI-ID 63587170

119.
ZABUKOVEC, Urh
        Freitod in der deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts = Samomor v nemški literaturi 19. stoletja : diplomsko delo / Urh Zabukovec. - Ljubljana : [U. Zabukovec], 2017. - 27 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega študija. - Mentorica Irena Samide. - Bibliografija: str. 26. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09"17/18":[82.0:179.7](043.2)
GER DiplB ZABUKOVEC U. Freitod
COBISS.SI-ID 63662946


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST


120.
ROZMAN, Andrej, 1955-
        Kleiner Reim-Zirkus / Andrej Rozman Roza ; translated by Christiane Leskovec. - Prevod 6 pesmi iz zbirke Mali rimski cirkus.

V: Little rhyming circus / Andrej Rozman Roza. - Ljubljana : Javna agencija za knjigo Republike Slovenije = Slovenian Book Agency, 2017. - ISBN 978-961-94184-2-0. - Str. 33-39.

821.163.6-1-93=112.2
COBISS.SI-ID 64047202

121.
ROZMAN, Andrej, 1955-
        Little rhyming circus : poetry for children : sample translation / Andrej Rozman Roza ; [edited by Tanja Petrič]. - Ljubljana : Javna agencija za knjigo Republike Slovenije = Slovenian Book Agency, 2017. - 89 str. : ilustr., portr. ; 22 cm

Prevod dela: Mali rimski cirkus. - 200 izv. - Vsebuje krajši izbor pesmi iz zbirke Mali rimski cirkus v slovenščini ter prevode v beloruščino, angleščino, nemščino, madžarščino, litovščino, makedonščino, ruščino in srbščino

ISBN 978-961-94184-2-0

821.163.6-93(048.4)
GER 886.3 ROZMAN A. Little rhyming GER AR LESKOVEC C. ROZMAN A.
COBISS.SI-ID 289146112


929 BIOGRAFIJE


122.
MAVER, Igor, 1960-
        Indipetae in nekatera neobjavljena pisma slovenskega misijonarja in raziskovalca Marka Antona Kappusa iz španske kolonialne Severne Amerike (Nueva España) / Igor Maver. - Ilustr. - Bibliografija: str. 100-102. - Izvleček ; Abstract: Indipetae and some of the unpublished letters by the Slovenian missionary Marcus Antonius Kappus from Spanish colonial North America (Nueva España).

V: Stanonikov zbornik / Igor Maver (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - ISBN 978-961-237-852-3. - Str. 57-103.

929Kappus M. A.
COBISS.SI-ID 63847266

123.
MILADINOVIĆ Zalaznik, Mira
        Johann von Maasburg (1847-1923) : handschriftliche Aufzeichnungen eines Generalmajors i. R. zur Literatur und zum Krieg 1914-1918 / Mira Miladinović Zalaznik. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Abstract.

V: Provincial turn / Ulrike Tischler-Hofer, Karl Taser (Hrsg.). - Frankfurt am Main : P. Lang, 2017. - (Neue Forschungen zur ostmittel- und südosteuropäischen Geschichte, ISSN 1867-013X ; Bd. 8). - ISBN 978-3-631-66938-9. - Str. 189-208, 251.

929Maasburg J.v. 94(100)"1914/1918"
COBISS.SI-ID 63857762


94(497.4) ZGODOVINA SLOVENIJE


124.
MILADINOVIĆ Zalaznik, Mira
        Die Reporterin Alice Schalek bei der Isonzoarmee / Mira Miladinović Zalaznik. - Bibliografija: str. 288-290 in v opombah na dnu str. - Izvleček v nem.

V: Zagreber Germanistische Beiträge. - ISSN 1330-0946. - Jg. 25 (2016), str. 271-290.

94(497.4-15)"1915/1917":82-94Schalek A. 821.112.2(436)-94:94(497.4-15)"1915/1917
COBISS.SI-ID 63585634


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO