COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


NOVOSTI JANUAR-FEBRUAR 2013


1.
ŽIGON, Tanja, 1974-
        Dunajčanka v Ljubljani : medkulturno delovanje Hedwig pl. Radics- Kaltenbrunner / Tanja Žigon. - Bibliografija: str. 166-168. - Izvleček ; Abstract.

V: Dve domovini. - ISSN 0353-6777. - [Št.] 36 (2012), str. 157-168.

929Radics-Kaltenbrunner H.
COBISS.SI-ID 34829101


004 RAČUNALNIŠTVO


2.
        LEXICON construction and corpus annotation of historical language with CoBaLT editor [Elektronski vir] / Tom Kenter, Tomaž Erjavec, Maja Žorga Dulmin and Darja Fišer. - El. članek. - Način dostopa (URL): http://aclweb.org/anthology-new/W/W12/W12-1001.pdf. - El. članek v PDF formatu obsega 6 f. - Opis vira z dne: 22. 1. 2013. - References. - Abstract.

V: Proccedings of the 6th Workshop on Language Technology for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities (LaTeCH 2012) [Elektronski vir]. - Avignon : ACL, 2012. - ISBN 978-1-937284-19-0.

004.8:81'322
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51011682

3.
PAVLIČ, Katja, 1985-
        Internet as news medium = Internet kot novičarski medij : diplomsko delo / Katja Pavlič. - Ljubljana : [K. Pavlič], 2013. - 55 str., [9] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Smiljana Komar. - Bibliografija: str. 52-55. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za anglistiko in amerikanistiko

004.738.5:070.431(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA PAVLIČ K. Internet GER DiplACD PAVLIČ K. Internet
COBISS.SI-ID 51099234


03 ENCIKLOPEDIJE. LEKSIKONI. SLOVARJI


4.
POPOVIĆ, Momčilo
        Englesko-srpskohrvatski vojni rečnik / Momčilo Popović, Miloš Četniković. - Beograd : Vojnoizdavački zavod, 1973. - 1003 str. ; 21 cm. - (Vojna biblioteka Pravila i udžbenici. Edicija - Posebna izdanja)

2.000 izv.

355/359(038)=111=163.41
GER Lex 34/36 POPOVIĆ M. Englesko-srpskohrv.

COBISS.SI-ID 3218206


070 ČASOPISI. TISK. NOVINARSTVO


5.
BERNARD, Jure, 1980-
        Contrastive analysis of agency news in English and Slovene = Kontrastivna analiza agencijskih vesti v angleščini in slovenščini : diplomsko delo / Jure Bernard. - Ljubljana : [J. Bernard], 2012. - 93 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentorja Rastislav Šuštaršič in Monika Kalin Golob. - Bibliografija: f. 83-86. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko ter Fak. za družbene vede

070.431:81'25=111=163.6(043.2) [811.111'276.6:070.431]:811.163.6(043.2) [811.163.6'276.6:070.431]:811.111(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA BERNARD J. Contrastive GER DiplACD BERNARD J. Contrastive
COBISS.SI-ID 50984546


1 FILOZOFIJA. METAFIZIKA. FILOZOFSKI SISTEMI. SVETOVNI NAZOR


6.
BURCAR, Lilijana
        Feminizam se sustavno ometa NGO-izacijom / [intervjuvanka] Liljana Burcar ; razgovarao Dragan Grozdanić. - Portret L. Burcar.

V: Novosti. - ISSN 1845-8955. - Br. 682 (11. jan 2013), str. 16-17.

141.72
FRASCATI: 6-301
COBISS.SI-ID 51223394


31 SOCIOLOGIJA. DEMOGRAFIJA. STATISTIKA. MEDIJI


7.
LUGHOFER, Johann Georg
        Sport, Spiel und Leidenschaft. Afrikanische und deutsche Perspektiven. Von Carlotta von Maltzan, David Simo (Hgg.). München: Wilhelm Fink 2012, 278 S. / Johann Georg Lughofer. - Knjižna ocena.

V: Acta Germanica. - ISSN 0065-1273. - Bd. 40 (2012), str. 152-155.

316.7:796.332.093.1(680)(049.3)
FRASCATI: 5-415
COBISS.SI-ID 51148898


316 SOCIOLOGIJA


8.
HOFSTEDE, Geert H.
        Culture's consequences : comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations / Geert Hofstede. - 2nd ed. - Thousand Oaks ; London ; New Delhi : Sage, cop. 2001. - XX, 596 str. : graf. prikazi, tabele ; 26 cm

Bibliografija: str. 525-568. - Kazali

ISBN 0-8039-7323-3
ISBN 0-8039-7324-1 (broš.)
ISBN 978-0-8039-7323-7 (trda vezava)
ISBN 978-0-8039-7324-4 (broš.)

316.72(100) 316.6
GER 31 HOFSTEDE G. J. Culture's
COBISS.SI-ID 22714717


316.7 SOCIOLOGIJA KULTURE. SOCIOLOGIJA KOMUNIKACIJ


9.
HEVIR, Teja
        Prikrito uvajanje angleščine kot drugega uradnega jezika v Republiki Sloveniji = A tacit implementation of English as the second official language in Slovenia : diplomsko delo / Teja Hevir. - Ljubljana : [T. Hevir], 2013. - 101 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentorja Frančiška Trobevšek Drobnak in Rastko Močnik. - Bibliografija: f. 88-98. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

316.7(043.2) 811.111'243(497.4)(043.2)
FRASCATI: 5-410
GER DiplA HEVIR T. Prikrito GER DiplACD HEVIR T. Prikrito SOC DIP 3 HEVIR T. III 1832
COBISS.SI-ID 51092834

10.
LENTHE, Ulrike
        Transkulturelle Pflege : kulturspezifische Faktoren erkennen, verstehen, integrieren / Ulrike Lenthe. - 1. Aufl. - Wien : Facultas, 2011. - 190 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 179-184. - Kazalo

ISBN 978-3-7089-0604-1
ISBN 3-7089-0604-7

316.722:616-083
GER 31 LENTHE U. Transkulturelle
COBISS.SI-ID 50859362

11.
        MEDIENKULTUR in Österreich : Film, Fotografie, Fernsehen und Video in der Zweiten Republik / Hans Heinz Fabris, Kurt Luger (Hg.). - Wien [etc.] : Böhlau, 1988. - 418 str., [32] str. pril. : ilustr., tabele ; 21 cm. - (Kulturstudien : Bibliothek der Kulturgeschichte ; Bd. 11)

Bibliografija sledi nekaterim prispevkom

ISBN 3-205-08862-X

316.774(436)(082) 008(436)(082) 77(436)(082):316.774 930.85(436):316.774
GER 316.77 MEDIENKULTUR Fabris H. H. (ur.)

COBISS.SI-ID 27076097


33 GOSPODARSKE VEDE. EKONOMSKA GEOGRAFIJA


12.
BALLWIESER, Wolfgang
        Unternehmensbewertung zwischen Fakten und Fiktionen / Wolfgang Ballwieser. - München : Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften : C. H. Beck, 2012. - 44 str. ; 22 cm. - (Sitzungsberichte / Bayerische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, ISSN 0342-5991 ; Jg. 2012, Hft. 3)

Bibliografija: str. 41-44 in na dnu str.

ISBN 978-3-7696-1663-7

33:005.52
COBISS.SI-ID 8402528

13.
ROT Gabrovec, Veronika
        Poletje tam spodaj / Veronika Rot Gabrovec. - Način dostopa (URL): http://193.2.70.13/fakulteta/Aktualno/GlasiloFF/Glasoffil24.pdf.

V: Glasoffil. - ISSN 1855-394X. - Letn. 8, št. 24 (2011), str. 12.

338.48-32
COBISS.SI-ID 51029090


34 PRAVO


14.
DEUTSCHLAND. Ustava (2002)
        Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland : Stand Juli 2002. - Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung, 2002. - 96 str. : note ; 17 cm

Na zadnji platnici notirana nemška himna

342.4(430)"2002" 908(430):34
GER 34/36 BRD Grundgesetz 2002
COBISS.SI-ID 50787426

15.
ZIPPELIUS, Reinhold, 1928-
        Einführung in das Recht / Reinhold Zippelius. - 4., neubearbeitete Aufl. - Heidelberg : C. F. Müller, cop. 2003. - XI, 144 str. ; 19 cm. - (UTB ; 2175. Rechtswissenschaft interdisziplinär)

Bibliografija v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 3-8252-2175-X

34(430)
GER 34/36 ZIPPELIUS R. Einführung
COBISS.SI-ID 50950498


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK


16.
        RAZVIJANJE in vrednotenje znanja / urednici Amalija Žakelj in Marjeta Borstner. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012 ([Ljubljana] : Present). - 259 str. : ilustr. ; 27 cm

500 izv. - Povzetek, abstract in bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali

ISBN 978-961-03-0058-8

37.091.26(082)
PED 371.26 Razvijanje Žakelj A. (ur.)
COBISS.SI-ID 264201984


37.091.3 UČNI POSTOPKI. METODIKA POUKA


17.
HAWKINS, John A.
        Criterial features in L2 English : specifying the reference levels of the Common European Framework / John A. Hawkins and Luna Filipović ; with input from Paula Buttery ... [et al.]. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2012. - XVIII, 183 str. ; 23 cm. - (English profile studies ; 1)

Sorodni elektronski vir: http://assets.cambridge.org/97805211/84779/cover/9780521184779.jpg - Cover image. - Bibliografija: str. 166-175. - Kazala

ISBN 978-0-521-18477-9 (broš.)
ISBN 0-521-18477-0 (broš.)

811.111'243:37.091.3
GER 802.0:37 HAWKINS J. A. Criterial
COBISS.SI-ID 51205986

18.
LEUBNER, Martin
        Erzählungen in Literatur und Medien und ihre Didaktik / Martin Leubner und Anja Saupe. - 3. aktualisierte Aufl. - Baltmannsweiler : Schneider Verlag Hohengehren, cop. 2012. - 344 str. : ilustr. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/101750198x/04 (Inhaltsverzeichnis). - Bibliografija: str. 332-344

ISBN 978-3-8340-0974-6
ISBN 3-8340-0974-1

37.091.3:821.112.2-3 37.091.3:791.5 791.31:82
GER 82:37 LEUBNER M. Erzählungen
COBISS.SI-ID 50902370

19.
SKELA, Janez
        Evropski jezikovni listovnik / Janez Skela. - Bibliografija: str. 27-29. - Povzetek ; Abstract.

V: Evropski jezikovni listovnik v Sloveniji / [avtorji prispevkov Nada Holc ... [et al.]. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012. - ISBN 978-961-03-0020-5. - Str. 10-29.

37.091.3:81'243
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51117154

20.
SKELA, Janez
        Razvijanje in vrednotenje tujejezikovne sporazumevalne zmožnosti / Janez Skela. - Bibliografija: str. 29-30. - Povzetek ; Abstract.

V: Razvijanje in vrednotenje znanja / urednici Amalija Žakelj in Marjeta Borstner. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012. - ISBN 978-961-03-0058-8. - Str. 21-30.

37.091.3:811.111'243
FRASCATI: 5-300
COBISS.SI-ID 51056738

21.
ŠVAGELJ Fajan, Irena
        Entwicklung der interkulturellen Kompetenz im Fremdsprachenunterricht = Razvijanje medkulturne zmožnosti pri pouku tujih jezikov : diplomsko delo / Irena Švagelj Fajan. - Ljubljana : [I. Švagelj Fajan], 2013. - 68 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Brigita Kosevski Puljić. - Bibliografija: str. 58-60. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

37.091.3:811.112.2'243:316.774(043.2) 811.112.2'243:37.091.3(043.2)
GER DiplN ŠVAGELJ FAJAN I. Entwicklung
COBISS.SI-ID 51004002

22.
UR, Penny
        A course in English language teaching / Penny Ur. - 2nd ed. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2012. - X, 325 str. : ilustr. ; 27 cm

Sorodni elektronski vir: http://assets.cambridge.org/97811076/84676/cover/9781107684676.jpg - Cover image. - Predelana izd. dela: A course in language teaching, 1996. - Bibliografija: str. 301-308. - Kazalo

ISBN 978-1-107-68467-6 (broš.)
ISBN 1-107-68467-6 (broš.)
ISBN 978-3-12-533297-3 (E. Klett)

811.111'24:37.091.3
GER 802.0:37 UR P. Course in English
COBISS.SI-ID 51206754


7 UMETNOST


23.
PEVSNER, Nikolaus
        The Englishness of English art : an expanded and annotated version of the Reith Lectures broadcast in October and November 1955 / Nikolaus Pevsner. - Reprinted. - London [etc.] : Penguin Books, 1976, cop. 1956. - 229 str. : ilustr. ; 20 cm

Kazalo

ISBN 0-14-013738-6

73/76(091)(420) 712.23(420)+72(420)
GER 7 PEVSNER N. Englishness
COBISS.SI-ID 50890338


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT. TURIZEM. GLEDALIŠČE. FILMSKA UMETNOST


24.
BLUESTONE, George
        Novels into film / George Bluestone. - Johns Hopkins paperback ed. - Baltimore ; London : Johns Hopkins University Press, 2003, cop. 1957. - XIV, 237 str., [8] str. pril. ; 22 cm

Bibliografija: str. 221-228. - Kazalo

ISBN 0-8018-7386-X (broš., brezkislinski papir)
ISBN 978-0-8018-7386-7 (broš., brezkislinski papir)

791.31:82 316.774:791.31
GER 791/792 BLUESTONE G. Novels into
COBISS.SI-ID 50922594

25.
BORDWELL, David
        Narration in the fiction film / David Bordwell. - Madison (Wisconsin) : University of Wisconsin Press, cop. 1985. - XIV, 370 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 359-361. - Kazalo

ISBN 0-299-10170-3
ISBN 0-299-10174-6 (broš.)
ISBN 978-0-299-10174-9 (broš.)

791.31:82 791(73)(091) 791(47+57)(091)
GER 791/792 BORDWELL D. Narration
COBISS.SI-ID 50922850

26.
BOYUM, Joy Gould, 1934-
        Double exposure : fiction into film / Joy Gould Boyum. - 1st Mentor printing. - New York : New American Library, 1989. - XIV, 335 str. ; 18 cm. - (Mentor books ; 2695)

Bibliografija: str. 286-298. - Kazalo

ISBN 0-451-62695-8 (broš.)
ISBN 978-0-451-62695-0 (broš.)

791.31:82 316.774:791.41
GER 791/792 BOYUM J. G. Double
COBISS.SI-ID 50896738

27.
        LITERATURE and film : a guide to the theory and practice of film adaptation / edited by Robert Stam, Alessandra Raengo. - Malden ; Oxford ; Carlton : Blackwell Publishing, 2005. - XIV, 359 str. : ilustr. ; 25 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0420/2004015927.html. - Bibliografske opombe na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 987-0-631-23054-8 (trda vezava)
ISBN 978-0-631-23055-7 (broš.)

791.31:82(082)
GER 791/792 LITERATURE AND Stam R. (ed.)
COBISS.SI-ID 51087458

28.
SINYARD, Neil
        Filming literature : the art of screen adaptation / Neil Sinyard. - New York : St. Martin's Press, 1986. - XI, 193 str. ; 23 cm

Kazalo

ISBN 0-312-28939-1
ISBN 978-0-312-28939-3

791.31:[821.111+821.111(73)] 316.774:791.31
GER 316.77 SINYARD N. Filming
COBISS.SI-ID 50901602


808 RETORIKA. KREATIVNO PISANJE. UREDNIŠKO DELO


29.
LUGHOFER, Johann Georg
        Marcel Atze und Volker Kaukoreit (Hg.), Lesespuren - Spurenlesen. Wie kommt die Handschrift ins Buch? Von sprechenden und stummen Annotationen. Praesens, Wien, 2011 / Johann Georg Lughofer. - Knjižna ocena.

V: Kolik. - ISSN 1560-6775. - Hft. 57 (2012), str. 144-147.

808.2:655.254.22(049.3)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51150434


81 JEZIKOSLOVJE. FILOLOGIJA. FILOZOFIJA JEZIKA. JEZIKOVNE TEORIJE. JEZIKOVNE ZVRSTI


30.
ŠKRABČEVI dnevi (7 ; 2011 ; Nova Gorica)
        Zbornik prispevkov s simpozija 2011 / Škrabčevi dnevi 7 ; uredila Franc Marušič in Rok Žaucer. - V Novi Gorici : Univerza, 2012. - 163 str. : ilustr. ; 24 cm

Povzetek in bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6311-73-1

81/82(082) 811.163.6(082)
GER AR ILC G. ŠKRABČEVI DNEVI 7 SLA Phil II 3062/7 ŠKRABČEVI Zbornik 1, 2 SPJ 2. ŠKRABČEVI dnevi 7 Marušič F.(ur.)
COBISS.SI-ID 264001280

31.
        TEXTSORTEN und kulturelle Kompetenz : interdisziplinäre Beiträge zur Textwissenschaft = Genre and cultural competence : an interdisciplinary approach to the study of text / Sigmund Kvam, Karen Patrick Knutsen, Peter Langemeyer (Hrsg.). - Münster [etc.] : Waxmann, 2010. - 322 str. : ilustr. ; 24 cm

"Der Band ist aus einer interdisziplinären und internationalen Tagung hervorgegangen, die 2009 an der Gesamthochschule Ostfold (Halden, Norwegen) stattfand"... --> Zadnja str. ovoja. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka

ISBN 978-3-8309-2253-7
ISBN 3-8309-2253-1

81'42:008(082)
GER Zb 81'42 TEXTSORTEN Kvam, S.(ur.)
COBISS.SI-ID 50861922


81'1/'4 PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE. PRAVOPIS. LEKSIKOLOGIJA. FONETIKA.


32.
ATELŠEK, Jerica
        Slovene-Spanish-English glossary of nautical terms = Slovensko-špansko-angleški glosar športnega jadranja : diplomsko delo / Jerica Atelšek. - Ljubljana : [J. Atelšek], 2012. - 83 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor Rastislav Šuštaršič. - Bibliografija: f. 79-83. - Summary ; Povzetek. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'374.26:797.14=163.6=134.2=111(043.2) 797.14(038)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ATELŠEK J. Slovene-Spanish- GER DiplACD ATELŠEK J. Slovene-Spanish-
COBISS.SI-ID 51284066

33.
BYTYQI, Sara
        Jezkovni priročniki v albanskem jeziku ter primerjava izbranih slovarskih opisov v slovarjih slovenskega in albanskega jezika : diplomska seminarska naloga / Sara Bytyqi. - Ljubljana : [S. Bytyqi], 2011. - 29 f. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor Vojko Gorjanc. - Bibliografija: f. 27-28. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'374=163.6:81'374=18(043.2) 811.163.6'24:811.18'24(043.2) 811.18'27:811.163.6'27(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP BYTYQI S. Jezikovni GER DiplBPCD BYTYQI S. Jezikovni
COBISS.SI-ID 51278690

34.
GABROVŠEK, Dušan
        The lexicographer, the bilingual dictionary and its user, and the corpus : facing colligational dilemmas / Dušan Gabrovšek. - Povzetek. - Bibliografija: str. 70-71.

V: Dvojezična korpusna leksikografija / uredila, [prevod povzetkov] Mojca Šorli. - Ljubljana : Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2012. - (Zbirka Trojinski konj). - ISBN 978-961-92983-7-4. - Str. 61-71.

811.111'373.7:81'374.8
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51198050

35.
INTERNATIONALE Vereinigung Sprache und Wirtschaft e. V. Jahrestagung (26 ; 2000 ; Köln)
        Sprachtechnologie für eine dynamische Wirtschaft im Medienzeitalter = Language technologies for dynamic business in the age of the media = L'ingénierie linguistique au service de la dymanisation économique a l'ere du multimédia : Tagungsakten der XXVI. Jahrestagung der Internationalen Vereinigung Sprache und Wirtschaft e. V., 23.- 25. November 2000, Fachhochschule Köln / Klaus-Dirk Schmitz (Hrsg.). - Wien : TermNet Publisher, 2000. - VI, 215 str. : ilustr. ; 21 cm

Besedilo v nem. ali angl. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih

ISBN 3-90101-025-4
ISBN 978-3-90101-025-5

81'373.46:33:004.032.6(082)
GER Zb 81'25 IVSW 26 Schmitz K.-D. (ur.)
COBISS.SI-ID 50800226

36.
JURKO, Primož
        Collocation errors in encoding and possible cures : dictionaries vs. corpora / Primož Jurko. - Ilustr. - Povzetek. - Bibliografija: str. 89.

V: Dvojezična korpusna leksikografija / uredila, [prevod povzetkov] Mojca Šorli. - Ljubljana : Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2012. - (Zbirka Trojinski konj). - ISBN 978-961-92983-7-4. - Str. 72-89.

811.111'373.7:81'374.8
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51212386

37.
KOMAR, Smiljana
        An English-Slovene contrastive analysis of discourse markers / Smiljana Komar. - Bibliografija: str. 168-169.

V: A journey through knowledge / edited by Luminita Frentiu and Loredana Punga. - Newcastle upon Tyne, UK : Cambridge Scholars Publishing, 2012. - ISBN 1-4438-3969-8. - Str. 150-169.

81'42:808.5:81'342.9
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51127138

38.
VALENČIČ Arh, Urška
        Besedna igra v slovenskih prevodih otroške in mladinske literature / Valenčič Arh Urška. - Bibliografija: str. 249-250. - Povzetka v ukr. in angl.

V: Učenye zapiski Tavričeskogo nacional´nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Serija Filologija. Social´nye kommunikacii. - ISSN Y507-3057. - T. 25 (=64), No 2 (=1) (2012), str. 244-251.

81'373.72:[82-93=163.6] 82-93=163.6:81'373.72
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51099490

39.
        VEČJEZIČNOST nas bogati : tuji jeziki v osnovni šoli / [avtorji Lilijana Kač ... [et al.] ; redaktorica in urednica Lilijana Kač]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012 ([Ljubljana] : Present). - 302 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-03-0022-9

81'246.3:373.3(082)
COBISS.SI-ID 262138880


811.111 ANGLEŠČINA


40.
BRIEGER, Nick, 1948-
        Test your professional English. Law / Nick Brieger ; [illustrations by Mike Flannagan]. - Harlow (Essex) : Penguin English : Pearson Education, 2002. - 104 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Penguin English guides)

Kazalo

ISBN 0-582-46898-1

811.111'276.6:34(079.1) 811.111'373.46:34(079.1)
GER 802.0-07:1/9 BRIEGER N. Test your - law

COBISS.SI-ID 114045

41.
HART, Brian
        English in mind. Teacher's resource book 1 / Brian Hart with Herbert Puchta & Jeff Stranks. - 2nd ed. - Cambridge (UK) [etc.] : Cambridge University Press, 2010. - 176 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-0-521-17036-9

811.111'24(075)(072)
GER 802.0-07 ENGLISH IN MIND 2 Teacher's RB

COBISS.SI-ID 50986338

42.
HART, Brian
        English in mind. Teacher's resource book 1 / Brian Hart with Mario Rinvolucri ... [et al.]. - 2nd ed. - Cambridge (UK) [etc.] : Cambridge University Press, 2010. - 174 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-0-521-12970-1

811.111'24(075)(072)
GER 802.0-07 ENGLISH IN MIND 1 Teacher's RB

COBISS.SI-ID 50985826

43.
HART, Brian
        English in mind. Teacher's resource book 3 / Brian Hart with Mario Rinvolucri ... [et al.]. - 2nd ed. - Cambridge (UK) [etc.] : Cambridge University Press, 2010. - 195 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-0-521-13376-0

811.111'24(075)(072)
GER 802.0-07 ENGLISH IN MIND 3 Teacher's RB

COBISS.SI-ID 50985570

44.
HART, Brian
        English in mind. Teacher's resource book 4 / Brian Hart with Mario Rinvolucri ... [et al.]. - 2nd ed. - Cambridge (UK) [etc.] : Cambridge University Press, 2011. - 194 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-0-521-18450-2

811.111'24(075)(072)
GER 802.0-07 ENGLISH IN MIND 4 Teacher's RB

COBISS.SI-ID 50986850

45.
HART, Brian
        English in mind. Teacher's resource book 5 / Brian Hart with Mario Rinvolucri ... [et al.]. - 2nd ed., reprinted. - Cambridge (UK) [etc.] : Cambridge University Press, 2012. - 192 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-0-521-18458-8

811.111'24(075)(072)
GER 802.0-07 ENGLISH IN MIND 5 Teacher's RB

COBISS.SI-ID 50984802

46.
ROŽAC, Jana
        Deviations and errors occurring in the pronunciation od RP English by speakers from the Slovene Littoral area = Odstopanja in napake, ki se pojavljajo pri izgovorjavi standardne britanske angleščine med govorci s slovenske obale : diplomsko delo / Jana Rožac. - Ljubljana : [J. Rožac], 2013. - 97 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentor Rastislav Šuštaršič. - Bibliografija: str. 84-86. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'355(=497.3)(043.2) 811.111'243'271.14(=497.3)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ROŽAC J. Deviations GER DiplACD ROŽAC J. Deviations
COBISS.SI-ID 51276898


811.112.2 NEMŠČINA


47.
        FACHSPRACHE Deutsch (DaF), Interkulturalität und Landeswissenschaft / Mario de Matteis, Brikena Kadzadej, Jürgen Röhling (Hgg.). - 1. Aufl. - Oberhausen : Athena, 2010. - 325 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Albanische Universitätsstudien ; 3)

Prispevki v nem., angl., it., franc. in alb. - Bibliografija v opombah na dnu str. ali na koncu posameznega prispevka

ISBN 978-3-89896-392-3
ISBN 3-89896-392-6

811.112.2'276.6(082) 316.72/.73(082) 908(430)
GER 803.0-08 FACHSPRACHE DEUTSCH De Matteis M.(ur.)

COBISS.SI-ID 50836578

48.
        INTERKULTURALITÄT in Sprache, Literatur und Bildung / herausgegeben von Bianca Beníšková. - Pardubice : Univerzita, 2012. - 143 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija sledi vsakemu prispevku

ISBN 978-80-7395-545-8

[811.112.2+821.112.2]:316.7(082)
GER AR LUGHOFER J. G. INTERKULTURALITÄT
COBISS.SI-ID 51125602

49.
        SCHREIB-Guide Geschichte : Schritt für Schritt wissenschaftliches Schreiben lernen / Wolfgang Schmale (Hg.) ; [aus dem Amerikanischen von Birgit Flos]. - Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau, cop. 1999 (Ljubljana : Imprint). - 250 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Priredba dela: Writer's guide: history, avtorji dela so Henry J. Steffens, Mary Jane Dickerson, Toby Fulwiler in Arthur W. Biddle. - Kazalo

ISBN 3-205-99038-2

811.112.2:808.1(082) 001.8:808.1(082)
GER 803.0:82.081 SCHREIB-GUIDE Schmale W.(ur.)

COBISS.SI-ID 512990604

50.
TOPOLJSKI, Anamarija
        Semantische Besonderheiten in der Fachsprache des Fußballs = Pomenoslovne posebnosti v strokovnem jeziku nogometa : diplomsko delo / Anamarija Topoljski. - Ljubljana : [A. Topoljski], 2012. - 76 f., [29] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Darko Čuden, somentorica Viktorija Osolnik Kunc. - Bibliografija: f. 74-75. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'276.6:796.332(043.2) 796.332:811.112.2'37(043.2) 811.112.2'37(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN TOPOLJSKI A. Semantische
COBISS.SI-ID 51240034


811.163.6 SLOVENŠČINA


51.
        DVOJEZIČNA korpusna leksikografija : slovenščina v kontrastu: novi izzivi, novi obeti / uredila [in prevedla povzetke] Mojca Šorli. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2012 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 137 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Trojinski konj)

Prispevki v slov. ali angl., povzetki v slov. in večinoma tudi angl. - 150 izv. - Na zavihkih ov. odlomka iz recenzij. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-961-92983-7-4

811.163.6'322(082) 81'374.82
ROM 81 DVOJEZIČNA Šorli M. (ur.) SLA Phil II 4144 DVOJEZIČNA
COBISS.SI-ID 264890368

52.
ILC, Gašper
        Pleonastično zanikanje v slovenščini / Gašper Ilc. - Bibliografija: str. 42-43. - Povzetek.

V: Zbornik prispevkov s simpozija 2011 / Škrabčevi dnevi 7. - Nova Gorica : Univerza, 2012. - ISBN 978-961-6311-73-1. - Str. 28-43.

811.163.6'367
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50965858

53.
ILC, Gašper
        Skladenjska okolja pleonastičnega zanikanja / Gašper Ilc. - Dostopno tudi na: http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2012_4_06.pdf. - Bibliografija: str. 674-675. - Izvleček ; Abstract ; Summary.

V: Slavistična revija. - ISSN 0350-6894. - Letn. 60, št. 4 (okt.-dec. 2012), str. 659-676.

811.163.6'367
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51318370


81'25 PREVAJANJE. TOLMAČENJE


54.
BRILEJ, Mojca
        Prevajanje pasiva v romanu Windows on the world : diplomska seminarska naloga / Mojca Brilej. - Ljubljana : [M. Brilej], 2011. - 31 f. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 23. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.133.1'366.582.6=163.6(043.2) 821.133.1Beigbeder F.:81'255.4=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP BRILEJ M. Prevajanje GER DiplBPCD BRILEJ M. Prevajanje
COBISS.SI-ID 51277922

55.
BURAZER, Lara
        The role of focusing on micro and macro level textual features in achieving a higher level of acceptability of translations [Elektronski vir] / Lara Burazer. - Bibliografija: str. 58. - Abstract.

V: Proceedings of the 5th International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, 20 and 21 September 2012, Celje, Slovenia [Elektronski vir] / edited by Polona Vičič ... [et al.]. - Celje : Faculty of Logistics, 2012. - ISBN 978-961-6562-54-6. - Str. 54-58.

81'25
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51194722

56.
GORJANC, Vojko
        Zagotavljanje jezikovnih pravic v sodobni družbi / Vojko Gorjanc, Alenka Morel. - Graf. prikazi. - Bibliografija: str. 58-60. - Summary.

V: Individualna in kolektivna dvojezičnost / uredniki Petra Stankovska, Maria Wtorkowska, Jozef Pallay. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Knjižna zbirka Slavica Slovenica, ISSN 2335-3341 ; št. 1). - ISBN 978-961-237-557-7. - Str. 51-61.

81'253:314.151.3-054.72(497.4)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51202146

57.
        KULTUR, Übersetzung, Lebenswelten : Beiträge zu aktuellen Paradigmen der Kulturwissenschaften / herausgegeben von Andreas Gipper und Susanne Klengel. - Würzburg : Königshausen & Neumann, cop. 2008. - 333 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka

ISBN 978-3-8260-3452-7 (broš.)
ISBN 3-8260-3452-X (broš.)

81'25:008(082)=112.2
GER Zb 81'25 KULTUR Gipper A.(ur.)
COBISS.SI-ID 50935394

58.
LAGINJA, Barbara
        Dvosmerni slovensko-italijanski glosar konjeniške opreme : diplomski seminar / Barbara Laginja. - Ljubljana : [B. Laginja], 2009. - 32 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentor Primož Jurko. - Bibliografija: f. 17-18. - Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

798.2(038)=163.6=131.1(043.2) 81'276.6:798.2=163.6=131.1(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP LAGINJA B. Dvosmerni GER DiplBPCD LAGINJA B. Dvosmerni
COBISS.SI-ID 51087970


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH. SVETOVNA KNJIŽEVNOST


59.
KOCIJANČIČ-Pokorn, Nike
        Dialektičnomaterialistična indoktrinacija mladine prek prevodov / Nike K. Pokorn. - Bibliografija: str. 29-31. - Izvleček ; Abstract.

V: Otrok in knjiga. - ISSN 0351-5141. - Letn. 39, št. 84 (2012), str. 22-31.

82-093:81'255.4
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 8615966


82.0 LITERARNA VEDA IN TEORIJA


60.
BURCAR, Lilijana
        Why feminist critical literacy matters : the reorganisation of capitalist economies and the significance of socially engaged literature for young adults / Lilijana Burcar. - Bibliografija: str. 285-286. - Abstract.

V: Gender Studies. - ISSN 1583-980X. - Vol. 1, No. 11 (2012), str. 271-286.

82.09-93
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50967650


82.09 LITERARNA KRITIKA. LITERARNE ŠTUDIJE


61.
BURCAR, Lilijana
        Vztrajanje pri nedolžnosti otroštva : neokonservatizem in družbenospolna ideologija v globalni tržni mladinski književnosti / Lilijana Burcar. - Bibliografija: str. 163-164. - Povzetek ; Summary.

V: Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo. - ISSN 0351-4285. - Letn. 39, št. 249 (2012), str. 149-164.

82.09-93:159.922.73
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51007842


821.11 GERMANSKE KNJIŽEVNOSTI


62.
FELDT, Felicia
        Felicia försvann / Felicia Feldt. - Stockholm : Manpocket, 2012. - 186 str. ; 18 cm

ISBN 978-91-7503-125-5

821.113.6-311.2
GER 839.7 FELDT F. Felicia
COBISS.SI-ID 51213154

63.
HAMBERG, Emma, 1971-
        Baddaren / Emma Hamberg. - Stockholm : Pocketförlaget, 2011, cop. 2010. - 373, 9 str. : ilustr. ; 18 cm

Vsebuje tudi intervju z avtorico

ISBN 978-91-86675-30-1
ISBN 91-86675-30-3

821.131.6-31
GER 839.7 HAMBERG E. Baddaren
COBISS.SI-ID 50828642

64.
HEITMANN, Annegret
        Henrik Ibsens dramatische Methode / Annegret Heitmann. - München : Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften : C. H. Beck, 2012. - 40 str. : 1 faksim. ; 22 cm. - (Sitzungsberichte / Bayerische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, ISSN 0342-5991 ; Jg. 2012, Hft. 2)

Bibliografske opombe na dnu strani

ISBN 978-3-7696-1662-0

821.113.5.09Ibsen H.
COBISS.SI-ID 8402272

65.
JORDAHL, Anneli, 1960-
        Jag skulle vara din hund : (om jag bara finge vara i din närhet) / Anneli Jordahl. - Stockholm : Manpocket, 2010. - 206 str. ; 18 cm. - (Manpocket)

ISBN 978-91-7001-784-1
ISBN 91-7001-784-0

821.131.6-312.6
GER 839.7 JORDAHL A. Jag skulle
COBISS.SI-ID 50828130

66.
KARLSSON, Jonas
        Det andra malet : noveller / Jonas Karlsson. - [Stockholm] : Wahlström & Widstrand, 2008. - 210 str. ; 18 cm. - (W & W pocket)

ISBN 978-91-46-21689-6

821.113.6-32
GER 839.7 KARLSSON J. Andra malet
COBISS.SI-ID 51213410

67.
KHEMIRI, Jonas Hassen, 1978-
        Jag ringer mina bröder / Jonas Hassen Khemiri. - Stockholm : A. Bonniers förlag, 2012. - 125 str. ; 18 cm

ISBN 978-91-0-013265-1
ISBN 91-0-013265-9

821.113.6-311.2
GER 839.7 KHEMIRI J. H. Jag ringer
COBISS.SI-ID 51095650

68.
LAGERLÖF, Selma, 1858-1940
        En herrgardssägen / Selma Lagerlöf. - 2a uppl., 4e tryckningen. - [Stockholm] : A. Bonnier, 2010, cop. 1889. - 111 str. ; 19 cm. - (Bonnier pocket)

ISBN 978-91-0-010749-9

821.113.6-31
GER 839.7 LAGERLÖF S. Herrgardssägen
COBISS.SI-ID 50827362

69.
LEVENGOOD, Mark
        Och jag läste att det var omöjligt att leva lycklig förutan dig / Mark Levengood ; illustrationer av Ilon Wikland. - Stockholm : Piratförlaget, 2010. - 156 str. : ilustr. ; 19 cm

Shranjeno v kartonski kaseti skupaj s še dvema knj. istega avtorja: Hjärtet far inga ryknar, Sucka mitt hjärta men brist dock ej. - Skupni nasl. na kaseti za 3 knjige v kompletu: Ur finska hjärtans djup

ISBN 978-91-642-0327-4
ISBN 91-642-0327-1
ISBN 978-91-642-0364-9 (komplet)

821.113.6(480)-7
GER 839.7 LEVENGOOD M. Ur finska
COBISS.SI-ID 51096930

70.
WÄGNER, Elin
        Norrtullsligan / Elin Wägner. - 2a tryckningen. - [Stockholm] : Podium, 2011. - 133 str. ; 18 cm. - (Stockholm läser)

ISBN 978-91-89196-50-6

821.131.6-31
GER 839.7 WÄGNER E. Norrtullsligan
COBISS.SI-ID 50836066


821.111 KNJIŽEVNOSTI V ANGLEŠČINI


71.
DE Quincey, Thomas, 1785-1859
        Izpovedi angleškega uživalca opija : odlomek iz življenja nekega učenjaka / Thomas de Quincey ; prevedla Nada Grošelj. - Ljubljana : Lud Šerpa, 2012. - 111 str. ; 21 cm. - (Zbirka Klasična šerpa ; 26)

Prevod dela: Confessions of an English opium-eater

ISBN 978-961-6699-32-7

821.111-94
GER 820 DE QUINCEY T. Izpovedi
COBISS.SI-ID 264722688

72.
OATES, Joyce Carol, 1938-
        Faithless : tales of transgression / Joyce Carol Oates. - London : Fourth Estate, 2003, cop. 2001. - X, 386 str. ; 20 cm

Prvič izšlo: New York : Ecco, 2001

ISBN 1-84115-647-7
ISBN 978-1-84115-647-7

821.111(73)-32
GER 820(73) OATES J. C. Faithless
COBISS.SI-ID 50788706

73.
RAUCH, Earl Mac, 1949-
        New York, New York / Earl Mac Rauch. - Coronet ed. - London : Hodder and Stoughton, 1977. - 173 str. ; 18 cm. - (Coronet books)

ISBN 0-340-22033-3 (broš.)
ISBN 978-0-340-22033-7 (broš.)

821.111(73)-31
GER 820(73) RAUCH E. M. New York, New York

COBISS.SI-ID 50808418

74.
SHAKESPEARE, William
        Historije / William Shakespeare ; preveo i priredio Mate Maras. - Zagreb : Matica hrvatska, 2006 (Zagreb : Denona). - 1329 str. ; 25 cm. - (Sabrana djela Williama Shakespeare ; knj. 1)

Predgovor / Ante Maras: str. 5-16. - Kazala. - Vsebina: Kralj Ivan = The life and death of King John ; Rikard Drugi = The life and death of Richard the Second ; Henrik Četvrti = King Henry the Fourth ; Henrik Peti = The life of King Henry the Fifth ; Henrik Šesti = King Henry the Sixth ; Rikard Treći = The life and death of Richard the Third ; Henrik Osmi = The life of King Henry the Eighth

ISBN 953-150-727-9

821.111-2=163.42
GER Z.D. 820 SHAKESPEARE W. Sabrana (hrv)
COBISS.SI-ID 512031951

75.
SHAKESPEARE, William
        Komedije / William Shakespeare ; preveo i priredio Mate Maras. - Zagreb : Matica hrvatska, 2007 (Zagreb : Denona). - 1305 str. ; 25 cm. - (Sabrana djela Williama Shakespeare ; knj. 3)

Vsebina: Komedija zabluda = The comedy of errors ; Kroćenje goropadnice = The taming of the shrew ; Dva veronska plemića = The two gentlemen of Verona ; Izgubljeni ljubavni trud = Love's labour lost ; San ivanjske noći = A midsummer night's dream ; Mletački trgovac = The merchant of Venice ; Vesele žene windsorske = The merry wives of Windsor ; Mnogo vike ni za što = Much ado about nothing ; Kako vam drago = As you like it ; Na Tri kralja ili Kako hoćete = Twelfth night, or What you will ; Dva plemenita rođaka = The two noble kinsmen

ISBN 978-953-150-758-5

821.111-22=163.42
GER Z.D. 820 SHAKESPEARE W. Sabrana (hrv)
COBISS.SI-ID 50960738

76.
SHAKESPEARE, William
        Romance i poezija / William Shakespeare ; preveo i priredio Mate Maras. - Zagreb : Matica hrvatska, 2007 (Zagreb : Denona). - 1150 str. ; 25 cm. - (Sabrana djela Williama Shakespeare ; knj. 4)

Vsebina: Troilo i Kresida = Troilus and Cressida ; Mjera za mjeru = Measure for measure ; Sve je dobro što se dobro svrši = All's well that ends well ; Periklo = Pericles, Prince of Tyre ; Cymbeline = Cymbeline ; Zimska priča = The winter's tale ; Oluja = The tempest ; Mnogo vike ni za što = Much ado about nothing ; Venera i Adonis = Venus and Adonis ; Lukrecija = Lucrece ; Zaneseni hodočasnik = The passionate pilgrim ; Ljubavna jadikovka = A lover's complaint ; Feniks i grlica = The phoenix and the turtle ; Soneti = The sonnets

ISBN 978-953-150-759-2

821.111-1-2=163.42
GER Z.D. 820 SHAKESPEARE W. Sabrana (hrv)
COBISS.SI-ID 50961762

77.
SHAKESPEARE, William
        Tragedije / William Shakespeare ; preveo i priredio Mate Maras. - Zagreb : Matica hrvatska, 2006 (Zagreb : Denona). - 1415 str. ; 25 cm. - (Sabrana djela Williama Shakespeare ; knj. 2)

Vsebina na nasl. str.: Tit Andronik = Titus Andronicus ; Romeo i Julija = The most excellent and lamentable tragedy of Romeo and Juliet ; Julije Cezar = The tragedy of Julius Caesar ; Hamlet = The tragedy of Hamlet, Prince of Denmark ; Othello = Othello, the Moor of Venice ; Kralj Lear = King Lear ; Macbeth = The tragedy of Macbeth ; Antonije i Kleopatra = Anthony and Cleopatra ; Timon Atenjanin = Timon of Athens ; Koriolan = The tragedy of Coriolanus

ISBN 953-150-728-7

821.111-21=163.42
GER Z.D. 820 SHAKESPEARE W. Sabrana (hrv)
COBISS.SI-ID 50956642

78.
TRAVER, Robert, 1903-1991
        Anatomy of a murder / Robert Traver. - Harmondsworth : Penguin Books, 1961, cop. 1958. - 398 str. ; 18 cm. - (Penguin books ; 1479)

821.111(73)-312.4
GER 820(73) TRAVER R. Anatomy
COBISS.SI-ID 50977122

79.
TWAIN, Mark, 1835-1910
        Adventures of Huckleberry Finn / Mark Twain ; edited with an introduction and notes by Emory Elliott. - Oxford : Oxford University Press, 1999. - LIII, 284 str. : zvd. ; 20 cm. - (Oxford world's classics)

Bibliografija: str. XLVIII-L

ISBN 0-19-282441-4

821.111(73)-311.3
GER 820(73) TWAIN M. Adventures
COBISS.SI-ID 21205815


821.111.09 ŠTUDIJE O KNJIŽEVNOSTIH V ANGLEŠČINI


80.
BENULIČ, Lea
        Oranges are not the only fruit - between novel and TV adaptation = Pomaranče niso edini sad - med romanom in TV-priredbo : diplomsko delo / Lea Benulič. - Ljubljana : [L. Benulič], 2012. - 57 f. ; 30 cm

Mentorica Mojca Krevel. - Bibliografija: f. 55-56. - Abstract ; Povzetek. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111.09Winterson J.:791.31(043.2) 821.111.09Winterson J.:791-24
FRASCATI: 6-200
GER DiplA BENULIČ L. Oranges
COBISS.SI-ID 51029858

81.
BLAKE, Jason
        The illusion of unity - hockey and Canada / Jason Blake.

V: "Democracy, diversity, dignity" / 6th International Conference of Central European Canadianists, Bratislava, 12-14 October 2012 / 6e Colloque International des Canadianistes de l'Europe Centrale, 12-14 Octobre 2012, Bratislava. - Bratislava : Comenius University : Faculty of Arts, 2012. - Str. 13-14.

821.111.09:796.966
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51245922

82.
        ENGLAND in literature / Robert C. Pooley ... [et al.]. - Glenview (Ill.) : Scott, Foresman and Company, cop. 1963. - 820 str. : ilustr. ; 24 cm. - (America reads)

821.111(091) 821.111(082.2)
GER 820(091) ENGLAND IN LITERATURE Pooley R.C.

COBISS.SI-ID 50954338

83.
GOMIZELJ, Veronika
        Hybrid identities in 12 Edmondstone Street and Remembering Babylon = Hibridne identitete v 12 Edmondstone Street in Remembering Babylon : diplomsko delo / Veronika Gomizelj. - Ljubljana : [V. Gomizelj], 2012. - 69 f. ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: f. 67-69. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(94).09Malouf D.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA GOMIZELJ V. Hybrid
COBISS.SI-ID 50840162

84.
INTERNATIONAL conference of Central European Canadianists (6 ; 2012 ; Bratislava)
        "Democracy, diversity, dignity" : the Canadian space : conference program [and] book of abstracts / 6th International Conference of Central European Canadianists, Bratislava, 12-14 October 2012 = "Démocratie, diversité, dignité" : espace canadien : programme de la colloque [et] livre des résumés / 6e Colloque International des Canadianistes de l'Europe Centrale, 12-14 Octobre 2012, Bratislava. - Bratislava : Comenius University : Faculty of Arts, 2012. - 39 str. ; 21 cm

821.111(71).09(082) 821.133.1(71).09 323.15(71)
COBISS.SI-ID 51235682

85.
        INTERPRETING Canada : new perspectives from Europe = Interpréter le Canada : nouvelles perspectives du côté de l'Europe : [selected proceedings of the Nineteenth European Seminar for Graduate Students in Canadian Studies, Milan, Italy, 22-24 September 2010 / edited by Luigi Bruti-Liberati]. - 1st ed. - Brno : European Network for Canadian Studies in collaboration with Masaryk University, 2012. - 211 str. ; 21 cm. - (Canadian studies in Europe = Études canadiennes en Europe, ISSN 1214-0562 ; vol. 10)

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-80-210-5877-4

821.111(71).09:316.72(71)(082)
GER 820(71).09 INTERPRETING Bruti-Liberati L.(ur.)

COBISS.SI-ID 51136098

86.
IONESCU, Arleen
        A history of English literature : the Middle Ages and the Renaissance / Arleen Ionescu. - Ploieşti : Editura Universităţii Petro-Gaze din Ploieşti, 2008-. - <Zv. 1-> : ilustr. ; 24 cm

Dosedanja vsebina: Vol. 1. - 2008. - 233 str : ilustr. - Bibliografija: str. 225-229. - Kazalo

ISBN 978-973-719-106-9 (zv. 1)
ISBN 978-973-719-107-6 (komplet)

821.111.09"04/15"
GER 820(091) IONESCU A. History
COBISS.SI-ID 50837090

87.
JOVIĆ, Jana
        The catcher in the rye and Breakfast at Tiffany's : (comparison of the main characters) : diplomsko delo / Jana Jović. - Ljubljana : [J. Jović], 2013. - 70 f. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentorica Jerneja Petrič. - Bibliografija: f. 67-69. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA JOVIĆ J. Catcher in the rye GER DiplACD JOVIĆ J. Catcher in the rye
COBISS.SI-ID 51223906

88.
        REFLECTIONS on Canada : Canadian studies in a global context = Reflections sur le Canada : les études canadiennes dans un contexte mondial : [selected proceedings of the Twentieth European Seminar for Graduate Students in Canadian Studies, Groningen, Netherlands, 10-13 November 2011 / edited by Cornelius Remie, Conny Steenman-Marcusse. - 1st ed. - Brno : European Network for Canadian Studies in collaboration with Masaryk University, 2012. - 151 str. ; 21 cm. - (Canadian studies in Europe = Études canadiennes en Europe, ISSN 1214-0562 ; vol. 11)

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-80-210-5960-3

821.111(71).09:316.72(71)(082)
GER 820(71).09 REFLECTIONS Remie C. (ur.)
COBISS.SI-ID 51159650

89.
        ZORA Neale Hurston's Their eyes were watching God : a casebook / edited by Cheryl A. Wall. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2000. - X, 191 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Casebooks in contemporary fiction)

Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0610/00024714-d.html - Publisher description
Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0725/00024714-b.html - Contributor biographical information. - Bibliografija: str. 189-191

ISBN 0-19-512173-2 (trda vezava)
ISBN 978-0-19-512173-5 (trda vezava)
ISBN 0-19-512174-0 (broš.)
ISBN 978-0-19-512174-2 (broš.)

821.111(73=013).09Hurston Z.N.(082)
GER 820(73).09 Hurston Z. N. Their eyes/WALL

COBISS.SI-ID 50784098


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST


90.
CAILLOUX, Bernd, 1945-
        Gutgeschriebene Verluste : Roman mémoire / Bernd Cailloux. - 1. Aufl. - Berlin : Suhrkamp, 2012. - 270 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-518-42279-3

821.112.2-312.6
GER 830 CAILLOUX B. Gutgeschriebene
COBISS.SI-ID 51159906

91.
GRJASNOWA, Olga, 1984-
        Der Russe ist einer, der Birken liebt : Roman / Olga Grjasnowa. - München : C. Hanser, cop. 2012. - 283 str. ; 22 cm

ISBN 978-3-446-23854-1

821.112.2(479.24)-31
GER 830 GRJASNOWA O. Russe
COBISS.SI-ID 51160418

92.
HOPPE, Felicitas
        Hoppe / Felicitas Hoppe. - 3. Aufl. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 2012. - 330 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-10-032451-1

821.112.2-31
GER 830 HOPPE F. Hoppe
COBISS.SI-ID 51151202

93.
KRATOCHWIL, Germán
        Scherbengericht : Roman / Germán Kratochwil. - Wien : Picus, cop. 2012. - 310 str. ; 22 cm

ISBN 978-3-85452-682-7

821.112.2(436)-31 821.112.2(82)-31
GER 830 KRATOCHWIL G. Scherbengericht
COBISS.SI-ID 51155042

94.
KUHN, Kevin
        Hikikomori : Roman / Kevin Kuhn. - Berlin : Berlin, cop. 2012. - 223 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-8270-1116-9

821.112.2-312.9
GER 830 KUHN K. Hikikomori
COBISS.SI-ID 51152482

95.
LOHER, Dea
        Bugatti taucht auf : Roman / Dea Loher. - 3. Aufl. - Göttingen : Wallstein, 2012. - 206 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-8353-1054-4

821.112.2-312.4
GER 830 LOHER D. Bugatti taucht auf
COBISS.SI-ID 51151970

96.
MEIER, Angelika
        Heimlich, heimlich mich vergiss : Roman / Angelika Meier. - 1. Aufl. - Zürich : Diaphanes, 2012. - 331 str. ; 22 cm

ISBN 978-3-03734-184-1

821.112.2-31
GER 830 MEIER A. Heimlich
COBISS.SI-ID 51157346

97.
MICHIKO Flašar, Milena
        Ich nannte ihn Krawatte : Roman / Milena Michiko Flašar. - 7. Aufl. - Berlin : K. Wagenbach, 2012. - 139 str. ; 22 cm. - (Quartbuch)

ISBN 978-3-8031-3241-3

821.112(436)-311.2
GER 830 MICHIKO FLAŠAR M. Ich nannte ihn
COBISS.SI-ID 51150690

98.
PETERS, Christoph, 1966-
        Wir in Kahlenbeck : Roman / Christoph Peters. - 1. Aufl. - München : Luchterhand, cop. 2012. - 506 str. ; 22 cm

ISBN 978-3-630-87321-3

821.112.2-31
GER 830 PETERS C. Wir in Kahlenbeck
COBISS.SI-ID 51155810

99.
RAMMSTEDT, Tilman
        Die Abenteuer meines ehemaligen Bankberaters : Roman / Tilman Rammstedt. - 1. Aufl. - Köln : DuMont, 2012. - 999 [i. e. 156] str. ; 22 cm

ISBN 978-3-8321-9686-8

821.112.2-312.7
GER 830 RAMMSTEDT T. Abenteuer
COBISS.SI-ID 51149666

100.
ROES, Michael
        Die Laute : Roman / Michael Roes. - 1. Aufl. - Berlin : Matthes & Seitz, 2012. - 525 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-88221-986-9

821.112.2-31
GER 830 ROES M. Laute
COBISS.SI-ID 51158370

101.
ROTH, Patrick, 1953-
        Sunrise : das Buch Joseph / Patrick Roth. - 2. Aufl. - Göttingen : Wallstein, 2012. - 509 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-8353-1051-3

821.112.2-311.6
GER 830 ROTH P. Sunrise
COBISS.SI-ID 51153506

102.
SCHRÖDER, Britta
        Zwölfender : Roman / Britta Schröder. - Frankfurt am Main : Weissbooks, 2012. - 156 str. : avtorj. sl. ; 20 cm

ISBN 978-3-86337-018-3

821.112.2-31
GER 830 SCHRÖDER B. Zwölfender
COBISS.SI-ID 51152994

103.
WALSER, Theresia
        Wandernutten ; Die Kriegsberichterstatterin : zwei Stücke / Theresia Walser. - Frankfurt am Main : Verlag der Autoren, cop. 2005. - 175 str. ; 19 cm. - (Theaterbibliothek)

ISBN 3-88661-273-2
ISBN 978-3-88661-273-4

821.112.2-2
GER 830 WALSER T. Wandernutten
COBISS.SI-ID 50897506

104.
WYSS, Hedi
        Bubikopf und Putzturban : ein Leben im zwanzigsten Jahrhundert / Hedi Wyss. - 1. Aufl. - Bern : eFeF-Verlag, 2003. - 211 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 3-9055-6151-4 (trda vezava)
ISBN 978-3-9055-6151-7 (trda vezava)

821.112.2(494)-31
GER 830 WYSS H. Bubikopf
COBISS.SI-ID 51077730

105.
WYSS, Hedi
        Der Ozean steigt : Roman / Hedi Wyss. - Zürich : Nagel & Kimche, cop. 1987. - 278 str. ; 20 cm

ISBN 3-312-00132-3

821.112.2(494)-31
GER 830 WYSS H. Ozean
COBISS.SI-ID 51086178


821.112.2.09 ŠTUDIJE O NEMŠKI KNJIŽEVNOSTI


106.
BERIČ, Martina, 1981-
        Der Liebesroman in der deutschen Gegenwartsliteratur = Ljubezenski roman v sodobni nemški književnosti : magistrsko delo / Martina Berič. - Ljubljana : [M. Berič], 2012. - 140 str. ; 30 cm

Mentorica Špela Virant. - Bibliografija: str. 133-140. - Izvleček ; Auszug. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09-31:177.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Mag BERIČ M. Liebesroman
COBISS.SI-ID 50790754

107.
GIRARDI, Claudia, 1963-
        Pegasus auf Berg- und Talfahrt : Dichter und Dichtung zwischen Rax und Semmering / Claudia Girardi ; mit Beiträgen von Andrea Traxler und Irmtraud Fidler. - Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau, cop. 1997 ([Ljubljana] : Dan). - 187 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 143-149. - Kazalo

ISBN 3-205-98738-1

821.112.2(436).09:929 929(436):821.112.2(436).09 910.4(436.2):821.112.2(436).09 910.4(436.2):929(436)
GER 830(436).09 GIRARDI C. Pegasus
COBISS.SI-ID 50783842

108.
LUGHOFER, Johann Georg
        Ein erster Schritt zur historisch-kritischen Werkausgabe : Günter Dammanns zweiter Konferenzband zu B. Traven / von Johann Georg Lughofer. - Knjižna ocena.

V: Literaturkritik.de. - ISSN 1437-9309. - Jg. 14, Nr. 8 (2012), str. 177-179.

821.112.2(725.1).09Traven B.(049.3)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51152226

109.
LUGHOFER, Johann Georg
        Ferdinand Maximilian von Habsburg's literary work in the light of his later assumption of the throne in Mexico / Johann Georg Lughofer ; [translated into English by Jason Blake]. - Opombe in viri tekoče pod besedilom.

V: Austrian studies. - ISSN 1350-7532. - Vol. 20 (2012), str. 75-95.

821.112.2(436).09Maximilian:930.85(436:234.3)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51132258

110.
LUGHOFER, Johann Georg
        Historiographie und Metahistoriographie im Roman Magma von Michael Stavarič / Johann Georg Lughofer. - Opombe in viri tekoče pod besedilom. - Izvlečki v fr., nem. in angl.

V: Germanica. - ISSN 0984-2632. - [no.] 51 (2012), str. 89-101.

821.112.2(436).09Stavarič M.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51144034

111.
LUGHOFER, Johann Georg
        "Mein Lebenslauf würde nicht enttäuschen - oder doch?" : Jan-Christoph Hauschilds deteilreiche Teibiografie über B. Traven alias Ret Marut alias Otto Feige / von Johann Georg Lughofer. - Knjižna ocena.

V: Literaturkritik.de. - ISSN 1437-9309. - Jg. 14, Nr. 8 (2012), str. 179-184.

821.112.2(725.1).09Traven B.(049.3)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51152738

112.
LUGHOFER, Johann Georg
        El poeta Fernando Maximiliano como precursor del emperador Maximiliano / Johann Georg Lughofer. - Besedilo v šp., odlomki Maximilianovih del v nem. - Opombe in viri tekoče pod besedilom. - Resumen.

V: Entre la realidad y la ficción / Esther Acevedo, coordinadora. - México : Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2012. - ISBN 978-607-484-339-2. - Str. 25-38.

821.112.2(436).09Maximilian:930.85(436:234.3)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51145314

113.
LUGHOFER, Johann Georg
        Suttner Arthur Gundaccar Frh. von, Ps. M. A. Lerei / Johann Georg Lughofer. - Bibliografija: str. 64.

V: Österreichisches biographisches Lexikon / herausgegeben von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften unter der Leitung von Leo Santifaller. - Graz ; Köln : H. Böhlaus, 1957-<2012>. - ISBN 3-7001-0187-2. - Lfg. 63, Bd. 14 (2012), Str. 63-64.

821.112.2(436).09Suttner A.G.v.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51153250

114.
LUGHOFER, Johann Georg
        Suttner Bertha (Sophia Felicita) Freifrau von, geb. Gfn. Kinsky v. Wchinitz (Chinic) und Tettau, Ps. Elisa Arnold, B. Oulot, Jemand / Johann Georg Lughofer. - Bibliografija: str. 65.

V: Österreichisches biographisches Lexikon / herausgegeben von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften unter der Leitung von Leo Santifaller. - Graz ; Köln : H. Böhlaus, 1957-<2012>. - ISBN 3-7001-0187-2. - Lfg. 63, Bd. 14 (2012), Str. 64-65.

821.112.2(436).09Suttner B.v.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51153762

115.
LUGHOFER, Johann Georg
        Wechselnde Perspektiven auf den Film bei Joseph Roth / Johann Georg Lughofer. - Opombe in viri tekoče pod besedilom.

V: Wechselwirkungen. 1 / herausgegeben von Zoltán Szendi. - Wien : Praesens, 2012. - (Pécser Studien zur Germanistik ; Bd. 5). - ISBN 978-3-7069-0679-1. - Str. 403-412.

821.112.2(436).09Roth J.:791
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51086690

116.
LUGHOFER, Johann Georg
        Wenn Mendel Singers Enkel erzählen --- : die russisch-jüdische Emigration in der zeitgenössischen österreichischen Literatur / Johann Georg Lughofer. - Bibliografija: str. 80.

V: Interkulturalität in Sprache, Literatur und Bildung / herausgegeben von Bianca Beníšková. - Pardubice : Univerzita, 2012. - ISBN 978-80-7395-545-8. - Str. 67-80.

821.112.2(436).09:314.151.3-054.7(=411.16)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51127394

117.
ŠLIBAR, Neva
        Desautomatisierung der Sprache als entscheidendes Qualitätskriterium für die neueste deutschsprachige Literatur? / Neva Šlibar. - Bibliografija: str. 23-24.

V: Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit / herausgegeben von Franciszek Grucza. Bd. 4 / [Mitherausgeber Anne Betten ... et al.]. - Frankfurt am Main : P. Lang, 2012. - (Publikationen der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG), ISSN 2193-3952 ; Bd. 4). - ISBN 978-3-631-63204-8. - Str. 19-24.

821.112.2.09"19"
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51239778

118.
ŠLIBAR, Neva
        Kafka, stripi in mladina / Neva Šlibar. - Portr. - Bibliografija: str. 1581-1583.

V: Sodobnost. - ISSN 0038-0482. - Letn. 76, št. 12 (dec. 2012), str. 1570-1583.

821.112.2(436).09Kafka F.:084.11(0.053.2) 084.11:821.112.2.09
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51018850

119.
ŠLIBAR, Neva
        Mittendrin und zugleich am Rande : zwei Reiseschriftstellerinnen, Alma M. Karlin aus Slowenien und Annemarie Schwarzenbach aus der Schweiz / Neva Šlibar. - Opombe in viri tekoče pod besedilom.

V: Wechselwirkungen. 1 / herausgegeben von Zoltán Szendi. - Wien : Praesens, 2012. - (Pécser Studien zur Germanistik ; Bd. 5). - ISBN 978-3-7069-0679-1. - Str. 445-459.

821.112.2(497.4).09-992Karlin A.M. 821.112.2(494).09-992Schwarzenbach A.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51083106

120.
VIRANT, Špela
        Revenants, Zombies und andere Untote : zeitgenössische deutschsprachige Dramatik zwischen dem Medium Theater und den modernen Massenmedien / Špela Virant. - Bibliografija: str. 381.

V: Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit / herausgegeben von Franciszek Grucza. Bd. 10 / [Mitherausgeber Ryozo Maeda ... et al.]. - Frankfurt am Main : P. Lang, 2012. - (Publikationen der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG), ISSN 2193-3952 ; Bd. 10). - ISBN 978-3-631-63209-3. - Str. 377-381.

821.112.2-2"20":316.774 792(430)"20":316.774
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51303522

121.
        WECHSELWIRKUNGEN : deutschsprachige Literatur und Kultur im regionalen und internationalen Kontext : Beiträge der internationalen Konferenz des Germanistischen Instituts der Universität Pécs vom 9. bis 11. September 2010. 1 / herausgegeben von Zoltán Szendi. - Wien : Praesens, 2012. - 511 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Pécser Studien zur Germanistik ; Bd. 6)

Opombe in viri tekoče pod besedilom

ISBN 978-3-7069-0680-7

821.112.2(4).09:316.7(082) 811.112.2(082) 81'25(082)
GER 830.09"19/2" WECHSELWIRKUNGEN 2 Szendi Z. (ur.)

COBISS.SI-ID 51275106

122.
        WECHSELWIRKUNGEN : deutschsprachige Literatur und Kultur im regionalen und internationalen Kontext : Beiträge der internationalen Konferenz des Germanistischen Instituts der Universität Pécs vom 9. bis 11. September 2010. 1 / herausgegeben von Zoltán Szendi. - Wien : Praesens, 2012. - 668 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Pécser Studien zur Germanistik ; Bd. 5)

Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=3959646&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - Inhaltstext. - Opombe in viri tekoče pod besedilom

ISBN 978-3-7069-0679-1
ISBN 3-7069-0679-1

821.112.2.09:316.7(082)
GER AR ŠLIBAR N. WECHSELWIRKUNGEN 1
COBISS.SI-ID 51076450


821.2/.8 ORIENTALSKE KNJIŽ. KELTSKE KNJIŽ. AZIJSKE IN AFRIŠKE KNJIŽ.


123.
OMAR Khayyam
        The Rubáiyát of Omar Khayyám : rendered into English verse by Edward Fitzgerald. - London : The Richards Press, 1942. - 93 str. ; 14 cm

A life of Omar Khayyam / by Edward Fitzgerald: str. 71-93

821.222.2'06-1=111
GER 89 OMAR KHAYYAM Rubaiyat
COBISS.SI-ID 50918498


93/94 ZGODOVINA


124.
        ALPEN-Adria : zur Geschichte einer Region / Herausgeber Andreas Moritsch ; redaktionelle Betreuung Harald Krahwinkler. - Klagenfurt ; Laibach ; Wien : Hermagoras = Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva, cop. 2001. - 628 str. : ilustr. ; 24 cm

Zvd. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 571-626

ISBN 3-85013-730-9

94(436.5+450.36+497.4)
GER 908(4) ALPEN-ADRIA Moritsch A. (ur.) ZGO D 6599
COBISS.SI-ID 762836

125.
ŽIGON, Tanja, 1974-
        Niko Hudelja: Nemško-slovenski zgodovinski slovar. Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012, 435 strani / Tanja Žigon. - Knjižna ocena.

V: Kronika. - ISSN 0023-4923. - Letn. 61, št. 1 (2013), str. 167-170.

81'374:93/94(038)=112.2=163.6(049)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51268194


930.85 KULTURNA ZGODOVINA


126.
JAVOR Briški, Marija
        Pogled z različnih perspektiv : podoba mest v Valvasorjevi Slavi vojvodine Kranjske / Marija Javor Briški. - Bibliografija: str. 163-165. - Povzetek v angl.

V: Ars & humanitas. - ISSN 1854-9632. - Letn. 6, št. 2 (2012), str. 153-166.

930.85(497.4):7.03Valvasor J. V.
FRASCATI: 6-100
COBISS.SI-ID 50827874

127.
ŽIGON, Tanja, 1974-
        Andrej Nared: Dežela - knez - stanovi. Oblikovanje kranjskih deželnih stanov in zborov do leta 1518 [Land - Fürst - Stände. Herausbildung der Landstände und Landtage von Krain bis 1518]. Ljubljana: Zgodovinski inštitu Milka Kosa ZRC SAZU, Arhiv Republike Slovenije 2009 (Thesaurus memoriae. Dissertationes 7). 366 S. / Tanja Žigon. - Knjižna ocena.

V: Berichte und Forschungen. - ISSN 1865-5696. - Bd. 20 (2012), str. 682.

930.85(497.4)"14/15"(049.3)
FRASCATI: 6-100
COBISS.SI-ID 50973794

128.
ŽIGON, Tanja, 1974-
        Deutsch-slowenische Kulturbeziehungen im Land Krain anfang des 19. Jahrhunderts / Žigon Tanja. - Sevilla : Universidad de Sevilla, 2012. - [12] str. ; 21 cm

Zusammenfassung ; Povzetek. - Opombe in viri tekoče pod besedilom. - P. o.: Estudios Filológicos Alemanes, vol. 24 (2012)

930.85(497.4)"18":070=112.2 316.7:930.85(497.4)"180/181"
FRASCATI: 6-100
GER Sep ŽIGON T. Deutsch-slowenische
COBISS.SI-ID 51033442

129.
ŽIGON, Tanja, 1974-
        Deutsch-slowenische Kulturbeziehungen im Land Krain anfang des 19. Jahrhunderts / Žigon Tanja. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Opombe in viri tekoče pod besedilom.

V: Estudios filológicos alemanes. - ISSN 1578-9438. - Vol. 24 (2012), str. 495-506.

930.85(497.4)"18":070=112.2 316.7:930.85(497.4)"180/181"
FRASCATI: 6-100
COBISS.SI-ID 51033186

130.
ŽIGON, Tanja, 1974-
        Hedwig von Radics-Kaltenbrunner : Porträt einer verkannten deutschsprachigen Autorin aus Krain / Tanja Žigon. - Dostopno tudi na: http://www.ff.ac.me/dokumenta3/RIJEC%206.pdf . - Povzetek v lat. - Bibliografija: str. 186-188. - Rezime.

V: Riječ. - ISSN 0354-6039. - Nova serija, br. 6 (2011), str. 163-189.

930.85(497.4)"18":929Radics-K. H.v.
FRASCATI: 6-100
COBISS.SI-ID 51110498

131.
ŽIGON, Tanja, 1974-
        Jurij Fikfak (Hg.): Postojna: upravno in gospodarsko središče. An administrative and economic center [Adelsberg: ein Verwaltungs- und Wirtschaftszentrum]. Postojna, Ljubljana: Galerija 2, Inštitut za novejšo zgodovino 2009. 427 S. / Tanja Žigon. - Knjižna ocena.

V: Berichte und Forschungen. - ISSN 1865-5696. - Bd. 20 (2012), str. 680-681.

930.85(497.4)(049.3)
FRASCATI: 6-100
COBISS.SI-ID 50973026

132.
ŽIGON, Tanja, 1974-
        Miha Preinfalk (Hg.): Neznano in pozabljeno iz 18. stoletja na Slovenskem [Unbekanntes und Vergessenes aus dem 18. Jahrhundert in den slowenischen Landen]. Elektronische Fassung. Ljubljana: Zgodovinski muzej Milka Kosa ZRC SAZU, Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja 2011. 405 S. / Tanja Žigon. - Knjižna ocena.

V: Berichte und Forschungen. - ISSN 1865-5696. - Bd. 20 (2012), str. 682-683.

930.85(497.4)(049.3)
FRASCATI: 6-100
COBISS.SI-ID 50975842

133.
ŽIGON, Tanja, 1974-
        Oskar Zoran Zelič (Hg.): Grad Sevnica [Schloss Lichtenwald]. Sevnica: Društvo Trg 2011. 367 S. / Tanja Žigon. - Knjižna ocena.

V: Berichte und Forschungen. - ISSN 1865-5696. - Bd. 20 (2012), str. 685.

930.85(497.4):728.81(049.3)
FRASCATI: 6-100
COBISS.SI-ID 50976354

134.
ŽIGON, Tanja, 1974-
        Petra Kramberger: Časopis Südsteirische Post (1881-1900) in njegov podlistek [Die Zeitung Südsteirische Post (1881-1900) und ihr Feuilleton]. Diss. Ljubljana 2011. 287 S. / Tanja Žigon. - Knjižna ocena.

V: Berichte und Forschungen. - ISSN 1865-5696. - Bd. 20 (2012), str. 681.

930.85(497.4):070=112.2(049.3)
FRASCATI: 6-100
COBISS.SI-ID 50973538


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO