COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA
02 KNJIŽNIČARSTVO. BIBLIOTEKARSTVO. KNJIŽNICE


1.
ROT Gabrovec, Veronika
        In the beginning was the picture --- / Veronika Rot Gabrovec.

V: Continuity & change / The UKLA 50th International Conference, University of Sussex, Brighton, 4th to 6th July 2014. - Brighton : UKLA, 2014. - Str. 44.

028
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 55011938


03 ENCIKLOPEDIJE. LEKSIKONI. SLOVARJI


2.
        LITERATUR für die Schule : ein Werlexikon zum Deutschunterricht / Marion Bönnighausen, Jochen Vogt (Hg.) ; unter Mitarbeit von Dirk Hallenberger. - Paderborn : W. Fink, cop. 2014. - 870 str. ; 25 cm. - (UTB. Literaturwissenschaft. Literaturdidaktik ; Nr. 8522)

Bibliografija na koncu vsakega gesla

ISBN 978-3-8252-8522-7

821.112.2.09(035)
GER PK 830.09 LITERATUR Bönnighausen M.(ur.)

COBISS.SI-ID 54905698

3.
RADENKOVIĆ-Mihajlović, Mileva
        Rečnik engleskih izraza i idioma / Mileva Radenković-Mihajlović. - Novi Sad : Bratstvo-Jedinstvo, 1956 (Novi Sad : Zmaj). - 714 str. ; 24 cm

811.111373.72:811.163.41'373.72(038)
GER Lex 802.0-318 RADENKOVIĆ-MIHAJL. M. Rečnik engleskih

COBISS.SI-ID 55090


1 FILOZOFIJA. METAFIZIKA. FILOZOFSKI SISTEMI. SVETOVNI NAZOR


4.
        BENJAMIN-Handbuch : Leben - Werk - Wirkung / herausgegeben von Burkhardt Lindner ; unter Mitarbeit von Thomas Küpper und Timo Skrandies. - Sonderausg. - Stuttgart ; Weimar : J. B. Metzler, 2011. - XIII, 720 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazala

ISBN 978-3-476-02276-9 (vez.)

1Benjamin W.(082) 929Benjamin W.
GER 1(091) Benjamin W. Lindner B.(ur.)
COBISS.SI-ID 54910818

5.
CASSIRER, Ernst, 1874-1945
        The philosophy of symbolic forms. Vol. 3, The phenomenology of knowledge / by Ernst Cassirer ; translated by Ralph Manheim ; introductory note by Charles W. Hendel. - 2nd printing. - New Haven ; London : Yale University Press, 1963, cop. 1957. - XVII, 501 str. ; 24 cm

Izv. stv. nasl.: Philosophie der symbolischen Formen. Bd. 3: Phänomenologie der Erkenntnis

130.2"19"
GER 1 CASSIRER E. Philosophy
COBISS.SI-ID 54992994


32 POLITIČNE VEDE. POLITIČNA GEOGRAFIJA. NARODNE MANJŠINE


6.
DONKO, Kristian
        Politika 2.0 - prihodnost demokracije? = Politik 2.0 - Zukunft der Demokratie? / Kristian Donko. - Fotogr. - Besedilo v nem. in prevod v slov., tiskan v obratni smeri. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

V: Politika 2.0 / uredil Kristian Donko. - [Ljubljana] : Goethe-Institut : Filozofska fakulteta, 2013. - ISBN 978-3-9503072-4-5. - Str. 4-5, 4-6.

004.738.5:321.7
FRASCATI: 5-409
COBISS.SI-ID 54985058

7.
        POLITIKA 2.0 : internet in prihodnost demokracije / uredil Kristian Donko ; [prevajanje Tanja Petrič, Lars Felgner, Marco Wolf]. - [Ljubljana] : Goethe-Institut : Filozofska fakulteta, 2013. - 31, 36 str. : ilustr. ; 30 cm

Slov. in nem. besedilo. - Vsebuje tudi nem. besedilo, tiskano v obratni smeri: Politik 2.0 : das Internet und die Zukunft der Demokratie

ISBN 978-3-9503072-4-5

004.738.5:32(082) 321.7:004.738.5(082) 316.774:32(082)
GER AR DONKO K. POLITIKA 2.0
COBISS.SI-ID 271769088


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK


8.
        KALEJDOSKOP vtisov - posamezno, skupno, didaktično = Ein Kaleidoskop von Eindrücken - individuell, gemeinsam, didaktisch / [avtorice Nadja Červič ... [ et al.] ; uredili Urška Valenčič Arh, Mojca Peternel. - 1. izd. = 1. Aufl. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. - 60 str. : ilustr. ; 19 cm

Naklada 60 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-237-666-6

37.091.12:005.963(082)
FRASCATI: 6-200
GER 803.0:37 KALEJDOSKOP Valenčič Arh U. (ur.) GER AR PETERNEL M. KALEJDOSKOP GER AR VALENČIČ ARH U. KALEJDOSKOP
COBISS.SI-ID 274963200

9.
KUKOVEC, Melita
        Cross-curricular teaching: the case of Mark Haddon's The curious incident of the dog in the night-time / Melita Kukovec. - Bibliografija: str. 149-150. - Summary ; Povzetek.

V: The play's the thing / editors Tomaž Onič and Simon Zupan. - Ljubljana : Slovensko društvo za angleške študije = Slovene Association for the Study of English : Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta = Department of English, Faculty of Arts, University of Ljubljana, 2014. - (ELOPE, ISSN 1581-8918 ; vol. 11, Spring). - ISBN 978-961-281-428-1. - Str. 137-150.

37.091.3:821.111
COBISS.SI-ID 20725512


37.091.3 UČNI POSTOPKI. METODIKA POUKA


10.
ANDREWS, Stephen
        Teacher language awareness / Stephen Andrews. - Cambridge : Cambridge University Press, 2007. - XIII, 232 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Cambridge language teaching library)

Bibliografija: str. 207-223. - Kazalo

ISBN 978-0-521-53019-4 (broš.)
ISBN 978-0-521-82318-0 (trda vezava)

37.091.3:81'243
GER 800:37 ANDREWS S. Teacher language
COBISS.SI-ID 54979682

11.
        FREPA : a framework of reference for pluralistic approaches to languages and cultures : competences and resources / Michel Candelier (coordinator) ... [et al.]. - Graz : European Centre for Modern Languages ; Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2012. - 104 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Empowering language professionals = Valoriser les professionnels en langues = Sprachlehrende in ihrer Rolle stärken)

Bibliografija: str. 90-99

ISBN 978-92-8717-173-3 (broš.)

[37.091.3:81'24]:316.7 [81'24:316.7]:37.091.3
GER 800:37 FREPA Candelier M. (ur.)
COBISS.SI-ID 54992482

12.
LAZAR, Jolanda
        Vpliv povezovanja predmetnega pouka s poukom nemščine na pridobivanje bralnih strategij : doktorska disertacija / Jolanda Lazar. - Ljubljana : [J. Lazar], 2014. - 328 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Ana Marija Muster, somentorica Janica Kalin. - Bibliografija: str. 248-265. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., program Humanistika in družboslovje, področje Didaktika tujih jezikov

37.091.3:811.112.2'243(043) [028:159.95]:811.112.2'243(043)
FRASCATI: 6-200
GER Diss LAZAR J. Vpliv povezovanja
COBISS.SI-ID 54997346

13.
URBANČIČ, Nataša, germanistka
        Bildende Kunst als Motivation beim DaF-Unterricht = Upodabljajoča umetnost kot motivacija pri učenju nemščine kot tujega jezika : diplomsko delo / Nataša Urbančič. - Ljubljana : [N. Urbančič], 2014. - 118 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Brigita Kosevski Puljić. - Bibliografija: str. 89-92. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'243:37.091.3(043.2) 811.112.2'243:73/77(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN URBANČIČ N. Bildende Kunst
COBISS.SI-ID 54968674


5 PRIRODOSLOVNE VEDE. MATEMATIKA. GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA


14.
FAUSTO-Sterling, Anne
        Sex/gender : biology in a social world / Anne Fausto-Sterling. - New York : Routledge, 2012. - 142 str. : ilustr. ; 23 cm. - (The Routledge series Integrating science and culture)

Bibliografija: str. 126-135

ISBN 978-0-415-88145-6 (trda vezava)
ISBN 0-415-88145-5 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-88146-3 (broš.)
ISBN 0-415-88146-3 (broš.)
ISBN 978-0-203-12797-1 (e-knjiga)
ISBN 0-203-12797-8 (e-knjiga)

57.017.5:305 305 159.922.1
GER 305 FAUSTO-STERLING A. Sex/gender
COBISS.SI-ID 55186786


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT. TURIZEM. GLEDALIŠČE. FILMSKA UMETNOST


15.
BALME, Christopher B.
        Einführung in die Theaterwissenschaft / von Christopher Balme. - 5., neu bearbeitete und erweiterte Aufl. - Berlin : E. Schmidt, 2014. - 226 str. : ilustr. ; 22 cm. - (ESV basics)

Bibliografija: str. 205-220. - Kazalo

ISBN 978-3-503-15505-7 (broš.)

792:316.77
GER 82.08-2 BALME C. Einführung/5. izd.
COBISS.SI-ID 54890338

16.
JENSTERLE, Hana
        Propaganda in den deutschen Spielfilmen in der Zeit des Nationalsozialismus = Propaganda v nemških igranih filmih v času nacizma : diplomsko delo / Hana Jensterle. - Ljubljana : [H. Jensterle], 2014. - 73 f., [2] f. pril. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Johann Georg Lughofer, somentor Kristian Donko. - Bibliografija: f. 69-71. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

791(430)"193/1945":[32:316.658.4](043.2) [32:316.658.4](430)"193/1945":791(043.2)
FRASCATI: 6-308
GER DiplN JENSTERLE H. Propaganda
COBISS.SI-ID 54976354


808 RETORIKA. KREATIVNO PISANJE. UREDNIŠKO DELO


17.
JAZBEC, Ajda
        Le discours politique et l'argumentation affective [Elektronski vir] : l'analyse des stratégies dans les discours de Nicolas Sarkozy et Danilo Türk (2007-2012) = Politični diskurz in čustvena argumentacija : analiza strategij vplivanja v govorih Nicolasa Sarcozyja in Danila Türka (2007-2012) : mémoire de master = magistrsko delo / Ajda Jazbec. - Ljubljana : [A. Jazbec], 2014. - 1 optični vir (CD-ROM) : ilustr., graf. prikazi ; 12 cm

Besedilo v franc. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega študija. - Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatih doc in pdf obsega 95 str. - Mentorica Sonia Vaupot. - Bibliografija: str. 71-73. - Izvleček ; Résumé ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo ; INALCO - Institut National des Langues et Civilisations Orientales ; ISIT - Institut de Management et de Communication Interculturels

808.51:32:81'322.5(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB JAZBEC A. Discours
COBISS.SI-ID 55062370

18.
JAZBEC, Ajda
        Le discours politique et l'argumentation affective : l'analyse des stratégies dans les discours de Nicolas Sarkozy et Danilo Türk (2007-2012) = Politični diskurz in čustvena argumentacija : analiza strategij vplivanja v govorih Nicolasa Sarcozyja in Danila Türka (2007-2012) : mémoire de master = magistrsko delo / Ajda Jazbec. - Ljubljana : [A. Jazbec], 2014. - 95 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Besedilo v franc. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega študija. - Mentorica Sonia Vaupot. - Bibliografija: str. 71-73. - Izvleček ; Résumé ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo ; INALCO - Institut National des Langues et Civilisations Orientales ; ISIT - Institut de Management et de Communication Interculturels

808.51:32:81'322.5(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagBCD JAZBEC A. Discours
COBISS.SI-ID 55062114


81 JEZIKOSLOVJE. FILOLOGIJA. FILOZOFIJA JEZIKA. JEZIKOVNE TEORIJE. JEZIKOVNE ZVRSTI


19.
        LANGUAGE, meaning and maturity : selections from ETC: a review of general semantics 1943-1953 / edited by S. I. Hayakawa. - New York ; Evanston ; London : Harper & Row, 1953. - XII, 364 str. ; 22 cm

Kazalo

81:1(082)
GER 800.1 LANGUAGE Hayakawa S. I.(ur.)
COBISS.SI-ID 55003490

20.
        NEW horizons in linguistics / edited by John Lyons. - Reprinted. - Harmondsworth : Penguin Books, 1972, cop. 1970. - 366 str. ; 18 cm. - (Pelican books)

Bibliografija: str. 329-358. - Kazali

ISBN 0-14-021223-X

81'1(082)
GER 800 NEW HORIZONS Lyons J. (ur.)
COBISS.SI-ID 512914572

21.
        RLA : revista de lingüística teórica y aplicada. - Spletna izd. - El. časopis. - Vol. 1, no. 1 (2007)-        . - Concepción: : Facultad de Educación, Humanidades y Arte, Universidad de Concepción, 2007-

Način dostopa (URL): mailto:revisrla@udec.cl
Način dostopa (URL): http://www.scielo.cl/rla.htm. - Ima tiskano izd.: RLA. Revista de lingüística teórica y aplicada = 0033-698X
ISSN 0718-4883 = RLA. Revista de lingüística teórica y aplicada (En línea)
COBISS.SI-ID 54919010


81'1/'4 PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE. PRAVOPIS. LEKSIKOLOGIJA. FONETIKA.


22.
AVGUŠTIN, Mark
        Metaphorische Benennungen beim Synchronschwimmen im Slowenischen und im Deutschen [Elektronski vir] = Metaforični izrazi v skladnostnem plavanju v slovenščini in v nemščini : magistrsko delo / Mark Avguštin. - Ljubljana : [M. Avguštin], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr. ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Besedilo pretežno v nem., korpus terminoloških primerov v slov. in nem. - El. publikacija v formatu pdf obsega 127 str. in 24 str. prilog. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega študija. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 80-81. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

81'276.6:797.21=112.2=163.6(043.2) 811.112.2'38:811.163.6(043.2) [81'373.612.2=112.2=163.6]:797.21(043.2) 797.21:[81'276=112.2=163.6](043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB AVGUŠTIN M. Metaphorische
COBISS.SI-ID 54991714

23.
BANOVAC, Ariana
        Cultural symbolism in colour idioms = Kulturni simbolizem v barvnih frazemih : diplomsko delo / Ariana Banovac. - Ljubljana : [A. Banovac], 2014. - 81 f. : ilustr. ; tabele ; 30 cm

Mentorica Marjeta Vrbinc. - Bibliografija: f. 74-80. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'373.72:159.937.51(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA BANOVAC A. Cultural
COBISS.SI-ID 54968162

24.
BANOVAC, Ariana
        Cultural symbolism in colour idioms [Elektronski vir] = Kulturni simbolizem v barvnih frazemih : diplomsko delo / Ariana Banovac. - Ljubljana : [A. Banovac], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr. ; tabele ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu pdf obsega 81 str. - Mentorica Marjeta Vrbinc. - Bibliografija: f. 74-80. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'373.72:159.937.51(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplACD BANOVAC A. Cultural
COBISS.SI-ID 54969186

25.
BELL, Roger T.
        Sociolinguistics : goals, approaches and problems / Roger T. Bell. - London : B. T. Batsford, 1976. - 251 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 229-243. - Kazali

ISBN 0-7134-3218-7 (trda vezava)
ISBN 0-7134-3219-5 (broš.)

81'27=111
GER 800:316 BELL R. T. Sociolinguistics
COBISS.SI-ID 55000162

26.
BILBIJA, Aleksandra
        Eat, drink and be merry [Elektronski vir] : a collection of biblical proverbs used in modern English, with commentaries = Jejmo, pijmo in se veselimo : zbirka bibličnih pregovorov, ki se uporabljajo v moderni angleščini, s komentarji : diplomsko delo / Aleksandra Bilbija. - Ljubljana : [A. Bilbija], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu pdf obsega 71 str. - Mentorica Eva Sicherl. - Bibliografija: f. 67-70. - Abstract ; Povzetek. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'373.72:27-23(043.2) 27-23:811.111'373.72(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplACD BILBIJA A. Eat
COBISS.SI-ID 54975842

27.
BILBIJA, Aleksandra
        Eat, drink and be merry : a collection of biblical proverbs used in modern English, with commentaries = Jejmo, pijmo in se veselimo : zbirka bibličnih pregovorov, ki se uporabljajo v moderni angleščini, s komentarji : diplomsko delo / Aleksandra Bilbija. - Ljubljana : [A. Bilbija], 2014. - 71 f. ; 30 cm

Mentorica Eva Sicherl. - Bibliografija: f. 67-70. - Abstract ; Povzetek. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'373.72:27-23(043.2) 27-23:811.111'373.72(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA BILBIJA A. Eat
COBISS.SI-ID 54975074

28.
ČIBEJ, Jaka, 1987-
        Rečeno, storjeno : prevajanje trpnika iz angleščine v slovenščino in švedščino v dveh diskurznih zvrsteh : magistrsko delo / Jaka Čibej. - Ljubljana : [J. Čibej], 2014. - 253 str. : tabele ; 30 cm

Mentorica Silvana Orel Kos. - Bibliografija: str. 152-156. - Izvleček ; Abstract ; Abstrakt ; Summary ; Sammanfattning. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.111'366.573:81'25=163.6=113.6(043.2) 81'25:811.111'366.573=163.6=113.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 55016802

29.
ERASMUS IP Summer School (2014 ; Newcastle Upon Tyne)
        Cultural landscapes : negotiating cultural encounters with the English-speaking world : Erasmus IP Summer School (ERA-IPR-17/13), Newcastle Upon Tyne, 28 July-8 August 2014 / [edited by Ema Karo et. al]. - Ljubljana : University of Ljubljana, Faculty of Arts, 2014. - 25 str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl.

81'27:37.018.53(041)
FRASCATI: 6-200
GER AR KAVLIR M. ERASMUS 2014
COBISS.SI-ID 55049570

30.
GORJANC, Vojko
        Language policy in Slovenia and the former Yugoslavia : a lecture at Beijing Foreign Studies University, 29. 5. 2014 / Vojko Gorjanc

Opis po uradnem potrdilu univerze gostiteljice

81'272(497.4:497.1)
COBISS.SI-ID 55038306

31.
GRUNTAR Vilfan, Sibil
        Latin phraseological units in English and Slovene [Elektronski vir] : a study based on Erasmus' Adagiorum Chiliades = Latinske frazeološke enote v angleščini in slovenščini : raziskava narejena na podlagi Erazmovega dela Adagiorum Chiliades : diplomsko delo / Sibil Gruntar Vilfan. - Ljubljana : [S. Gruntar Vilfan], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) : tabele ; 12 cm

Priloge: str. 122-187. - Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu pdf obsega 199 str. - Mentorja Marjeta Vrbinc in David Movrin. - Bibliografija:str. 191-198. - Abstract ; Izvleček ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko in Oddelek za klasično filologijo

811.124'373.7=111=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplACD GRUNTAR VILFAN S. Latin
COBISS.SI-ID 55040610

32.
GRUNTAR Vilfan, Sibil
        Latin phraseological units in English and Slovene : a study based on Erasmus' Adagiorum Chiliades = Latinske frazeološke enote v angleščini in slovenščini : raziskava narejena na podlagi Erazmovega dela Adagiorum Chiliades : diplomsko delo / Sibil Gruntar Vilfan. - Ljubljana : [S. Gruntar Vilfan], 2014. - 199 str. : tabele ; 30 cm

Priloge: str. 122-187. - Mentorja Marjeta Vrbinc in David Movrin. - Bibliografija:str. 191-198. - Abstract ; Izvleček ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko in Oddelek za klasično filologijo

811.124'373.7=111=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA GRUNTAR VILFAN S. Latin KLF Dipl GRUNTAR VILFAN S. Latin phraseological

COBISS.SI-ID 55040098

33.
ILERŠIČ, Špela
        Analyse der Phraseme im spanischen Roman Fünf Stunden mit Mario von Miguel Delibes und ihre Komparation mit der deutschen und slowenischen Übersetzung = Analiza frazemov v španskem romanu Miguela Delibesa z naslovom Pet ur z Mariem in primerjava z nemškimi in slovenskimi prevodnimi ustrezniki : diplomsko delo / Špela Ileršič. - Ljubljana : [Š. Ileršič], 2014. - 71 f. : tabele ; 30 cm

Besedilo pretežno v nem., korpus primerov v špan., nem. in slov. - Mentor Darko Čuden, somentorica Urška Valenčič Arh. - Bibliografija: f. 68-70. - Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

81'373.7=134.2=112.2=163.6(034.2) 81'255.4:821.134.2Delibes M.=112.2=163.6(043.2) 821.134.2Delibes M.:81'255.4=112.2=163.6(034.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN ILERŠIČ Š. Analyse
COBISS.SI-ID 54977378

34.
KAVALIR, Monika
        Expletive infixation : transposing its stylistic effect from English to Slovene / Monika Kavalir.

V: Everybody's got style! / PALA 2014, [Poetics and Linguistics Association Annual Conference], 16th-20th July 2014, Maribor, Faculty of Arts. - Maribor : Faculty of Arts, 2014. - Str. 20.

811.111'366:81'25
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 55049058

35.
KAVALIR, Monika
        Left of the nominal head : Deictic, post-Deictic, Ephitets and some things between / Monika Kavalir. - References.

V: Change, mutation, transformation / 25th European Systemic Functional Linguistics Conference and Workshop, [ESFLC Paris 2014], 10-12 july 2014, Paris, France. - Paris : Université Paris Diderot, 2014. - Str. 50-51.

811.111'367.622
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 55039586

36.
KERŠIČ, Barbara
        Sports idioms : water sports = Športni idiomi : vodni športi : diplomsko delo / Barbara Keršič. - Ljubljana : [B. Keršič], 2014. - 75 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Marjeta Vrbinc. - Bibliografija: str. 72-75. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'373.72=163.6:797(043.2) 81'25:811.111'373.72=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA KERŠIČ B. Sports
COBISS.SI-ID 54935906

37.
        LEXIKOS. - Spletna izd. - El. časopis. - (2011)-        . - Stellenbosch : Buro van die WAT, 2011-

Način dostopa (URL): http://lexikos.journals.ac.za. - Ima tiskano izd.: Lexikos = 1684-4904
ISSN 2224-0039 = Lexikos (Online)
COBISS.SI-ID 54915170

38.
LINGUISTISCHES Kolloquium (43 ; 2008 ; Magdeburg)
        Pragmantax II : zum aktuellen Stand der Linguistik und ihren Teildisziplinen = the present state of linguistics and its sub-disciplines : Akten des 43. Linguistischen Kolloquiums in Magdeburg, 2008 = proceedings of the 43rd Linguistics Colloquium, Magdeburg 2008 / Katrin Schöpe [et al.] (Hrsg., eds.). - Frankfurt am Main : P. Lang, 2014. - 759 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Linguistik international, ISSN 1436-6150 ; Bd. 31)

1 prispevek v franc., 12 v angl. ostali v nem. - Bibliografija pri vsakem prispevku

ISBN 978-3-631-65166-7

81'1/'3(082)
GER AR BRAČIČ S. PRAGMANTAX II
COBISS.SI-ID 55133026

39.
PALMER, Leonard Robert, 1906-1984
        Descriptive and comparative linguistics : a critical introduction / by Leonard R. Palmer. - London : Faber & Faber, 1972. - 430 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Studies in general linguistics)

Bibliografija: str. 401-409. - Kazali

ISBN 0-571-09940-8

81-115
GER 800 PALMER L. R. Descriptive
COBISS.SI-ID 54994018

40.
PISANSKI Peterlin, Agnes
        Academic discourse in translation : trainee translators' performance, experience and perception of rhetorical conventions / Agnes Pisanski Peterlin. - Bibliografija: str. 72-73. - Abstract.

V: English for Specific Purposes. - ISSN 0889-4906. - Vol. 36 (2014), str. 60-73.

doi: 10.1016/j.esp.2014.06.001

808:001.8=111=163.6
COBISS.SI-ID 54920802

41.
        SLOVENSKI prevodi skozi korpusno prizmo [Elektronski vir] / uredila Špela Vintar. - 1., elektronska izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. - (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X)

Način dostopa (URL): http://e-knjige.ff.uni-lj.si/index.php/ZZFF/catalog/book/2. - El. knjiga obsega 211 str. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Abstracts. - Kazalo

ISBN 978-961-237-662-8 (pdf)

doi: 10.4312/slovenski_prevodi

81'322(082)(0.034.2) 81'25=163.6(082)(0.034.2)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 274604032

42.
STERLE, Janja
        Prevajanje angleških trpnih struktur v slovenščino v pravnih besedilih Evropske unije [Elektronski vir] : magistrsko delo / Janja Sterle. - Ljubljana : [J. Sterle], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu doc obsega 73 str. besedila in 78 str. pril. - Mentorica Silvana Orel Kos. - Bibliografija: str. 70-72. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'366.573:81'25=111=163.6(043.2) 81'25:81'366.573=111=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagBCD ČIBEJ J. Rečeno GER MagBCD STERLE J. Prevananje
COBISS.SI-ID 55004514

43.
STERLE, Janja
        Prevajanje angleških trpnih struktur v slovenščino v pravnih besedilih Evropske unije : magistrsko delo / Janja Sterle. - Ljubljana : [J. Sterle], 2014. - 73 str., [78] str. pril. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentorica Silvana Orel Kos. - Bibliografija: str. 70-72. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'366.573:81'25=111=163.6(043.2) 81'25:81'366.573=111=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB ČIBEJ J. Rečeno GER MagB STERLE J. Prevajanje
COBISS.SI-ID 55003746

44.
SZENDE, Tamás
        Second culture teaching and learning : an introduction / Thomas Szende. - Bern [etc.] : P. Lang, 2014. - 462 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 405-462. - Kazalo

ISBN 978-3-0343-1457-2

81'243:316.7 316.7:81'243 81'27:316.7
GER 800:316 SZENDE T. Second culture
COBISS.SI-ID 54978658

45.
VINTAR, Špela
        Vseved ali piflar? / Špela Vintar.

V: Monitor. - ISSN 1318-1017. - Letn. 24, št. 4 (april 2014), str. 14-15.

81'322.4
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 55006050

46.
VRBINC, Alenka
        Phraseological units with onomastic components : the case of English and Slovene = Unidades fraseológicas con components onomásticos : el caso del inglés y del esloveno / Alenka Vrbinc, Marjeta Vrbinc. - Dostopno tudi na: http://www.scielo.cl/pdf/rla/v52n1/art_07.pdf. - Bibliografija: str. 150-153. - Abstract ; Resumen.

V: RLA. - ISSN 0033-698X. - Vol. 52, [no.] 1 (2014), str. 133-153.

811.111'373.7=163.6 81'25:811.111'373.7
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 54919522

47.
VRBINC, Marjeta
        Multiple labels in OALD8 and LDOCE5 / Marjeta Vrbinc.

V: Programme and abstracts / 19th International Conference of African Association for Lexicography, South Africa, 30 June - 3 July 2014. - Pretoria : Afrilex, cop. 2014. - ISBN 978-0-620-61589-1. - Str. 81-83.

81'374
COBISS.SI-ID 54963298

48.
VRBINC, Marjeta
        Nemške funkcijske glagolske zveze in angleški deleksikalni glagoli v kontrastu : vsebinska analiza korpusa / Marjeta Vrbinc. - Bibliografija: str. 178-179.

V: Vestnik. - ISSN 0351-3513. - Letn. 25, št. 1/2 (1991), str. 166-179.

803.0:802.0
COBISS.SI-ID 43323648


811.111 ANGLEŠČINA


49.
ADAM, Martin
        S-V semantic affinity in presentation sentences with preverbal rhematic subject / Martin Adam. - Bibliografija: str. 18-19. - Summary ; Povzetek.

V: ELOPE. - ISSN 1581-8918. - Vol. 10 (autumn 2013), str. 9-19.

811.111'367.52:81'322.3'42-116.3
COBISS.SI-ID 55074402

50.
BABIČ, Julija
        What makes stories effective for EFL teaching = Kaj naredi zgodbe učinkovite za poučevanje angleščine kot tujega jezika : diplomsko delo / Julija Babič. - Ljubljana : [J. Babič], 2014. - 53 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Urška Sešek. - Bibliografija: str. 48-50. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'243:821.111-93(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA BABIČ J. What makes
COBISS.SI-ID 54976866

51.
BELAK, Mojca
        Dancing the summer away / Mojca Belak.

V: IATEFL newsletter. - ISSN 1408-2780. - Vol. 9, no. 33 (2004), str. 10-11.

811.111:37
COBISS.SI-ID 55083106

52.
DRAŠLER Zorič, Andreja
        Pripovedovanje zgodb in vloga avtentičnih besedil pri pouku angleščine v prvi in drugi triadi : magistrsko delo / Andreja Drašler Zorič. - Ljubljana : [A. Drašler Zorič], 2014. - 101 f. : graf. prikazi ; tabele ; 30 cm

Mentorica Urška Sešek. - Bibliografija: f. 94-100. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'243:821.111-93(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Mag DRAŠLER ZORIČ A. Pripovedovanje
COBISS.SI-ID 54964066

53.
LIPOVŠEK, Frančiška
        Defining the conceptual structure of from and to / Frančiška Lipovšek. - Bibliografija: str. 42-43. - Summary ; Povzetek.

V: The play's the thing / editors Tomaž Onič and Simon Zupan. - Ljubljana : Slovensko društvo za angleške študije = Slovene Association for the Study of English : Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta = Department of English, Faculty of Arts, University of Ljubljana, 2014. - (ELOPE, ISSN 1581-8918 ; vol. 11, Spring). - ISBN 978-961-281-428-1. - Vol. 11 (spring 2014), str. 31-43.

811.111'367.633
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 54885474

54.
MURRAY, Lindley, 1745-1826
        English grammar : adapted to the different classes of learners / Lindley Murray. - Cambridge (UK) ; New York : Cambridge University Press, 2014. - 348 str. ; 22 cm. - (Cambridge library collection)

Prvič izšlo 1795. - Faks. izd.: York : printed by Thomas Wilson & Sons for Longman, Rees, Orme, Brown, and Green; for Harvey and Darton, London, and for Wilson and Sons, York, 1830

ISBN 978-1-108-06796-6

811.111'36
GER 802.0-5 MURRAY L. English grammar
COBISS.SI-ID 54967906

55.
        NEEDS analysis for language course design : a holistic approach to ESP / Marjatta Huhta ... [et al.] ; edited and with an introduction by David R. Hall. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2013. - V, 266 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Professional English)

Bibliografija: str. 254-261. - Kazalo

ISBN 978-0-521-12814-8

811.111'24:37.091.3 37.091.3:811.111'24
GER 802.0:37 NEED ANALYSIS Huhta M. [et al.]

COBISS.SI-ID 4321454

56.
TRIENNIAL Conference on British, American and Canadian Studies (2 ; 2009 ; Bratislava)
        Slovak studies in English II : proceedings of the second Triennial Conference on British, American and Canadian Studies, dedicated to Ján Vilikovský on the occasion of his 70th birthday / [editor-in-chief Alojz Keniž ; editors Adela Böhmerová, Mária Huttová, Eva Tandlichová]. - Bratislava : Faculty of Arts Comenius University, 2009. - 370 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Studia translatologica Bratislaviensia ; 18)

Prispevki v angl. ali slovaš. - Bibliografija ter povzetek v slovaš. ali angl. pri večini prispevkov

ISBN 978-80-89137-56-5

811.111(082) 821.111.09(082) 821.111(100).09(082) 811.111:37.091.3(082)
GER 082.2 Vilikovský J. SLOVAK STUDIES II
COBISS.SI-ID 55227746


811.112.2 NEMŠČINA


57.
BRAČIČ, Stojan
        Deutsche Syntax für nicht-muttersprachliche Germanistikstudenten / Stojan Bračič. - Bibliografija: str. 215. - Abstract.

V: Zeitschrift des Verbandes polnischer Germanisten. - ISSN Y507-7982. - 2 (2013), str. 203-215.

811.112.2'243'36:378.091.3
COBISS.SI-ID 55216482

58.
BRAČIČ, Stojan
        Zum Prowort auf der morphologischen, semantischen, syntaktischen, textuellen und stilistischen Ebene / Stojan Bračič. - Bibliografija: str. 25.

V: Pragmantax II / Katrin Schöpe [et al.] (Hrsg., eds.). - Frankfurt am Main : P. Lang, 2014. - (Linguistik international, ISSN 1436-6150 ; Bd. 31). - ISBN 978-3-631-65166-7. - Str. 17-25.

811.112.2'367.626:81'38
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 55133282

59.
FUNK, Hermann
        Studio [21] A2.1 [Dva medija] : Deutsch als Fremdsprache. Das Deutschbuch / von Hermann Funk und Christina Kuhn ; Übungen Laura Nielsen ; Phonetik Beate Lex sowie Beate Redecker. - 1. Aufl., 1. Druck. - Berlin : Cornelsen, 2014
155 str. : ilustr. ; 30 cm
1 el. optični disk (DVD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

DVD-ROM vsebuje e-knjigo in vsa slušna besedila k vajam

ISBN 978-3-06-520587-0

811.112.2'243(075.4)(076.1)
GER 803.0-07 STUDIO [21] A2.1 Deutschbuch
COBISS.SI-ID 55164770

60.
MAENNER, Dieter
        Prüfungstraining [Dva medija] : Start Deutsch 2 / von Dieter Maenner ; [Illustrationen Andreas Terglane]. - 1. Aufl., 1. Druck. - Berlin : Cornelsen, 2014
184 str. : ilustr. ; 30 cm
1 CD : stereo, DDD ; 12 cm

Nasl. na ov.: Deutsch Prüfungstraining : Start Deutsch 2. - Vsebina na CD-ju Modeltests 1-4, Wortschatztraining
- - Deutsch Prüfungstraining : Start Deutsch 2. Hörtexte, Lösungen, Wortfelder. - 24 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-3-06-020750-3

811.112.2'243(076.2)
GER 803.0-07 MAENNER D. Start Dt. 2
COBISS.SI-ID 55305314

61.
NIEBAUM, Hermann
        Einführung in die Dialektologie des Deutschen / Hermann Niebaum, Jürgen Macha. - 3., überarbeitete und erweiterte Aufl. - Berlin ; Boston : W. de Gruyter, 2014. - XIV, 294 str. : graf. prikazi, zvd. ; 24 cm. - (Germanistische Arbeitshefte ; Bd. 37)

Bibliografija: str. 256-294

ISBN 978-3-11-033871-3

811.112.2'28
GER 803.0-087 NIEBAUM H. Einführung/ 3 izd.

COBISS.SI-ID 55030626

62.
PETERNEL, Marija Mojca
        Wie wird das Historische mit den Deutschen verbunden? / Mojca Peternel. - Bibliografija: str. 34.

V: Kalejdoskop vtisov - posamezno, skupno, didaktično / [avtorice Nadja Červič ... [ et al.]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. - ISBN 978-961-237-666-6. - Str. 25-34.

811.112.2:37.091.3
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 55266914

63.
        PRÜFUNGSTRAINING [Dva medija] : AP German language and culture / von Katharina Barbe ... [et al.]. - 1. Aufl., 2. Druck. - Berlin : Cornelsen, 2014
142 str. : ilustr. ; 30 cm
2 CD-ja : stereo, DDD ; 12 cm

Nasl. na ov.: Prüfungstraining Deutsch : AP German language and culture. - Vsebina CD-jev CD 1: Hörverstehen : Kapitel 1-6 ; CD 2: Hörverstehen, Practice exam

ISBN 978-3-06-020872-2

811.112.2'243(076.2)
GER 803.0-07 PRÜFUNGSTRAINING AP German CD GER 803.0-07 PRÜFUNGSTRAINING AP German lang.

COBISS.SI-ID 54875490

64.
ŠKERLAVAJ, Tanja
        Stilistične funkcije večpomenskosti v nemških oglaševalskih besedilih = Stilistische Funktionen von Mehrdeutigkeit in Deutschen Werbetexten : doktorska disertacija / Tanja Škerlavaj. - Ljubljana : [T. Škerlavaj], 2014. - 315 str. : ilustr. ; 31 cm

Besedilo v nem. - Mentorja Stojan Bračič, Ulla Fix. - Bibliografija: str. 292-302. - Daljši povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko s skandinavistiko in nederlandistiko

811.112.2'38:659.1(043.3)
FRASCATI: 6-200
GER Diss ŠKERLAVAJ T. Stilistične
COBISS.SI-ID 274418176

65.
UŽAR, Mihaela
        Drama im DaF-Unterricht : Heiner Müllers Herzstück und ein Versuch seiner Didaktisierung = Drama pri pouku nemščine kot tujega jezika : poskus didaktizacije Igre srca Heinerja Müllerja : diplomsko delo / Mihaela Užar. - Ljubljana : [M. Užar], 2014. - 55 f. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Irena Samide. - Bibliografija: f. 51-53. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'243.:37.019.3(043.2) 821.112.2Müller H.:37.091.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN UŽAR M. Drama
COBISS.SI-ID 55144034

66.
VALENČAK, Elis
        Zum Phrasemgebrauch im literarischen Werk für Jugendliche von Cornelia Funke Die wilden Hühner aus der Klassenfahrt und zu ihrem Verstehen in der Fremdsprache Deutsch = O rabi frazemov v mladinskem delu Cornelie Funke Die wilden Hühner auf der Klassenfahrt in o njihovem razumevanju pri nematernih govorcih : diplomsko delo / Elis Valenčak. - Ljubljana : [E. Valenčak], 2014. - 71 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Darko Čuden, somentorica Urška Valenčič Arh. - Bibliografija: str. 54-55. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'373.7:821.112.2.09Funke C.(043.2) 821.112.2.09Funke C.:811.112.2'373.7(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN VALENČAK E. Zum Phrasemgebrauch
COBISS.SI-ID 55155810

67.
VALENČIČ Arh, Urška
        "Nicht immer, aber immer öfter" : Phraseodidaktik im DaF-Unterricht / Urška Valenčič Arh. - Ilustr. - Bibliografija: str. 53. - Zusammenfassung.

V: Kalejdoskop vtisov - posamezno, skupno, didaktično / [avtorice Nadja Červič ... [ et al.]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. - ISBN 978-961-237-666-6. - Str. 41-53.

811.112.2'373.7:37.091.3
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 55266658

68.
VALENČIČ Arh, Urška
        "Ein Prinz auf der Erbse" : Phraseologie und Übersetzung : am Beispiel der Kinder- und Jugendliteratur von Christine Nöstlinger im Deutschen und Slowenischen / von Urška Valenčič Arh. - Baltmannsweiler : Schneider Verlag Hohengehren, 2014. - 317 str. : tabele ; 22 cm. - (Phraseologie und Parömiologie ; Bd. 30)

Bibliografija: str. 285-309. - Kazalo

ISBN 978-3-8340-1375-0

81'373.7:821.112.2-93.09Nöstlinger C. 81'25'373.7=112.2=163.6
FRASCATI: 6-200
GER 803.0:802/809 VALENČIČ ARH U. Prinz auf GER AR VALENČIČ ARH U. Prinz auf
COBISS.SI-ID 55176034


811.13 ROMANSKI JEZIKI


69.
        The ACQUISITION of French as a second language : new developmental perspectives / edited by Christina Lindqvist, Camilla Bardel. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, 2014. - 168 str. : tabele ; 25 cm. - (Benjamins current topics, ISSN 1874-0081 ; vol. 62)

6 prispevkov v angl., 2 v franc. - Bibliografija pri vsakem prispevku. - Izvlečki v franc. ali angl. - Kazalo

ISBN 978-90-272-4250-1 (trda vezava) (e-knjiga)
ISBN 978-90-272-7007-8

811.133.1'232(082)
GER 804.0 ACQUISITION Lindqvist C. (ur.)
COBISS.SI-ID 54967394


811.163.6 SLOVENŠČINA


70.
SULIGOI, Tamara
        Kontrastivni pogled na slovenski in italijanski pravopis [Elektronski vir] : ločila : diplomska seminarska naloga / Tamara Suligoi. - Ljubljana : [T. Suligoi], 2013. - 1 optični vir (CD-ROM) : tabele ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu doc obsega 89 str. - Mentorica Tamara Mikolič Južnič. - Bibliografija: str. 44-56. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Riassunto. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

[811.163.6:811.131.1]:003.086(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBPCD SULIGOI T. Kontrastivni
COBISS.SI-ID 55026018

71.
SULIGOI, Tamara
        Kontrastivni pogled na slovenski in italijanski pravopis : ločila : diplomska seminarska naloga / Tamara Suligoi. - Ljubljana : [T. Suligoi], 2013. - 89 str. : tabele ; 30 cm

Mentorica Tamara Mikolič Južnič. - Bibliografija: str. 44-56. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Riassunto. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

[811.163.6:811.131.1]:003.086(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP SULIGOI T. Kontrastivni
COBISS.SI-ID 55025762

72.
VALENČIČ Arh, Urška
        Kdo je v trgovini s porcelanom? [Elektronski vir] : analiza živalskih sestavin v frazemu z diahronega vidika / Urška Valenčič Arh. - El. članek. - Dostopno tudi na: http://www.animalisticki-frazemi.eu/images/frazemi/zbornik_radova/Valencic_za_WEB.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 21. 7. 2014. - El. članek obsega 16 str. - Bibliografija: str. 16. - Izvleček v slov., povzetek v nem.

V: Životinje u frazeološkom ruhu [Elektronski vir] / urednica Ivana Vidović Bolt. - [Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta, 2014]. - ISBN 978-953-175-513-9.

811.163.6'373.7:636.97 81'25:[81'373.7:636.97]
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 55175778


81'25 PREVAJANJE. TOLMAČENJE


73.
ARMENI, Kristijan
        Merjenje berljivosti strojnih prevodov s sledilcem očesnih gibov : magistrsko delo / Kristijan Armeni. - Ljubljana : [K. Armeni], 2014. - 89 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentorica Špela Vintar, somentor Grega Repovš. - Bibliografija: str. 71-76. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'322.4:811.111=163.6(043.2) 81'25:81'322(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB ARMENI K. Merjenje
COBISS.SI-ID 55000418

74.
BAIGORRI Jalón, Jesús
        From Paris to Nuremberg : the birth of conference interpreting / Jesús Baigorri-Jalón ; translated by Holly Mikkelson and Barry Slaughter Olsen. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, 2014. - VII, 270 str. ; 25 cm. - (Benjamins translation library, ISSN 0929-7316 ; vol. 111)

Izv. stv. nasl: La interpretación de conferencias : el nacimiento de una profesión : de Paris a Nuremberg. - Bibliografija: str. 255-263. - Kazalo

ISBN 978-90-272-5851-9 (trda vezava)
ISBN 978-90-272-6997-3 ! (e-knjiga)

81'253:005.745(091)
GER 81'253 BAIGORRI JALÓN J. From Paris
COBISS.SI-ID 55029602

75.
ČELIGOJ, Ines
        Vpliv žanra na prevajanje naslovov filmov [Elektronski vir] : diplomska seminarska naloga / Ines Čeligoj. - Ljubljana : [I. čeligoj], 2013. - 1 optični disk (CD-ROM) : graf. prikazi ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu pdf obsega 33 str. - Mentor David Limon. - Bibliografija: f. 28. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

791:81'25=111=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBPCD ČELIGOJ I. Vpliv
COBISS.SI-ID 54977890

76.
ČELIGOJ, Ines
        Vpliv žanra na prevajanje naslovov filmov : diplomska seminarska naloga / Ines Čeligoj. - Ljubljana : [I. čeligoj], 2013. - 33 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Mentor David Limon. - Bibliografija: f. 28. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

791:81'25=111=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP ČELIGOJ I. Vpliv
COBISS.SI-ID 54977634

77.
GORJANC, Vojko
        Slovenščina kot jezik tolmačenja : od mendnarodnega okolja do skupnostnega tolmačenja / Vojko Gorjanc. - Ilustr. - Bibliografija: str. 632-635. - Povzetek ; Synopsis.

V: Teorija in praksa. - ISSN 0040-3598. - Letn. 51, št. 4 (jul.-avg. 2014), str. 620-635, 703.

81'253(497.4):81'272
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 55083874

78.
GRUNTAR Jermol, Ada
        Linguistisches Wissen als unerlässliche Voraussetzung beim Rechtsübersetzen / Ada Gruntar Jermol. - Fotogr.

V: Translation von gestern, heute und morgen / Internationale translationswissenschaftliche Sommerschule Trans 2014 = Međunarodna znanstvena ljetna škola prevođenja Trans 2014, Rijeka, 7. 7.-17. 7. 2014. - Rijeka : Abteilung für Germanistik an der Philosophischen Fakultät der Universität in Rijeka = Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2014. - ISBN 978-953-7975-03-6. - Str. 29.

81'25:32(048.3)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 54990690

79.
        HARMONISING legal terminology / editori, Herausgeber, éditeurs Elena Chiocchetti, Leonhard Voltmer. - Bolzano : EURAC research, 2008. - 108 str. : ilustr. ; 24 cm

Na dnu nasl. str. naveden projekt LexALP. - Bibliografija navedena na koncu vsakega prispevka

ISBN 978-88-88906-39-3

811.133.1'255:34=111 811.112.2'255:34=111 811.131.1'255:34=111 811.163.6'255:34=111
GER 81'255 HARMONISING Chiocchetti E.(ur.)

COBISS.SI-ID 55045474

80.
INTIHAR, Maruša
        La traduction et l'adaptation du discours publicitaire dans le secteur automobile = Prevod in priredba oglaševalskega diskurza v avtomobilski industriji : mémoire de master = magistrsko delo / Maruša Intihar. - Ljubljana : [M. Intihar], 2014. - 70 f., [26] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v franc. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega študija. - Mentorica Sonia Vaupot. - Bibliografija: f. 67-69. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo ; Institut National des Langues et Civilisations Orientales ; Institut de Management et de Communication Interculturels

81'25:629.331:659.1:(043.2) 629.331:659.1=133.1=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB INTIHAR M. Traduction
COBISS.SI-ID 55062882

81.
JURKO, Primož
        Target language corpus as an encoding tool : collocations in Slovene-English translator training / Primož Jurko. - Ilustr. - Bibliografija: str. 163-164. - Summary ; Povzetek.

V: The play's the thing / editors Tomaž Onič and Simon Zupan. - Ljubljana : Slovensko društvo za angleške študije = Slovene Association for the Study of English : Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta = Department of English, Faculty of Arts, University of Ljubljana, 2014. - (ELOPE, ISSN 1581-8918 ; vol. 11, Spring). - ISBN 978-961-281-428-1. - Vol. 11 (spring 2014), str. 153-164.

81'25:81'373.72 81'25:378(497.4)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 54887522

82.
MAČEK, Amalija
        Tolmačenje v Evropski uniji : slovenske izkušnje deset let pozneje / Amalija Maček. - Bibliografija: str. 667-669. - Povzetek ; Synopsis.

V: Teorija in praksa. - ISSN 0040-3598. - Letn. 51, št. 4 (jul.-avg. 2014), str. 654-669, 705.

[81'253=163.6:378]:061.1EU
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 55084386

83.
MALOBABIĆ, Nina
        Terminologie dans les textes juridiques des intitutions de l'Union européenne concernant la politique étrangère = Terminologija v pravnih besedilih institucij Evropske unije, vezanih na zunanjo politiko : magistrsko delo = mémoire de master / Nina Malobabić. - Ljubljana : [N. Malobabić], 2014. - 108 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Besedilo v franc. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega študija. - Mentorica Sonia Vaupot. - Bibliografija: str. 96-100. - Résumé ; Izvleček ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo ; INALCO - Institut National des Langues et Civilisations Orientales ; ISIT - Institut de Management et de Communication Interculturels

81'276.6:34:061.1EU(043.2) 81'25=133.1=163.6:061.1EU(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB MALOBABIĆ N. Terminologie
COBISS.SI-ID 55051362

84.
MALOBABIĆ, Nina
        Terminologie dans les textes juridiques des intitutions de l'Union européenne concernant la politique étrangère [Elektronski vir] = Terminologija v pravnih besedilih institucij Evropske unije, vezanih na zunanjo politiko : magistrsko delo = mémoire de master / Nina Malobabić. - Ljubljana : [N. Malobabić], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 12 cm

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega študija. - Besedilo v franc. - Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu doc obsega 108 str. - Mentorica Sonia Vaupot. - Bibliografija: str. 96-100. - Résumé ; Izvleček ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo ; INALCO - Institut National des Langues et Civilisations Orientales ; ISIT - Institut de Management et de Communication Interculturels

81'276.6:34:061.1EU(043.2) 81'25=133.1=163.6:061.1EU(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagBCD MALOBABIĆ N. Terminologie
COBISS.SI-ID 55056482

85.
OSRAJNIK, Eneja
        Prevajanje imen francoskih političnih institucij v slovenščino : diplomska seminarska naloga / Eneja Osrajnik. - Ljubljana : [E. Osrajnik], 2014. - 57 f. : tabele ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., korpus primerov v slov. in franc. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 38-40. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25:321(44)=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP OSRAJNIK E. Prevajanje
COBISS.SI-ID 55064162

86.
OZEBEK, Denis
        Skupnost prevajalcev odprtokodnega operacijskega sistema Ubuntu v slovenščino : analiza organiziranosti, prevajalskih pripomočkov in poteka dela z vidika smernic za poklicne prevajalce : diplomska seminarska naloga / Denis Ozebek. - Ljubljana : [D. Ozebek], 2014. - 40 str. : ilustr. ; graf. prikazi ; 30 cm

Mentorica Agnes Pisanski Peterlin. - Bibliografija: str. 39-40. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'25:004.451(043.2)
GER DiplBP OZEBEK D. Skupnost
COBISS.SI-ID 54985570

87.
POPIČ, Damjan
        Korpusnojezikoslovna analiza vplivov na slovenska prevodna besedila [Elektronski vir] : doktorska disertacija / Damjan Popič. - Ljubljana : [D. Popič], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr. ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatih pdf in doc obsega 330 str. - Mentor Vojko Gorjanc. - Bibliografija: str. 315-324. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Študijski program Humanistika in družboslovje, področje Prevodoslovje

81'322:81'25(043.3)
GER DissCD POPIČ D. Korpusnojezikoslovna
COBISS.SI-ID 54935138

88.
POPIČ, Damjan
        Korpusnojezikoslovna analiza vplivov na slovenska prevodna besedila : doktorska disertacija / Damjan Popič. - Ljubljana : [D. Popič], 2014. - 330 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Vojko Gorjanc. - Bibliografija: str. 315-324. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Študijski program Humanistika in družboslovje, področje Prevodoslovje

81'322:81'25(043.3)
GER Diss POPIČ D. Korpusnojezikoslovna
COBISS.SI-ID 274461952

89.
POPIČ, Damjan
        Prevodna dejavnost v jezikovni politiki in jezikovnem načrtovanju : od nacionalnega k nadnacionalnemu / Damjan Popič, Vojko Gorjanc. - Bibliografija: str. 596-599. - Povzetek ; Synopsis.

V: Teorija in praksa. - ISSN 0040-3598. - Letn. 51, št. 4 (jul.-avg. 2014), str. 583-599, 702.

81'272(497.4):81'25 81'25:81'271(497.4)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 55082338

90.
PRUNČ, Erich
        Špela Vintar (ur.), Slovenski prevodi skozi korpusno prizmo. Znanstvena založba FF, Ljubljana 2013 / Erich Prunč. - Ocena knjige.

V: Teorija in praksa. - ISSN 0040-3598. - Letn. 51, št. 4 (jul.-avg. 2014), str. 689-693.

81'25(497.4):81'322(049.3)
COBISS.SI-ID 55084898

91.
SCHLAMBERGER Brezar, Mojca
        Vojko Gorjanc (ur.), Slovensko tolmačeslovje. Znanstvena založba Filozofske fakultete, zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, Ljubljana, 2013 / Mojca Schlamberger Brezar. - Ocena knjige.

V: Teorija in praksa. - ISSN 0040-3598. - Letn. 51, št. 4 (jul.-avg. 2014), str. 686-689.

81'253(497.4)(049.3)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 55084642

92.
        SLOVENSKO tolmačeslovje [Elektronski vir] / uredil Vojko Gorjanc ; prevod v angleščino avtorji in Alenka Morel. - 1., elektronska izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. - (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X)

Način dostopa (URL): http://e-knjige.ff.uni-lj.si/index.php/ZZFF/catalog/book/1. - El. knjiga obsega 240 str. - Bibliografija pri vseh prispevkih, izvlečki v angl. - Kazali

ISBN 978-961-237-663-5 (pdf)

doi: 10.4312/slovensko_tolmaceslovje

81'253(082)(0.034.2)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 274605824

93.
ŠTERK Bukovac, Ana
        Raziskovanje prevajalskega procesa pri prevajalcih z metodo Protokol glasnega razmišljanja in uporabo računalniškega programa Translog : diplomsko delo / Ana Šterk Bukovac. - Ljubljana : [A. Šterk Bukovac], 2013. - 113 f. : ilustr., graf. prikazi ; tabele ; 30 cm

Mentor David Limon. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl ŠTERK BUKOVAC A. Raziskovanje
COBISS.SI-ID 54989154


82.0 LITERARNA VEDA IN TEORIJA


94.
BODE, Christoph
        Der Roman : eine Einführung / Christoph Bode. - 2., erweiterte Aufl. - Tübingen ; Basel : A. Francke Verlag, 2011. - XX, 358 str. ; 19 cm. - (UTB ; 2580. Literaturwissenschaft)

Bibliografija: str. 332-351. - Kazalo

ISBN 3-8252-2580-1 (UTB)
ISBN 978-3-8252-2580-3 (UTB)
ISBN 3-7720-8398-3 ! (A. Francke)

821(4)-31.09
GER 82.08-3 BODE C. Roman PRK 10173 BODE C. Der Roman
COBISS.SI-ID 68440321

95.
FISCHER-Lichte, Erika
        Geschichte des Dramas : Epochen der Identität auf dem Theater von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1, Von der Antike bis zur deutschen Klassik / Erika Fischer-Lichte. - 3. Aufl. - Tübingen ; Basel : A. Francke, 2010. - VII, 404 str., [4] f. pril. ; 19 cm. - (UTB ; 1565. Theaterwissenschaft, Literaturwissenschaft)

Bibliografija: str. 389-394. - Kazali

ISBN 978-3-7720-8361-7 (A. Francke)
ISBN 978-3-8252-1565-1 (UTB)

82.08-2(091)
GER 82.08-2 FISCHER-LICHTE E. Geschichte
COBISS.SI-ID 54895970

96.
KÖPPE, Tilmann, 1977-
        Erzähltheorie : eine Einführung / Tilmann Köppe, Tom Kindt. - Stuttgart : P. Reclam jun., 2014. - 294 str. : ilustr. ; 15 cm. - (Reclams Universal-Bibliothek ; Nr. 17683) (Reclam Sachbuch)

Bibliografija: str. 263-287. - Kazalo

ISBN 978-3-15-017683-2

82.0-3
GER 82.08-3 KÖPPE T. Erzähltheorie
COBISS.SI-ID 54892898

97.
LESKOVEC, Andrea
        Literaturwissenschaftliche Methoden im fremdsprachlichen Literaturunterricht / Andrea Leskovec. - Bibliografija: str. 128-130.

V: Literatur in Deutsch als Fremdsprache und internationaler Germanistik / Claus Altmayer ... [et al.] (Hrsg.). - Tübingen : Stauffenburg, 2014. - (Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, ISSN 2194-7090 ; Bd. 3). - ISBN 978-3-8605-7622-9. - Str. 119-130.

[82:37.091.3]:811.112.2'243 [37.091.3:82]:811.112.2'243
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 54964834


82.091 PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST


98.
MAIER, Urša
        Konflikt med očetom in sinom v romanih Saturn Jacka Dehnela in Gospodinjska pomočnica Jensa Petersena = Vater-Sohn-Konflikt in Romanen Saturn von Jacek Dehnel und Die Haushälterin von Jens Petersen = Konflikt między ojcem a synem w powieściach Saturn autorstwa Jacka Dehnela i Gosposia Jensa Petersena : skupno diplomsko delo / Urša Maier. - Ljubljana : [U. Maier], 2014. - 118 str. ; 30 cm

Besedilo v slov. - Mentorja Nikolaj Jež, Špela Virant. - Bibliografija: str. 115-118. - Abstract ; Povzetek ; Zusammenfassung ; Streszczenie. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, Oddelek za slavistiko

82.091(043.2) 821.162.1.09Dehnel J.(043.2) 821.112.2.09Schlink B.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN MAIER U. Konflikt med SLA D-ČPS 71 MAIER U. Konflikt
COBISS.SI-ID 55224930


821.11 GERMANSKE KNJIŽEVNOSTI


99.
CLAESSON, Stig
        En mörts drömmar / Stig Claesson. - [Stockholm] : Bonnier, 1990. - 209 str. ; 22 cm

ISBN 91-0-047954-3

821.113.6-31
GER 839.7 CLAESSON S. Mörts drömmar
COBISS.SI-ID 55022434

100.
LAVRIN, Janko
        Ibsen : an approach / by Janko Lavrin. - London : Methuen & Co., 1950. - 139 str. : avtorj. sl. ; 22 cm

Bibliografija: str. 136-137. - Kazalo

821.113.5.09Ibsen H.
GER 839.6.09 Ibsen H. LAVRIN J.
COBISS.SI-ID 79630080

101.
TUNEDAL, Jenny
        Tisto, česar se bojiš, se je že zgodilo / Jenny Tunedal ; prevedla Mita Gustinčič Pahor. - Ljubljana : Študentska založba, 2013. - 55 str. ; 17 cm. - (Dnevi poezije in vina)

Vzpor. šved. besedilo in slov. prevod. - 400 izv. - O avtorici: str. [60]

ISBN 978-961-242-877-8
ISBN 978-961-242-492-3 !

821.113.6-1
GER 839.7 TUNEDAL J. Tisto, česar
COBISS.SI-ID 268276992


821.111 KNJIŽEVNOSTI V ANGLEŠČINI


102.
CONRAD, Joseph, 1857-1924
        The nigger of the "Narcissus / Joseph Conrad ; edited with a critical commentary by Douglas Brown. - London : University of London Press, 1960. - 182 str. ; 20 cm. - (The London English literature series)

821.111-31 821.111.09Conrad J.
GER 820 CONRAD J. Nigger
COBISS.SI-ID 55023714

103.
GÖMCELI, Nursen
        Questioning history, nationality and identity in Timberlake Wertenbaker's Credible witness / Nursen Gömceli. - Bibliografija: str. 91-92. - Summary ; Povzetek.

V: The play's the thing / editors Tomaž Onič and Simon Zupan. - Ljubljana : Slovensko društvo za angleške študije = Slovene Association for the Study of English : Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta = Department of English, Faculty of Arts, University of Ljubljana, 2014. - (ELOPE, ISSN 1581-8918 ; vol. 11, Spring). - ISBN 978-961-281-428-1. - Vol. 11 (spring 2014), str. 83-92.

821.111.09-2Wertenbaker T.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 55033186

104.
JARMAN, Mark Anthony
        Ireland's eye : travels / Mark Anthony Jarman. - Toronto : Anansi, 2002. - 292 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 0-88784-178-3

821.111(71)-992:(417)
GER 820(71) JARMAN M. A. Ireland's eye
COBISS.SI-ID 55021666

105.
JARMAN, Mark Anthony
        My white planet : stories / Mark Anthony Jarman. - Toronto : T. Allen, 2008. - 213 str. ; 20 cm

Nasl. str. raztegnjena čez dve str. - Vsebina: Night March in the Territory ; Bad men who love Buzz Lightyear ; My white planet ; The RPM of wolves ; Bear on a chain ; My empty sleeve ; Swimming to America ; Fables of the deconstruction ; A nation plays chopsticks ; Bluebird driver ; Assiniboia death trip ; Kingdoms and knowledge ; In terminal three ; Our stewardess swims over the sea

ISBN 978-0-88762-336-3
ISBN 0-88762-336-0

821.111(71)-32
GER 820(71) JARMAN M. A. My white planet
COBISS.SI-ID 55021154

106.
KEATS, John, 1795-1821
        Selected poetry / John Keats ; edited by Paul de Man. - New York ; Scarborough (Ontario) : New American library ; London : The new English library, 1966. - XLVIII, 352 str. ; 18 cm. - (A Signet classic ; CE 1066)

Ov. nasl.: The selected poetry of Keats. - Bibliografija: str. XLV-XLVIII

821.111-1 821.111.09Keats J.
GER 820 KEATS J. Selected poetry
COBISS.SI-ID 55023202

107.
        LIVE poetry / edited by Kathleen Sunshine Koppell. - New York [etc.] : Holt, Rinehart and Winston, cop. 1971. - XXI, 195 str. : č-b fotogr. ; 23 cm

ISBN 0-03-085480-6

821.111(73)-1(082.2) 821.111-1(082.2) 821.111(71)-1(082.2)
GER 820(73)-1A LIVE POETRY Koppell K. S. (ur.)

COBISS.SI-ID 55024738

108.
RICHARDS, David Adams
        The lost highway : a novel / David Adams Richards. - [S. l.] : Anchor Canada, 2008. - 393 str. ; 20 cm

ISBN 978-0-385-66497-4

821.111(71)-312.4
GER 820(71) RICHARDS D. A. Lost highway
COBISS.SI-ID 55252322

109.
SHAKESPEARE, William
        Hamlet / [William Shakespeare]. - Reprinted. - Cambridge : Cambridge University Press, 1971. - XCVII, 319 str. ; 20 cm. - (The new Shakespeare) (The works of Shakespeare)

Str. VII-LXVII: Introduction / John Dover Wilson

ISBN 0-521-09474-7 (broš.)
ISBN 0-521-07531-9 (trda vezava)

821.111-21
GER 820 SHAKESPEARE W. Hamlet
COBISS.SI-ID 55016034

110.
SHAKESPEARE, William
        Julius Cæsar / [William Shakespeare]. - Cambridge : Cambridge University Press, 1971. - XLVII, 219 str. ; 21 cm. - (The works of Shakespeare) (The new Shakespeare)

Str. VII-XXXIII: Introduction / John Dover Wilson

ISBN 0-521-09482-8

821.111-2 821.111.09Shakespeare W.
GER 820 SHAKESPEARE W. Julius Caesar
COBISS.SI-ID 7040825

111.
SHAKESPEARE, William
        King Lear / William Shakespeare ; edited by R. A. Foakes. - London : Thomson Learning, 2003. - XVII, 437 str. : ilustr. ; 20 cm. - (The Arden Shakespeare)

Introduction: str. 1-151. - Kazalo

ISBN 1-903436-58-3 (trda vezava)
ISBN 1-903436-59-1 (broš.)

821.111-21 821.111.09Shakespeare W.
GER 820 SHAKESPEARE W. King Lear/'03
COBISS.SI-ID 55091810

112.
SHAKESPEARE, William
        King Lear / [William Shakespeare] ; [edited by George Ian Duthie and John Dover Wilson]. - Reprinted. - Cambridge : Cambridge university press, 1969, cop. 1960. - LXIX,300 str. ; 21 cm. - (The works of Shakespeare) (The new Shakespeare)

Avtor naveden na ovoju. - Str. IX-LV: Introduction / George Ian Duthie. - Str. LVI-LXIX: The stage-history of King Lear / C. B. Young. - Introduction / George Ian Duthie: str. ix-lv. - The stage-history of King Lear / C.B. Young: str. lvi-lxix

ISBN 0-521-07541-6 (trda vezava)
ISBN 0-521-09484-4 (broš.)

821.111-2 821.111.09Shakespeare W.
GER 820 SHAKESPEARE W. King Lear
COBISS.SI-ID 6813753

113.
SHAKESPEARE, William
        The merchant of Venice / [William Shakespeare]. - Reprinted. - Cambridge : Cambridge University Press, 1969. - XXXII, 194 str. ; 21 cm. - (The works of Shakespeare) (The new Shakespeare)

Str. VII-XXXII: Introduction

ISBN 0-521-07545-9 (trda vezava)
ISBN 0-521-09488-7 (broš.)

821.111-2 821.111.09 Shakespeare W.
GER 820 SHAKESPEARE W. Merchant
COBISS.SI-ID 6935865

114.
SHAKESPEARE, William
        Romeo & Juliet / [William Shakespeare]. - Cambridge : Cambridge University Press, 1971. - LIII, 249 str. ; 21 cm. - (The New Shakespeare) (The Works of Shakespeare)

Str. XI-XXXVII: Introduction / [George Ian Duthie]. - Ov. nasl.: Romeo and Juliet. - Str. XXXVIII-LII: The Stage-history of Romeo and Juliet / C. B. Young

ISBN 0-521-07554-8 (trda vezava)
ISBN 0-521-09497-6 (broš.)

821.111-2 821.111.09Shakespeare W.
GER 820 SHAKESPEARE W. Romeo & Juliet
COBISS.SI-ID 6756921

115.
SKELA, Janez
        The quest for literature in EFL textbooks - a quest for Camelot? / Janez Skela. - Bibliografija: str. 132-136. - Summary ; Povzetek.

V: The play's the thing / editors Tomaž Onič and Simon Zupan. - Ljubljana : Slovensko društvo za angleške študije = Slovene Association for the Study of English : Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta = Department of English, Faculty of Arts, University of Ljubljana, 2014. - (ELOPE, ISSN 1581-8918 ; vol. 11, Spring). - ISBN 978-961-281-428-1. - Vol. 11 (spring 2014), str. 113-136.

821.111:37.091.3
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 54887010


821.111.09 ŠTUDIJE O KNJIŽEVNOSTIH V ANGLEŠČINI


116.
PENCA, Mojca
        The structural and symbolical anatomy of Atonement = Strukturna in simbolna zgradba Pokore : diplomsko delo / Mojca Penca. - Ljubljana : [M. Penca], 2014. - 69 str. ; 30 cm

Mentorica Mojca Krevel. - Bibliografija: str. 66-68. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111.09McEwan I.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA PENCA M. Stuctural
COBISS.SI-ID 54934114

117.
PENCA, Mojca
        The structural and symbolical anatomy of Atonement [Elektronski vir] = Strukturna in simbolna zgradba Pokore : diplomsko delo / Mojca Penca. - Ljubljana : [M. Penca], 2014. - 1 optični vir (CD-ROM) ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu pdf obsega 69 str. - Mentorica Mojca Krevel. - Bibliografija: str. 66-68. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111.09McEwan I.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplACD PENCA M. Structural
COBISS.SI-ID 54934882

118.
PUCELJ, Nataša Katarina
        The denial of kinship in Flannery O'Connor's short stories = Zanikanje sorodnosti v kratkih zgodbah Flannery O'Connor : diplomsko delo / Nataša katarina Pucelj. - Ljubljana : [N. K. Pucelj], 2014. - 138 str. ; 30 cm

Mentorica Lilijana Burcar. - Bibliografija: str. 131-137. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73)-32.09O'Connor F.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA PUCELJ N. K. Denial
COBISS.SI-ID 54965602

119.
PUCELJ, Nataša Katarina
        The denial of kinship in Flannery O'Connor's short stories [Elektronski vir] = Zanikanje sorodnosti v kratkih zgodbah Flannery O'Connor : diplomsko delo / Nataša katarina Pucelj. - Ljubljana : [N. K. Pucelj], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu pdf obsega 138 str. - Mentorica Lilijana Burcar. - Bibliografija: str. 131-137. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73)-32.09O'Connor F.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplACD PUCELJ N. K. Denial
COBISS.SI-ID 54965858


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST


120.
BACHMANN, Ingeborg
        Sämtliche Gedichte / Ingeborg Bachmann. - 3. Aufl. - München ; Zürich : Piper, 1990, cop. 1978. - 229 str. ; 21 cm

Kazali

ISBN 3-492-02831-4

821.112.2(436)-1
GER 830 BACHMANN I. Sämtliche Gedichte
COBISS.SI-ID 55077730

121.
BECHSTEIN, Ludwig, 1801-1860
        Deutsche Märchen und Sagen / Ludwig Bechstein. - 9. Aufl. - Berlin ; Weimar : Aufbau-Verlag, 1978. - 474 str. ; 20 cm

821.112.2-343(082.2) 398.2
GER 830 BECHSTEIN L. Deutsche Märchen
COBISS.SI-ID 54995810

122.
DÜFFEL, John von
        Goethe ruft an : Roman / John von Düffel. - 1. Aufl. - Köln : DuMont, 2011. - 317 str. ; 22 cm

ISBN 978-3-8321-9649-3

821.112.2-31
GER 830 DÜFFEL J. V. Goethe ruft an
COBISS.SI-ID 55155298

123.
DÜFFEL, John von
        Wassererzählungen / John von Düffel. - 1. Aufl. - Köln : DuMont, 2014. - 254 str. ; 22 cm

Ostsee ; Das Spiel ohne auf die Erde zu kommen ; Der schwarze Pool ; Die Vorschwimmerin ; Die Frau am Fenster ; Der Junge von ; Das permanente Wanken und Schwanken von eigentlich allem ; Die Trauerrednerin ; Hiob ; Der Fetzenfisch ; Lenz

ISBN 978-3-8321-9744-5

821.112.2-32
GER 830 DÜFFEL J. V. Wassererzählungen
COBISS.SI-ID 54889314

124.
        FACHSPRACHEN und Normalsprache / herausgegeben von Julia Voss und Michael Stolleis. - Göttingen : Wallstein, cop. 2012. - 153 str. ; 21 cm. - (Valerio ; 14)

ISBN 978-3-8353-1080-3

811.112.2'276.6(082)
GER 803.0-08 FACHSPRACHEN Voss J.(ur.)
COBISS.SI-ID 54908002

125.
FALB, Daniel
        Junge deutsche Gegenwartspoesie = Mlada sodobna nemška poezija : [(eine Lesereise deutscher Lyriker in Slowenien = gostovanje nemških pesnikov v Sloveniji, 30. 11.-01. 12. 2004)] / Vorwort, uvodnik Urška P. Černe ; Lyrik, poezija Daniel Falb, Monika Rinck, Raoul Schrott ; Übersetzung, prevod Urška P. Černe, Sandra Baumgartner, Amalija Maček ; Gespräch, intervju Gerhard Falkner. - Ljubljana : Goethe-Institut : LUD Literatura, [2004] (Ljubljana : Simčič). - 96 str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - Podnasl. navedena v kolofonu. - Besedilo v nem. in prevod v slov. - 350 izv.

821.112.2-194"1980/2000" 821.112.2.09-1"1980/2000"
GER 830-1A FALB D. Junge
COBISS.SI-ID 217650176

126.
FRIES, Fritz Rudolf, 1935-
        Alexanders neue Welten : ein akademischer Kolportageroman aus Berlin / Fritz Rudolf Fries. - 1. Aufl. - Berlin ; Weimar : Aufbau-Verlag, 1982. - 414 str. ; 20 cm

821.112.2-311.2
GER 830 FRIES F. R. Alexanders
COBISS.SI-ID 54880354

127.
FRIES, Fritz Rudolf, 1935-
        Die Nonnen von Bratislava : ein Staats- und Kriminalroman / Fritz Rudolf Fries. - München ; Zürich : Piper, cop. 1994. - 382 str. ; 22 cm

ISBN 3-492-03655-4

821.112.2-312.4
GER 830 FRIES F. R. Nonnen
COBISS.SI-ID 54883170

128.
HESSE, Hermann, 1877-1962
        Siddharta : eine indische Dichtung / Hermann Hesse. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1988. - 135 str. ; 18 cm. - (Bibliothek Suhrkamp ; 227)

ISBN 3-518-01227-4

821.112.2-31
GER 830 HESSE H. Siddharta '88
COBISS.SI-ID 55253602

129.
KOEPPEN, Wolfgang, 1906-1996
        Jakob Littners Aufzeichnungen aus einem Erdloch / Wolfgang Koeppen. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1994. - 149 str. ; 18 cm. - (Suhrkamp Taschenbuch ; 2267)

ISBN 3-518-38767-7

821.112.2-311.6
GER 830 KOEPPEN W. Jakob Littners
COBISS.SI-ID 55076194

130.
KOEPPEN, Wolfgang, 1906-1996
        Die Mauer schwankt : Roman / Wolfgang Koeppen. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1986, cop. 1983. - 285 str. ; 18 cm. - (Suhrkamp Taschenbuch ; 1249)

ISBN 3-518-37749-3

821.112.2-311.2
GER 830 KOEPPEN W. Mauer schwankt
COBISS.SI-ID 55075938

131.
KOEPPEN, Wolfgang, 1906-1996
        Nach Russland und anderswohin : empfindsame Reisen / Wolfgang Koeppen. - 1. Aufl. - [Frankfurt am Main] : Suhrkamp, 1973, cop. 1958. - 267 str. ; 19 cm. - (Suhrkamp Taschenbuch ; 115)

ISBN 3-518-36615-7

821.112.2-992
GER 830 KOEPPEN W. Nach Russland
COBISS.SI-ID 55074658

132.
LESKOVEC, Andrea
        Literatura nemških govornih področij I : skripta za predmet. - Ljubljana : Oddelek za prevajalstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, [2014]. - 93 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 93

821.112.2(091)
FRASCATI: 6-200
GER 830(091) LESKOVEC A. Literatura I
COBISS.SI-ID 54878050

133.
LESKOVEC, Andrea
        Literatura nemških govornih področij II : skripta za predmet. - Ljubljana : Oddelek za prevajalstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, [2014]. - 121 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 121

821.112.2(091)
FRASCATI: 6-200
GER 830(091) LESKOVEC A. Literatura II
COBISS.SI-ID 54879074

134.
LOETSCHER, Hugo
        Abwässer : ein Gutachten / Hugo Loetscher. - Zürich : Diogenes, 1989. - 157 str. ; 18 cm. - (Diogenes Taschenbuch ; 21729)

ISBN 3-257-21729-3

821.112.2(494)-3
GER 830 LOETSCHER H. Abwässer
COBISS.SI-ID 2480648

135.
LOETSCHER, Hugo
        Die Augen des Mandarin : Roman / Hugo Loetscher. - Zürich : Diogenes, 1999. - 376 str. ; 19 cm. - (Detebe ; 23272)

ISBN 3-257-06212-5

821.112.2(494)-31
GER 830 LOETSCHER H. Augen des Mandarin
COBISS.SI-ID 10465544

136.
LOETSCHER, Hugo
        War meine Zeit meine Zeit / Hugo Loetscher. - Zürich : Diogenes, cop. 2009. - 408 str. ; 19 cm

ISBN 978-3-257-06716-3

821.112.2(494)-94
GER 830 LOETSCHER H. War meine Zeit
COBISS.SI-ID 757178

137.
LOETSCHER, Hugo
        Wunderwelt : eine brasilianische Begegnung / Hugo Loetscher. - Zürich : Diogenes, cop. 1983. - 177 str. ; 18 cm. - (Diogenes Taschenbuch ; 21040)

ISBN 3-257-21040-X

821.112.2(494)-3
GER 830 LOETSCHER H. Wunderwelt
COBISS.SI-ID 55069794

138.
SCHILLER, Friedrich, 1759-1805
        Die Räuber : Studienausgabe / Friedrich Schiller ; herausgegeben von Bodo Plachta. - Stuttgart : P. Reclam jun., 2009. - 367 str. ; 15 cm. - (Reclams Universal-Bibliothek ; Nr. 18672)

ISBN 978-3-15-018672-5

821.112.2-2
GER 830 SCHILLER F. Räuber
COBISS.SI-ID 54892386

139.
        Die SCHLAFENDE Schöne : französische und deutsche Feenmärchen des 18. Jahrhunderts / herausgegeben von Heinz Hillmann. - Wiesbaden : R. Löwit, [1974]. - 282 str. : ilustr. ; 20 cm

821.133.1-34"17"(082.2) 821.112.2-34"17"(082.2) 821.133.1.09-34"17" 821.112.2.09-34"17" 821.133.1-93-34"17"(082.2) 821.112.2-93-34"17"(082.2)
GER 830-4/-9A SCHLAFENDE Hillmann H. (ur.)

COBISS.SI-ID 20214784

140.
SCHNITZLER, Arthur, 1862-1931
        Später Ruhm : Novelle / Arthur Schnitzler ; herausgegeben und mit einem Nachwort von Wilhelm Hemecker und David Österle. - 2. Nachdruck. - Wien : P. Zsolnay, 2014. - 156 str. ; 22 cm

ISBN 978-3-552-05693-0

821.112.2(436)-32
GER 830 SCHNITZLER A. Später Ruhm
COBISS.SI-ID 54891618

141.
SELGE, Albrecht
        Wach : Roman / Albrecht Selge. - 2. Aufl. - Berlin : Rowohlt, 2012. - 252 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-87134-694-1

821.112.2-311.2
GER 830 SELGE A. Wach
COBISS.SI-ID 55132258

142.
WALSER, Martin
        Ohne einander : Roman / Martin Walser. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1993. - 226 str. ; 21 cm

ISBN 3-518-40542-X

821.112.2-311.2
GER 830 WALSER M. Ohne einender
COBISS.SI-ID 4003848

143.
WALSER, Martin
        Seelenarbeit : Roman / Martin Walser. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1979. - 294 str. ; 21 cm

ISBN 3-518-04630-6

821.112.2-311.2=112.2
GER 830 WALSER M. Seelenarbeit
COBISS.SI-ID 14017081

144.
WOLF, Christa, 1929-2011
        Kassandra : Erzählung / Christa Wolf. - 2. Aufl. - Frankfurt am Main : Luchterhand, 1983. - 156 str. ; 21 cm

ISBN 3-472-86574-1

821.112.2-32
GER 830 WOLF C. Kassandra/'83
COBISS.SI-ID 55080802

145.
WOLF, Christa, 1929-2011
        Nachdenken über Christa T. / Christa Wolf. - 9. Aufl. - Neuwied ; Berlin : Luchterhand, 1977. - 180 str. ; 18 cm. - (Sammlung Luchterhand ; 31)

ISBN 3-472-61031-X

821.112.2-311.2
GER 830 WOLF C. Nachdenken/'77
COBISS.SI-ID 55081314

146.
WOLF, Christa, 1929-2011
        Sommerstück / Christa Wolf. - 2. Aufl. - Frankfurt am Main : Luchterhand, 1989. - 215 str. ; 20 cm

ISBN 3-630-86699-9

821.112.2-32
GER 830 WOLF C. Sommerstück/'89
COBISS.SI-ID 200378

147.
        WORTSPIELEREIEN / [herausgegeben von] Annerose und Joachim Buscha ; [Illustrationen Hans-Joachim Walch]. - 1. Aufl. - Leipzig : Bibliographisches Institut, 1986. - 225 str. : ilustr. ; 18 cm

ISBN 3-323-00009-9

821.112.2-84(082.2)
GER 830-4/-9A WORTSPIELEREIEN Buscha A. & J.(ur.)

COBISS.SI-ID 4218382


821.112.2.09 ŠTUDIJE O NEMŠKI KNJIŽEVNOSTI


148.
        BACHMANN-Handbuch : Leben - Werk - Wirkung / Monika Albrecht, Dirk Göttsche (Hrsg.). - Sonderausg. - Stuttgart ; Weimar : J. B. Metzler, 2013. - IX, 330 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 311-316. - Kazali

ISBN 978-3-476-02513-5

821.112.2(436).09Bachmann I. 929Bachmann I.
GER 830.09 Bachmann I. Albrecht M.(ur.)
COBISS.SI-ID 54922594

149.
        BÜCHNER-Handbuch : Leben - Werk - Wirkung / herausgegeben von Roland Borgards und Harald Neumeyer. - Stuttgart ; Weimar : J. B. Metzler, cop. 2009. - VII, 406 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 388-397. - Kazalo

ISBN 978-3-476-02229-5
ISBN 3-476-02229-3

821.112.2.09Büchner G.(082) 929Büchner G.
GER 830.09 Büchner G. Borgards R.(ur.)
COBISS.SI-ID 64009473

150.
        CELAN-Handbuch : Leben - Werk - Wirkung / Markus May, Peter Goßens, Jürgen Lehmann (Hrsg.). - 2., aktualisierte und erweiterte Aufl. - Stuttgart ; Weimar : J. B. Metzler, 2012. - XIV, 441 str. ; 25 cm

Ov. nasl.: Celan Handbuch. - Bibliografija na koncu večine prispevkov. - Kazali

ISBN 978-3-476-02441-1

821.112.2.09(082) 929Celan P.(082)
GER 830.09 Celan P. May M. (ur.)
COBISS.SI-ID 55161186

151.
        CHRISTA Wolf : ein Arbeitsbuch : Studien - Dokumente - Bibliographie / herausgegeben von Angela Drescher. - Berlin ; Weimar : Aufbau-Verlag, 1989. - 598 str. ; 20 cm. - (Dokumentation, Essayistik, Literaturwissenschaft)

Vsebuje tudi: Ansprachen und Briefe / Christa Wolf

ISBN 3-351-01408-2

821.112.2.09Wolf C. 012Wolf C.(082)
GER 830.09 Wolf C. Drescher A. (ur.)
COBISS.SI-ID 29917952

152.
        CHRISTA Wolf, Materialienbuch / herausgegeben von Klaus Sauer. - 3. Aufl. - Darmstadt ; Neuwied : Luchterhand, 1981. - 172 str. ; 18 cm. - (Sammlung Luchterhand ; SL265)

Bibliografija: str. 146-171. - Vsebuje tudi naslednja besedila Christe Wolf: Über Sinn und Unsinn von Naivität ; Ein Satz ; "Ich bin schon für eine gewisse Maßlosigkeit"

ISBN 3-472-61265-7

821.112.2.09Wolf C.
GER 830.09 Wolf C. MATERIALIENBUCH
COBISS.SI-ID 55074146

153.
        ERZÄHLTE Städte : Beiträge zu Forschung und Lehre in der europäischen Germanistik / Almut Hille, Benjamin Langer (Hg.). - München : Iudicum, cop. 2013. - 246 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija sledi vsakemu prispevku

ISBN 978-3-8620-5297-4

821.112.2.09:711.4(4)(082)
GER AR SAMIDE I. ERZÄHLTE STÄDTE
COBISS.SI-ID 53547618

154.
GABER, Mateja
        Von der Elbe unz an den Rîn : Wasser als geographische Grenze bei Walther von der Vogelweide / Mateja Gaber.

V: Movens / Irena Samide, Marija Javor Briški (Hrsg.). - Ljubljana : Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, Filozofska fakulteta, 2014. - Str. 10.

821.112.2.09Walther v. d. Vogelweide(049.3)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 55201634

155.
        HAUPTWERKE der deutschen Literatur : Darstellungen und Interpretationen / herausgegeben von Manfred Kluge und Rudolf Radler. - München : Kindler, cop. 1974. - 623 str. ; 22 cm. - (Edition Kindlers Literaturlexikon)

ISBN 3-463-00591-3

821.112.2.09"07/19"(035)
GER PK 830.09 HAUPTWERKE GER PK 830.09 HAUPTWERKE/'74 Kluge M. (ur.)

COBISS.SI-ID 4359993

156.
        HEINER Müller Handbuch : Leben - Werk - Wirkung / Hans-Thies Lehmann und Patrick Primavesi (Hrsg.) ; Mitarbeit Olaf Schmitt. - Stuttgart ; Weimar : J. B. Metzler, 2005. - XIII, 525 str., [4] str. pril.

Bibliografija: str. 450-504. - Kazali

ISBN 3-476-01807-5

821.112.2.09Müller H.(082) 929Müller H.(082)
GER 830.09 Müller H. Lehmann H. T.(ur.)
COBISS.SI-ID 55029090

157.
        HÖLDERLIN-Handbuch : Leben - Werk - Wirkung / Johann Kreuzer (Hrsg.). - Sonderausg. - Stuttgart ; Weimar : J. B. Metzler, 2011

Bibliografija: str. 525-541. - Kazali

ISBN 978-3-476-02402-2

821.112.2.09Hölderlin F. 929Hölderlin F.
GER 830.09 Hölderlin F. Kreuzer, J. (ur.)
COBISS.SI-ID 54922338

158.
HÖRNIGK, Therese
        Christa Wolf / von Therese Hörnigk. - 3. Aufl. - Berlin : Volk und Wissen, 1990. - 280 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Schriftsteller der Gegenwart ; 26)

Opombe z bibliografijo: str. 268-280

ISBN 3-06-102746-7

821.112.2.09Wolf C. 929Wolf C.
GER 830.09 Wolf C. HÖRNIGK T.
COBISS.SI-ID 55073378

159.
        INSELN des Eigensinns : Beiträge zum Werk Annette Pehnts / herausgegeben von Friedhelm Marx ; unter Mitarbeit von Marie Gunreben. - Göttingen : Wallstein, cop. 2013. - 194 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-3-8353-1202-9

821.112.2.09Pehnt A.(082)
GER 830.09 Pehnt A. Marx F.(ur.)
COBISS.SI-ID 54906722

160.
        JELINEK-Handbuch / Pia Janke (Hrsg.) ; unter Mitarbeit von Christian Schenkenmayr und Agnes Zenker. - Stuttgart ; Weimar : J. B. Metzler, 2013. - XIV, 432 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 390-411. - Kazali

ISBN 978-3-476-02367-4 (vez.)

821.112.2(436).09Jelinek E.(082) 929Jelinek E.
GER 830.09 Jelinek E. Janke P. (ur.)
COBISS.SI-ID 54911586

161.
        KLEIST-Handbuch : Leben - Werk - Wirkung / herausgegeben von Ingo Breuer. - Sonderausg. - Stuttgart ; Weimar : J. B. Metzler, 2013. - VIII, 495 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 475-483. - Kazalo

ISBN 978-3-476-02527-2

821.112.2.09Kleist H. v. 929Kleist H. v.
GER 830.09 Kleist H. V. Breuer I.(ur.)
COBISS.SI-ID 54913122

162.
LESKOVEC, Andrea
        Seefahrt als Grenzverschiebung : Wahrnehmung, Orientierung und Selbstkonstitution in Felicitas Hoppes Roman Pigafetta / Andrea Leskovec.

V: Movens / Irena Samide, Marija Javor Briški (Hrsg.). - Ljubljana : Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, Filozofska fakulteta, 2014. - Str. 15.

821.112.2.09Hoppe F.(049.3)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 55201890

163.
LUGHOFER, Johann Georg
        Das Erschreiben der Berge : die Alpen in der deutschsprachigen Literatur / Johann Georg Lughofer. - Ilustr. - Ocena knjige.

V: DAV-Panorama. - ISSN 1437-5923. - 4, Jg. 66 (2014), str. 76-77.

821.112.2.09:(234.3)(049.3)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 55072866

164.
MANN, Thomas, 1875-1955
        Nastanak "Doktora Faustusa" : roman jednog romana / Tomas Man ; [preveo Petar Vujičić]. - Beograd : Slovo ljubve, 1976. - 185 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja)

Prevod dela: Die Entstehung des "Doktor Faustus"

821.112.2-94=163.41 821.112.2.09Mann T.=163.41
GER 830 MANN T. Nastanak
COBISS.SI-ID 58651392

165.
        MOVENS : the meeting of the waters : fluide Räume in Literatur und Kultur : Abstracts : [internationale Tagung, Izola, Slowenien, 8.-11. Juni 2014] / Irena Samide, Marija Javor Briški (Hrsg.). - Ljubljana : Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, Filozofska fakulteta, 2014. - 27 str. ; 21 cm

70 izv. - Zadnji dodatek k nasl. na ov.

821.112.2.09:556(049.3)(082) 556:82.09(082)
FRASCATI: 6-200
GER AR GABER M. MOVENS 2014 GER AR JAVOR BRIŠKI M. MOVENS 2014 GER AR LESKOVEC A. MOVENS 2014 GER AR SAMIDE I. MOVENS 2014 GER AR VIRANT Š. MOVENS 2014 GER AR ŽIGON T. MOVENS 2014
COBISS.SI-ID 55159650

166.
PETERSEN, Jürgen H.
        Formgeschichte der deutschen Erzählkunst : von 1500 bis zur Gegenwart / von Jürgen H. Petersen. - Berlin : E. Schmidt, 2014. - 455 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 431-444. - Kazalo

ISBN 978-3-503-15525-5

821.112.2(091) 821.112.2.09-3
GER 830.09-3/-9 PETERSEN J. H. Formgeschichte

COBISS.SI-ID 54902626

167.
        RILKE-Handbuch : Leben - Werk - Wirkung / herausgegeben von Manfred Engel ; unter Mitarbeit von Dorothea Lauterbach. - Sonderausg. - Stuttgart ; Weimar : J. B. Metzler, 2013. - XV, 570 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 543-552. - Kazali

ISBN 978-3-476-02526-5

821.112.2.09Rilke R. M. 929Rilke R. M.
GER 830.09 Rilke R. M. Engel M.(ur.)
COBISS.SI-ID 54912354

168.
SAMIDE, Irena
        Schiller-Rezeption im slowenischen Gebiet 1800-1918 : theatralische Funktionalisierung und schulische Instrumentalisierung im Dienst der Habsburgermonarchie / Irena Samide. - Heidelberg : Universitätsverlag, 2013. - Str. 321-334 : tabele ; 23 cm

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Izvleček v nem. in franc. - P. o.: Friedrich Schiller in Europa : Konstellationen und Erscheinungsformen einer politischen und ideologischen Rezeption im europäischen Raum vom 18. bis zum 20. Jahrhundert / herausgegeben von Anne Feller, Raymond Heitz, Gillez Darras ; 2013

821.112.2.09Schiller F.:82.09(436-89)"18/1918"
GER Sep SAMIDE I. Schiller-Rezeption
COBISS.SI-ID 55140450

169.
SAMIDE, Irena
        Schiller-Rezeption im slowenischen Gebiet 1800-1918 : theatralische Funktionalisierung und schulische Instrumentalisierung im Dienst der Habsburgermonarchie / Irena Samide. - Tabele. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Izvleček v nem. in franc.

V: Friedrich Schiller in Europa / herausgegeben von Anne Feler, Raymond Heitz, Gilles Darras. - Heidelberg : Universitätsverlag Winter, 2013. - (Beihefte zum Euphorion ; 76). - ISBN 3-8253-6228-0. - Str. 321-334.

821.112.2.09Schiller F.:82.09(436-89)"18/1918"
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 55138914

170.
SVRŽNJAK, Alenka
        Bernhard Schlinks Roman Der Vorleser als Kriminalroman = Roman Bralec Bernharda Schlinka kot kriminalni roman : diplomsko delo / Alenka Svržnjak. - Ljubljana : [A. Svržnjak], 2014. - 51 f. ; 30 cm

Mentorica Špela Virant. - Bibliografija: f. 48-50. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09Schlink B.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN SVRŽNJAK A. Bernhard Schlinks
COBISS.SI-ID 55218274

171.
ŠLIBAR, Neva
        "Denn das Meer ist die Möglichkeitsform an sich" : das Meer in der zeitgenössischen deutschsprachigen Prosa : Versuch einer Kart(ograph)ierung / Neva Šlibar.

V: Movens / Irena Samide, Marija Javor Briški (Hrsg.). - Ljubljana : Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, Filozofska fakulteta, 2014. - Str. 21.

821.112.2.09"19/2"(049.3)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 55202402

172.
ŠTRANCAR, Tina
        Schwimmer im Märkischen Meer : Jenny Erpenbecks Roman Heimsuchung / Tina Štrancar.

V: Movens / Irena Samide, Marija Javor Briški (Hrsg.). - Ljubljana : Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, Filozofska fakulteta, 2014. - Str. 22.

821.112.2.09Erpenbeck J.(049.3)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 55202658

173.
VIRANT, Špela
        John von Düffels fließend erzählte Räume / Špela Virant.

V: Movens / Irena Samide, Marija Javor Briški (Hrsg.). - Ljubljana : Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, Filozofska fakulteta, 2014. - Str. 24.

821.112.2.09Düffel J. v.(049.3)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 55160418

174.
VIRANT, Špela
        "Visionen --- Utopien --- nichts als Vorform von Alkoholismus" : Werner Schwabs Drama Volksvernichtung / Špela Virant. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

V: Realitätsflucht und Erkenntnissucht / herausgegeben von Markus Bernauer und Mirko Gemmel. - Berlin : Ripperger & Kremers, 2014. - ISBN 978-3-943999-08-2. - Str. 283-303.

821.112.2(436).09-2Schwab W.:613.81
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 54974306

175.
VIRANT, Špela
        Zur Repoetisierung der deutschsprachigen Dramatik am Beginn des 21. Jahrhundert / Špela Virant. - Bibliografija: str. 22-23 in na dnu str. - Povzetek v franc., nem. in angl.

V: Germanica. - ISSN 0984-2632. - [No.] 54 (2014), str. 11-23.

821.112.2.09-2"20"
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 55020642

176.
        WIELAND-Handbuch : Leben - Werk - Wirkung / Jutta Heinz (Hrsg.). - Stuttgart ; Weimar : J. B. Metzler, 2008. - IX, 486 str. ; 25 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazali

ISBN 978-3-476-02222-6

821.112.2.09Wieland C. M.(082) 929Wieland C. M.
GER 830.09 Wieland C. M. Heinz J.(ur.)
COBISS.SI-ID 54921058

177.
WILLEMS, Gottfried
        Geschichte der deutschen Literatur. Bd. 1, Humanismus und Barock / Gottfried Willems. - Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau, 2012. - 399 str. ; 22 cm. - (UTB. Literaturwissenschaft ; 3653)

Bibliografija: str. 394-395. - Kazalo

ISBN 978-3-8252-3653-3

821.112.2(091) 821.112.2.09"16"
GER 830(091) WILLEMS G. Geschichte
COBISS.SI-ID 54897250

178.
WILLEMS, Gottfried
        Geschichte der deutschen Literatur. Bd. 2, Aufklärung / Gottfried Willems. - Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau, 2012. - 313 str. ; 22 cm. - (UTB. Literaturwissenschaft ; 3654)

Bibliografija: str. 308-309. - Kazalo

ISBN 978-3-8252-3654-0

821.112.2(091) 821.112.2.09"17/18"
GER 830(091) WILLEMS G. Geschichte
COBISS.SI-ID 54897762

179.
WILLEMS, Gottfried
        Geschichte der deutschen Literatur. Bd. 3, Goethezeit / Gottfried Willems. - Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau, 2013. - 380 str. ; 22 cm. - (UTB. Literaturwissenschaft ; 3734)

Bibliografija: str. 376. - Kazalo

ISBN 978-3-8252-3734-9

821.112.2(091) 821.112.2.09"17/18" 821.112.2.09Goethe J. W. v.
GER 830(091) WILLEMS G. Geschichte
COBISS.SI-ID 54898530

180.
WILLEMS, Gottfried
        Geschichte der deutschen Literatur. Bd. 4, Vormärz und Realismus / Gottfried Willems. - Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau, 2014. - 392 str. ; 22 cm. - (UTB. Literaturwissenschaft ; 3874)

Bibliografija: str. 388. - Kazalo

ISBN 978-3-8252-3874-2

821.112.2(091) 821.112.2.09"18"
GER 830(091) WILLEMS G. Geschichte
COBISS.SI-ID 54901090

181.
ŽIGON, Tanja, 1974-
        Heilbäder, idyllische Seen und die "osterreichische Riviera" im 19. Jahrhundert in den Texten von Peter und Hedwig von Radics / Tanja Žigon.

V: Movens / Irena Samide, Marija Javor Briški (Hrsg.). - Ljubljana : Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, Filozofska fakulteta, 2014. - Str. 27.

821.112.2.09Radics P.&H.:614.214(049.3) [614.214:338.48]:821.112.2-992(049.3)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 55161442


821.163.6.09 ŠTUDIJE O SLOVENSKI KNJIŽEVNOSTI


182.
JUVAN, Tomaž, 1985-
        Kriminalgeschichten im 19. Jahrhundert = Kriminalne zgodbe v 19. stoletju : diplomsko delo / Tomaž Juvan. - Ljubljana : [T. Juvan], 2014. - 54 f. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Petra Kramberger, somentorica Irena Samide. - Bibliografija: f. 51-53. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09-322.4"18"(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN JUVAN T. Kriminalgeschichten
COBISS.SI-ID 55140706


929 BIOGRAFIJE


183.
DIERKS, Manfred
        Adolf Muschg : lebensrettende Phantasie : ein biographisches Porträt / Manfred Dierks. - München : C. H. Beck, cop. 2014. - 311 str. : ilustr. ; 22 cm

Kazalo

ISBN 978-3-406-65962-1

929Muschg A.
GER 830.09 Muschg A. DIERKS M.
COBISS.SI-ID 55156322


93/94 ZGODOVINA


184.
        DDR : Werden und Wachsen : zur Geschichte der Deutschen Demokratischen Republik / [Autoren Rolf Badstübner ... et al.]. - Berlin : Dietz, 1974. - 576 str., [32] f. pril. ; 21 cm

Avtorji navedeni na hrbtni str. nasl. str. - Kazalo

94(430.3)
GER 908(430) DDR Badstübner R.
COBISS.SI-ID 55045986


930.85 KULTURNA ZGODOVINA


185.
ŽIGON, Tanja, 1974-
        Periodika v nemškem jeziku, ki je izhajala na slovenskem etničnem ozemlju od 1707 do 1945 [Elektronski vir] / avtorica popisa Tanja Žigon. - Besedilni podatki. - Način dostopa (URL): http://memoriascripta.nuk.uni-lj.si/zbirke/index.php?id=107. - Naslov z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 18. 7. 2014.

V: Memoria scripta Sloveniae [Elektronski vir]. - ISSN 2350-5745.

930.85(497.4):070"17/1945" 070(497.4)=112.2=163.6"17/1945"
FRASCATI: 6-100
COBISS.SI-ID 55017314


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO