COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


NOVOSTI MAREC-APRIL 20141 FILOZOFIJA. METAFIZIKA. FILOZOFSKI SISTEMI. SVETOVNI NAZOR


1.
BURCAR, Lilijana
        Od socijalizma natrag u kapitalizam : poništenje strukturno osiguranih socijalnih i ekonomskih individualnih prava žena : predavanje u okviru modula Feministička teorija i praksa, u kolegiju Politika, ekonomija, feminizam, 9. 4. 2014 / Lilijana Burcar

Opis po dokumentaciji avtorice

141.72
COBISS.SI-ID 54371682

2.
BURCAR, Lilijana
        Poslije socijalizma "samo demokratski mrak prevladava" : nametanje kapitalizma i prisilni povratak uloge domaćice : predavanje u okviru modula Feministička teorija i praksa, u kolegiju Politika, ekonomija, feminizam, 17. 4. 2013 / Lilijana Burcar

Opis po dokumentaciji avtorice

141.72
COBISS.SI-ID 54371426

3.
GAY, Peter
        The Enlightenment : an interpretation. [2], The science of freedom / by Peter Gay. - New York ; London : W. W. Norton, 1996, cop. 1969. - XX, 705, XVIII str. ; 21 cm

Kazalo

ISBN 0-393-31366-2
ISBN 978-0-393-31366-6

130.2(4)"17" 008(4)"17"
GER 1(091) GAY P. Enlightenment
COBISS.SI-ID 54343010


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK


4.
LESKOVEC, Andrea
        Koppensteiner, Jürgen; Schwarz, Eveline (2012), Literatur im DaF/DaZ-Unterricht. Eine Einführung in Theorie und Praxis. Wien: Praesens Verlag, 181 Seiten / rezensiert von Andrea Leskovec. - Knjižna ocena.

V: Zielsprache Deutsch. - ISSN 0341-5864. - Jg. 40, Nr. 3 (2013), str. 81-84.

37.091.3:82=112.2(049.3)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 54148962

5.
        RAZVIJANJE in vrednotenje znanja v gimnazijski praksi. Angleščina [Elektronski vir] / Vineta Eržen ... [et al.] ; [uredila Vineta Eržen ; strokovni pregled Andrej Stopar, Sonja Golob]. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014. - 168 str. : ilustr.

Način dostopa (URL): http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Izzivirazvijanja in vrednotenja znanja v gimnazijskipraksi ANGLEŠČINA/. - El. knjiga v PDF formatu obsega 168 str. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 28. 4. 2014

ISBN 978-961-03-0216-2 (pdf)

37.091.26:811.111(082)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 273238272


37.091.3 UČNI POSTOPKI. METODIKA POUKA


6.
MOŽINA, Polona
        Lehren und Lernen mit Passwort Deutsch = Poučevanje in učenje z učbenikom Passwort Deutsch : diplomsko delo / Polona Možina. - Ljubljana : [P. Možina], 2014. - 71 str., [5] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Brigita Kosevski Puljić. - Bibliografija: str. 69-71. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'243:37.091.3(043.2) 37.091.3:811.112.2'243(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN MOŽINA P. Lehren
COBISS.SI-ID 54420066

7.
        VIRTUELNA interakcija i kolaboracija u nastavi engleskog jezika i književnosti : tematski zbornik radova / priredila Biljana Radić-Bojanić. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 2012 (Sremska Kamenica : West). - 96 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija ter izvleček v srb. in angl. pri vsakem prispevku

ISBN 978-86-6065-105-3

[811.111:37.091.3]:004.7/.8(082)
GER 802.0:37 VIRTUELNA Radić-Bojanić B. (ur.)

COBISS.SI-ID 270648839


37.091.64 UČNI PRIPOMOČKI. UČBENIKI


8.
SKELA, Janez
        A retrospective view of English language learning materials produced in Slovenia from 1945 to the present / Janez Skela. - Bibliografija: str. 119-124. - Summary ; Povzetek.

V: ELOPE. - ISSN 1581-8918. - Vol. 10 (autumn 2013), str. 97-124.

371.671:811.111'243(097.4)˝1945/2013˝
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 54276962


378 VISOKO ŠOLSTVO. ZNANSTVENI POUK


9.
HIRCI, Nataša
        Changing trends in the use of translation resources : the case of trainee translators in Slovenia / Nataša Hirci. - Ilustr. - Bibliografija: str. 162-165. - Summary ; Povzetek.

V: ELOPE. - ISSN 1581-8918. - Vol. 10 (autumn 2013), str. 149-165.

378.147:81'25'322.4(497.4)"20" 81'25'322.4:378.147(497.4)"20"
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 54412642


6 UPORABNE ZNANOSTI


10.
KRAJNC, Meta, 1983-
        Besedne zveze v medicinskih besedilih [Elektronski vir] : diplomsko delo / Meta Krajnc. - Ljubljana : [M. Krajnc], 2012. - 1 optični disk (CD-ROM) : tabele ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu doc obsega 44 str. - Mentor Primož Jurko. - Bibliografija: f. 42-43. - Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

61(038)=163.6=111(043.2) 81'276.6:61=163.6=111(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplPCD KRAJNC M. Besedne
COBISS.SI-ID 54391906

11.
KRAJNC, Meta, 1983-
        Besedne zveze v medicinskih besedilih : diplomsko delo / Meta Krajnc. - Ljubljana : [M. Krajnc], 2012. - 44 f. : tabele ; 30 cm

Mentor Primož Jurko. - Bibliografija: f. 42-43. - Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

61(038)=163.6=111(043.2) 81'276.6:61=163.6=111(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl KRAJNC M. Besedne
COBISS.SI-ID 54391650


808 RETORIKA. KREATIVNO PISANJE. UREDNIŠKO DELO


12.
GOODMAN, Paul, 1911-1972
        Speaking and language : defence of poetry / by Paul Goodman. - 1st Vintage Books ed. - New York : Vintage Books, 1972, cop. 1971. - 242 str. ; 19 cm. - (Vintage books ; V-801)

ISBN 0-394-71801-1

808=111 81'38=111
GER 808 GOODMAN P. Speaking
COBISS.SI-ID 54112354

13.
HENDERSON, Mrs. A. M.
        Good speaking / Mrs A. M. Henderson. - 2nd ed. (revised), 6th printing. - London : Pan Books, 1967. - 187 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Pan piper ; XP26)

808.5=111
GER 808 HENDERSON Mrs. A.M. Good speaking
COBISS.SI-ID 54108514

14.
        LEKTOR [Elektronski vir] / konkordančnik za korpus Lektor Damjan Popič ... [et al.]. - El. program. - [Ljubljana] : Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, [2014]

Način dostopa (URL): http://www.korpus-lektor.net/. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 27. 3. 2014. - Lastnik korpusa Lektor je Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS

[808.2:811.163.6'322]:004.65
6-200
COBISS.SI-ID 54191202

15.
        LEKTOR [Elektronski vir] : podatkovna baza / vodja projekta Damjan Popič ; avtorska zasnova Damjan Popič ... [et al.]. - El. portal. - [Ljubljana] : Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, [2014]

Način dostopa (URL): www.korpus-lektor.net. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 27. 3. 2014. - Lastnik portala je Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS

[808.2:811.163.6'322]:004.65
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 54193762


81 JEZIKOSLOVJE. FILOLOGIJA. FILOZOFIJA JEZIKA. JEZIKOVNE TEORIJE. JEZIKOVNE ZVRSTI


16.
ALSTON, William P., 1921-2009
        Philosophy of language / William P. Alston. - 8th printing. - Englewood Cliffs (N. J.) : Prentice-Hall, cop. 1964. - XIII, 113 str. ; 22 cm. - (Foundations of philosophy series)

Bibliografija: str. 107-109. - Kazalo

81:1
GER 800.1 ALSTON W. P. Philosophy
COBISS.SI-ID 54067042

17.
BLACK, Max, 1909-1988
        The labyrinth of language / Max Black. - Harmondsworth : Penguin Books, 1972. - 241 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Pelican books)

Bibliografija: str. 231-236. - Kazalo

81:1
GER 800.1 BLACK M. Labyrinth
COBISS.SI-ID 2045704

18.
        NEW directions in the study of language / Eric H. Lenneberg, editor. - 2nd paperback printing. - Cambridge (Massachussetts) : The M. I. T. Press, 1967, cop. 1964. - VII, 194 str. : ilustr. ; 20 cm. - (M. I. T. ; 56)

Bibliografija: str. 188-189. - Kazalo

81'1(082) 81'232
GER 800 NEW DIRECTIONS Lenneberg E. H.
COBISS.SI-ID 54108770

19.
SAPIR, Edward, 1884-1939
        Culture, language and personality : selected essays / edited by David G. Mandelbaum. - Berkeley ; Los Angeles : University of California Press, 1961. - 207 str. ; 19 cm

81:1 316.72 159.923.2
GER 800.1 SAPIR E. Culture
COBISS.SI-ID 54086242

20.
SCHAFF, Adam, 1913-2006
        Sprache und Erkenntnis ; und Essays über die Philosophie der Sprache / Adam Schaff ; [Übersetzung aus dem Polnischen von Elida Maria Szarota]. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1974, cop. 1964. - 311 str. ; 19 cm. - (Rororo Studium. Linguistik ; 18)

Prevod del: Język a Poznanie, Szkice z filozofii języka. - Bibliografija: str. 292-311. - Kazalo

ISBN 3-499-21018-5

81:165=112.2 165:81=112.2 130.2:81=112.2
GER 800.1 SCHAFF A. Sprache und
COBISS.SI-ID 54100834

21.
SPITZMÜLLER, Jürgen
        Diskurslinguistik : eine Einführung in Theorien und Methoden der transtextuellen Sprachanalyse / Jürgen Spitzmüller, Ingo H. Warnke. - Berlin ; Boston : W. de Gruyter, cop. 2011. - VIII, 236 str. : illustr. ; 23 cm. - (De Gruyter Studium)

Bibliografija: str. 203-226. - Kazalo

ISBN 978-3-11-021244-0

81'42=112.2
GER NE 81'42 SPITZMÜLLER J. Diskurslinguistik

COBISS.SI-ID 68073985

22.
ULRICH, Winfried
        Wörterbuch linguistische Grundbegriffe / von Winfried Ulrich. - 2., neubearbeitete und erweiterte Aufl. - Kiel : F. Hirt, 1975, cop. 1972. - 173 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Hirts Stichwortbücher)

Bibliografija: str. 169-173

ISBN 3-554-80336-7

81(038)=112.2
GER Lex 800 ULRICH W. Wörterbuch
COBISS.SI-ID 54081890


81'1/'4 PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE. PRAVOPIS. LEKSIKOLOGIJA. FONETIKA.


23.
BEZJAK, Doris, germanistka
        Zwillingsformeln mit Alliteration in der deutschen Gegenwartssprache und ihre slowenischen Entsprechungen : diplomsko delo / Doris Bezjak. - Ljubljana : [D. Bezjak], 2013. - 75 f., [12] f. pril. ; 30 cm

Teoretični del besedila v nem., korpus primerov z razlagami v nem. in slov. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: f. 74-75. - Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811'112.2'373.72:811.163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN BEZJAK D. Zwillingsformen
COBISS.SI-ID 54252130

24.
GANTAR, Bojana
        English-Slovene glossary of viticultural and wine-making terminology = Angleško-slovenski glosar vinogradniške in vinarske terminologije : diplomsko delo / Bojana Gantar. - Ljubljana : [B. Gantar], 2014. - 89 str. ; 30 cm

Mentorica Marjeta Vrbinc. - Bibliografija: str. 87-88. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'373.21:634.8+663.2=111=163.6(043.2) 634.8+663.2:81'373.21=111=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA GANTAR B. English-Slovene
COBISS.SI-ID 54395234

25.
GANTAR, Bojana
        English-Slovene glossary of viticultural and wine-making terminology [Elektronski vir] = Angleško-slovenski glosar vinogradniške in vinarske terminologije : diplomsko delo / Bojana Gantar. - Ljubljana : [B. Gantar], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu pdf obsega 89 str. - Mentorica Marjeta Vrbinc. - Bibliografija: str. 87-88. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'373.21:634.8+663.2=111=163.6(043.2) 634.8+663.2:81'373.21=111=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplACD GANTAR B. English-Slovene
COBISS.SI-ID 54397282

26.
GORJANC, Vojko
        O heteronormativnosti slovarskega opisa slovenskega jezika : homoseksualnost, ekshibicionizem in druge perverznosti / Vojko Gorjanc. - Ilustr. - Bibliografija: str. 15.

V: Narobe. - ISSN 1854-8474. - Letn. 7, št. 27/28 (dec. 2013-feb. 2014), str. 12-15.

811.163.6'272'374:316.346.2
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 54145890

27.
HELBL, Miha
        Povojni priseljenci v Nemčiji in Sloveniji in problem integracije zaradi jezika : diplomska seminarska naloga / Miha Helbl. - Ljubljana : [M. Helbl], 2011. - 38 f. : tabele ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Tanja Žigon. - Bibliografija: f. 34-35. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'27:314.151.3-054.72(497.4:430)(043.2) 314.151.3-054.72(497.4:430):81'27(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP HELBL M. Povojni
COBISS.SI-ID 54236002

28.
JAKOBSON, Roman, 1896-1982
        Fundamentals of language / by Roman Jakobson and Morris Halle. - The Hague : Mouton, 1956. - IX, 87 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Janua linguarum : studia memoriae Nicolai van Wijk dedicata. Series minor ; nr. 1)

Bibliografija: str. 85-87

81'34
GER 801.4 JAKOBSON R. Fundamentals
COBISS.SI-ID 54076770

29.
KAVALIR, Monika
        Poor little poor : caught between determiner and adjective uses / Monika Kavalir. - Selected references.

V: 9th Newcastle upon Tyne Postgraduate Conference in Linguistics, 4th Apr 2014. - Newcastle : [S. n.], 2014. - Str. 24-25.

811.111'367.623
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 54434658

30.
        LANGUAGE and social context : selected readings / edited by Pier Paolo Giglioli. - Reprinted. - Harmondsworth : Penguin Books, 1979. - 399 str. ; 19 cm. - (Penguin modern sociology readings)

Bibliografija: str. 379-382 in ob vsakem poglavju. - Kazali

ISBN 0-14-080244-4

81'27:316.7(082)
GER 800:316 LANGUAGE AND Giglioli P. P. (ur.)

COBISS.SI-ID 54111586

31.
        LANGUAGES across boundaries : studies in memory of Anna Siewierska / edited by Dik Bakker and Martin Haspelmath. - Berlin ; Boston : De Gruyter Mouton, cop. 2013. - XIX, 400 str. ; 23 cm : ilustr., sl. Anne Siewierske

Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo

ISBN 978-3-11-033103-5

81'1(082)
GER 801 LANGUAGES ACROSS Bakker D. (ur.)
COBISS.SI-ID 54385506

32.
POLLAK, Senja, 1980-
        Polavtomatsko modeliranje področnega znanja iz večjezičnih korpusov = Semi-automatic domain modeling from multilingual corpora : doktorska disertacija / Senja Pollak. - Ljubljana : [S. Pollak], 2014. - IX, 183 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Besedilo v angl., razširjeni povzetek v slov. - Mentorica Špela Vintar, somentorica Paola Velardi. - Bibliografija: str. 145-160. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'322:004(043.3)
FRASCATI: 6-200
GER Diss POLLAK S. Polavtomatsko
COBISS.SI-ID 54069090

33.
RAJH, Ivanka
        Analiza terminotvornih teženj v razvoju hrvaške in slovenske trženjske terminologije od leta 1970 do danes = Analiza tendencija u oblikovanju hrvatskog i slovenskog marketinškog nazivlja od 1970-ih godina do danas : doktorska disertacija / Ivanka Rajh. - Ljubljana : [I. Rajh], 2014. - 318 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Besedilo v hrv., razširjeni povzetek v slov. - Mentorica Špela Vintar. - Bibliografija: str. 246-256. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo, Študijski program: Humanistika in družboslovje, področje: prevodoslovje

81'322:339.138=163.42=163.6(043.3)
FRASCATI: 6-200
GER Diss RAJH I. Analiza
COBISS.SI-ID 54303074

34.
RAJH, Ivanka
        Analiza terminotvornih teženj v razvoju hrvaške in slovenske trženjske terminologije od leta 1970 do danes [Elektronski vir] = Analiza tendencija u oblikovanju hrvatskog i slovenskog marketinškog nazivlja od 1970-ih godina do danas : doktorska disertacija / Ivanka Rajh. - Ljubljana : [I. Rajh], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 12 cm

Besedilo v hrv., razširjeni povzetek v slov. - Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu pdf obsega 318 str. - Mentorica Špela Vintar. - Bibliografija: str. 246-256. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo, Študijski program: Humanistika in družboslovje, področje: prevodoslovje

81'322:339.138=163.42=163.6(043.3)
FRASCATI: 6-200
GER DissCD RAJH I. Analiza
COBISS.SI-ID 54388578

35.
ŠORLI, Mojca, 1970-
        Corpus-based lexicographical descriptions with a special focus on pragmatics : the case of the Slovene lexical database / Mojca Šorli. - Tabele. - Bibliografija: str. 63-65. - Summary ; Povzetek.

V: ELOPE. - ISSN 1581-8918. - Vol. 10 (autumn 2013), str. 45-65.

811.163.6'374'.81'373.7:81'32
COBISS.SI-ID 54432866


81'1 SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE


36.
ANDERSON, James Maxwell
        Structural aspects of language change / James M. Anderson. - London : Longman, 1973. - XIII, 250 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm. - (Longman linguistics library ; 13) (A Longman paperback)

Bibliografija: str. 233-244. - Kazalo

ISBN 0-582-55032-7 (trda vezava)
ISBN 0-582-55033-5 (broš.)

81'1
GER 800 ANDERSON J. M. Structural
COBISS.SI-ID 54076514

37.
CARROLL, John Bissell, 1916-2003
        The study of language : a survey of linguistics and related disciplines in America / John B. Carroll. - Cambridge : Harvard University Press, 1963. - XI, 289 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 246-268. - Kazalo

81'1 81'23
GER 800 CARROLL J. B. Study of language
COBISS.SI-ID 54068066

38.
WALLWORK, J. F.
        Language and linguistics : an introduction to the study of language / J. F. Wallwork. - Reprinted. - London : Heinemann Educational Books, 1971. - VII, 184 str. : graf. prikazi ; 22 cm. - (An HEB paperback)

Bibliografija: str. 176-181. - Kazalo

ISBN 0-435-28930-6 (trda vezava)
ISBN 0-435-28931-4 (broš.)

81'1 81:1
GER 800 WALLWORK J. F. Language
COBISS.SI-ID 54066786


811.111 ANGLEŠČINA


39.
BLAKE, Jason
        The ironic misical edge : using song lyrics in class to present and deflate myths = Ironija v glasbi : kako v razredu prek pesmi predstavimo in izničimo mite / Blake, Jason. - Dostopno tudi na: http://events.ff.uni-mb.si/wordsandmusic/docs/Abstract_Book_Final.pdf. - Prispevek v angl. in prevod v slov.

V: Words and music II / edited by, uredili Victor Kennedy, Michelle Gadpaille and/in Katja Težak. - Maribor : University, 2014. - Str. 11.

811.111:37:78
COBISS.SI-ID 54363490

40.
FERLIČ, Petra, 1984-
        Primerjava pogostosti rabe idiomov v slovenskem časopisu Delo in britanskem The independent [Elektronski vir] : diplomska naloga / Petra Ferlič. - Ljubljana : [P. Ferlič], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr., tabele ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu PDF obsega 68 str. - Mentor David Limon. - Bibliografija: f. 36-39. - Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.111'373.72:070(043.2) 811.163.6'373.72:070(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplPCD FERLIČ P. Primerjava
COBISS.SI-ID 54428514

41.
FERLIČ, Petra, 1984-
        Primerjava pogostosti rabe idiomov v slovenskem časopisu Delo in britanskem The independent : diplomska naloga / Petra Ferlič. - Ljubljana : [P. Ferlič], 2014. - 68 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Mentor David Limon. - Bibliografija: f. 36-39. - Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.111'373.72:070(043.2) 811.163.6'373.72:070(043.2)
FRASCATI: 6-200
PRE Dipl FERLIČ P. Primerjava
COBISS.SI-ID 54399330

42.
GRAHEK-Križnar, Nina
        Subtitled audiovisuals as a foreign language teaching method at university-level courses with English for specific purposes [Elektronski vir] / Nina Grahek Križnar and Urška Vogrinc Javoršek. - El. poglavje. - Nasl. pri poglavju.

V: The role of languages for specific purposes in intercultural communication [Elektronski vir] / edited by Polona Vičič ... [et al.]. - Celje : Faculty of Logistics, 2013. - ISBN 978-961-6562-65-2. - Str. 88-91.

811.111:37.091.3
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 54275682

43.
ILC, Gašper
        Vloga in pomen iztočnice pri preverjanju pisne zmožnosti [Elektronski vir] / Gašper Ilc. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Izzivirazvijanja in vrednotenja znanja v gimnazijskipraksi ANGLEŠČINA/. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 28. 4. 2014. - Članek v PDF formatu obsega 11 str. - Bibliografija: str. 34. - Povzetek.

V: Razvijanje in vrednotenje znanja v gimnazijski praksi. Angleščina [Elektronski vir] / Vineta Eržen ... [et al.]. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014. - ISBN 978-961-03-0216-2. - Str. 23-34.

811.111:808.1:37.091.2
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 54422626

44.
JESENKO, Meta
        The use of literary texts in EFL coursebooks = Uporaba književnih besedil v učbenikih za angleščino kot tuji jezik : diplomsko delo / Meta Jesenko. - Ljubljana : [M. Jesenko], 2014. - VIII, 67 str. : tabele ; 30 cm

Mentor Janez Skela. - Bibliografija: str. 59-64. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'243:821.111(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA JESENKO M. Use
COBISS.SI-ID 54389858

45.
JESENKO, Meta
        The use of literary texts in EFL coursebooks [Elektronski vir] = Uporaba književnih besedil v učbenikih za angleščino kot tuji jezik : diplomsko delo / Meta Jesenko. - Ljubljana : [M. Jesenko], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) : tabele ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu pdf obsega 67 str. - Mentor Janez Skela. - Bibliografija: str. 59-64. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'243:821.111(043.2)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 54390114

46.
NEWCASTLE upon Tyne Postgraduate Conference in Linguistics (9 ; 2014 ; Newcastle)
        [The Nineth]
        9th Newcastle upon Tyne Postgraduate Conference in Linguistics, 4th Apr 2014 : [programme and abstracts]. - Newcastle : [S. n.], 2014. - 56 str. : tabele ; 21 cm

Ov. nasl. - Bibliografije ob nekaterih povzetkih

811.111(062.552)
COBISS.SI-ID 54434402

47.
PERKO, Andreja, 28.11.1986-
        English in the EFL classroom [Elektronski vir] : how to incorporate American English into Slovenian grammar schools = Angleščina pri pouku angleščine kot tujega jezika : kako vključevati ameriško angleščino v slovenske gimnazije : diplomsko delo / Andreja Perko. - Ljubljana : [A. Perko], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) : graf. prikazi ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu pdf obsega 109 str. - Mentor Dušan Gabrovšek. - Bibliografija: f. 98-101. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111:37.091.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplACD PERKO A. English
COBISS.SI-ID 54429794

48.
PERKO, Andreja, 28.11.1986-
        English in the EFL classroom : how to incorporate American English into Slovenian grammar schools = Angleščina pri pouku angleščine kot tujega jezika : kako vključevati ameriško angleščino v slovenske gimnazije : diplomsko delo / Andreja Perko. - Ljubljana : [A. Perko], 2014. - V, 109 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Dušan Gabrovšek. - Bibliografija: f. 98-101. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111:37.091.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA PERKO A. English
COBISS.SI-ID 54427746

49.
SOKOLOV, Cvetka
        Pomen standardizacije ocenjevanja pisnih sestavkov pri poučevanju angleščine kot tujega jezika : doktorska disertacija / Cvetka Sokolov. - Ljubljana : [C. Sokolov], 2013. - VIII, 229 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentorica Urška Sešek. - Bibliografija: str. 220-228. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'243:808.1:37.091.279.7(043.3)
FRASCATI: 6-200
GER Diss SOKOLOV C. Pomen
COBISS.SI-ID 54296162


811.112.2 NEMŠČINA


50.
BAIER, Gabi
        Deutsch Prüfungstraining [Dva medija] : Goethe-Zertifikat C1 : Zentrale Mittelstufprüfung (ZMP) / von Gabi Baier und Roland Dittrich. - 1. Aufl., 4. Druck. - Berlin : Cornelsen, 2013
200 str. : ilustr. ; 30 cm
2 CD-ja : stereo ; 12 cm

Hrbtni stv. nasl.: Prüfungstraining : Goethe-Zertifikat C1 (ZMP). - Iz vsebine: CD 1: Hörverstehen Übungstest 1-2 ; CD 2: Hörverstehen Übungstest 3-4, Mündliche Prüfung Übungstest 1
- - Prüfungstraining : Goethe-Zertifikat C1 : Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) : Lösungen, Hörtexte, Antwortbögen. - 24 str. ; 29 cm

ISBN 978-3-06-020531-8

811.112.2'24(075)(079.1)
GER 803.0-07 BAIER G. Goethe-Zert. C1 GER 803.0-07 BAIER G. Goethe-Zert. C1/Lös. GER CD 803.0-07 BAIER G. Goethe-Zert. C1
COBISS.SI-ID 1105383262

51.
BAYERLEIN, Oliver
        Campus Deutsch B2/C1 : Deutsch als Fremdsprache. Lesen / Oliver Bayerlein, Patricia Buchner ; herausgegeben von Oliver Bayerlein. - Ismaning : Hueber, 2013. - 88 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-3-19-051003-0

811.112.2'243(076.1/.2)
GER 803.0-07 BAYERLEIN O. Campus Deutsch
COBISS.SI-ID 54378594

52.
BILLINA, Anneli
        Übungsgrammatik für die Grundstufe : A1 bis B1 / Anneli Billina, Monika Reimann. - 1. Aufl., 1. Nachdruck. - Ismaning : Hueber, 2012. - 239 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Deutsch als Fremdsprache)

ISBN 978-3-19-107448-7

811.112.2'36(076.1/.2)
GER 803.0-5(076) BILLINA A. Übungsgramm./2012

COBISS.SI-ID 54320226

53.
BUSCHA, Annerose
        B Grammatik : Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache : Sprachniveau B1, B2 / Anne Buscha, Szilvia Szita ; mit Zeichnungen von Jean-Marc Deltorn. - Leipzig : Schubert, 2012, cop. 2011. - 240 str. : ilustr. ; 29 cm

- - Lösungsheft. - 23 str. ; 26 cm
- - Hörmaterialien [[Zvočni posnetek]]. - 1 zvočni CD ; 12 cm

ISBN 978-3-941323-10-0

811.112.2'36(076.2/.3)
GER 803.0-5(076) BUSCHA A. B Grammatik GER 803.0-5(076) BUSCHA A. B Grammatik/Lös. GER CD 803.0-5(076) BUSCHA A. B Grammatik
COBISS.SI-ID 54312546

54.
BUSCHA, Annerose
        C Grammatik : Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache : Sprachniveau C1, C2 / Anne Buscha, Szilvia Szita, Susanne Raven ; mit Zeichnungen von Jean-Marc Deltorn. - Leipzig : Schubert, 2013. - 240 str. : ilustr. ; 29 cm

- - Lösungsheft. - 30 str. ; 26 cm

ISBN 978-3-941323-11-7

811.112.2'36(076.2/.3)
GER 803.0-5(076) BUSCHA A. C Grammatik GER 803.0-5(076) BUSCHA A. C Grammatik/Lös.

COBISS.SI-ID 54311010

55.
        DUDEN. Das Stilwörterbuch / herausgegeben von der Dudenredaktion ; [redaktionelle Bearbeitung Maria Grazia Chiaro]. - 8., völlig neu bearbeitete Aufl. - Mannheim [etc.] : Dudenverlag, cop. 2001. - 979 str. ; 20 cm. - (Der Duden in zwölf Bänden : das Standardwerk zur deutschen Sprache ; Bd. 2)

Dodatek k nasl. na ov.: Grundlegend für gutes Deutsch

ISBN 3-411-04028-9
ISBN 978-3-411-04028-5

811.112.2'38(038)
GER Lex 803.0 DUDEN in 12 Bd. 2 (2001)
COBISS.SI-ID 12350216

56.
FINK, Fran, 1885-1955
        Erstes Lesebuch : Fibel : (Ausgabe in drei Teilen). Teil. 1 : (für das erste Schuljahr) / verfaßt von Fr. Fink und M. Kožuh. - 2., unveranderte Aufl. - Maribor : Ljudska tiskarna, 1927. - III, 103 str. : ilustr., sl. kralja Aleksandra I. ; 22 cm. - (Deutsche Lesebücher für allgemeine Volksschulen des Königreiches der Serben, Kroaten und Slowenen)

811.112.2:37.091.31(075.2)
GER RAR 803.0-07 FINK F. Erstes
COBISS.SI-ID 54401122

57.
FIRNHABER-Sensen, Ulrike
        Deutsch im Krankenhaus neu [Zvočni posnetek] : Berufssprache für Ärzte und Pflegekräfte. 2 CDs zum Lehr- und Arbeitsbuch / Ulrike Firnhaber-Sensen, Margarete Rodi. - München : Klett-Langenscheidt, cop. 2013. - 2 CD-ja (105 min, 29 sek) : stereo ; 12 cm

ISBN 978-3-12-606181-0

811.112.2'24(075.3)(086.7)
GER CD 803.0-07:1/9 DEUTSCH IM KRANKENHAUS 1 GER CD 803.0-07:1/9 DEUTSCH IM KRANKENHAUS 2

COBISS.SI-ID 54082402

58.
FIRNHABER-Sensen, Ulrike
        Deutsch im Krankenhaus neu : Berufssprache für Ärzte und Pflegekräfte. Lehrerhandreichungen / Ulrike Firnhaber-Sensen, Margarete Rodi. - 1. Aufl., 1. Nachdruck. - München : Klett-Langenscheidt, 2014, cop. 2013. - 48 str. ; 24 cm

ISBN 978-3-12-606180-3

811.112.2'24:614.21(072)
GER 803.0-07:1/9 DEUTSCH IM KRANKENHAUS LHR

COBISS.SI-ID 54081378

59.
FUNK, Hermann
        Deutsch als Fremdsprache : zum schnellen Nachschlagen. Kompaktgrammatik / Hermann Funk, Michael Koenig sowie Lutz Rohrmann ; [Illustrationen Laurent Lalo]. - 1. Aufl., 2. Druck. - Berlin : Cornelsen, 2011, cop. 2010. - 160 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Lextra)

Zbirka je navedena Lex:tra. - Kazalo

ISBN 978-3-589-01636-5

811.112.2'36(035)
GER 803.0-5 FUNK H. Kompaktgrammatik
COBISS.SI-ID 958077

60.
HALL, Karin, jezikoslovka
        Übungsgrammatik für Oberstufe / Karin Hall, Barbara Scheiner. - 1. Aufl., 1. Druck. - München : Hueber, 2014. - 363 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Deutsch als Fremdsprache)

Na ov. oznaka stopnje zahtevnosti: B2-C2. - Kazalo
- - Lösungschlüssel. - 59 str. ; 23 cm

ISBN 978-3-19-207448-6 (Komplet)
ISBN 978-3-19-217448-3 (Knjiga)
ISBN 978-3-19-227448-0 (Rešitve)

811.112.2'36(076.1/.2)
GER 803.0-5(076) HALL K. Übungsgr./2014
COBISS.SI-ID 54321506

61.
HERING, Axel
        Übungsgrammatik für die Mittelstufe / Axel Hering, Magdalena Matussek, Michaela Perlmann-Balme. - 1. Aufl., 4. Nachdruck. - Ismaning : Hueber, 2013, cop. 2009. - 240 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Deutsch als Fremdsprache)

Kazalo
- - Lösungsschlüssel. - 54 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-3-19-011657-7 (Buch mit eingelegtem Lösungsschlüssel)
ISBN 978-3-19-031657-1 (Lösungsschlüssel)

811.112.2'36(076.1/.2)
GER 803.0-5(076) HERING A. Übungsgr./2013
COBISS.SI-ID 54320482

62.
JAHR, Silke, 1945-
        Wissenschaftsdeutsch : Argumentationsstrukturen, Sprachhandlungen, Ausdruck von Emotionen. B2C1C2, Test DaF, DSH / Silke Jahr. - 1. Aufl. - Berlin : Booksbaum, 2011. - 292 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Uni-Deutsch. Deutsch als Fremdsprache ; Bd. 1)

ISBN 978-3-940-972-071
ISBN 978-3940-972-071 !

811.112.2'243(076.1/.2) 811.112.2'276.6
GER 803.0-07:1/9 JAHR S. Wissenschaftsdeutsch

COBISS.SI-ID 18785032

63.
JIN, Friederike
        Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache : Grammatik - kein Problem / Friederike Jin, Ute Voß. - 1. Aufl., 3. Druck. - Berlin : Cornelsen, 2013. - 135 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Lex:tra)

Na ov. oznaka stopnje zahtevnosti: A1/A2

ISBN 978-3-589-01598-6

811.112.2'36(076.1./.2)
GER 803.0-5(076) JIN F. Übungsgrammatik DaF

COBISS.SI-ID 54322786

64.
KEIM, Inken
        Untersuchungen zum Deutsch türkischer Arbeiter / Inken Keim. - Tübingen : G. Narr, cop. 1984. - VIII, 332 str., [1] zganjen list 50X40 cm : ilustr. ; 22 cm. - (Forschungsberichte des Instituts für deutsche Sprache ; Bd. 50)

Bibliografija: str. 324- 332. - Obenem dokt. disert.: Universität Mannheim, 1981

ISBN 3-87808-650-4

811.112.2'276
GER 803.0-08 KEIM I. Untersuchungen
COBISS.SI-ID 54379106

65.
LODEWICK, Klaus
        Halit [Zvočni posnetek] : Deutsch für Fortgeschrittene. Bd. 1, Hörtexte / Klaus Lodewick. - Göttingen : Fabouda, cop. 2012. - 2 CD-ja (62 min, 9 sek ; 53 min, 9 sek) ; 12 cm

ISBN 978-3-930861-27-9

811.112.2'243(075.3)(086.76)
GER CD 803.0-07 HALIT 1 Hörtexte/1 GER CD 803.0-07 HALIT 1 Hörtexte/2
COBISS.SI-ID 54402658

66.
LODEWICK, Klaus
        Halit : Deutsch für Fortgeschrittene. Bd. 1, Kursbuch : dieses Lehrwerk ist Halit Yozgat gewidmet / Klaus Lodewick. - Göttingen : Fabouda, cop. 2012. - 156 str. : ilustr. ; 30 cm

Podatek na ov.: Mittelstufe (B2). - Bibliografija: str. 155. - Kazalo

ISBN 978-3-930861-25-5

811.112.2'243(075.3)
GER 803.0-07 HALIT 1 Kursbuch
COBISS.SI-ID 54401634

67.
LODEWICK, Klaus
        Halit : Deutsch für Fortgeschrittene. Bd. 1, Übungsbuch : dieses Lehrwerk ist Halit Yozgat gewidmet / Klaus Lodewick. - Göttingen : Fabouda, cop. 2012. - 119 str. : ilustr. ; 30 cm

Podatek na ov.: Mittelstufe (B2). - Stv. nasl. na ov.: Halit. Bd. 1, Kursbuch

ISBN 978-3-930861-26-2

811.112.2'243(076.1)
GER 803.0-07 HALIT 1 Übungsbuch
COBISS.SI-ID 54401890

68.
MOTTA, Giorgio
        Wir 2 : [nemščina za začetno učenje. Delovni zvezek za 8. razred osnovne šole] / Giorgio Motta ; [prevod navodil Urška Rajgel ; ilustracije in fotografije po izvirniku]. - 1. izd., 9. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 87 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod in priredba: Wir - Grundkurs für junge Lerner. - Podrejeni nasl. naveden na ov. - Podrejeni nasl. v kolofonu: Delovni zvezek za nemščino kot izbirni predmet v 8. razredu osnovne šole. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 5.500 izv.

ISBN 978-961-209-433-1

811.112.2(075.2)(076)
GER 803.0-07 WIR 2 Delovni zv.
COBISS.SI-ID 264831488

69.
MOTTA, Giorgio
        Wir 2 : [nemščina za začetno učenje. Učbenik za 8. razred osnovne šole] / Giorgio Motta ; [slovar Brigita Lovenjak ; prevod navodil Urška Rajgel ; ilustracije in fotografije po izvirniku]. - 1. izd., 8. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2012 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 126 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod in priredba: Wir - Grundkurs für junge Lerner. - Podrejeni nasl. naveden na ov. - Podrejeni nasl. v kolofonu: Učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 8. razredu osnovne šole. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-209-434-8

811.112.2(075.2)
GER 803.0-07 WIR 2 Učbenik
COBISS.SI-ID 259410432

70.
MOTTA, Giorgio
        Wir 3 : [nemščina za začetno učenje. Delovni zvezek za 9. razred osnovne šole] / Giorgio Motta ; [prevod navodil Urška Rajgel ; ilustracije in fotografije po izvirniku]. - 1. izd., 7. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 95 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod in priredba: Wir - Grundkurs für junge Lerner. - Podrejeni nasl. naveden na ov. - Podrejeni nasl. v kolofonu: Delovni zvezek za nemščino kot izbirni predmet v 9. razredu osnovne šole. - Dodatek k nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - 4.500 izv.

ISBN 978-961-209-430-0

811.112.2(075.2)(076)
GER 803.0-07 WIR 3 Delovni zv.
COBISS.SI-ID 264831744

71.
MOTTA, Giorgio
        Wir 3 : nemščina za začetno učenje. Priročnik za učitelja / Giorgio Motta ; [ilustracije in fotografije po izvirniku]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus, 2005 ([Ljubljana] : Schwarz). - 95 str. : ilustr. ; 26 cm

Podrejeni nasl. v kolofonu: Priročnik za učitelja k učnemu gradivu Wir 3 za nemščino kot izbirni predmet v 9. razredu osnovne šole. - 500 izv.

ISBN 961-209-429-2

371.3:811.112.2:373.3(035)
GER 803.0-07 WIR 3 Priročnik
COBISS.SI-ID 220363008

72.
MOTTA, Giorgio
        Wir 3 : [nemščina za začetno učenje. Učbenik za 9. razred osnovne šole] / Giorgio Motta ; [slovar Brigita Lovenjak ; prevod navodil Urška Rajgel ; ilustracije in fotografije po izvirniku]. - 1. izd., 6. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2012 ([s. l.] : Grafostil). - 149 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod in priredba: Wir - Grundkurs für junge Lerner. - Podrejeni nasl. naveden na ov., dodatek k nasl. v kolofonu in na str. 2. - Podrejeni nasl. v kolofonu: Učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 9. razredu osnovne šole. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-209-431-7

811.112.2(075.2)
GER 803.0-07 WIR 3 Učbenik
COBISS.SI-ID 259410944

73.
ROTH, Tobias
        Wortverbindungen und Verbindungen von Wörtern : lexikographische und distributionelle Aspekte kombinatorischer Begriffsbildung zwischen Syntax und Morphologie / Tobias Roth. - Tübingen : A. Francke, 2014. - 240 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Basler Studien zur deutschen Sprache und Literatur ; Bd. 94, ISSN 0067-4508)

Bibliografija: str. 219-240. - Obenem dokt. disert., Universität Basel

ISBN 978-3-7720-8529-1

811.112.2'373.7:811.112.2'374
GER 803.0-31 ROTH T. Wortverbindungen
COBISS.SI-ID 54362978

74.
SEČNIK, Anja
        Exotismen in Reportagen der deutschen Gegenwartspresse = Eksotizmi v sodobnih nemških reportažah : diplomsko delo / Anja Sečnik. - Ljubljana : [A. Sečnik], 2014. - 149 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 72-73. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'373.45:070(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN SEČNIK A. Exotismen
COBISS.SI-ID 54345570

75.
SLAK, Anita
        Analyse der Phraseme im Kinderbuch von Otfried Preußler Neues vom Räuber Hotzenplotz = Analiza frazemov v Preußlerjevi otroški knjigi Neues vom Räuber Hotzenplotz (Novo o Razbojniku Rogoviležu) : diplomsko delo / Anita Slak. - Ljubljana : [A. Slak], 2014. - 72 str., 6 str. pril. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Darko Čuden, somentorica Urška Valenčič Arh. - Bibliografija: str. 70-71. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'373.7:821.112.2.09Preußler O.(043.2) 821.112.2.09Preußler O.:811.112.2'373.7(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN SLAK A. Analyse
COBISS.SI-ID 54390626

76.
STANG, Christian, jezikoslovec
        Das Gleiche ist nicht dasselbe! : Stolpersteine der deutschen Sprache / Christian Stang. - 1. Aufl., 2. Druck. - Ismaning : Hueber, 2009, cop. 2008. - 110 str. : ilustr. ; 16 cm. - (Deutsch üben. Taschentrainer)

Kazalo

ISBN 978-3-19-257493-1

811.112.2'271(035)
GER 803.0-06 STANG C. Gleiche
COBISS.SI-ID 54360418

77.
SULICS Pelko, Zsuzsanna
        Der Vergleich als stilistisches Mittel in gegenwärtigen deutschen Texten = Primera kot stilno sredstvo v sodobnih nemških besedilih : diplomsko delo / Zsuzsanna Sulics Pelko. - Ljubljana : [Z. Sulics Pelko], 2013. - 48 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Stojan Bračič. - Bibliografija: f. 45-47. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'38(043.2)
6-200
GER DiplN SULICS PELKO Z. Vergleich
COBISS.SI-ID 54041442

78.
        WIR 2 [Zvočni posnetek] : nemščina za začetno učenje : zvočni zapis k učbeniku in delovnemu zvezku. - Ljubljana : Rokus ; [Stuttgart] : Klett, 2004 ([Ljubljana] : Racman). - 1 CD (52 min, 57 sek) : stereo ; 12 cm

Podatki z ov. - Frank Rother, glasbena spremljava. - Glasovi: Johanna Niedermüller, Dorothea Baltzer, Hede Beck ... [et al.]. Petje: Jeschi Paul

811.112.2(075.2)(086.76)
GER CD 803.0-07 WIR 2
COBISS.SI-ID 10725170

79.
        WIR 3 [Zvočni posnetek] : nemščina za začetno učenje : zvočni zapis k učbeniku in delovnemu zvezku. - Ljubljana : Rokus ; [Stuttgart] : Klett, 2008, cop. 2005 ([Ljubljana] : Racman). - 1 CD (69 min, 4 sek) : stereo ; 12 cm

Podatki z ov. - Frank Rother, glasbena spremljava. - Glasovi: Hendrik van Ypsilon, Dorothea Baltzer, Hede Beck ... [et al.]. Petje: Jeschi Paul

811.112.2(075.2)(086.76)
GER CD 803.0-07 WIR 3
COBISS.SI-ID 54241890


811.163.6 SLOVENŠČINA


80.
FIŠER, Darja, 1978-
        Vloga jezikovnih tehnologij pri zasnovi slovarja [Elektronski vir] / Darja Fišer. - El. članek. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. članek obsega 13 str. - Bibliografija: str. [10-13]. - Izvlečka v slov. in angl.

V: Novi slovar za 21. stoletje [Elektronski vir] / [urejanje Irena Grahek in Simona Bergoč]. - Ljubljana : Ministrstvo za kulturo, 2014. - ISBN 978-961-6370-19-6.

811.163.6'374:004
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 54435682

81.
GORJANC, Vojko
        Slovar slovenskega jezika v digitalni dobi [Elektronski vir] / Vojko Gorjanc. - El. članek. - Način dostopa (URL): http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/slovenski_jezik/E_zbornik/1-_Vojko_Gorjanc_-_Slovar_MK_tekst_FINAL.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. članek obsega 12 str. - Bibliografija: str. [11-12]. - Izvlečka v slov. in angl.

V: Novi slovar za 21. stoletje [Elektronski vir] / [urejanje Irena Grahek in Simona Bergoč]. - Ljubljana : Ministrstvo za kulturo, 2014. - ISBN 978-961-6370-19-6.

811.163.6'374:004
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 54411362

82.
LAVRIČ, Janž Jorg
        Germanismen in der slowenischen Sprache = Germanizmi v slovenskem jeziku : diplomsko delo / Janž Jorg Lavrič. - Ljubljana : [J. J. Lavrič], 2014. - 98 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo pretežno v nem., korpus primerov z razlagami v nem. in slov. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 43-44. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.163.6'373.45=112.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN LAVRIČ J. J. Germanismen
COBISS.SI-ID 54253154

83.
ŽELE, Andreja, 1963-
        Wechselbeziehung zwischen Präfixen und Präpositionen bei slowenischen präfigierten Verben, ergänzt durch übersetzungen ins Deutsche / Andreja Žele und Eva Sicherl. - Opombe z bibliografijo tekoče pod besedilom.

V: Slavic and German in contact / edited by Elżbieta Kaczmarska and Motoki Nomachi. - Sapporo : Slavic Research Center, Hokkaido University, 2014. - (Slavic Eurasian studies ; no. 26). - ISBN 978-4-938637-77-4. - Str. 1-25.

811.163.6'367.625:811.112.2'367.625
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 54084194


81'25 PREVAJANJE. TOLMAČENJE


84.
BURAZER, Lara
        Examining the differences in assessing quality of translations and acceptability of texts / Lara Burazer. - Bibliografija: str. 119-124. - Summary ; Povzetek.

V: ELOPE. - ISSN 1581-8918. - Vol. 10 (autumn 2013), str. 127-137.

81'25:316.72
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 54432354

85.
        EDUCATIONAL interpreting : how it can succeed / Elizabeth A. Winston, editor. - Washington (D. C.) : Gallaudet University Press, 2004. - VI, 233 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija sledi vsakemu prispevku. - Kazalo

ISBN 978-1-56368-611-5
ISBN 1-56368-611-2

81'253:[37:616.28-008.14-053.2](082) [37:616.28-008.14-053.2]:81'253(082)
GER 81'253 EDUCATIONAL Winston E. A. (ur.)

COBISS.SI-ID 54076002

86.
GORJANC, Vojko
        Prevodilačke studije : EMT i EMCI : predavanje na Institutu za strane jezike, Univerzitet Crne Gore, Podgorica, 12. 4. 2013 / Vojko Gorjanc

Podatki s potrdila univerze gostiteljice

81'25:378
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 54146146

87.
GORJANC, Vojko
        Training community interpreters for languages with limited diffusion : the case of Slovene : a poster presentation at the 7th International Critical Link Conference, Toronto, June 17th to 21st 2013 / Vojko Gorjanc, Nike Kocijančič Pokorn and Alenka Morel

Podatki s spletne strani konference

81'253:378
COBISS.SI-ID 54146658

88.
HAYES, Julie Candler
        Translation, subjectivity, and culture in France and England, 1600-1800 / Julie Candler Hayes. - Stanford (California) : Stanford University Press, 2009. - X, 321 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 285-316. - Kazalo

ISBN 978-0-8047-5944-1

81'25:930.85(41+44)"16/17"
GER AN 81'25 HAYES J. C. Translation
COBISS.SI-ID 54342242

89.
JERMAN, Jerica
        Tvorjenje in prevajanje priložnostnih tvorjenk (Michael Ende: Čarobni napoj ali satanarheolažgenialkopeklenski punč želja) : diplomska seminarska naloga / Jerica Jerman. - Ljubljana : [J. Jerman], 2012. - 37 f. ; 30 cm

Besedilo v slov., tabela besedišča v nem. in prevodne ustreznice v slov. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Andrea Leskovec. - Bibliografija: f. 28. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

821.112.2Ende M.:81'255.4=163.6(043.2) 81'255.4:821.112.2=163.6(043.2) 81'373.611=112.2=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP JERMAN J. Tvorjenje
COBISS.SI-ID 54069602

90.
KOCIJANČIČ-Pokorn, Nike
        Employers' expectations of novice translators : predavanje na Institutu za strane jezike, Univerzitet Crne Gore, Podgorica, 25. 9. 2013 / Nike Kocijančič Pokorn

Podatki s potrdila univerze gostiteljice

81'25:378
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 54146402

91.
MATJAŽ, Ana, 1989-
        Idioms and their Slovene translations in the works of Roald Dahl [Elektronski vir] : idioms in the books Matilda and Charlie and the chocolate factory and their equivalents in the Slovene translations = Idiomi in njihovi slovenski prevodi v delih Roalda Dahla : idiomi v knjigah Matilda in Charlie in tovarna čokolade ter njihove ustreznice v slovenskih prevodih : diplomsko delo / Ana Matjaž. - Ljubljana : [A. Matjaž], 2014. - 1 optični vir (CD-ROM) : graf. prikazi ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu pdf obsega 70 str. - Mentorica Marjeta Vrbinc. - Bibliografija: str. 66-70. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111Dahl R.:81'255.4=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplACD MATJAŽ A. Idioms
COBISS.SI-ID 54393442

92.
MATJAŽ, Ana, 1989-
        Idioms and their Slovene translations in the works of Roald Dahl : idioms in the books Matilda and Charlie and the chocolate factory and their equivalents in the Slovene translations = Idiomi in njihovi slovenski prevodi v delih Roalda Dahla : idiomi v knjigah Matilda in Charlie in tovarna čokolade ter njihove ustreznice v slovenskih prevodih : diplomsko delo / Ana Matjaž. - Ljubljana : [A. Matjaž], 2014. - 70 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Mentorica Marjeta Vrbinc. - Bibliografija: str. 66-70. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111Dahl R.:81'255.4=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA MATJAŽ A. Idioms
COBISS.SI-ID 54393186

93.
MIKOLIČ, Tamara
        I corpora nell'insegnamento della traduzione : un approccio a problemi di stile e sintassi / Tamara Mikolič Južnič. - Graf. prikazi. - Dostopno tudi na: http://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/9782/1/11Juznic.pdf. - Bibliografija: str. 119-120. - Abstract.

V: Rivista internazionale di tecnica della traduzione. - ISSN Y502-6296. - No. 14 (2012), str. 109-120.

81'322:81'373=131.1=163.6 811.131.1'367.625.45:811.163.6
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 54411106

94.
MIKUŽ Fegic, Sara
        Elektronski slovarji za jezikovni par italijanščina-slovenščina : magistrsko delo / Sara Mikuž Fegic. - Ljubljana : [S. Mikuž Fegic], 2014. - 77 str. : ilustr., barv. graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentorica Tamara Mikolič Južnič. - Bibliografija: str. 70-73. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.133.1:811.163.6'322(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB MIKUŽ FEGIC S. Elektronski
COBISS.SI-ID 54080866

95.
MLAČAK, Romana
        Tolmačenje v institucionalnem okolju : primer slovenščine v Evropskem parlamentu : doktorska disertacija / Romana Mlačak. - Ljubljana : [R. Mlačak], 2014. - 336 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Erich Prunč. - Bibliografija: str. 207-219. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak.

[81'253=163.6]:061.1EP(043)
GER Diss MLAČAK R. Tolmačenje
COBISS.SI-ID 54180706

96.
        TRANSLATION, sociolinguistic, and consumer issues in interpreting / Melanie Metzger and Earl Fleetwood, editors. - Washington (D. C.) : Gallaudet University Press, 2007. - 226 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Studies in interpretation ; vol. 3)

Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo

ISBN 978-1-56368-360-2
ISBN 1-56368-360-1

81'253:81'221(082) 81'221'253(082)
GER 81'22 TRANSLATION Metzger M. (ur.)
COBISS.SI-ID 54251618

97.
ZIDAR, Jana
        Spremljanje napredka študentov pri simultanem tolmačenju / Jana Zidar Forte. - Bibliografija: str. 74-76. - Abstract.

V: Slovensko tolmačeslovje / uredil Vojko Gorjanc. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. - (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X). - ISBN 978-961-237-595-9. - Str. 60-75.

81'253:378(497.4)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 54023778


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH. SVETOVNA KNJIŽEVNOST


98.
SEVER, Staša
        Prostheses, cyborgs and cyberspace - the cyberpunk trinity / Staša Sever. - Bibliografija: str. 92-93. - Summary ; Povzetek.

V: ELOPE. - ISSN 1581-8918. - Vol. 10 (autumn 2013), str. 83-93.

82-312.9.09:004:316.728
COBISS.SI-ID 54433122

99.
        WORDS and music II : [book of abstracts], University of Maribor, April 11-12, 2014, Maribor, Slovenia = Besede in glasba II : [povzetki], Univerza v Mariboru, 11. in 12. april 2014, Maribor, Slovenija / edited by, uredili Victor Kennedy, Michelle Gadpaille and/in Katja Težak ; [Slovenian translations, slovenski prevodi Petra Boksa ... et al.]. - Maribor : University, 2014. - 56 str. ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://events.ff.uni-mb.si/wordsandmusic/docs/Abstract_Book_Final.pdf. - Prispevki v angl. in prevodi v slov. - Ov. nasl.

82.0:784(082) 81'373 78.01
GER AR BLAKE J. WORDS and music
COBISS.SI-ID 20497160


82.0 LITERARNA VEDA IN TEORIJA


100.
BRECHT, Bertolt
        Schriften zum Theater : über eine nicht-aristotelische Dramatik / Bertolt Brecht ; [zusammengestellt von Siegfried Unseld]. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1985, cop. 1957. - 291 str. ; 19 cm. - (Bibliothek Suhrkamp ; 41)

82.0-2"19" 792.2"19"
GER 82.08-2 BRECHT B. Schriften
COBISS.SI-ID 3157810

101.
        KULTUR - Wissen - Narration : Perspektiven transdisziplinärer Erzählforschung für die Kulturwissenschaften / Alexandra Strohmaier (Hg.). - Bielefeld : Transcript, cop. 2013. - 538 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Kultur- und Medientheorie)

20 prispevkov v nem., 2 v angl.

ISBN 978-3-8376-1650-7

82.0:008(082)
GER 82.08-3 KULTUR Strohmaier A.(ur.)
COBISS.SI-ID 54317410


821.11 GERMANSKE KNJIŽEVNOSTI


102.
ABDOLAH, Kader, 1954-
        Das Haus an der Moschee / Kader Abdolah ; aus dem Niederländischen von Christiane Kuby. - Berlin : Claassen, cop. 2007. - 396 str. ; 22 cm

Prevod dela: Het huis van de moskee

ISBN 978-3-546-00421-3 (trda vezava)

821.112.5-311.2=112.2
GER 839.31/.32 ABDOLAH K. Haus
COBISS.SI-ID 54095970

103.
SINGER, Isaac Bashevis, 1904-1991
        Gimpel the fool : and other stories / by Isaac Bashevis Singer. - New York : Farrar, Straus and Giroux, 2006, cop. 1957. - 205 str. ; 21 cm. - (FSG Classics ; 23218)

Vsebina: Gimpel the fool ; The gentleman from Cracow ; The wife killer ; By the light of memorial candles ; The mirror ; The little shoemakers ; Joy ; From the diary of one not born ; The old man ; Fire ; The unseen

ISBN 978-0-374-53025-9

821.112.28(73)-32=111
GER 830-088 SINGER I. B. Gimpel
COBISS.SI-ID 54458722

104.
SINGER, Isaac Bashevis, 1904-1991
        Satan in Goray / Isaac Bashevis Singer ; [translated by Jacob Sloan]. - London : Vintage, 2000. - 239 str. ; 20 cm. - (Vintage classics)

Izv. stv. nasl.: Der śotn in Gorey

ISBN 978-0-099-28547-2

821.112.28-31=030.111 821.111(73)-311.6
GER 830-088 SINGER I. B. Satan (2000)
COBISS.SI-ID 54408546


821.111 KNJIŽEVNOSTI V ANGLEŠČINI


105.
ACHEBE, Chinua, 1930-2013
        Hopes and impediments : selected essays / Chinua Achebe. - 1st Anchor Books ed. - New York [etc.] : Doubleday, 1990. - XV, 186 str. ; 21 cm

Opombe z bibliografijo: str. 177-181. - Kazalo. - Vsebina: An image of Africa : racism in Conrad's Heart of darkness ; Impediments to dialogue between north and south ; Named for Victoria, Queen of England ; The novelist as teacher ; The writer and his community ; The Igbo world and its art ; Colonialist criticism ; Thoughts on the African novel ; Work and play in Tutuola's The palm-wine drinkard ; Don't let him die : a tribute to Christopher Okigbo ; Kofi Awoonor as a novelist ; Language and the destiny of man ; The truth of fiction ; What has literature got to do with it? ; Postscript : James Baldwin (1924-1987)

ISBN 0-385-41479-X
ISBN 978-0-385-41479-1

821.111(669.1)-4 821.111(6-15).09"19" 008(6)
GER 820(100) ACHEBE C. Hopes
COBISS.SI-ID 54412130

106.
CROSS, Donna Woolfolk
        Die Päpstin : Roman / Donna Woolfolk Cross ; aus dem Amerikanischen von Wolfgang Neuhaus. - 17. Aufl. - Berlin : Aufbau Taschenbuch, 1999. - 574 str. ; 20 cm. - (ATV ; 1400)

Prevod dela: Pope Joan. - Dodatek k nasl. na ov.: historischer Roman

ISBN 3-7466-1400-7

821.111(73)-311.6
COBISS.SI-ID 11033402

107.
CROSS, Donna Woolfolk
        Die Päpstin : Roman / Donna Woolfolk Cross ; aus dem Amerikanischen von Wolfgang Neuhaus. - 21. Aufl. - Berlin : Aufbau Taschenbuch, 1999. - 566 str. ; 20 cm. - (ATV ; 1400)

Prevod dela: Pope Joan. - Dodatek k nasl. na ov.: historischer Roman

ISBN 3-7466-1400-7

821.111(73)-311.6
GER 820(73) CROSS D.W. Päpstin
COBISS.SI-ID 54407010

108.
DOLINŠEK, Nuša
        The perception of the illustrations of the picture book The lost thing by Shaun Tan = Zaznavanje ilustracij v slikanici Izgubljena stvar avtorja Shauna Tana : diplomsko delo / Nuša Dolinšek. - Ljubljana : [N. Dolinšek], 2013. - IV, 72 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Jerneja Petrič, somentorica Veronika Rot Gabrovec. - Bibliografija: str. 63-66. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(94):087.5(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA DOLINŠEK N. Perception
COBISS.SI-ID 54426722

109.
JAMES, Henry, 1843-1916
        Aspernovi rokopisi / Henry James ; prevedla Nada Grošelj. - Ljubljana : Lud Šerpa, 2013 (Ljubljana : Tiskarna Cicero). - 135 str. ; 21 cm. - (Zbirka Klasična šerpa ; 28)

400 izv. - Prevod dela: The Aspern papers

ISBN 978-961-6699-39-6

821.111(73)-32=163.6
GER 820(73) JAMES H. Aspernovi (slv)
COBISS.SI-ID 272446976

110.
LAHIRI, Jhumpa
        The lowland / Jhumpa Lahiri. - London [etc.] : Bloomsbury, 2014. - 406 str. ; 18 cm

ISBN 978-1-4088-5003-9

821.111(73)-311.2
GER 820(73) LAHIRI J. Lowland
COBISS.SI-ID 54348386

111.
MUNRO, Alice, 1931-
        Runaway / Alice Munro ; with an introduction by Jonathan Franzen. - London : Vintage Books, 2006. - [XVI], 335 str. ; 20 cm

What makes you so sure you're not the evil one yourself? / Jonathan Franzen: str. V-XVI. - Vsebina: Runaway ; Chance ; Soon ; Silence ; Passion ; Trespasses ; Tricks ; Powers

ISBN 978-0-099-47225-4

821.111(71)-32
GER 820(71) MUNRO A. Runaway
COBISS.SI-ID 1105002078

112.
MUNRO, Alice, 1931-
        Too much happiness / Alice Munroe. - London : Vintage Books, 2010. - 303 str. ; 20 cm

Vsebuje kratke zgodbe: Dimensions ; Fiction ; Wenlock Edge ; Deep-holes ; Free radicals ; Face ; Some women ; Child's play ; Wood ; Too much happiness

ISBN 978-0-099-55244-4
ISBN 978-0-099-52429-8 (broš.)

821.111(71)-321.2
GER 820(71) MUNRO A. Too much
COBISS.SI-ID 9869086

113.
MUNRO, Alice, 1931-
        The view from Castle Rock : stories / Alice Munro. - London : Vintage Books, 2007. - 349 str. ; 20 cm

Vsebina: No advantages ; The view from Castle Rock ; Illinois ; The wilds of Morris Township ; Working for a living ; Fathers ; Lying under the apple tree ; Hired Girl ; The ticker ; Home ; What do you want to know for? ; Messenger

ISBN 978-0-099-49799-8

821.111(71)-32
GER 820(71) MUNRO A. View from
COBISS.SI-ID 54381154

114.
ROTH, Philip, 1933-
        Dojka / Philip Roth ; prevedel Filip Robar Dorin. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 103 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

Prevod dela: The breast. - Potiskane notr. str. ov. - 600 izv.

ISBN 978-961-241-764-2

821.111(73)-311.2=030.163.6
GER 820(73) ROTH P. Dojka (slv)
COBISS.SI-ID 268751104

115.
TURICA, Katja
        Thematic parallelisms in William Shakespeare's The tempest and Pedro Calderón de la Barca's Life is a dream = Tematski paralelizmi v Shakespearjevi drami Vihar in Calderónovi Življenje je sen : diplomsko delo / Katja Turica. - Ljubljana : [K. Turica], 2014. - 66 f. ; 30 cm

Besedilo v angl., daljši povzetek v špan. - Mentor Jason Blake, somentorica Maja Šabec. - Bibliografija: f. 63-65. - Abstract ; Povzetek. - Daljši resumen (f. 6-15). - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Oddelek za romanske jezike in književnosti

821.111-2.09:821.134.2-2.09(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA TURICA K. Thematic ROM Dipl SPAN 500
COBISS.SI-ID 54080354


821.111.09 ŠTUDIJE O KNJIŽEVNOSTIH V ANGLEŠČINI


116.
BLAKE, Jason
        Culture and sports : hockey : workshop at Univerzita Palackého v Olomouci, The inkultus project, Feb 26 2014 / Jason Blake

821.111(71).09:796.966
COBISS.SI-ID 54364770

117.
PETROVEC, Klavdija
        Dystopian elements in Oryx and Crake and The year of the flood = Distopični elementi v romanih Oryx and Crake (Zadnji človek) in The year of the flood (Leto potopa) : diplomsko delo / Klavdija Petrovec. - Ljubljana : [K. Petrovec], 2014. - 69 f. ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: f. 65-68. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(71).09Atwood M.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA PETROVEC K. Dystopian elements
COBISS.SI-ID 54118754


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST


118.
BRECHT, Bertolt
        Die Dreigroschenoper : der Erstdruck 1928 / Bertolt Brecht ; mit einem Kommentar von Joachim Lucchesi. - Originalausg., 1. Aufl., 6. Druck. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2004. - 169 str. ; 18 cm. - (Suhrkamp BasisBibliothek ; 48)

Bibliografija: str. 156-159

ISBN 3-518-18848-8

821.112.2-2
GER 830 BRECHT B. Dreigroschenoper
COBISS.SI-ID 54346338

119.
DÖBLIN, Alfred
        Die Ermordung einer Butterblume : ausgewählte Erzählungen 1910-1950 / Alfred Döblin. - Olten ; Freiburg im Breisgau : Walter-Verlag, 1962. - 433 str. ; 21 cm

Poleg naslovne vsebuje še naslednje kratke zgodbe: Die Segelfahrt ; Die Tänzerin im Leib ; Mariä Empfängnis ; Die Flucht aus dem Himmel ; Das Stiftsfräulein und der Tod ; Astralia ; Die Helferin ; Der Ritter Blaubart ; Der Dritte ; Die Memoiren des Blasierten ; Die falsche Tür ; Linie Dresden-Bukarest ; Das Femgericht ; Das Krokodil ; Vom Hinzel und dem wilden Lenchen ; Die Nachtwandlerin ; Von der himmlischen Gnade ; Der Kaplan ; Das verwerfliche Schwein ; Die Schlacht, die Schlacht! ; Wallenstein pachtet die Prager Münze ; Tillys Tod ; Sommerliebe ; Die Statistin ; Geistergespräch ; Flucht in den Urwald ; Antigone ; Reiseverkehr mit dem Jenseits ; Der Tierfreund oder Das zweite Paradies

821.112.2-32
GER 830 DÖBLIN A. Ermordung
COBISS.SI-ID 54395746

120.
DÜRRENMATT, Friedrich
        Monstervortrag über Gerechtigkeit und Recht : nebst einem helvetischen Zwischenspiel : eine kleine Dramaturgie der Politik / Friedrich Dürrenmatt. - 1. Aufl. - [Frankfurt am Main] : Suhrkamp, 1983. - 118 str. ; 19 cm. - (Bibliothek Suhrkamp ; Bd. 803)

ISBN 3-518-01803-5

821.112.2(494)-4=112.2 321.01
GER 830 DÜRRENMATT F. Monstervortrag
COBISS.SI-ID 9287986

121.
HERRNDORF, Wolfgang, 1965-2013
        Tschick : Roman / Wolfgang Herrndorf. - 26. Aufl. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2013. - 253 str. ; 19 cm. - (Rororo ; 25635)

O avtorju: str. 2

ISBN 978-3-499-25635-6 (broš.)

821.112.2-93-311.2
GER 830 HERRNDORF W. Tschick
COBISS.SI-ID 54095458

122.
KAFKA, Franz
        Das Schloß : Roman / Franz Kafka. - Köln : Anaconda, 2007. - 416 str. ; 20 cm

ISBN 978-3-86647-106-1

821.112.2(436)-31
GER 830 KAFKA F. Schloß
COBISS.SI-ID 54346594

123.
KOCIJANČIČ-Pokorn, Nike
        The godless world of Winnetou : the ideological imperative in Socialism / Nike K. Pokorn. - References: str. 115-118.

V: Translationswissenschaftliches Kolloquium III / Barbara Ahrens ... [et al.](Hrsg.). - Frankfurt am Main : P. Lang, 2014. - (FTSK. Reihe A, Abhandlungen und Sammelbände, ISSN 1869-9227 ; Bd. 65). - ISBN 978-3-631-63413-4. - Str. 97-118.

821.112.93.03=163.6:316.75"1945/1955"
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 54362722

124.
        Das NIBELUNGENLIED : mittelhochdeutsch/neuhochdeutsch / nach der Handschrift B herausgegeben von Ursula Schulze ; ins Neuhochdeutsche übersetzt und kommentiert von Siegfried Grosse. - Stuttgart : P. Reclam, 2013, cop. 2011. - 991 str. : ilustr., zvd. ; 16 cm. - (Reclams Universal-Bibliothek ; Nr. 18914)

Namenverzeichnis: str. 977-985. - Bibliografija: str. 876-904

ISBN 978-3-15-018914-6

821.112.2'04 821.112.2'04.09Nibelungenlied
GER 830-023 NIBELUNGENLIED
COBISS.SI-ID 54315362


821.112.2.09 ŠTUDIJE O NEMŠKI KNJIŽEVNOSTI


125.
BENSON, Renate, 1938-
        German expressionist drama : Ernst Toller and Georg Kaiser / Renate Benson. - 1st hardcover ed., 1st printing. - New York : Grove Press, 1984. - XII, 179 str., [4] f. pril. ; 20 cm. - (Grove Press modern dramatists) (Grove Press ; 936)

Bibliografija: str. 171-172. - Kazalo

ISBN 0-394-54135-9 (hbk)
ISBN 0-394-62268-5 (Evergreen)

821.112.2.09Toller E. 821.112.2.09Kaiser G. 929Kaiser G. 929Toller E. 792(430)"189"=111
GER 830.09-2 BENSON R. German
COBISS.SI-ID 683065

126.
MEYER-Gosau, Frauke, 1950-
        Versuch, eine Heimat zu finden : eine Reise zu Uwe Johnson / Frauke Meyer-Gosau. - München : C. H. Beck, 2014. - 295 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 294-[296]

ISBN 978-3-406-65958-4

821.112.2.09Johnson U. 929Johnson U.
GER 830.09 Johnson U. MEYER-GOSAU F.
COBISS.SI-ID 54210658

127.
PILIH, Nejc
        Nationalsozialismus als Thema bei Joseph Roth = Nacionalsocializem kot tema pri Josephu Rothu : diplomsko delo / Nejc Pilih. - Ljubljana : [N. Pilih], 2014. - 51 f. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Johann Georg Lughofer. - Bibliografija: f. 46. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2(436).09Roth J.:329.18(043) 329.18:821.112.2(436).09Roth J.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN PILIH N. Nazionalsozialismus
COBISS.SI-ID 54386018

128.
ŠTRANCAR, Tina
        Erinnerungsort Der Turm : zu Uwe Tellkamps (Familien-)Geschichte aus einem versunkenen Land / Tina Štrancar. - Bibliografija: str. 105-107.

V: Erzählte Städte / Almut Hille, Benjamin Langer (Hg.). - München : Iudicum, cop. 2013. - ISBN 978-3-8620-5297-4. - Str. 97-105.

821.112.2(430.2).09Tellkamp U.:711.4(430Dresden)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 54357858


821.163.6.09 ŠTUDIJE O SLOVENSKI KNJIŽEVNOSTI


129.
SNOJ, Alenka, 1975-
        Einfluss der bürgerlichen Gesellschaft auf das Leben des Einzelnen im Roman L'Adultera Theodor Fontanes = Vpliv meščanske družbe na življenje posameznika v romanu L'Adultera Theodorja Fontaneja : diplomsko delo / Alenka Snoj. - Ljubljana : [A. Snoj], 2014. - 61 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Marija Javor Briški, somentorica Irena Samide. - Bibliografija: str. 59-61. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09Fontane T.
FRASCATI: 6-200
GER DiplN SNOJ A. Einfluss
COBISS.SI-ID 54145122


913(4) REGIONALNA GEOGRAFIJA - EVROPA


130.
KUCHER, Primus-Heinz
        Akustisches Drama : Radioästhetik, Kultur und Radiopolitik in Österreich 1924-1934 / Primus-Heinz Kucher, Rebecca Unterberger. - Bielefeld : Aisthesis, 2013. - 239 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 233-235. - Kazalo

ISBN 978-3-89528-928-6

94(436)"1924/1934":654.19 008:654.19
GER 908(436) KUCHER P.-H. Akustisches
COBISS.SI-ID 54373474


930.85 KULTURNA ZGODOVINA


131.
ŽIGON, Tanja, 1974-
        Die "mehrfache" Loyalität der Presse im Land Krain in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts / Tanja Žigon. - Opombe z biliografijo na dnu str.

V: Medalisierung des Zerfalls der Doppelmonarchie in deutschsprachigen Regionalperiodika zwischen 1880 und 1914 / Zoltán Szendi (Hrsg.). - Wien ; Berlin : LIT, 2014. - (Transkulturelle Forschungen an den Österreich-Bibliotheken im Ausland). - ISBN 978-3-643-50570-5. - Str. 39-66.

94(497.4)"18":070=112.2=163.6
FRASCATI: 6-100
COBISS.SI-ID 54356578


94(497.4) ZGODOVINA SLOVENIJE


132.
        KOČEVAR ima samo eno domovino = Göttscheabar hot lai oin Hoimöt / izbral in uredil, Auswahl und Redaktion, [spremno besedilo] Jakob Müller ; [prevajalci Karin Almasy ... [et al.] ; fotografije Graalmann ... [et al.] ; kartografiral Iztok Sajko]. - Grosuplje : Kulturno društvo sv. Mihaela, 2014. - 94 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm

Zvd. na spojnih listih. - Besedilo vzporedno v slov. in nem., pesmi v kočevarščini. - Bibliografija: str. 94

ISBN 978-961-281-310-9

94(497.434=112.2) 821.112.2'282(497.434)-82 398(497.434=112.2)
GER 39 KOČEVAR IMA Müller J. (ur.)
COBISS.SI-ID 272359168


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO