COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


NOVOSTI NOVEMBER-DECEMBER 201203 ENCIKLOPEDIJE. LEKSIKONI. SLOVARJI


1.
NILSSON, Morgan
        Slovensko-švedski evropski slovar / Morgan Nilsson. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2006 (Ljubljana : Euroadria). - 112, 115 str. ; 11 cm. - (Zbirka Evropski slovarji)

Nasl. na ov.: Švedsko-slovenski, slovensko-švedski evropski slovar. - Hrbtni nasl.: Slovensk-svensk ordbok = Slovensko-švedski slovar. - Nasl. v kolofonu: Švedsko-slovenski in slovensko-švedski evropski slovar = Svensk-slovensk och slovensk-svensk europaordbok. - Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: Svensk-slovensk europaordbok. - Nasl. na ov.: Svensk-slovensk, slovensk-svensk europaordbok

ISBN 961-231-566-3

811.113.6=163.6(038) 811.163.6=113.6(038)
GER LexD 803.97 MORGAN N. Slovensko-švedski

COBISS.SI-ID 228256768

2.
PETAN, Katja
        Slovensko-danski evropski slovar / Katja Petan. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2007 ([Ljubljana] : Euroadria). - 100, 96 str. ; 11 cm. - (Zbirka Evropski slovarji)

Nasl. na ov.: Dansko-slovenski, slovensko-danski evropski slovar. - Hrbtni nasl.: Dansk-slovensk ordbog = Slovensko-danski slovar. - Nasl. v kolofonu: Dansko-slovenski in slovensko-danski evropski slovar = Dansk-slovensk og slovensk-dansk europaordbog. - 1.500 izv. - Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: Dansk-slovensk europaordbog. - Nasl. na ov.: Dansk-slovensk, slovensk-dansk europaordbog

ISBN 978-961-231-603-7

811.113.4(038)=163.6 811.136.3(038)=113.4
GER LexD 803.98 PETAN K. Dansko-slovenski
COBISS.SI-ID 232903936

3.
SREBNIK, Anita
        Slovensko-nizozemski evropski slovar / Anita Srebnik. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2006 (Ljubljana : Euroadria). - 100, 94 str. ; 11 cm. - (Zbirka Evropski slovarji)

Nasl. na ov.: Nizozemsko-slovenski, slovensko-nizozemski evropski slovar. - Hrbtni nasl.: Nederlands-sloveens woordenboek = Slovensko-nizozemski slovar. - Nasl. v kolofonu: Nizozemsko-slovenski in slovensko-nizozemski evropski slovar = Nederlands-sloveens en sloveens-nederlands europees woordenboek. - Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: Nederlands-sloveens europees woordenboek. - Nasl. na ov.: Nederlands-sloveens, sloveens-nederlands europees woordenboek

ISBN 961-231-567-1

811.112.5(038)=163.6 811.163.6(038)=112.5
FRASCATI: 6-200
GER AR SREBNIK A. Niz.-slov. evropski GER LexD 803.93 SREBNIK A. Niz.-slov. evropski

COBISS.SI-ID 228257792

4.
ZUPAN, Minna Maria
        Slovensko-finski evropski slovar / Minna Maria Zupan. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2006 (Ljubljana : Euroadria). - 98, 98 str. ; 11 cm. - (Zbirka Evropski slovarji)

Nasl. na ov.: Finsko-slovenski, slovensko-finski evropski slovar. - Hrbtni nasl.: Suomi-sloveeni sanakirja = Slovensko-finski slovar. - Nasl. v kolofonu: Finsko-slovenski in slovensko-finski evropski slovar = Suomi-sloveeni ja sloveeni-suomi eurooppalainen sanakirja. - Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: Suomi-sloveeni eurooppalainen sanakirja. - Nasl. na ov.: Suomi-sloveeni, sloveeni-suomi eurooppalainen sanakirja

ISBN 961-231-568-X

811.511.111(038)=163.6 811.163.6(038)=511.111
GER LexD 809.1 ZUPAN M.M. Finsko-slovenski

COBISS.SI-ID 228257024


070 ČASOPISI. TISK. NOVINARSTVO


5.
ČERNUTA, Peter, 1984-
        News agency style: a multidisciplinary analysis = Multidisciplinarna analiza stila tiskovnih agencij : diplomsko delo / Peter Černuta. - Ljubljana : [P. Černuta], 2010. - 84 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/cernuta-peter.pdf. - Besedilo je v angl., vsebuje daljši povzetek v slov. - Mentorici Franja Lipovšek, Monika Kalin Golob. - Bibliografija: f. 81-84. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Fak. za družbene vede

070:81'38(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ČERNUTA P. News agency GER DiplACD ČERNUTA P. News agency
COBISS.SI-ID 29561181

6.
KRAMBERGER, Petra, literarne vede
        Emotionen in der Berichterstattung des 19. Jahrhunderts / Petra Kramberger. - Bibliografija: str. 78-79. - Abstract.

V: Gefühlswelten und Emotionsdiskurse in der deutschsprachigen Literatur / Kristian Donko, Neva Šlibar (Hgg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 8). - ISBN 978-961-237-544-7. - Str. 70-79.

070(497.4)"18":[82-94:159.942] 316.7(=163.6:=112.2)(497.4)"18"
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50412386


1 FILOZOFIJA. METAFIZIKA. FILOZOFSKI SISTEMI. SVETOVNI NAZOR


7.
        DEUTSCHE philosophische Texte für angehende Philosophen : interno berilo / uredila Mateja Gaber. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo, 2012. - 57 str. ; 30 cm

Ov. nasl.

1(430)(082.2)=112.2
FRASCATI: 6-301
GER 1 DEUTSCHE PHILOS. Gaber M. (ur.) GER AR GABER M. Deutsche philos.
COBISS.SI-ID 50755426


3 DRUŽBENE VEDE


8.
        ÖSTERREICHISCH-französische Kulturbeziehungen 1867-1938 = France-Autriche : leurs relations culturelles de 1867 a 1938 / herausgegeben von, sous la direction de Sigurd Paul Scheichl, Karl Zieger. - Innsbruck : Innsbruck University Press ; Valenciennes : Presses Universitaires de Valenciennes, 2012. - 290 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft. Germanistische Reihe ; Bd. 78) (Presses Universitaires de Valenciennes. Hors collection)

Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 9-782-36624-009-2 (Presses Universitaires de Valenciennes)
ISBN 9-782-36624-009-4 !
ISBN 2-36624-009-0 (Presses Universitaires de Valenciennes)
ISBN 9-783-901064-41-8 (Innsbruck University Press)
ISBN 3-901064-41-9 (Innsbruck University Press)

304.2
GER 3 ÖSTERREICHISCH Scheichl S. P.
COBISS.SI-ID 50286434


314 DEMOGEOGRAFIJA


9.
INTERNATIONAL Conference of Canadian Studies (3 ; 2010 ; Zagreb)
        Migration, globalization, hybridity : Canadian and Croatian experiences = Migration, globalisation, hybridité : expériences canadiennes et croates / 3rd International Conference of Canadian Studies, 21-23 May 2010, Zagreb, Croatia = 3 éme conférence internationale d'études canadiennes, 21-23 mai, Zagreb, Croatie ; [editors-in-chief, sous la direction de Gordan Matas, Biljana Kostadinov ; reviewers Jason Blake ... et al.]. - 1st ed. - Split : Faculty of Philosophy ; [Zagreb] : Croation-Canadian Academic Society, 2011. - 196 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija in povzetek v franc. ali angl. pri večini prispevkov

ISBN 978-953-7395-37-7

314.15:339.97(082)
FRASCATI: 5-410
GER 31 MIGRATION Matas G. (ur.)
COBISS.SI-ID 50372194


316 SOCIOLOGIJA


10.
        SOCIAL and cultural implications of multiculturalism = Implications sociales et culturelles du multiculturalisme / [editors, rédacteurs Gordan Matas, Biljana Kostadinov]. - 1st ed. - Split : Faculty of Philosophy ; [Zagreb] : Croatioan-Canadian Academic Society, 2011. - 176 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija pri večini prispevkov. - Povzetki v angl. ali franc.

ISBN 978-953-7395-37-7

316.73(082) 821.111(71).09(082)
GER 31 SOCIAL Matas G. (ur.)
COBISS.SI-ID 50366050

11.
ŠTEKOVIČ, Maja
        Crossing cultural frontiers : representations of the Amish in American culture / Maja Štekovič. - Bibliografija: str. 30-31. - Abstract ; Povzetek.

V: Acta neophilologica. - ISSN 0567-784X. - Letn. 45, št. 1/2 (2012), str. 19-31.

316.74:276.2(73)
FRASCATI: 5-410
COBISS.SI-ID 50593378


316.7 SOCIOLOGIJA KULTURE. SOCIOLOGIJA KOMUNIKACIJ


12.
        EINFÜHRUNG in die Kulturwissenschaften : theoretische Grundlagen, Ansätze, Perspektiven / herausgegeben von Ansgar Nünning und Vera Nünning. - Stuttgart ; Weimar : J. B. Metzler, 2008. - XV, 392 str. ; 23 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo

ISBN 978-3-476-02237-0
ISBN 3-476-02237-4

316.7:008(082)=112.2 008:316.7(082)=112.2
GER 31 EINFÜHRUNG Nünning A.(ur.)
COBISS.SI-ID 64013569


32 POLITIČNE VEDE. POLITIČNA GEOGRAFIJA. NARODNE MANJŠINE


13.
ŠČUKANEC, Aleksandra
        Reflexionen über die Heimat : Burgenlandkroaten und Kroaten in Deutschland / Aleksandra Ščukanec. - Bibliografija: str. 72-73. - Abstract ; Povzetek.

V: Emotionen in Sprache und Kultur / Janja Polajnar (Hrsg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 7). - ISBN 978-961-237-543-0. - Str. 62-73.

323.15(=163.42:436+430):172.15
COBISS.SI-ID 50420834


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK


14.
AMBROŽIČ Deleja, Saša
        Primarno izobraževanje v slovenskem in nemškem prostoru : diplomska seminarska naloga / Saša Ambrožič Deleja. - Ljubljana : [S. Ambrožič Deleja], 2011. - 33 f. ; 30 cm

Mentorica Tanja Žigon. - Bibliografija: f. 30-32. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

373.3(497.4:430)(043.2)
FRASCATI: 5-300
GER DiplBP AMBROŽIČ DELEJA S. Primarno
COBISS.SI-ID 50275426

15.
HRASTAR, Sandra
        Pouk zgodovine v Zvezni republiki Nemčiji v 21. stoletju = Geschichtsunterricht in der Bundesrepublik Deutschland im 21. Jahrhundert : skupno diplomsko delo / Sandra Hrastar. - Ljubljana : [S. Hrastar], 2012. - 105 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v slov. z nem. povzetkom vsakega poglavja. - Mentorici Danijela Trškan in Brigita Kosevski Puljić, somentorica Mojca Marija Peternel. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Bibliografija: str. 87-91. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino, Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

37.091.2(430):93/94"200"(043.2)
FRASCATI: 6-100
GER DiplN HRASTAR S. Pouk zgodovine ZGO DIP HRASTAR Sandra
COBISS.SI-ID 50453090

16.
SAMIDE, Irena
        Nemška književnost v gimnazijah na Slovenskem od 1848 do 1918 = Deutsche Literatur in Gymnasien auf dem slowenischen ethnischen Gebiet von 1848 bis 1918 : doktorska disertacija / Irena Samide. - Ljubljana : [I. Samide], 2012. - 427 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Mira Miladinović Zalaznik, somentor Hermann Korte. - Bibliografija: str. 287-310. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

373.5(497.4)"1848/1918":821.112.2.09(043.3) 821.112.2.09:373.5(497.4)"1848/1918"(043.3)
GER Diss SAMIDE I. Nemška književnost
COBISS.SI-ID 50306146


37.091.3 UČNI POSTOPKI. METODIKA POUKA


17.
KANDUTI, Nada
        Medien im DaF-Unterricht = Mediji pri pouku nemščine : diplomsko delo / Nada Kanduti. - Ljubljana : [N. Kanduti], 2012. - 71 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 69-70. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

37.091.3:811.112.2'243:37.091.64
FRASCATI: 6-200
GER DiplN KANDUTI N. Medien
COBISS.SI-ID 50700386

18.
LEUBNER, Martin
        Literaturdidaktik / Martin Leubner, Anja Saupe, Matthias Richter. - 2., aktualisierte Aufl. - Berlin : Akademie Verlag, cop. 2012. - 256 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Akademie-Studienbücher. Literaturwissenschaft)

Glossar: str. 254-256. - Bibliografija: str. 237-247

ISBN 978-3-05-005916-7
ISBN 3-05-005916-8

37.091.3:821.112.2
GER 82:37 LEUBNER M. Literaturdidaktik
COBISS.SI-ID 50769506

19.
MIKULIČIĆ, Tonkica
        The puppet - a magic tool in ELT for teaching English to young children : diplomska naloga iz Didaktike angleškega jezika / Tonkica Mikuličić. - Ljubljana : [T. Mikuličić], 2012. - IV, 66 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentor Janez Skela. - Bibliografija: str. 63-66. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'243:37.091.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA MIKULIČIĆ T. Puppet GER DiplACD MIKULIČIĆ T. Puppet
COBISS.SI-ID 50342242

20.
NAUTH, Heiko Wolfgang
        Über Gefühlswelten und Emotionalität : Literaturstrategien näher bringen : [Vermittlung deutschsprachiger Literatur in Seminar / Unterricht / Übungen / Konversations-Kursen mit Hilfe von Printmedien, Audio, Film, Theater und Internet] / Heiko Wolfgang Nauth. - Bibliografija: str. 116-117. - Abstract.

V: Gefühlswelten in der fremdsprachlichen Didaktik / Brigita Kosevski Puljić (Hrsg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 9). - ISBN 978-961-237-546-1. - Str. 103-117.

[82:37.091.3]:159.942
COBISS.SI-ID 50423138

21.
PETERNEL, Marija Mojca
        Bekenntnisse einer Lehrerin : ein Gefühlspuzzle / Mojca Marija Peternel. - Ilustr. - Bibliografija: str. 73. - Abstract.

V: Gefühlswelten in der fremdsprachlichen Didaktik / Brigita Kosevski Puljić (Hrsg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 9). - ISBN 978-961-237-546-1. - Str. 58-73.

37.091.31:159.942
FRASCATI: 5-300
COBISS.SI-ID 50411106

22.
PETROVIC-Jülich, Marina
        Emotionen im universitären Literaturunterricht / Marina Petrovic-Jülich. - Bibliografija: str. 124. - Abstract.

V: Gefühlswelten in der fremdsprachlichen Didaktik / Brigita Kosevski Puljić (Hrsg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 9). - ISBN 978-961-237-546-1. - Str. 118-124.

[82:37.091.3=112.2]:159.942
COBISS.SI-ID 50423650

23.
PODGORŠEK, Saša
        Virtuelle Lernumgebungen im DaF-Unterricht / Saša Podgoršek. - Ilustr. - Bibliografija: str. 89-90. - Abstract.

V: Gefühlswelten in der fremdsprachlichen Didaktik / Brigita Kosevski Puljić (Hrsg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 9). - ISBN 978-961-237-546-1. - Str. 74-90.

[37.091.3:811.112.2]:004.738.5
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50409058

24.
RADANOVIĆ, Sanja
        Motivation von Schülern zum Erlernen der deutschen Sprache / Sanja Radanović. - Bibliografija: str. 57. - Abstract.

V: Gefühlswelten in der fremdsprachlichen Didaktik / Brigita Kosevski Puljić (Hrsg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 9). - ISBN 978-961-237-546-1. - Str. 48-57.

[37.091.3:811.112.2]:159.947.5
COBISS.SI-ID 50422626

25.
RETELJ, Andreja, 1980-
        Am Anfang steht die Angst / Andreja Retelj. - Tabele. - Bibliografija: str. 47. - Abstract.

V: Gefühlswelten in der fremdsprachlichen Didaktik / Brigita Kosevski Puljić (Hrsg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 9). - ISBN 978-961-237-546-1. - Str. 41-47.

[811.112.2'243:37]:159.942
COBISS.SI-ID 50422370

26.
RŽIŠNIK, Anja, 1987-
        Kreative Bewegung im Fremdsprachenunterricht = Ustvarjalni gib pri pouku tujega jezika : [diplomsko delo] / Anja Ržišnik. - Ljubljana : [A. Ržišnik], 2012. - 76, XVIII str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Brigita Kosevski Puljić. - Bibliografija: str. 72-75. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

37.091.3:811.112.2'243(043.2) 811.112.2'243:159.954(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN RŽIŠNIK A. Kreative
COBISS.SI-ID 50671714

27.
ŠLIBAR, Neva
        Gefühlswelten und Emotionsdiskurse in Literatur und Literaturdidaktik / Neva Šlibar. - Bibliografija: str. 140-141. - Abstract.

V: Gefühlswelten in der fremdsprachlichen Didaktik / Brigita Kosevski Puljić (Hrsg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 9). - ISBN 978-961-237-546-1. - Str. 125-141.

[82:37.091.3=112.2]:159.942
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50409826


5 PRIRODOSLOVNE VEDE. MATEMATIKA. GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA


28.
        PLANET Earth [Videoposnetek] : as you've never seen it before : the complete series / photography Doug Anderson ... [et al.] ; music composed by George Fenton. - [S. l.] : BBC Worldwide, cop. 2006. - 5 video DVD-jev (ca 643 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Podnaslovi v angl. - BBCDVD 1883. - Pripoveduje David Attenborough. - Vsebina: Disc 1: From pole to pole ; Mountains ; Fresh water ; Disc 2: Caves ; Deserts ; Ice worlds ; Disc 3: Great plains ; Jungles ; Shallow seas ; Disc 4: Seasonal forests ; Ocean deep ; Disc 5: The future: Saving species ; Into the wilderness ; Living together

55/59(100)(086.82)
GER DVD 5 PLANET EARTH 1 GER DVD 5 PLANET EARTH 2 GER DVD 5 PLANET EARTH 3 GER DVD 5 PLANET EARTH 4 GER DVD 5 PLANET EARTH 5
COBISS.SI-ID 50309474


6 UPORABNE ZNANOSTI


29.
        Das BUCHMARKTBUCH : der Literaturbetrieb in Grundbegriffen / herausgegeben von Erhard Schütz ; zusammen mit Silke Bittkow ... [et al.]. - 2., durchgesehene Aufl. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2010, cop. 2005. - 428 str. ; 19 cm. - (Rowohlts Enzyklopädie ; 55672)

Bibliografija: str. 411-418. - Kazalo

ISBN 3-499-55672-3

655.4/.5(430)(038) 655.4/.5(038)=112.2
GER PK 6 BUCHMARKTBUCH Schütz E.(ur.)
COBISS.SI-ID 50762082

30.
OLIVER, Jamie
        The naked chef [Videoposnetek]. The fantastic First series plus the cracking Christmas special / Jamie Oliver ; camera Luke Cardiff ; editor Paul Ratcliffe ; series producer and director Patricia Llewellyn. - [UK] : Universal Pictures, cop. 1999. - 1 video DVD (202 min) : barve, zvok ; 12 cm

Produkcija: Optomen Television. - 0780762. - Vsebina: Chef's night off ; Hen night ; Babysitting ; The band ; Birthday party ; Girlfriend ; Christmas comes early

641.5(086.82)=111
GER DVD 6 OLIVER J. Naked chef
COBISS.SI-ID 50287714


655.4/.5 TISKARSTVO. ZALOŽNIŠTVO. KNJIGARSTVO


31.
RICHTER, Steffen
        Der Literaturbetrieb : eine Einführung : Texte, Märkte, Medien / Steffen Richter. - Darmstadt : WBG, cop. 2011. - 144 str. ; 24 cm. - (Einführungen Germanistik)

Bibliografija: str. 126-134. - Kazali

ISBN 978-3-534-23774-6
ISBN 3-534-23774-9

655.4/.5:808.1(430)=112.2 82.0:821.112.2.09
GER 82.01 RICHTER S. Literaturbetrieb
COBISS.SI-ID 50749538


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT. TURIZEM. GLEDALIŠČE. FILMSKA UMETNOST


32.
        WHO killed Rasputin? [Videoposnetek] : revealing a compelling new theory about the circumstances of Rasputin's death / director of photography Paul Lang ; directed and produced by Michael Wadding. - [S. l.] : Just Entertainment, cop. 2006. - 1 video DVD (50 min) : barve, zvok ; 12 cm

Podnapisi v nizozemščini. - Produkcija: BBC. - 3475. - Pripoveduje Michael Prad

791.229.2:929Rasputin(086.82)
GER DVD 929 Rasputin G.J. WADDING M. (rež.)

COBISS.SI-ID 50279010


808 RETORIKA. KREATIVNO PISANJE. UREDNIŠKO DELO


33.
RIEDEL, Frank
        Die Sprache der Gefühle : literarische Stilmittel in Galsan Tscinags Das andere Dasein / Frank Riedel. - Bibliografija: str. 101-102. - Abstract.

V: Gefühlswelten in der fremdsprachlichen Didaktik / Brigita Kosevski Puljić (Hrsg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 9). - ISBN 978-961-237-546-1. - Str. 91-102.

[821.112.2:808.1]:159.942 811.112.2'243:37.091.3
COBISS.SI-ID 50422882


81 JEZIKOSLOVJE. FILOLOGIJA. FILOZOFIJA JEZIKA. JEZIKOVNE TEORIJE. JEZIKOVNE ZVRSTI


34.
VUTEK, Nuša
        Vključevanje staršev otrok z migracijskim ozadjem v izobraževalni proces za dosego uspešne integracije : diplomska seminarska naloga / Nuša Vutek. - Ljubljana : [N. Vutek], 2012. - 30 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentorica Andrea Leskovec. - Bibliografija: str. 28-30. - Izvleček ; Abstract. - Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.112.2'243:[314.151.3-054.7:364-786](043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP VUTEK N. Vključevanje GER DiplBPCD VUTEK N. Vključevanje
COBISS.SI-ID 50408802


81'1/'4 PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE. PRAVOPIS. LEKSIKOLOGIJA. FONETIKA.


35.
ARCHER, Dawn
        Pragmatics : an advanced resource book for students / Dawn Archer, Karin Aijmer and Anne Wichmann. - London ; New York : Routledge, 2012. - XXIV, 325 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Routledge applied linguistics)

Bibliografija: str. 296-318. - Kazalo

ISBN 978-0-415-49787-9

81'42(075.8) 801.73
GER AN 81'42 ARCHER D. Pragmatics
COBISS.SI-ID 50415714

36.
BEGONJA, Helga
        Interjektion als Redemittel der Gefühlsäußerung / Helga Begonja. - Bibliografija: str. 109-110. - Abstract ; Povzetek.

V: Emotionen in Sprache und Kultur / Janja Polajnar (Hrsg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 7). - ISBN 978-961-237-543-0. - Str. 100-110.

811.163.42'367.628:811.112.2 811.112.2'367.628:811.163.6 81'367.628:159.942
COBISS.SI-ID 50425442

37.
BOJKOVSKA, Emilija
        Der Konjunktiv I als Mittel der Redewiedergabe und seine makedonischen Entsprechungen / Emilija Bojkovska. - Bibliografija: str. 167. - Abstract ; Povzetek.

V: Emotionen in Sprache und Kultur / Janja Polajnar (Hrsg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 7). - ISBN 978-961-237-543-0. - Str. 160-167.

811.112.2'367.625:811.163.3 81'367.625:159.942
COBISS.SI-ID 50430818

38.
ČUDEN, Darko
        Diminution als (potentieller) Ausdruck des Emotionellen im Slowenischen und im Deutschen / Darko Čuden. - Bibliografija: str. 148. - Abstract ; Povzetek.

V: Emotionen in Sprache und Kultur / Janja Polajnar (Hrsg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 7). - ISBN 978-961-237-543-0. - Str. 135-148.

811.163.6'367.622.22:811.112.2 811.112.2'367.622.22:811.163.6 81'367.622.22:159.942
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50347362

39.
ĆORALIĆ, Zrinka
        Menschliche Emotionen aus vergleichender Sicht in der deutschen und bosnischen Phraseologie / Zrinka Ćoralić. - Bibliografija: str. 181-182. - Abstract ; Povzetek.

V: Emotionen in Sprache und Kultur / Janja Polajnar (Hrsg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 7). - ISBN 978-961-237-543-0. - Str. 170-182.

811.163.4(497.6)'373.7:811.112.2 811.112.2'373.7:811.163.4(497.6) 81'373.7:159.942
COBISS.SI-ID 50436450

40.
DRAGOVIĆ, Kristina
        Emotionen in Schlagzeilen / Kristina Dragović. - Bibliografija: str. 300. - Abstract ; Povzetek.

V: Emotionen in Sprache und Kultur / Janja Polajnar (Hrsg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 7). - ISBN 978-961-237-543-0. - Str. 293-300.

[811.112.2'276.6:070]:159.942
COBISS.SI-ID 50444386

41.
        EMOTIONEN in Sprache und Kultur / Janja Polajnar (Hrsg.). - 1. Aufl. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012 (Ljubljana : Bori). - 406 str. ; 24 cm. - (Slovenske germanistične študije = Slowenische germanistische Studien, ISSN 2232-6219 ; 7)

300 izv. - Bibliografija sledi vsakemu prispevku. - Imensko kazalo. - Povzetki v angl. in slov.

ISBN 978-961-237-543-0

81'271:159.942(082) 81'362(082)
FRASCATI: 6-200
GER 800:801.52 EMOTIONEN IN Polajnar J. (ur.) GER AR POLAJNAR J. EMOTIONEN IN
COBISS.SI-ID 264008960

42.
FABČIČ, Melanija
        Glück und Glas, wie leicht bricht das : Unterschiede in der Versprachlichung der komplexen Emotion des Glücks in deutschen, slowenischen und ungarischen Sprichwörtern - eine Untersuchung anhand der Datenbanken des Projekts SprichWort / Melanija Fabčič. - Bibliografija: str. 204. - Abstract ; Povzetek.

V: Emotionen in Sprache und Kultur / Janja Polajnar (Hrsg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 7). - ISBN 978-961-237-543-0. - Str. 194-204.

82-84:81'37=112=163.6=511.141 82-84:159.942
COBISS.SI-ID 50437218

43.
        GEFÜHLSWELTEN in der fremdsprachlichen Didaktik / Brigita Kosevski Puljić (Hrsg.). - 1. Aufl. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012 (Ljubljana : Pleško). - 150 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Slovenske germanistične študije = Slowenische germanistische Studien, ISSN 2232-6219 ; 9)

200 izv. - Bibliografija sledi vsakemu prispevku. - Imensko kazalo. - Povzetki v angl.

ISBN 978-961-237-546-1

81'243:159.942(082) 37.02:81'243(082)
FRASCATI: 6-200
GER 800:37 GEFÜHLSWELTEN Kosevski Puljić B. GER AR KOSEVSKI PULJIĆ B. GEFÜHLSWELTEN
COBISS.SI-ID 264064000

44.
GRUNTAR Jermol, Ada
        Emotionen in Rechtstexten / Ada Gruntar Jermol. - Bibliografija: str. 250-251. - Abstract ; Povzetek.

V: Emotionen in Sprache und Kultur / Janja Polajnar (Hrsg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 7). - ISBN 978-961-237-543-0. - Str. 242-251.

[81'276.6:34]:159.942
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50354530

45.
HENN-Memmesheimer, Beate
        Sprechen über Emotionen : neurobiologisch und alltagssprachlich : das Beispiel Angst / Beate Henn-Memmesheimer. - Graf. prikazi. - Bibliografija: str. 35-36. - Abstract ; Povzetek.

V: Emotionen in Sprache und Kultur / Janja Polajnar (Hrsg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 7). - ISBN 978-961-237-543-0. - Str. 22-36.

81'37:159.942=112.2 81:616.8=112.2
COBISS.SI-ID 50419810

46.
HRUSTIĆ, Meliha
        Zum Ausdruck von Ärger und Wut in deutschen und bosnischen Phraseologismen / Meliha Hrustić. - Bibliografija: str. 193. - Abstract ; Povzetek.

V: Emotionen in Sprache und Kultur / Janja Polajnar (Hrsg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 7). - ISBN 978-961-237-543-0. - Str. 183-193.

811.163.4(497.6)'373.7:811.112.2 811.112.2'373.7:811.163.4(497.6) 81'373.7:159.942
COBISS.SI-ID 50436706

47.
KLINGERSBERGER, Barbara
        Deutsch, Slowenisch, Windisch : eine sprachliche Dreiecksbeziehung in Südkärnten im Vergleich von drei Generationen : Identitätskonstruktionen in narrativen sprachbiographischen Interviews : Diplomarbeit zur Erlangung des Magistergrades an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Paris-Lodron-Universität Salzburg / eingereicht von Barbara Klingersberger. - Salzburg : [B. Klingersberger], 2011. - 123, XXVIII f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Anne Betten. - Bibliografija: f. 114-123. - Paris-Lodron-Universität Salzburg, Geisteswissenschaftliche Fakultät

811.163.6'28(436.6):811.112.2 323.15(436.5)
GER 800:316 KLINGERSBERGER B. Deutsch
COBISS.SI-ID 50660706

48.
KOSEVSKI Puljić, Brigita
        Einleitung / Brigita Kosevski Puljić.

V: Gefühlswelten in der fremdsprachlichen Didaktik / Brigita Kosevski Puljić (Hrsg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 9). - ISBN 978-961-237-546-1. - Str. 6-13.

81'243:159.942
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50402914

49.
KRISTO, Ema
        Die emotionale Kraft politischer Schlagwörter in albanischen Zeitungsartikeln / Ema Kristo. - Bibliografija: str. 275-276. - Abstract ; Povzetek.

V: Emotionen in Sprache und Kultur / Janja Polajnar (Hrsg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 7). - ISBN 978-961-237-543-0. - Str. 265-279.

[811.18'276.6:32.019.5]:070 [32.019.5:159.942]:070(496.5) 159.942:[32.019.5:070(496.5)]
COBISS.SI-ID 50443874

50.
LAZOVIĆ, Vesna
        Content analysis of advertisments in different cultures / Vesna Lazović. - Bibliografija: str. 50-51. - Summary ; Povzetek.

V: ELOPE. - ISSN 1581-8918. - Vol. 9 (Autumn 2012), str. 39-51.

81'37:659.12:316.72
COBISS.SI-ID 50640994

51.
MATULINA-Jerak, Željka
        Emotionsphraseme in der Kinder- und Jugendliteratur : am Beispiel der Erzählungen von Christine Nöstlinger und Ivana Brlić-Mažuranić / Željka Matulina. - Bibliografija: str. 224-225. - Abstract ; Povzetek.

V: Emotionen in Sprache und Kultur / Janja Polajnar (Hrsg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 7). - ISBN 978-961-237-543-0. - Str. 217-225.

811.163.42'373.7:811.112.2 821.163.42.08Brlić-Mažuranić I.:821.112.2(436).08Nöstlinger C. 81'373.7:159.942
COBISS.SI-ID 50441314

52.
MIKOLIČ, Tamara
        A contrastive study of nominalization in the systemic functional framework / Tamara Mikolič Južnič. - Graf. prikazi. - Bibliografija: str. 273-275. - Abstract.

V: Languages in contrast. - ISSN 1387-6759. - issue 2, Vol. 12 (2012), str. 251-276.

81'322:81'373=131.1=163.6 811.131.1'367.625.45:811.163.6
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50387810

53.
PETRIČ, Teodor, 1959-
        Verstehensprozesse in der Fremdsprache am Beispiel deutscher Phraseme / Teodor Petrič. - Bibliografija: str. 239-240. - Abstract ; Povzetek.

V: Emotionen in Sprache und Kultur / Janja Polajnar (Hrsg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 7). - ISBN 978-961-237-543-0. - Str. 226-240.

811.112.2'373.7:81'243 811.112.2'243:81'373.7 81'232
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50441570

54.
POLAJNAR, Janja
        Einleitung / Janja Polajnar. - Bibliografija: str. 18-20.

V: Emotionen in Sprache und Kultur / Janja Polajnar (Hrsg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 7). - ISBN 978-961-237-543-0. - Str. 8-20.

81:159.942
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50356834

55.
POLAJNAR, Janja
        Ja, is' denn heut schon Weihnachten? : textuelle Emotionsmanifestation durch rekonstruirte Werbeslogans in Zeitungsartikeln : eine Untersuchung elektronischer Zeitungen aus dem Deutschen Referenzkorpus / Janja Polajnar. - Bibliografija: str. 290-292. - Abstract ; Povzetek.

V: Emotionen in Sprache und Kultur / Janja Polajnar (Hrsg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 7). - ISBN 978-961-237-543-0. - Str. 280-292.

811.112.2'42:659.1:159.942 659.1:811.112.2'42:159.942 159.942:[659.1:070]
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50355810

56.
POLAJNAR, Janja
        Wer wird dann gleich in die Luft gehen? : rekontextualisierte Werbeslogans und Emotionen / Janja Polajnar Lenarčič. - Bibliografija: str. 43-45.

V: Sprache und Emotion in öffentlicher Kommunikation / Inge Pohl, Horst Ehrhardt (Hrsg.). - Frankfurt am Main : P. Lang, 2012. - (Sprache, ISSN 0938-2771 ; Bd. 64). - ISBN 978-3-631-62585-9. - Str. 23-48.

811.112.2'42:659.1:159.942 659.1:811.112.2'42:159.942 159.942:[659.1:070]
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50317922

57.
REXHEPI, Sadije
        Der Gebrauch des Perfekts in deutschen und albanischen Zeitungsartikeln / Sadije Rexhepi. - Bibliografija: str. 308. - Abstract ; Povzetek.

V: Emotionen in Sprache und Kultur / Janja Polajnar (Hrsg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 7). - ISBN 978-961-237-543-0. - Str. 301-308.

[811.112.2'366.582:070]:811.18 [811.18'366.582:070]:811.112.2
COBISS.SI-ID 50444642

58.
RUS, Tina, 1986-
        The syntactic and semantic analysis of subjects in business E-mails = Skladenjska in pomenska analiza osebkov v poslovnih e-mailih : diplomsko delo / Tina Rus. - Ljubljana : [T. Rus], 2012. - XI, 199 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentorica Frančiška Lipovšek. - Bibliografija: str. 81-83. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'367.332.6:004.773.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA RUS T. Syntactic GER DiplACD RUS T. Syntactic
COBISS.SI-ID 50707810

59.
SCHURICHT, Klaus
        Wittgenstein über die Sprache der Empfindungen / Klaus Schuricht. - Bibliografija: str. 49. - Abstract ; Povzetek.

V: Emotionen in Sprache und Kultur / Janja Polajnar (Hrsg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 7). - ISBN 978-961-237-543-0. - Str. 37-49.

[81:1]:159.942
COBISS.SI-ID 50420066

60.
SICHERL, Eva
        Slovene nominal diminutives and their English equivalents : a comparison / Eva Sicherl. - Bibliografija: str. 62-63. - Summary ; Povzetek.

V: ELOPE. - ISSN 1581-8918. - Vol. 9 (Autumn 2012), str. 53-63.

81'225'367.622.22=163.6=111
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50611810

61.
STANIČ, Martina, 1987-
        Prevajanje francoskega trpnika v slovenščino : magistrsko delo / Martina Stanič. - Ljubljana : [M. Stanič], 2012. - X, 144 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: str. 107-111. - Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'366.573:81'25=113.3=163.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB STANIČ M. Prevajanje GER MagBCD STANIČ M. Prevajanje
COBISS.SI-ID 50316386

62.
XHAFERRI, Gëzim
        Sprachliche Höflichkeitsformen im Deutschen und im Albanischen : Vergleich unterschiedlicher Kulturen / Gëzim Xhaferri. - Bibliografija: str. 374. - Abstract ; Povzetek.

V: Emotionen in Sprache und Kultur / Janja Polajnar (Hrsg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 7). - ISBN 978-961-237-543-0. - Str. 365-374.

[811.112.2:811.18]:177.1 [811.18:811.112.2]:177.1
COBISS.SI-ID 50457186


811.1/.2 INDOEVROPSKI JEZIKI


63.
KADZADEJ, Brikena
        Ein geschichtlicher Überblick der albanischen Pronominalanredeformen als Ausdruck vom Respekt oder Überlegenheit, Distanz oder Zusammengehörigkeit / Brikena Kadzadej. - Bibliografija: str. 60-61. - Abstract ; Povzetek.

V: Emotionen in Sprache und Kultur / Janja Polajnar (Hrsg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 7). - ISBN 978-961-237-543-0. - Str. 50-61.

811.18'367.626(091)=112.2
COBISS.SI-ID 50420578


811.111 ANGLEŠČINA


64.
BENCAK, Neva
        It-extraposition in English = Izpostavljeni stavki v angleščini : diplomsko delo / Neva Bencak. - Ljubljana : [N. Bencak], 2012. - 84 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Milena Milojević Sheppard. - Bibliografija: str. 82-83. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'367(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA BENCAK N. It-extraposition GER DiplACD BENCAK N. It-extraposition
COBISS.SI-ID 50435426

65.
BOŽIČ, Petra, 1980-
        ELT lessons with poetry in primary and secondary school : diplomsko delo iz Didaktike angleškega jezika / Petra Božič. - Ljubljana : [P. Božič], 2012. - 39 str. : ilustr., tabele ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentor Janez Skela. - Bibliografija: str. 38-39. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'243:821.111-1(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA BOŽIČ P. ELT lessons GER DiplACD BOŽIČ P. ELT lessons
COBISS.SI-ID 50538594

66.
CASE, Doug
        English sketches 1 : sketches from the English Teaching Theatre. Elementary / Doug Case, Ken Wilson. - Oxford : Macmillan Heinemann English Language Teaching, 1995. - [95] str. : ilustr. ; 30 cm. - (Heinemann teacher resources)

ISBN 0-435-26394-3

811.111'243(075.3)
GER 802.0-07 ENGLISH SKETCHES 1 Elementary

COBISS.SI-ID 50565730

67.
CASE, Doug
        English sketches 2 : sketches from the English Teaching Theatre. Intermediate / Doug Case, Ken Wilson. - Oxford : Macmillan Heinemann English Language Teaching, 1995. - [95] str. : ilustr. ; 30 cm. - (Heinemann teacher resources)

ISBN 0-435-26397-8

811.111'243:792.25(075.3)
GER 802.0-07 ENGLISH SKETCHES 2 Intermediate

COBISS.SI-ID 50566242

68.
        DIVIDED by a common language : English across national, social, and cultural boundaries / edited by Ewa Willim. - Kraków : Krakow Society for Education - AFM Publishing House, 2012. - 145 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija sledi vsakemu prispevku. - Povzetki v poljščini

ISBN 978-83-7571-200-1
ISBN 83-7571-200-0

811.111(100)'27/'28:316.7(082)
GER 802.0 DIVIDED BY Willim E. (ur.)
COBISS.SI-ID 50301794

69.
GUNC, Lea
        Analiza nalog v učnih gradivih za angleški jezik : diplomsko delo / Lea Gunc. - Ljubljana : [L. Gunc], 2012. - 126 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Uvod, zaključek in daljši povezetek tudi v angl. - Mentorja Damijan Štefanc, Janez Skela. - Bibliografija: f. 95-99. - Povzetek ; Abstract. - Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za anglistiko in amerikanistiko, Odd. za pedagogiko in andragogiko

811.111'243:37.091.64(043.2) 37.091.64:811.111'243(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA GUNC L. Analiza nalog GER DiplACD GUNC L. Analiza nalog PED DIP GUNC L. Analiza
COBISS.SI-ID 50476130

70.
ILC, Gašper
        English verbs in use I : exercises for students / Gašper Ilc. - 2. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - 100 str. ; 30 cm

ISBN 978-961-237-154-8

811.111'367.625(075.3)(076.1)
GER 802.0-2 ILC G. English verbs
COBISS.SI-ID 263799808

71.
JEVNIKAR, Špela, 1986-
        Manx and Manx English on the Isle of Man : historical grammar : Manx and Manx English = Manščina in manska angleščina na Otoku Man : diplomsko delo / Špela Jevnikar. - Ljubljana : [Š. Jevnikar], 2012. - 68 str. ; 30 cm

Mentorica Frančiška Trobevšek Drobnak. - Bibliografija: str. 66-67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'282(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA JEVNIKAR Š. Manx
COBISS.SI-ID 50762594

72.
KAPELE, Katja
        Self-esteem in the ELT classroom = Samozavest pri pouku angleščine : diplomsko delo / Katja Kapele. - Ljubljana : [K. Kapele], 2012. - 47 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentor Janez Skela. - Bibliografija: str. 45-47. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za anglistiko in amerikanistiko

811.111'243:159.923.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA KAPELE K. Self-esteem GER DiplACD KAPELE K. Self-esteem
COBISS.SI-ID 50733922

73.
KLINAR, Stanko
        English word-formation with exercises / Stanko Klinar, Margaret Davis. - 5. izd., 2. ponatis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012-. - Zv. <1-> ; 24 cm

Dosedanja vsebina: Part 1. - 2012. - 187 str. - Naklada 400 izv. - Bibliografija: str. 183-186

ISBN 961-227-072-4 (zv. 1)
ISBN 961-227-073-2 (zv. 2)

811.111'373.611(075.8)
GER 802.0-54 KLINAR S. English (2012)
COBISS.SI-ID 263761408

74.
        A LIFETIME of English studies : essays in honour of Carol Taylor Torsello / edited by Fiona Dalziel, Sara Gesuato, Maria Teresa Musacchio. - Padova : Il poligrafo, 2012. - 710 str. : ilustr., s sl. C. T. Torsello ; 24 cm. - (Humanitas ; 18)

Prispevki v angl. ali ital. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetek v angl. ali ital. pri vseh prispevkih

ISBN 978-88-7115-767-2

[811.111+821.111.09]:81'25(082)
COBISS.SI-ID 50614882

75.
MERNIK, Eva
        The development of an ESP coursebook for cosmetologists = Razvoj učbenika za angleščino kot jezik stroke za kozmetične tehnike / Eva Mernik. - Ljubljana : [E. Mernik], 2012. - 75, 52 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentorica Urška Sešek. - Bibliografija: str. 73-74. - Abstract ; Povzetek. - Vsebuje tudi: Let's open a beauty salon! : English coursebook for cosmetology 1

811.111:37.091.3(043.2) 811.111:687.55(075.3)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA MERNIK E. Development GER DiplACD MERNIK E. Development
COBISS.SI-ID 50547810

76.
STEINER, Kristina
        The three-part skills model in the teaching of writing in EFL = Tridelni model veščin v učenju pisanja v angleščini kot tuj jezik : diplomsko delo / Kristina Steiner. - Ljubljana : [K. Steiner], 2012. - 64 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentorica Urška Sešek. - Bibliografija: str. 57. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za anglistiko in amerikanistiko

811.111'243:808.1(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA STEINER K. Three-part skills GER DiplACD STEINER K. Three-part skills
COBISS.SI-ID 50539874

77.
VERBIČ, Tine
        The use of puns in newspapers and advertising = Raba besednih iger v časopisih in oglaševalstvu : diplomsko delo / Tine Verbič. - Ljubljana : [T. Verbič], 2012. - 88 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentorica Frančiška Lipovšek. - Bibliografija: f. 71-77. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

82-845:659:070(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA VERBIČ T. Use of puns GER DiplACD VERBIČ T. Use of puns
COBISS.SI-ID 50491234


811.112.2 NEMŠČINA


78.
ABRASHI, Teuta
        Änderung der Nominalphrasenstruktur als Ausdrucksmittel der Emotionen / Teuta Abrashi. - Bibliografija: str. 158-159. - Abstract ; Povzetek.

V: Emotionen in Sprache und Kultur / Janja Polajnar (Hrsg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 7). - ISBN 978-961-237-543-0. - Str. 149-159.

811.112.2'367.622:811.18 811.18'367.622:811.112.2 81'367.622:159.942
COBISS.SI-ID 50428258

79.
BRAČIČ, Stojan
        Syntaktische Ausdrucksmittel der Emotionalität / Stojan Bračič. - Bibliografija: str. 393-394.

V: Sprache und Emotion in öffentlicher Kommunikation / Inge Pohl, Horst Ehrhardt (Hrsg.). - Frankfurt am Main : P. Lang, 2012. - (Sprache, ISSN 0938-2771 ; Bd. 64). - ISBN 978-3-631-62585-9. - Str. 383-394.

811.112.2'367:159.942 159.942:811.112.2'367
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50318178

80.
        DEUTSCH in multilingualen Stadtzentren Mittel- und Osteuropas : um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert / herausgegeben von Marek Nekula, Verena Bauer und Albrecht Greule ; unter Mitarbeit von Ingrid Fleischmann. - Wien : Praesens, 2008. - 211 str. : ilustr. ; 23 cm

Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/toc/fy0804/2008422231.html - Table of contents
Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=016316322&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - Table of contents
Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=3031271&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - Inhaltstext
Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/986563358/04 - Inhaltsverzeichnis
Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=3031271&prov=M&dok%5Fvar=1&dok%5Fext=htm - Inhaltstext
Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc%5Flibrary=BVB01&doc%5Fnumber=016316322&line%5Fnumber=0001&func%5Fcode=DB%5FRECORDS&service%5Ftype=MEDIA - Inhaltsverzeichnis. - Prispevki v angl. in nem. - Publikacija vsebuje prispevke z mednarodnega simpozija Deutsch in multilingualen Stadtzentren Mittel- und Osteuropas (Univerza v Regensburgu, 16. - 17. februar 2006). - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov

ISBN 978-3-7069-0439-1 (broš.)
ISBN 3-7069-0439-X (broš.)

811.112.2:81'246.3(4)
GER 800:316 DEUTSCH IN MULTI. Nekula M. (ur.)

COBISS.SI-ID 50661474

81.
DEŽMAN, Sabina
        Der Uhu Ulrich macht UU : der Einsatz von Lautgedichten und Sprachspielen beim frühen Fremdsprachenlernen / Sabina Dežman. - Bibliografija: str. 39-40. - Abstract.

V: Gefühlswelten in der fremdsprachlichen Didaktik / Brigita Kosevski Puljić (Hrsg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 9). - ISBN 978-961-237-546-1. - Str. 26-40.

811.112.2'243:373.2
COBISS.SI-ID 50422114

82.
HABE, Monika
        Kontrastive Analyse der Valenzstrukturen am Beispiel ausgewählter verbaler Internationalismen = Kontrastivna analiza vezljivostnih struktur na primeru izbranih glagolskih internacionalizmov : diplomsko delo / Monika Habe. - Ljubljana : [M. Habe], 2012. - 190 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Uršula Krevs Birk. - Bibliografija: str. 180-189. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'367.625(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN HABE M. Kontrastive GER DiplNCD HABE M. Kontrastive
COBISS.SI-ID 50289762

83.
LALIĆ, Mihaela
        Expressive Personenbezeichnungen / Mihaela Lalić. - Bibliografija: str. 120. - Abstract ; Povzetek.

V: Emotionen in Sprache und Kultur / Janja Polajnar (Hrsg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 7). - ISBN 978-961-237-543-0. - Str. 111-120.

811.1112.2'622.13:159.942
COBISS.SI-ID 50426210

84.
LEŠNIK, Ana, 1988-
        Englischsprachige Elemente in den deutschen Printmedien am Beispiel von Kosmetik- und Autoanzeigen = Angleški jezikovni elemente [!] v nemških tiskanih medijih na primeru kozmetičnih in avtomobilskih oglasov : diplomsko delo / Ana Lešnik. - Ljubljana : [A. Lešnik], 2012. - 115 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Janja Polajnar Lenarčič. - Bibliografija: str. 69-72. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

[811.112.2'42:659.1]:811.111'373.45(043.2) [659.1:811.112.2'42]:811.111'373.45(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN LEŠNIK A. Englischsprachige
COBISS.SI-ID 50485858

85.
RONČEVIĆ, Ivana, jezikoslovka
        Das Werteprofil des Deutschen als Fremdsprache im universitären Rahmen / Ivana Rončević. - Graf. prikazi. - Bibliografija: str. 96-97. - Abstract ; Povzetek.

V: Emotionen in Sprache und Kultur / Janja Polajnar (Hrsg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 7). - ISBN 978-961-237-543-0. - Str. 84-97.

811.112.2'243:378(497.5)
COBISS.SI-ID 50421346

86.
SADIKU, Gladiola
        Eine Untersuchung von Beziehungen zwischen Emotionen und Sprache am Beispiel einiger ausgewählter Begriffe (Konzepte) im Deutschen und im Albanischen / Gladiola Sadiku. - Bibliografija: str. 363-364. - Abstract ; Povzetek.

V: Emotionen in Sprache und Kultur / Janja Polajnar (Hrsg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 7). - ISBN 978-961-237-543-0. - Str. 352-364.

[811.112.2:811.18]:159.9 [811.18:811.112.2]:159.9
COBISS.SI-ID 50455906

87.
SMAILAGIĆ, Vedad
        Zum Gebrauch von Gefühls-Lexemen in Kleists Marquise von O--- / Vedad Smailagić. - Bibliografija: str. 263-264. - Abstract ; Povzetek.

V: Emotionen in Sprache und Kultur / Janja Polajnar (Hrsg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 7). - ISBN 978-961-237-543-0. - Str. 252-264.

811.112.2'373:821.112.2.09Kleist H.v. 821.112.2.08Kleist H.v.:159.942 81'373:159.942
COBISS.SI-ID 50442338

88.
ŠPES, Sabina Elizabeta, 1974-
        Gefühlswörter im "Wortbildungsnest" : das Worlbildungsnest, dessen Nestglieder und Entfaltung im Hypertext / Sabina Elizabeta Špes. - Bibliografija: str. 134. - Abstract ; Povzetek.

V: Emotionen in Sprache und Kultur / Janja Polajnar (Hrsg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 7). - ISBN 978-961-237-543-0. - Str. 121-134.

811.112.2'373.611:159.942
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50358626

89.
VALENČIČ Arh, Urška
        Da kommt Freude auf! : Freude in der Phraseologie / Urška Valenčič Arh. - Ilustr. - Bibliografija: str. 216. - Abstract ; Povzetek.

V: Emotionen in Sprache und Kultur / Janja Polajnar (Hrsg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 7). - ISBN 978-961-237-543-0. - Str. 205-215.

811.112.2'373.72:159.942
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50348130

90.
ŽIBORSKI Kovačić, Vita
        Emotionen und Fremdsprachenerwerb im Vorschulalter : 20 Jahre Deutsch in kroatischen Kindergärten - Bestandsaufnahme und Aussichten / Vita Žiborski Kovačić. - Bibliografija: str. 25. - Abstract.

V: Gefühlswelten in der fremdsprachlichen Didaktik / Brigita Kosevski Puljić (Hrsg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 9). - ISBN 978-961-237-546-1. - Str. 14-25.

811.112.2'243:373.2(497.5)
COBISS.SI-ID 50421858


811.133.1 FRANCOŠČINA


91.
VAUPOT, Sonia
        Les criteres de (non-)maintien du néologisme par déreivation dans l'ovre de Louis-Sébastien Mercier / Sonia Vaupot. - Bibliografija: str. 490-491.

V: Zeitschrift für romanische Philologie. - ISSN 0049-8661. - Hft. 3, Bd. 128 (2012), str. 474-491.

811.133.1'373.43:821.133.1.08Mercier L.-S.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50387298


811.16 SLOVANSKI JEZIKI


92.
GROŠELJ, Robert, 1978-
        Medjezikovna razmerja in vezljivost / Robert Grošelj. - Opombe z viri tekoče pod besedilom. - Bibliografija: str. 24-28. - Abstract.

V: Slovanski jeziki / Vojko Gorjanc (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - ISBN 978-961-237-530-0. - Str. 11-28.

811.16'367 811.163.6'367
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50338914


811.163.6 SLOVENŠČINA


93.
GORJANC, Vojko
        Vyzovy sovremennosti i jazykovoe planirovanie v Slovenii / Vojko Gorjanc : [perevod so slovenskogo na russkij Filimonova Tat´jana]. - Ilustr. - Cir. - Bibliografija: str. 91-94. - Povzetek v angl.

V: Slovanski jeziki / Vojko Gorjanc (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - ISBN 978-961-237-530-0. - Str. 79-94.

811.163.6'272
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50339170

94.
KREVS Birk, Uršula
        Studentische Sprachbiographien und Emotionen / Uršula Krevs Birk. - Bibliografija: str. 82-83. - Abstract ; Povzetek.

V: Emotionen in Sprache und Kultur / Janja Polajnar (Hrsg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 7). - ISBN 978-961-237-543-0. - Str. 74-83.

37.013.78:811.112.2'243:811.163.6'242 81'24:159.942
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50346338

95.
        PRAVOPISNA stikanja : razprave o pravopisnih vprašanjih / [avtorji prispevkov Špela Arhar Holdt ... et al.] ; uredili Nataša Jakop in Helena Dobrovoljc ; [prevod angleških povzetkov Mojca Šorli, Neville Hall]. - Ljubljana : Založba ZRC, 2012 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 251 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Summaries. - Kazali

ISBN 978-961-254-389-1

811.163.6'35(082)
FRASCATI: 6-200
GER AR ILC G. PRAVOPISNA GER AR ILC G. PRAVOPISNA STIKANJA SLA Phil II 4117 PRAVOPISNA 1, 2
COBISS.SI-ID 263589376


81'25 PREVAJANJE. TOLMAČENJE


96.
CIUTI-Forum (2007 ; Geneve)
        CIUTI-Forum : new needs, translators & programs : on the translational tasks of the United Nations / Martin Forstner & Hannelore Lee-Jahnke (eds). - Bern [etc.] : P. Lang, cop. 2011. - XII, 240 str. : ilustr. ; 21 cm

Prispevki v angl., nem. in fr. - "The CIUTI Forum took place in January 2007 at the United Nations in Geneva ..." --> Hrbet ov. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-3-03911-623-2
ISBN 3-03911-623-1

81'25(082)
GER Zb 81'25 CIUTI-FORUM 2007
COBISS.SI-ID 50748258

97.
DURJAVA, Iza
        Modulation as variation in target-language translation equivalence : the case of English and Slovene / Iza Durjava. - Bibliografija: str. 20. - Summary ; Povzetek.

V: ELOPE. - ISSN 1581-8918. - Vol. 9 (Autumn 2012), str. 7-22.

81'255'373.74'367.4=111=163.6
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50612066

98.
ĐUROVIĆ, Aneta
        Simultandolmetschen - Achterbahn der Gefühle und Stressresistenz / Annette Đurović. - Bibliografija: str. 333. - Abstract ; Povzetek.

V: Emotionen in Sprache und Kultur / Janja Polajnar (Hrsg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 7). - ISBN 978-961-237-543-0. - Str. 325-333.

81'253:159.942=112.2
COBISS.SI-ID 50445922

99.
FABČIĆ, Petra
        Vojaški čini v Jugoslaviji pred, po in v času 2. svetovne vojne in njihove angleške ustreznice z glosarjem : diplomska seminarska naloga / Petra Fabčić. - Ljubljana : [P. Fabčić], 2012. - 50 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Donald F. Reindl. - Bibliografija: f. 48-49. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'276.6:355.08=163.6=111(043.2) 355.08(038)=163.6=111 81'374(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP FABČIĆ P. Vojaški čini
COBISS.SI-ID 50285154

100.
FELGNER, Lars
        Emotionstransfer beim Dolmetschen : Konsequenzen für Dolmetschpraxis und -ausbildung / Lars Felgner. - Bibliografija: str. 322-324. - Abstract ; Povzetek.

V: Emotionen in Sprache und Kultur / Janja Polajnar (Hrsg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 7). - ISBN 978-961-237-543-0. - Str. 310-324.

81'253:159.942=112.2
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50357090

101.
GORJANC, Vojko
        Encoding heteronormativity in the target culture : Slovenian translations of The Merchant of Venice / Vojko Gorjanc. - Bibliografija: str. 157-158. - Résumé ; Abstract.

V: Meta. - ISSN 0026-0452. - Vol. 57, no. 1 (2012), str. 145-158.

81'255.4=163.6:811.111Shakespeare W. 81'272:81'255.4
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50334562

102.
GRŽINIČ, Tina
        Slovensko-italijanski glosar oljkarstva : diplomsko delo / Tina Gržinič. - Ljubljana : [T. Gržinič], 2010. - 71 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor Primož Jurko, somentorica Tamara Mikolič Južnič. - Bibliografija: f. 68-70. - Povzetek ; Abstract. - Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

633.852.73(038)=163.6=131.1(043.2) 81'276.6:633.852.73=163.6=131.1(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl GRŽINIČ T. Slovensko- GER DiplPCD GRŽINIČ T. Slovensko-
COBISS.SI-ID 50300514

103.
HABJAN, Ajda
        Primerjava študijske prakse Erasmus med študenti prevajalstva v Sloveniji in Avstriji : diplomsko delo / Ajda Habjan. - Ljubljana : [A. Habjan], 2012. - 93 f. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Tanja Žigon. - Bibliografija: f. 79-81. - Izvleček ; Abstract. - Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

378:81'25(497.4:436)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl HABJAN A. Primerjava GER DiplPCD HABJAN A. Primerjava
COBISS.SI-ID 50634850

104.
HOČEVAR, Nina, 1986-
        Podnaslovno prevajanje kulturnospecifičnih elementov v francoskih filmih na RTV Slovenija : magistrsko delo / Nina Hočevar. - Ljubljana : [N. Hočevar], 2012. - II, 118 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 2 el. optična diska (CD-ROM)

Mentorica Mojca Schlamberger Brezar, somentorica Silvana Orel Kos. - Bibliografija: str. 87-89. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Résumé. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25:791=133.1=163.6(043.2) 791:81'25(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB HOČEVAR N. Podnaslovno GER MagBCD HOČEVAR N. Podnaslovno
COBISS.SI-ID 50347618

105.
KOCIJANČIČ-Pokorn, Nike
        Post-socialist translation practices : ideological struggle in children's literature / Nike K. Pokorn. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, 2012. - VIII, 188 str. : zvd., tabele ; 25 cm. - (Benjamins translation library, ISSN 0929-7316 ; vol. 103)

Bibliografija: str. 159-186. - Kazalo

ISBN 978-90-272-2453-8 (brezkislinski papir)
ISBN 90-272-2453-6 (brezkislinski papir)

81'255.4(497.1):82-93 329.14(497.1)"1945/1991":82-93
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50405986

106.
KOCIJANČIČ-Pokorn, Nike
        Towards the (post)socialist translation studies / Nike K. Pokorn. - Bibliografija: str. 31-33. - Abstract ; Abstrakt.

V: Preklad a kultúra 4 / zostavili Edita Gromová, Mária Kusá. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta ; Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2012. - ISBN 978-80-558-0143-8. - Str. 19-33.

81'255.4:82-93=163.6:070.13 81'25:821(494).09Spyri J.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50444898

107.
MOREL, Alenka
        Healthcare interpreting in Slovenia / Alenka Morel, Vojko Gorjanc and Nike Kocijančič Pokorn. - Bibliografija: str. 115-116.

V: The interpreters' newsletter. - ISSN 1591-4127. - No. 17 (2012), Str. 103-116.

81'253:61(497.4)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50632802

108.
NIKOLOVSKA, Zorica
        Übersetzungsaspekte der Emotionalität in der Kinder- und Jugendliteratur am Beispiel der makedonischen Übersetzung von Michael Endes Momo / Zorica Nikolovska. - Bibliografija: str. 350-351. - Abstract ; Povzetek.

V: Emotionen in Sprache und Kultur / Janja Polajnar (Hrsg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 7). - ISBN 978-961-237-543-0. - Str. 346-351.

[81'255.4:821.112.2Ende M.]:159.942
COBISS.SI-ID 50454882

109.
        PREKLAD a kultúra 4 / zostavili Edita Gromová, Mária Kusá. - Vyd. 1. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta ; Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2012. - 397 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki v angl., slovaš, franc. ali nem. - Kazalo

ISBN 978-80-558-0143-8

81'25(082)
COBISS.SI-ID 50443618

110.
RIHTER, Kristina
        Prevajanje leposlovja iz francoščine v slovenščino med letoma 1991 in 2010 : magistrsko delo / Kristina Rihter. - Ljubljana : [K. Rihter], 2012. - 107 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: str. 101-103. - Izvleček ; Abstract. - Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak. v Ljubljani, Oddelek za prevajalstvo

81'255.4=113.3=163.3"1991/2010"(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB RIHTER K. Prevajanje
COBISS.SI-ID 50411362

111.
ROBIDA, Katja
        Analiza slenga v prevodu kuharske knjige Jamieja Oliverja : diplomska seminarska naloga / Katja Robida. - Ljubljana : [K. Robida], 2010. - 35 f. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentorica Jana Zemljarič Miklavčič. - Bibliografija: f. 34-35. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25:811.111'276.2(043.2) 641.5:81'255(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP ROBIDA K. Analiza slenga GER DiplBPCD ROBIDA K. Analiza slenga
COBISS.SI-ID 50745954

112.
ROT Gabrovec, Veronika
        Roald Dahl's Matilda and her "new home" in Slovenia / Veronika Rot Gabrovec.

V: In other words. - ISSN 1361-911X. - No. 40 (Winter 2012), str. 82-85.

81'255.4:821.111-93=163.6
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50652002

113.
SALOBIR, Irena
        Primerjava slovenskih podnapisov in sinhronizacije v ameriškem risanem filmu Madagaskar 2: vrnitev v Afriko (Madagascar: escape 2 Africa) : diplomsko delo / Irena Salobir. - Ljubljana : [I. Salobir], 2012. - 75 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentorica Silvana Orel Kos. - Bibliografija: str. 64-67. - Izvleček ; Abstract. - Summary. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25:791.228(73)=163.6(043.2) 778.543.48:778.535
FRASCATI: 6-200
GER Dipl SALOBIR I. Primerjava GER DiplPCD SALOBIR I. Primerjava
COBISS.SI-ID 50741346

114.
SIMOSKA, Silvana
        Farben als literarische Emotionstransmitter : Farbwirkung im Original und in der Übersetzung am Beispiel von Luan Starovas Vremeto na kozite (Zeit der Ziegen) / Silvana Simoska. - Bibliografija: str. 344-345. - Abstract ; Povzetek.

V: Emotionen in Sprache und Kultur / Janja Polajnar (Hrsg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 7). - ISBN 978-961-237-543-0. - Str. 334-345.

[81'255.4:821.163.3Starova L.]:159.942
COBISS.SI-ID 50454370

115.
ŠALAMON, Samo
        Prevajanje ameriške poezije po letu 1990 in njen vpliv na mlajšo slovensko poezijo po letu 1990 : doktorska disertacija / Samo Šalamon. - Maribor : [S. Šalamon], 2012. - 323, XIX f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Uroš Mozetič. - Bibliografija: f. 310-321. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73)-1:81'25=163.6"1990/..."(043.3) 821.163.6.09-1
FRASCATI: 6-200
GER Diss ŠALAMON S. Prevajanje
COBISS.SI-ID 50637410

116.
ŠOSTERIČ, Teja, 1988-
        Poimenovanja temnopoltih prebivalcev v romanu Philipa Rotha Človeški madež : diplomska seminarska naloga / Teja Šosterič. - Ljubljana : [T. Šosterič], 2010. - 30 f. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Nike Kocijančič Pokorn. - Bibliografija: f. 21-22. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.111(73).09Roth P.=163.6(043.2) 821.111(73).09Roth P.:81'255.4=163.6
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP ŠOSTERIČ T. Poimenovanja GER DiplBPCD ŠOSTERIČ T. Poimenovanja
COBISS.SI-ID 50742114

117.
ŠRIMPF, Urban
        Županova Micka - ponaredba, poslovenitev, prevod, ponašitev ali še kaj / Urban Šrimpf. - Dostopno tudi na: http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp%2031/zbornik/Srimpf.pdf. - Bibliografija: str. 335-336. - Izvleček ; Abstract.

V: Slovenska dramatika / [urednica Mateja Pezdirc Bartol]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Obdobja, ISSN 1408-211X ; 31). - ISBN 978-961-237-541-6. - Str. 329-336.

821.163.6-22.09Linhart A. T.:821.112.2-22.09Richter J. 81'255.4
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50434914

118.
ŠTRMELJ, Lidija
        On omissions and substitutions in the Medieval English translations of the Gospel / Lidija Štrmelj. - Ilustr. - Bibliografija: str. 85. - Summary ; Povzetek.

V: ELOPE. - ISSN 1581-8918. - Vol. 9 (Autumn 2012), str. 65-85.

81'255:27-247.8=124'02=111'01=111'02
COBISS.SI-ID 50730850

119.
TOURY, Gideon
        Descriptive translation studies - and beyond / Gideon Toury. - Revised ed. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, 2012. - XV, 350 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Benjamins translation library, ISSN 0929-7316 ; vol. 100)

Bibliografija: str. 317-335. - Kazalo

ISBN 978-90-272-2448-4 (brezkislinski papir)
ISBN 90-272-2448-X (brezkislinski papir)
ISBN 978-90-272-2449-1 (broš., brezkislinski papir)
ISBN 90-272-2449-8 (broš., brezkislinski papir)

81'25:001.8
GER AN 81'25 TOURY G. Descriptive (2012) PRK 10305 Toury G. Descriptive
COBISS.SI-ID 50527842

120.
ZORE, Alenka, 1982-
        Priprava na konferenco pri simultanem tolmačenju : magistrsko delo / Alenka Zore. - Ljubljana : [A. Zore], 2012. - 81 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentor Primož Jurko. - Izvleček ; Abstract. - Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'253(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB ZORE A. Priprava GER MagBCD ZORE A. Priprava
COBISS.SI-ID 50344546

121.
ŽIGON, Tanja, 1974-
        Prevajanje arhivskih virov o idrijski čipki iz nemščine v slovenščino / Tanja Žigon. - Ilustr., faksim. - Bibliografija: str. 77-79.

V: Idrijska čipka / [avtorji besedil Ivana Leskovec ... [et al.]. - Idrija : Mestni muzej, 2012. - ISBN 978-961-6563-23-9. - Str. 60-79.

[81'25=112.2]:746.21(497.4)"18" 746.21(497.4)"18":[81'25=112.2] 930.85(497.4)"18":746.21
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50765666


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH. SVETOVNA KNJIŽEVNOST


122.
ROT Gabrovec, Veronika
        Preko meja : prevodi in selitve : 33. kongres Mednarodne zveze za mladinsko književnost (IBBY), London, 23.-26. avgust 2012, http://www.ibbycongress2012.org/ / Veronika Rot Gabrovec, Tilka Jamnik.

V: Otrok in knjiga. - ISSN 0351-5141.. - Letn. 39, št. 84 (2012), str. 68-75.

82.0-93
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 8629790


82.0 LITERARNA VEDA IN TEORIJA


123.
DONKO, Kristian
        "L'homme copie" : Individualität und Imitation im 17. und 18. Jahrhundert / Kristian Donko. - München : W. Fink, cop. 2012. - 299 str. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=024624260&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (Inhaltsverzeichnis). - Delo je nastalo na osnovi avtorjeve doktorske disertacije (Berlin, Freie Universität, 2010). - Bibliografija: str. 275-299

ISBN 978-3-7705-5267-2
ISBN 3-7705-5267-9

82.0:1=112.2 821.0"16/17"=112.2
FRASCATI: 6-200
GER 82.01 DONKO K. Homme copie
COBISS.SI-ID 50769762

124.
KOREN, Ana, 1983-
        An honest attempt to grasp and possibly tame the wild animal of punning taxonomy / Ana Koren. - Ilustr. - Bibliografija: str. 36-37. - Summary ; Povzetek.

V: ELOPE. - ISSN 1581-8918. - Vol. 9 (Autumn 2012), str. 23-37.

821.111-845:81'37
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50640738

125.
MANDELJC, Milan
        Believing in ideal E-motions : fairy tale film as fairy-tale and ideological genre in the United States and the Soviet Union before the Second World War = Vera v ideal´nye E-mocii : mul´tiplikacija kak skazočnyj i ideologičeskij žanr v Sodeinënnyh Štatah Ameriki i v Sovetskom Sojuze v period do Vtoroj mirovoj vojny : diplomsko delo / Milan Mandeljc. - Ljubljana : [M. Mandeljc], 2012. - VII, 83 f. ; 24 cm

Mentorji Blaž Podlesnik, Igor Maver, Veronika Rot Gabrovec. - Works cited: f. 74-79. - Izvlečka v angl. in slov., povzetek v ruš. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Oddelek za slavistiko

821.111(73).09:821.161.1.09-34(043.2) 778.534.662(73)"19":82.0-34(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA MANDELJC M. Believing SLA D-Rus 170 MANDELJC M. Believing
COBISS.SI-ID 50373218

126.
NEUHAUS, Stefan, 1965-
        Literaturvermittlung / Stefan Neuhaus. - Konstanz : UVK, cop. 2009. - 316 str. : ilustr. ; 22 cm. - (UTB. Literaturwissenschaft, ISSN 0340-7225 ; 3285)

Bibliografija: str. 299-308. - Kazali

ISBN 978-3-8252-3285-6 (broš.)
ISBN 3-8252-3285-9 (broš.)

82.0:655.4/.5
GER 82.01 NEUHAUS S. Literaturvermittlung
COBISS.SI-ID 50764130

127.
SCHÖßLER, Franziska
        Einführung in die Dramenanalyse : mit 48 Abbildungen / Franziska Schößler ; unter Mitarbeit von Christine Bähr und Nico Theisen. - Stuttgart : J. B. Metzler, 2012. - X, 277 str. : ilustr. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/1011639718/04 - Inhaltsverzeichnis
Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=3784816&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - Inhaltstext. - Bibliografija: str. 253-268. - Kazali

ISBN 3-476-02339-7
ISBN 978-3-476-02339-1

82.0-2=112.2 792(1/9)(091)
GER 82.08-2 SCHÖßLER F. Einführung
COBISS.SI-ID 50270818

128.
STINSON, Kathy
        Writing your best picture book ever / Kathy Stinson ; illustrated by Alan and Lea Daniel. - Markham (Ontario) : Pembroke, cop. 1994. - 31 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. [32]

ISBN 1-55138-028-5

82.0-93-34:808.1
GER 82.08 STINSON K. Writing your best
COBISS.SI-ID 9171513


82.09 LITERARNA KRITIKA. LITERARNE ŠTUDIJE


129.
KOS, Dejan, 1966-
        Emotionsdiskurse und Identitätskonzepte : Literaturgeschichtliche Aspekte / Dejan Kos. - Bibliografija: str. 21. - Abstract.

V: Gefühlswelten und Emotionsdiskurse in der deutschsprachigen Literatur / Kristian Donko, Neva Šlibar (Hgg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 8). - ISBN 978-961-237-544-7. - Str. 18-21.

82.09:159.942 111.821:82.0
COBISS.SI-ID 50462050


82.091 PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST


130.
BLAKAJ-Gashi, Albulena
        Werther und einige sentimentale Werke der albanischen Literatur / Albulena Blakaj-Gashi. - Bibliografija: str. 55-56. - Abstract.

V: Gefühlswelten und Emotionsdiskurse in der deutschsprachigen Literatur / Kristian Donko, Neva Šlibar (Hgg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 8). - ISBN 978-961-237-544-7. - Str. 49-56.

821.112.2.09Goethe J.W.v.:821.18.09Vasa P. 821(4).09:159.942
COBISS.SI-ID 50464866


821.111 KNJIŽEVNOSTI V ANGLEŠČINI


131.
BANNATYNE-Cugnet, Jo
        Alcali / Jo Bannatyne-Cugnet ; traduit de l'anglais par Sophie Boivin. - LaSalle (Québec) : Hurtubise HMH, 1995. - 160 str. ; 19 cm. - (Atout. Aventure ; 5)

Prevod dela: Grampa's Alkali

ISBN 2-89428-108-0
ISBN 978-2-89428-108-6

821.111(71)-93-32=133.1
GER 820(71) BANNATYNE-CUGNET J. Alcali
COBISS.SI-ID 50697314

132.
BARKHOUSE, Joyce C.
        Pit pony / Joyce Barkhouse ; [cover and illustrations Henry Van Der Linde]. - Toronto (Ontario) : Gage Educational Publishing Company, cop. 1990. - 116 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Jean pac paperback original)

Ilustrator naveden na drugi začetni str.

ISBN 0-7715-7023-6

821.111(71)-93-32
GER 820M BARKHOUSE J. Pit pony
COBISS.SI-ID 50468194

133.
BARKHOUSE, Joyce C.
        The witch of Port LaJoye / Joyce Barkhouse ; illustrated by Daphne Irving. - Charlottetown : Ragweed Press, 1983. - 48 str. : barvne ilustr. ; 23 cm

ISBN 0-920304-26-5
ISBN 978-0-920304-26-6

821.111(71)-93-343
GER 820M BARKHOUSE J. Witch of Port
COBISS.SI-ID 50518370

134.
BEISSEL, Henry
        Cantos north / Henry Beissel. - Moonbeam (Ont.) : Penumbra Press, 1982. - 63 str. ; 23 cm

ISBN 0-920806-41-4
ISBN 978-0-920806-41-8

821.111(71)-1
GER 820(71) BEISSEL H. Cantos north
COBISS.SI-ID 50451298

135.
BEISSEL, Henry
        Season of blood : a suite of poems / Henry Beissel. - Oakville (Ont.) ; New York ; London : Mosaic Press, cop. 1984. - 45 str. ; 23 cm

ISBN 0-88962-272-8 (broš.)
ISBN 978-0-88962-272-2 (broš.)

821.111(71)-1
GER 820(71) BEISSEL H. Season of blood
COBISS.SI-ID 50498146

136.
BEISSEL, Henry
        The noose ; & Improvisations for Mister X : two plays / by Henry Beissel. - Dunvegan (Ont.) : Cormorant Books, 1989. - 180 str. ; 23 cm

ISBN 0-920953-19-0
ISBN 978-0-920953-19-8

821.111(71)-2
GER 820(71) BEISSEL H. Noose
COBISS.SI-ID 50453858

137.
BISSETT, Bill
        Inkorrect thots / Bill Bissett. - 2nd printing. - Vancouver : Talonbooks, 1992 [i. e.] 1993. - 136 str. : ilustr. ; 23 cm

Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy1111/92204021-b.html
Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy1111/92204021-d.html

ISBN 0-88922-303-3
ISBN 978-0-88922-303-5

821.111(71)-1
GER 820(71) BISSETT B. Inkorrect thots
COBISS.SI-ID 50499938

138.
DIAMOND, Ann, 1951-
        Evil eye / Ann Diamond. - Montréal : Véhicule Press, 1994. - 129 str. ; 22 cm

Vsebina: Roads to freedom ; Silent callers ; Head of hair ; The chain ; I married the father of the neutron bomb ; The ape diet ; Cairo ; Evil eye

ISBN 1-55065-043-2
ISBN 978-1-55065-043-3

821.111(71)-32
GER 820(71) DIAMOND A. Evil eye
COBISS.SI-ID 50706530

139.
DRAGLAND, Stan, 1942-
        Journeys through bookland : and other passages / by Stan Dragland. - Toronto : The Coach House Press, 1984. - 141 str. ; 22 cm

ISBN 0-88910-278-3 (broš.)
ISBN 978-0-88910-278-1 (broš.)

821.111(71)-321.2
GER 820(71) DRAGLAND S. Journeys through
COBISS.SI-ID 50455138

140.
DUNN, Sonja
        Butterscotch dreams : chants for fun and learning / Sonja Dunn ; [co-author Lou Pamenter]. - Markham (Ont.) : Pembroke Publishers, 1987. - 111 str. : ilustr., note ; 23 cm

Soavtor naveden na hrbtu nasl. str. - Kazalo

ISBN 0-921217-07-2
ISBN 978-0-921217-07-7

821.111(71)-93-193
GER 820M DUNN S. Butterscotch
COBISS.SI-ID 50709858

141.
DUNN, Sonja
        Crackers & crumbs : chants for whole language / Sonja Dunn ; with Lou Pamenter. - Markham (Ont.) : Pembroke Publishers, 1990. - 96 str. : ilustr., note ; 23 cm

Kazalo

ISBN 0-921217-44-7
ISBN 978-0-921217-44-2

821.111(71)-93-193
GER 820M DUNN S. Crackers
COBISS.SI-ID 50710370

142.
DUNN, Sonja
        Gimme a break, rattlesnake! : schoolyard chants and other nonsense / gathered and written by Sonja Dunn ; illustrated by Mark Thurman. - Toronto : Stoddart, 1994. - 56 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 0-7737-5696-5 (broš.)
ISBN 978-0-7737-5696-0 (broš.)
ISBN 0-1954-0993-0
ISBN 978-0-1954-0993-2

821.111(71)-93-193
GER 820M DUNN S. Gimme a break
COBISS.SI-ID 50708578

143.
FERRON, Jacques, 1921-1985
        Quince jam / Jacques Ferron ; translated by Ray Ellenwood. - Toronto : Exile Editions, 1992, cop. 1991. - [XIII], 328 str. ; 23 cm

Prevod del: Les confitures de coings; Papa Boss; Le créance; Appendice aux Confitures de coings ou Le congédiement de Frank Archibald Campbell. - Nasl. na ov.: Papa Boss; Quince jam

Vsebuje tudi:
Papa Boss
Credit due
Appendix to Quince jam, or, The sacking of Frank Archibald Campbell

ISBN 1-550960-24-5
ISBN 978-1-550960-24-2

821.111(71)-3
GER 840(71) FERRON J. Quince jam
COBISS.SI-ID 50419298

144.
FRUTKIN, Mark, 1948-
        The growing dawn : documentary fiction / by Mark Frutkin. - Dunvegan (Ont.) : Quadrant Editions, 1983. - 167 str. ; 23 cm

ISBN 0-86495-023-3 (broš.)
ISBN 978-0-86495-023-9 (broš.)

821.111(71)-94
GER 820(71) FRUTKIN M. Growing dawn
COBISS.SI-ID 50431842

145.
FULFORD, Hazel, 1922-
        When trains stopped in Dinorwic : the story of Eric Rhind / Hazel Fulford. - Thunder Bay (Ont.) : Singing Shield Productions, 1990. - 142 str. : ilustr., portreti ; 23 cm. - (A Northwestern Ontario heritage publication)

Zvd. na spojnih listih. - Bibliografija: str . 138-139. - Kazalo

ISBN 0-9691717-2-2
ISBN 978-0-9691717-2-0

821.111(71)-94
GER 820(71) FULFORD H. When trains
COBISS.SI-ID 50432866

146.
GASPARINI, Leonard
        I once had a pet praying mantis / Leonard Gasparini ; illustrated by Robert Dykstra. - Oakville (Ont.) ; Buffalo (N.Y.) : Mosaic Press, 1995. - 47 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 0-88962-592-1
ISBN 978-0-88962-592-1

821.111(71)-93-1
GER 820M GASPARINI L. I once had a pet
COBISS.SI-ID 50434402

147.
HARVOR, Elisabeth
        Fortress of chairs : Elisabeth Harvor. - 2nd printing. - Montréal : Signal Editions, 1995. - 87 str. : avtorj. sl. ; 23 cm

ISBN 1-55065-024-6 (broš.)
ISBN 978-1-55065-024-2 (broš.)

821.111(71)-1
GER 820(71) HARVOR E. Fortress
COBISS.SI-ID 50673762

148.
HENDERSON, Brian, 1948-
        Year zero / Brian Henderson. - London (Ont.) : Brick Books, 1995. - 59 str. : avtorj. sl. ; 23 cm

ISBN 0-919626-77-7 (brezkislinski papir)
ISBN 978-0-919626-77-5 (brezkislinski papir)

821.111(71)-1
GER 820(71) HENDERSON B. Year zero
COBISS.SI-ID 50673506

149.
HEWITT, Marsha, 1948-
        One proud summer / Marsha Hewitt and Claire Mackay. - Markham (Ont.) : Puffin, 1988, cop. 1981. - 159 str. : ilustr. ; 18 cm

Bibliografija: 158-159

ISBN 0-14-032734-7
ISBN 978-0-14-032734-2

821.111(71)-93-31
GER 820M HEWITT M. One proud
COBISS.SI-ID 50700898

150.
HRYNIUK, Angela, 1963-
        No visual scars / Angela Hryniuk. - Vancouver : Polestar, 1993. - 79 str. ; 21 cm

ISBN 0-919591-78-7
ISBN 978-0-919591-78-3

821.111(71)-1
GER 820(71) HRYNIUK A. No visual scars
COBISS.SI-ID 50588770

151.
HUDSON, Jan, 1954-1990
        Dawn rider / Jan Hudson. - Toronto : Harper Collins, 1990. - 173 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 171-173

ISBN 0-00-223740-7
ISBN 978-0-00-223740-6

821.111(71)-93-311.3
GER 820(71) HUDSON J. Dawn rider
COBISS.SI-ID 50593122

152.
HUGHES, Monica
        Invitation to the game / Monica Hughes. - 1st paperback ed. - Toronto : HarperCollins, 1992, cop. 1990. - 179 str. ; 18 cm

ISBN 0-00-647414-4
ISBN 978-0-00-647414-2

821.111(71)-93-311.9
GER 820(71) HUGHES M. Invitation
COBISS.SI-ID 50672482

153.
HUGHES, Monica
        The keeper of the Isis light / Monica Hughes. - Reprinted. - London : Mammoth, 1991, cop. 1980. - 136 str. ; 18 cm. - (Isis trilogy ; vol.1)

ISBN 0-7497-0405-5
ISBN 978-0-7497-0405-6

821.111(71)-93-311.9
GER 820(71) HUGHES M. Keeper of the
COBISS.SI-ID 50666850

154.
MCCARTHY, Doris, 1910-2010
        The good wine : an artist comes of age / Doris McCarthy. - Toronto : MacFarlane Walter & Ross, cop. 1991. - 264 str. : ilustr. ; 23 cm

Nadaljevanje dela A fool in paradise. - Kazalo

ISBN 0-921912-21-8
ISBN 978-0-921912-21-7

821.111(71)-94
GER 820(71) McCARTHY D. Good wine
COBISS.SI-ID 50493794

155.
MCGEE, Thomas D'Arcy, 1825-1868
        Selected verse of Thomas D'Arcy McGee / edited with an introduction by Seán Virgo. - Toronto : Exile Editions, 1991. - XXIII, 80 str. ; 22 cm

ISBN 1-55096-012-1
ISBN 978-1-55096-012-9

821.111(71)-1
GER 820(71) McGEE T. D. Selected
COBISS.SI-ID 50490978

156.
MUSGRAVE, Susan
        The embalmer's art : selected poems 1970-1991 / Susan Musgrave. - Toronto : Exile Editions, 1991. - XII, 169 str. ; 23 cm

ISBN 1-5509-6011-3
ISBN 978-1-5509-6011-2

821.111(71)-1
GER 820(71) MUSGRAVE S. Embalmer's art
COBISS.SI-ID 50496866

157.
NEWLOVE, John, 1938-
        The cave / John Newlove. - Toronto ; Montreal : McClelland and Stewart, cop. 1970. - 85 str. ; 24 cm

821.111(71)-1
GER 820(71) NEWLOVE J. Cave
COBISS.SI-ID 50494562

158.
NEWLOVE, John, 1938-
        The green plain / John Newlove. - Lantzville (British Columbia) : Oolichan Books, 1981. - [50] str. ; 22 cm

ISBN 0-88982-051-1
ISBN 978-0-88982-051-7
ISBN 0-88982-047-3 (broš.)
ISBN 978-0-88982-047-0 (broš.)

821.111(71)-1
GER 820(71) NEWLOVE J. Green plain
COBISS.SI-ID 50495842

159.
RENDELL, Ruth, 1930-
        End in tears : [a chief inspector Wexford mystery] / Ruth Rendell. - London [etc.] : Arrow Books, 2006. - 376 str. ; 18 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Avtorj. sl. na spojnih listih

ISBN 0-09-949114-1 (broš.)
ISBN 978-0-099-49114-9 (broš.)

821.111-312.4=111
GER 820 RENDELL R. End in tears
COBISS.SI-ID 1096272222

160.
        SIR Gawain and the Green Knight ; Pearl ; and Sir Orfeo : [three tales from the Middle Ages] / translated by J. R. R. Tolkien. - Boston : Houghton Mifflin, cop. 1975. - 149 str. ; 24 cm

Preface / Christopher Tolkien: str. 7-9. - Izvirni stv. nasl. prvega dela: Sir Gawain and the Grene Knight

ISBN 0-395-26469-3

821.111'04-131=111
GER 820-023 SIR GAWAIN Tolkien J.R.R.
COBISS.SI-ID 50639714


821.111.09 ŠTUDIJE O KNJIŽEVNOSTIH V ANGLEŠČINI


161.
BATAGELJ, Valentina
        E. E. Cummings : poem as painting = E. E. Cummings : pesem kot slikanje : diplomsko delo / Valentina Batagelj. - Ljubljana : [V. Batagelj], 2012. - 62 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentor Uroš Mozetič. - Bibliografija: str. 50-54. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73)-1.09Cummings E.E.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA BATAGELJ V. E.E. Cummings GER DiplACD BATAGELJ V. E.E. Cummings
COBISS.SI-ID 50378594

162.
BLAKE, Jason
        Michelle Gadpaille "As she should be", codes of conduct in early Canadian women's writing, Heidelberg Universitätsverlag Winter, 129 pages. ISBN 9783825355562 / Jason Blake. - Ocene in poročila.

V: Central European journal of Canadian studies. - ISSN 1213-7715. - Vol. 8 (2012), str. 117-119.

821.111(71).09(049.32)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50483554

163.
DEVINE, Michael
        Bringing Canada to Central Europe's stages : an interview with Michael Devine / Jason Blake.

V: Central European journal of Canadian studies. - ISSN 1213-7715. - Vol. 8 (2012), str. 7-10.

821.111(71)-2.09:929Devine M.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50485090

164.
DIVJAK, Alenka
        The exploitation of heroic conventions in the OE poem Andreas : an artistic misconduct or a convincingblend of traditional literary conceptsand new Christian ideas? / Alenka Divjak. - Bibliografija: str. 150-152. - Abstract ; Povzetek.

V: Acta neophilologica. - ISSN 0567-784X. - Letn. 45, št. 1/2 (2012), str. 139-152.

821.111'02-131.09
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50595938

165.
KAVALIR, Monika
        How war is depicted in Kurt Vonnegut's Saughterhouse-five and Joseph Heller's Catch-22 : a systemic functional linguistics transitivity analysis / Monika Kavalir. - Opombe tekoče na dnu str. - Bibliografija: str. 214. - Abstract.

V: A lifetime of English studies / edited by Fiona Dalziel, Sara Gesuato, Maria Teresa Musacchio. - Padova : Il poligrafo, cop. 2012. - (Humanitas ; 18). - ISBN 978-88-7115-767-2. - Str. 205-214.

821.111(73).09Vonnegut K. 821.111(73).09Heller J.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50615394

166.
KOCIJANČIČ-Pokorn, Nike
        British literature : from the Anglo-Saxons to the Victorians / Nike K. Pokorn. - 2. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 215 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 214-215

ISBN 978-961-237-166-1

821.111(091)(075.8) 821.111-82(075.8)
GER AR KOCIJANČIČ POKORN N. British (2012)

COBISS.SI-ID 263799552

167.
MAHNIČ, Marko, 1984-
        Primerjava ameriškega in slovenskega stripa : diplomska seminarska naloga / Marko Mahnič. - Ljubljana : [M. Mahnič], 2010. - 34 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Ov. nasl. - Mentorica Agnes Pisanski Peterlin. - Bibliografija: f. 32-33. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

821.111(73)(084.11).09(043.2) 084.11=111(091)(043.2) 821.163.6(084.11).09(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP MAHNIČ M. Primerjava GER DiplBPCD MAHNIČ M. Primerjava
COBISS.SI-ID 50414690

168.
PETRIČ, Jerneja
        Artistic vs. popular elements in Paul Laric's novel Maribor remembered / Jerneja Petrič. - Bibliografija: str. 18. - Abstract ; Povzetek.

V: Acta neophilologica. - ISSN 0567-784X. - Letn. 45, št. 1/2 (2012), str. 5-18.

821.111(73)-31.09Laric P.:908(497.4Maribor)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50586978

169.
POTOČNIK, Jasna, novinarka
        Družbenokritična ost v delih Normana Mailerja : doktorska disertacija / Jasna Potočnik Topler. - Ljubljana : [J. Potočnik Topler], 2012. - 239 f. ; 30 cm

Mentorica Jerneja Petrič, somentor Mirko Jurak. - Bibliografija: f. 227-239. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Podiplomski program Ameriške študije

821.111(73)-31.09Mailer N.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Diss POTOČNIK J. Družbenokritična
COBISS.SI-ID 50766690

170.
POTOČNIK, Nataša, 12.5.1970-
        Wendy Jones Nakanishi : an American resident in Japan, her life and work through the English language and literary creativity / Nataša Potočnik. - Bibliografija: str. 84-85. - Abstract ; Povzetek.

V: Acta neophilologica. - ISSN 0567-784X. - Letn. 45, št. 1/2 (2012), str. 63-85.

821.111(73:520)-32.09Nakanishi J. W.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50596706

171.
RITONJA, Nejka
        Recent political, social and cultural changes as reflected in the current popular literature : the example of A song of ice and fire by George R. R. Martin : diplomsko delo / Nejka Ritonja. - Ljubljana : [N. Ritonja], 2012. - 96 str. ; 30 cm

Mentorica Mojca Krevel. - Bibliografija: str. 94-95. - Abstract ; Povzetek. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73)-312.9.09Martin G. R. R.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA RITONJA N. Recent
COBISS.SI-ID 50694242

172.
RUBIK, Margarete, 1950-
        English drama at the German theatre in Ljubljana in the last decades of the Habsburg monarchy / Margarete Rubik. - Bibliografija: str. 45-47. - Abstract ; Povzetek.

V: Acta neophilologica. - ISSN 0567-784X. - Letn. 45, št. 1/2 (2012), str. 33-52.

821.111-2.03-112.2:792(436-89Ljubljana)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50628450

173.
VIČIČ, Polona
        Ethnic issues in the works of John Steinbeck / Polona Vičič. - Bibliografija: str. 62. - Abstract ; Povzetek.

V: Acta neophilologica. - ISSN 0567-784X. - Letn. 45, št. 1/2 (2012), str. 53-62.

821.111(73)-31.09Steinbeck J.: 323.15
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50594658

174.
ZUPAN, Blažka
        Serial killer in the works of contemporary fiction : the profile and motive of a serial killer and their portrayal in American literature = Serijski morilec v delih sodobne književnosti : profil in motiv serijskega morilca in njun prikaz v ameriški literaturi : diplomsko delo / Blažka Zupan. - Ljubljana : [B. Zupan], 2012. - 81 str. ; 30 cm

Mentorica Mojca Krevel. - Bibliografija: str. 77-81. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73)-312.4.09(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ZUPAN B. Serial killer
COBISS.SI-ID 50530146

175.
ZUPANČIČ, Aleksandra
        The concept of time in William Faulkner's The sound and the fury and Absalom, Absalom! = Koncept časa v delih Krik in bes in Absalom, Absalom! Williama Faulknerja : diplomsko delo / Aleksandra Zupančič. - Ljubljana : [A. Zupančič], 2012. - 61 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentorica Jerneja Petrič. - Bibliografija: str. 55-60. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09Faulkner W.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ZUPANČIČ A. Concept of time GER DiplACD ZUPANČIČ A. Concept of time
COBISS.SI-ID 50507106


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST


176.
CAPUS, Alex
        Etwas sehr, sehr Schönes : Erzählungen / Alex Capus. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2009, cop. 2004. - 58 str. ; 15 cm. - (DTV. Books to go ; 8224)

Poleg naslovne vsebuje še naslednje zgodbe z nasl. str.: Sommeridyll 1 ; Der weiße Tennisball ; Wer zum Teufel ist Ramón? ; Roxy

ISBN 978-3-423-08224-2
ISBN 3-423-08224-0

821.112.2(494)-32
GER 830 CAPUS A. Etwas
COBISS.SI-ID 50722914

177.
CAPUS, Alex
        Reisen im Licht der Sterne : eine Vermutung / Alex Capus. - 4. Aufl. - München : BTB, 2007, cop. 2005. - 234 str., [2] str. pril. zvd. ; 19 cm. - (BTB ; 73659)

Bibliografija: str. 231-233

ISBN 978-3-442-73659-1

821.112.2(494)-311.3
GER 830 CAPUS A. Reisen
COBISS.SI-ID 50726242

178.
CAPUS, Alex
        13 wahre Geschichten / Alex Capus. - 6. Aufl. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2012, cop. 2004. - 173 str. ; 20 cm. - (DTV ; 13470)

Vsebina: Ein Schweizer Rasputin in Teheran ; Der Spuk von Stans ; Der ungehorsame Soldat Max Waibel ; Abenteuer Nova Friburgo ; Der Verrat von Novara ; Goldrausch in Solothurn ; Géo Chavez - Der erste Mensch über den Alpen ; Gottes Zorn im Bündnerland ; Das schnelle Leben des Louis Chevrolet ; Die Wasserfallenbahn ; Die böse Fasnacht zu Basel ; Die drei Tellen ; Der Italienerkrawall in Zürich

ISBN 978-3-423-13470-5

821.112.2(494)-32
GER 830 CAPUS A. Dreizehn
COBISS.SI-ID 50724706

179.
JAVOR Briški, Marija
        Angst - Trauer - Zorn : "Emotionen" im Nibelungenlied / Marija Javor Briški. - Bibliografija: str. 95-96. - Abstract ; Povzetek.

V: Acta neophilologica. - ISSN 0567-784X. - Letn. 45, št. 1/2 (2012), str. 87-96.

821.112.2'04-131.09:159.942
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50588514

180.
WAGNER, Bernd, 1948-
        Wie ich nach Chihuahua kam : eine amerikanische Reise / Bernd Wagner. - Göttingen : Steidl, 2005. - 341 str. ; 18 cm. - (Steidl Taschenbuch ; 199)

ISBN 3-86521-115-1
ISBN 978-3-86521-115-6

821.112.2-311.8
GER 830 WAGNER B. Wie ich nach
COBISS.SI-ID 50454114


821.112.2.09 ŠTUDIJE O NEMŠKI KNJIŽEVNOSTI


181.
BARTSCH, Kurt, 1947-
        Emotionalität vs. Rationalität : zu Ingeborg Bachmann / Kurt Bartsch. - Bibliografija: str. 206-207. - Abstract.

V: Gefühlswelten und Emotionsdiskurse in der deutschsprachigen Literatur / Kristian Donko, Neva Šlibar (Hgg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 8). - ISBN 978-961-237-544-7. - Str. 197-207.

821.112.2(436).09Bachmann I.:159.942 82.0:17.023.1
COBISS.SI-ID 50469730

182.
CAR, Milka
        Lücke und Schrei : die Aussparung von Emotionen in Peter Waterhouses Reisebericht E71. Mitschrift aus Bihać und Krajina / Milka Car. - Bibliografija: str. 271-272. - Abstract.

V: Gefühlswelten und Emotionsdiskurse in der deutschsprachigen Literatur / Kristian Donko, Neva Šlibar (Hgg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 8). - ISBN 978-961-237-544-7. - Str. 264-272.

821.112.2(436).09-992Waterhouse P. 316.485.26(497.6)"1991/1995":821.112.2.09-992
COBISS.SI-ID 50521442

183.
DONKO, Kristian
        Einleitung / Kristian Donko.

V: Gefühlswelten und Emotionsdiskurse in der deutschsprachigen Literatur / Kristian Donko, Neva Šlibar (Hgg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 8). - ISBN 978-961-237-544-7. - Str. 9-17.

821.112.2.09:159.942
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50402658

184.
DONKO, Kristian
        Entzaubertes Gefühl, umkämpfter Sinn : zur Unbrauchbarkeit der Gefühle im frühen 20. Jahrhundert / Kristian Donko. - Bibliografija: str. 114-116. - Abstract.

V: Gefühlswelten und Emotionsdiskurse in der deutschsprachigen Literatur / Kristian Donko, Neva Šlibar (Hgg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 8). - ISBN 978-961-237-544-7. - Str. 99-116.

821.112.2.09"190/192":159.942 316.7"190/192":159.942
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50413666

185.
        GEFÜHLSWELTEN und Emotionsdiskurse in der deutschsprachigen Literatur / Kristian Donko, Neva Šlibar (Hgg.). - 1. Aufl. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012 ([Ljubljana] : Bori). - 378 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Slovenske germanistične študije = Slowenische germanistische Studien, ISSN 2232-6219 ; 8)

300 izv. - Bibliografija sledi vsakemu prispevku. - Imensko kazalo. - Povzetki v angl.

ISBN 978-961-237-544-7

821.112.2.09:159.942(082)
FRASCATI: 6-200
GER 830.09 GEFÜHLSWELTEN Donko K. (ur.) GER AR DONKO K. GEFÜHLSWELTEN
COBISS.SI-ID 264010496

186.
GLAVOČEVIĆ, Marijana
        Schuldgefühle am Beispiel des Romans Im Block: ein Haftbericht von Walter Kempowski / Marijana Glavočević. - Bibliografija: str. 233-235. - Abstract.

V: Gefühlswelten und Emotionsdiskurse in der deutschsprachigen Literatur / Kristian Donko, Neva Šlibar (Hgg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 8). - ISBN 978-961-237-544-7. - Str. 227-235.

821.112.2.09Kempowski W.:159.942
COBISS.SI-ID 50507362

187.
JELEČ, Marijana
        Wo ist Heimat? : das Gefühl des Fremdsein und Sehnsucht nach der Heimat in Anna Mitgutschs Roman Haus der Kindheit / Marijana Jeleč. - Bibliografija: str. 334-335. - Abstract.

V: Gefühlswelten und Emotionsdiskurse in der deutschsprachigen Literatur / Kristian Donko, Neva Šlibar (Hgg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 8). - ISBN 978-961-237-544-7. - Str. 325-335.

821.112.2(436).09Mitgutsch A.:159.942
COBISS.SI-ID 50510946

188.
JESENOVEC, Barbara
        Emotionen als Erinnerungensimpulse im autobiographischen Text Mehr Meer von Ilma Rakusa / Barbara Jesenovec. - Bibliografija: str. 324. - Abstract.

V: Gefühlswelten und Emotionsdiskurse in der deutschsprachigen Literatur / Kristian Donko, Neva Šlibar (Hgg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 8). - ISBN 978-961-237-544-7. - Str. 314-324.

821.112.2(494).09-94Rakusa I.:159.942
COBISS.SI-ID 50512738

189.
JESENOVEC, Barbara
        Die "poetische Autobiographie" Mehr Meer von Ilma Rakusa / Barbara Jesenovec. - Bibliografija: str. 107-108. - Abstract ; Povzetek.

V: Acta neophilologica. - ISSN 0567-784X. - Letn. 45, št. 1/2 (2012), str. 97-108.

821.112.2(494)-31.09Rakusa I.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50603362

190.
JOKIĆ, Kristina
        Trauer, Wut, Verzweiflung und Aggressivität : unterdrückte Emotionen in Bölls Billard um halb zehn und Die verlorene Ehre der Katharina Blum / Kristina Jokić. - Bibliografija: str. 217. - Abstract.

V: Gefühlswelten und Emotionsdiskurse in der deutschsprachigen Literatur / Kristian Donko, Neva Šlibar (Hgg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 8). - ISBN 978-961-237-544-7. - Str. 208-217.

821.112.2.09Böll H.:159.942
COBISS.SI-ID 50496098

191.
KABIĆ, Slavija
        Theodor Kramers erotische Gedichte : Theodor Kramer, "ein Asphaltdichter, ein Kohlenrutscherdichter, ein Stundenhoteldichter ---" / Slavija Kabić. - Bibliografija: str. 195-196. - Abstract.

V: Gefühlswelten und Emotionsdiskurse in der deutschsprachigen Literatur / Kristian Donko, Neva Šlibar (Hgg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 8). - ISBN 978-961-237-544-7. - Str. 182-196.

821.112.2(436).09Kramer T.:[176:613.885]
COBISS.SI-ID 50497122

192.
KREUZER, Stefanie
        "Traumhafte" Emotionen? : (Fehlende) Gefühle in Träumen und fiktionalen Traumtexten am Beispiel von Franz Kafkas Ein Traum / Stefanie Kreuzer. - Bibliografija: str. 146-147. - Abstract.

V: Gefühlswelten und Emotionsdiskurse in der deutschsprachigen Literatur / Kristian Donko, Neva Šlibar (Hgg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 8). - ISBN 978-961-237-544-7. - Str. 138-147.

821.112.2(436).09Kafka F.:159.963.3
COBISS.SI-ID 50469218

193.
        KULTURRAUM Tirol : Literatur, Sprache, Medien : Jubiläumsband "150 Jahre Germanistik in Innsbruck" / herausgegeben von Sieglinde Klettenhammer. - 1. Aufl. - Innsbruck : Universität Innsbruck, cop. 2009. - 524 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft. Germanistische Reihe ; Bd. 75)

Bibliografija tekoče na dnu str. - Povzetki v angl.

ISBN 978-3-901064-38-8

821.112.2(436.6).09+811.112.2(436.6)(082) 811.112.2(436.6)+821.112.2(436.6)(082)
GER 830(436).09 KULTURRAUM Klettenhammer S.(ur.)

COBISS.SI-ID 50456418

194.
LEDNIK, Katra
        Die Fabel in Erich Frieds Werk = Basen v delu Ericha Frieda : diplomsko delo / Katra Lednik. - Ljubljana : [K. Lednik], 2012. - 63 str. ; 30 cm

Mentor Johann Georg Lughofer. - Bibliografija: str. 60-62. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2(436).09Fried E.:82-342(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN LEDNIK K. Fabel
COBISS.SI-ID 50414434

195.
LEMKE, Gerd
        Gewalterfahrung mit Migrationshintergrund : Terézia Mora, Alle Tage / Gerd Lemke. - Bibliografija: str. 284-285. - Abstract.

V: Gefühlswelten und Emotionsdiskurse in der deutschsprachigen Literatur / Kristian Donko, Neva Šlibar (Hgg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 8). - ISBN 978-961-237-544-7. - Str. 273-285.

821.112.2(=511.141).09Mora T.:316.485.26(497.1)"199" 314.151(497.1:430):364.632
COBISS.SI-ID 50522978

196.
LESKOVEC, Andrea
        "Denn von Dingen, die wir in der Wirklichkeit nur ungern erblicken, sehen wir mit Freude möglichst getreue Abbildungen" : von der Lust am Unbehagen / Andrea Leskovec. - Bibliografija: str. 253-254. - Abstract.

V: Gefühlswelten und Emotionsdiskurse in der deutschsprachigen Literatur / Kristian Donko, Neva Šlibar (Hgg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 8). - ISBN 978-961-237-544-7. - Str. 247-254.

[82.0:1]:159.942
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50417762

197.
LINK, Heike
        Liebesleid und Minnewahn : die Klage der Sigune als Ausdruck der Trauer und der eigenen Schuld im 'Parzival' Wolframs von Eschenbach und dem 'Jüngeren Titurel' Albrechts / Heike Link. - Bibliografija: str. 32-34. - Abstract.

V: Gefühlswelten und Emotionsdiskurse in der deutschsprachigen Literatur / Kristian Donko, Neva Šlibar (Hgg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 8). - ISBN 978-961-237-544-7. - Str. 22-34.

821.112.2'04-13:159.942
COBISS.SI-ID 50463074

198.
LOVRIĆ, Goran
        Negative Emotionen als Antriebskraft in Josef Winklers Frühwerk / Goran Lovrić. - Bibliografija: str. 246. - Abstract.

V: Gefühlswelten und Emotionsdiskurse in der deutschsprachigen Literatur / Kristian Donko, Neva Šlibar (Hgg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 8). - ISBN 978-961-237-544-7. - Str. 236-246.

821.112.2(436).09Winkler J.:159.942 82.09-312.6:316.367.7
COBISS.SI-ID 50518626

199.
LUGHOFER, Johann Georg
        "Der beste und lebendigste Hasser" : Joseph Roths Antipathie und deren Hintergründe / Johann Georg Lughofer. - Bibliografija: str. 166-168. - Abstract.

V: Gefühlswelten und Emotionsdiskurse in der deutschsprachigen Literatur / Kristian Donko, Neva Šlibar (Hgg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 8). - ISBN 978-961-237-544-7. - Str. 156-168.

821.112.2(436).09Roth J.:179.8
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50417506

200.
MEIXNER, Andrea
        "Von den Formeln der Seele verschlungen" : Gefühlstopographien in Marica Bodrožićs Roman Das Gedächtnis der Libellen / Andrea Meixner. - Bibliografija: str. 347. - Abstract.

V: Gefühlswelten und Emotionsdiskurse in der deutschsprachigen Literatur / Kristian Donko, Neva Šlibar (Hgg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 8). - ISBN 978-961-237-544-7. - Str. 336-347.

821.112.2(=163.42).09Bodrožić M.:314.151.1(497.1:430) 82.09:159.953
COBISS.SI-ID 50509922

201.
MIGUOUÉ, Jean Bertrand
        Peter Handke und das zerfallende Jugoslawien : ästhetische und diskursive Dimensionen einer Literarisierung der Wirklichkeit / Jean Bertrand Miguoué. - 1. Aufl. - Innsbruck : Innsbruck University Press, 2012. - 292 str. ; 25 cm. - (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft. Germanistische Reihe ; Bd. 77)

Bibliografija: str. 268-290

ISBN 978-3-901064-40-1 (broš.)
ISBN 3-901064-40-0 (broš.)

821.112.2(436).09Handke P.
GER 830.09 Handke P. MIGUOUÉ J. B.
COBISS.SI-ID 50284130

202.
NUBER, Jörn
        "--- ich sollte sie wie meine Mutter halten" : das Konzept des guten Menschen in Robert Musil Amsel / Jörn Nuber. - Bibliografija: str. 154-155. - Abstract.

V: Gefühlswelten und Emotionsdiskurse in der deutschsprachigen Literatur / Kristian Donko, Neva Šlibar (Hgg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 8). - ISBN 978-961-237-544-7. - Str. 148-155.

821.112.2(436).09Musil R.:159.942
COBISS.SI-ID 50517858

203.
PETRIČ, Tanja, 1981-
        Sprechen über Bäume : Emotionsdiskurs als Subversion in der DDR-Lyrik der 60er und 70er Jahre / Tanja Petrič. - Bibliografija: str. 226. - Abstract.

V: Gefühlswelten und Emotionsdiskurse in der deutschsprachigen Literatur / Kristian Donko, Neva Šlibar (Hgg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 8). - ISBN 978-961-237-544-7. - Str. 218-226.

821.112.2(430.2).09Kirsch S.:159.942
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50469474

204.
ROHRBACHER, Imelda
        "Emotives" Erzählen : zu einer Tradition der literarischen Darstellung von Emotionen / Imelda Rohrbacher. - Bibliografija: str. 48. - Abstract.

V: Gefühlswelten und Emotionsdiskurse in der deutschsprachigen Literatur / Kristian Donko, Neva Šlibar (Hgg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 8). - ISBN 978-961-237-544-7. - Str. 35-48.

821.112.2.09"17":159.942 821.112.2.09Goethe J.W.v:821.112.2.09Gellert C. F.
COBISS.SI-ID 50463842

205.
SAMBUNJAK, Zaneta, 1974-
        Erkenntnis und Melancholie in den Waldliedern Nikolaus Lenaus / Zaneta Sambunjak. - Bibliografija: str. 98. - Abstract.

V: Gefühlswelten und Emotionsdiskurse in der deutschsprachigen Literatur / Kristian Donko, Neva Šlibar (Hgg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 8). - ISBN 978-961-237-544-7. - Str. 91-98.

821.112.2(436).09Lenau N.:2-264"653"
COBISS.SI-ID 50465634

206.
SAMIDE, Irena
        "Sei mir gegrüßt, mein Österreich!" : Vaterlandsliebe im gymnasialen Literaturunterricht der Habsburgerzeit / Irena Samide. - Tabele. - Bibliografija: str. 89-90. - Abstract.

V: Gefühlswelten und Emotionsdiskurse in der deutschsprachigen Literatur / Kristian Donko, Neva Šlibar (Hgg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 8). - ISBN 978-961-237-544-7. - Str. 80-90.

821.112.2.09:373.5(497.4)"18"
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50404194

207.
STOCKINGER, Claudia
        Das 19. Jahrhundert : Zeitalter des Realismus / Claudia Stockinger. - Berlin : Akademie Verlag, cop. 2010. - 256 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Akademie Studienbücher. Literaturwissenschaft)

Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/990132528/04 - Inhaltsverzeichnis. - Glossar: str. 253-256. - Bibliografija v opombah: str. 249-252. - Kazalo

ISBN 978-3-05-004540-5
ISBN 3-05-004540-X

821.112.2.09"18" 82.02"18"
GER 830.09"18" STOCKINGER C. Neunzehnte
COBISS.SI-ID 50768226

208.
STROBICH, Judith
        Kein Wörterbuch für die Sprache der Liebe : der Liebesdiskurs in Emine Sevgi Özdamars Erzählung Großvater Zunge / Judith Strobich. - Bibliografija: str. 313.

V: Emotionen in Sprache und Kultur / Janja Polajnar (Hrsg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 7). - ISBN 978-961-237-543-0. - Str. 299-313.

821.112.2(=512.161).09Özdamar E. S.:159.942
COBISS.SI-ID 50516834

209.
SZENDI, Zoltán
        Zur Gefühlsrhetorik in der Lyrik Rainer Maria Rilkes / Zoltán Szendi. - Bibliografija: str. 125. - Abstract.

V: Gefühlswelten und Emotionsdiskurse in der deutschsprachigen Literatur / Kristian Donko, Neva Šlibar (Hgg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 8). - ISBN 978-961-237-544-7. - Str. 117-125.

821.112.2(436).09Rilke R.M.:159.972
COBISS.SI-ID 50468450

210.
ŠLIBAR, Neva
        Komplexe Emotionswelten - komplizierte Gefühle : Resümee und Ausblick / Neva Šlibar. - Bibliografija: str. 355.

V: Gefühlswelten und Emotionsdiskurse in der deutschsprachigen Literatur / Kristian Donko, Neva Šlibar (Hgg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 8). - ISBN 978-961-237-544-7. - Str. 348-355.

821.112.2.09:159.942
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50418530

211.
TRILER, Andreja, 1985-
        Verbrechensliteratur und Kriminalnovelle dargelegt an Fallbeispielen von Michael Kohlhaas Heinrich von Kleists und Die Judenbuche Annette von Droste-Hülshoffs = Književnost zločina in kriminala na primeru novel Michael Kohlhaas Heinricha von Kleista in Die Judenbuche Annette von Droste-Hülshoff : diplomsko delo / Andreja Triler. - Ljubljana : [A. Triler], 2012. - 60 str. ; 30 cm

Mentorica Mira Miladinović Zalaznik. - Bibliografija: str. 58-59. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2-322.4.09"18"(043.2) 821.112.2.09Kleist H.v.:821.112.2.09Droste-Hülshoff A.v.
FRASCATI: 6-200
GER DiplN TRILER A. Verbrechensliteratur
COBISS.SI-ID 50341218

212.
WELEBIL, Angelika
        Gedächtnis, Erinnerung und Emotion : Jugoslawienkriege in der Literatur, ein Gedankenexperiment über Erinnerung und Emotion / Angelika Welebil. - Bibliografija: str. 297-298. - Abstract.

V: Gefühlswelten und Emotionsdiskurse in der deutschsprachigen Literatur / Kristian Donko, Neva Šlibar (Hgg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 8). - ISBN 978-961-237-544-7. - Str. 286-298.

821.112.2.09:316.485.26(497.1)"199" 821.163.4.09:316.485.26(497.1)"199" 82.0:[159.953:316.7]
COBISS.SI-ID 50524258

213.
ZOBENICA, Nikolina
        Elternliebe in Ernst Barlachs Drama Der tote Tag / Nikolina Zobenica. - Bibliografija: str. 136-137. - Abstract.

V: Gefühlswelten und Emotionsdiskurse in der deutschsprachigen Literatur / Kristian Donko, Neva Šlibar (Hgg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 8). - ISBN 978-961-237-544-7. - Str. 126-137.

821.112.2.09Barlach E.:159.942-055.52-055.62
COBISS.SI-ID 50468962

214.
ŽMIRIĆ, Amira
        Eifersucht in den Reiseberichten deutschsprachiger Autoren über Bosnien-Herzegowina : ein Gefühl oder eine Frage der (islamischen) Tradition? / Amira Žmirić. - Bibliografija: str. 263. - Abstract.

V: Gefühlswelten und Emotionsdiskurse in der deutschsprachigen Literatur / Kristian Donko, Neva Šlibar (Hgg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 8). - ISBN 978-961-237-544-7. - Str. 255-263.

821.112.2.09-992:[930.85(497.6):28-4] [930.85(497.6):159.942]:821.112.2.09-992
COBISS.SI-ID 50520162


821.131.1 ITALIJANSKA KNJIŽEVNOST


215.
GIUNTA, Fabio
        Il Predicatore di Francesco Panigarola : un nuovo modello di eloquenza sacra per il seicento / Fabio Giunta. - Bibliografija: str. 117-118. - Abstract ; Povzetek.

V: Acta neophilologica. - ISSN 0567-784X. - Letn. 45, št. 1/2 (2012), str. 109-118.

821.131.1-97.09Panigarola F.:27-475.5"16"
COBISS.SI-ID 50728802

216.
REUTER-Mayring, Ursula
        Raccontare la critica : l'interpretazione di mode e modi letterari europei del settecento nella Frusta letteraria di Giuseppe Baretti / Ursula Reuter-Mayring. - Bibliografija: str. 136-137. - Abstract ; Povzetek.

V: Acta neophilologica. - ISSN 0567-784X. - Letn. 45, št. 1/2 (2012), str. 129-137.

821.131.1-94.09Baretti G.
COBISS.SI-ID 50729314

217.
RICORDA, Ricciarda
        Il confronto tra culture nelle relazioni di viaggio del secondo settecento italiano : Alberto Fortis e Saverio Scrofani / Ricciarda Ricorda. - Bibliografija: str. 128. - Abstract ; Povzetek.

V: Acta neophilologica. - ISSN 0567-784X. - Letn. 45, št. 1/2 (2012), str. 119-128.

821.131.1-992.09
COBISS.SI-ID 50708834


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOST


218.
BEAULIEU, Michel, 1941-1985
        Spells of fury = Charmes de la fureur / Michel Beaulieu ; translated by Arlette Franciere. - Toronto : Exile Editions, 1984. - 79 str. : ilustr. ; 23 cm

Nasl. str. obsega dve str. - Vzpor. besedilo v angl. in franc.

ISBN 0-920428-77-0
ISBN 978-0-920428-77-1

821.133.1(71)-1=111
GER 820(71) BEAULIEU M. Spells of fury
COBISS.SI-ID 50511970

219.
BESSETTE, Gérard
        Incubation : a novel / by Gerard Bessette ; translated by Glen Shortliffe. - Toronto : Exile Editions, 1986. - 97 str. ; 23 cm

Prevod dela: L'incubation

ISBN 0-920428-82-7
ISBN 978-0-920428-82-5

821.133.1(71)-311.1=111
GER 820(71) BESSETTE G. Incubation
COBISS.SI-ID 50525794

220.
BESSETTE, Gérard
        The cycle / Gérard Bessette ; translated by A. D. Martin-Sperry. - Toronto : Exile Editions, 1987. - 164 str. ; 23 cm

Prevod dela: Le cycle

ISBN 0-920428-90-8
ISBN 978-0-920428-90-0

821.133.1(71)-311.1=111
GER 820(71) BESSETTE G. Cycle
COBISS.SI-ID 50526818

221.
DAUPHINÉ, James
        La cene d'ouverture du Soulier de satin (I, 1) / James Dauphiné. - Bibliografija: str. 182-183. - Résumé; Povzetek.

V: Acta neophilologica. - ISSN 0567-784X. - Letn. 45, št. 1/2 (2012), str. 177-183.

821.133.1-2.09Caudel P.
COBISS.SI-ID 50627938

222.
GACOIN-Marks, Florence
        Contacts littéraires franco-slovenes durant l'entredeux-guerres : Hilarij Pernat de Vladimir Levstik et Le Cousin Pons de Balzac / Florence Gacoin-Marks. - Bibliografija: str. 193. - Résumé; Povzetek.

V: Acta neophilologica. - ISSN 0567-784X. - Letn. 45, št. 1/2 (2012), str. 185-193.

821.163.6-31.09Levstik V.:821.133.1-31.09Balzac H. 821.163.6.09
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50626146

223.
HÉNAULT, Gilles
        Signals for seers : a selection of poems from Signaux pour les voyante (1972) and A l'inconnue nue (1984) / by Gilles Hénault ; translated by Ray Ellenwood. - Toronto : Exile Editions, 1988. - 62 str. : ilustr. ; 23 cm

Translator's afterword / Ray Ellenwood: str. 59-[63]

ISBN 0-920428-64-9
ISBN 978-0-920428-64-1

821.133.1(71)-1=111
GER 840(71) HÉNAULT G. Signals for seers
COBISS.SI-ID 50602338

224.
VITEZ, Primož, 1966-
        Les oniriques Fleurs bleues de Raymond Queneau / Primož Vitez. - Bibliografija: str. 201. - Résumé; Povzetek.

V: Acta neophilologica. - ISSN 0567-784X. - Letn. 45, št. 1/2 (2012), str. 195-201.

821.131.1-31.09Queneau R.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50623842


821.163.6.09 ŠTUDIJE O SLOVENSKI KNJIŽEVNOSTI


225.
MAVER, Igor, 1960-
        Slovenian diasporoc literature : the case of Jože Žohar [Elektronski vir] / Igor Maver. - Besedilni podatki. - Način dostopa (URL): http://all.uniud.it/simplegadi/wp-content/uploads/2012/Simplegadi_10_2012_Maver.pdf. - Opis vira z dne 3. 12. 2012. - Bibliografija: str. 84-85. - Abstract.

V: Le Simplegadi. - ISSN 1824-5226. - Year 10, no. 10 (November 2012), str. 74-85.

821.163.6-1.09Žohar J.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50570850

226.
OVIGNE, Pierre-André
        Les enjeux de la transcription de la prose populaire slovene au cours de XIXeme siecle : master 2 recherche, langues, cultures et sociétés du monde / Pierre-André Ovigne. - [Paris : P. Ovigne], 2010. - 247 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorici Sonia Vaupot, Frosa Pejoska-Bouchereau. - Bibliografija: f. 157-184. - INALCO, Institut National des Langues et Civilisations Orientales (Université), Affiliation Sorbonne Paris Cité

821.163.6.09"18"(043.2)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50453602

227.
PINTARIČ, Miha
        Et le pouce, ou est-il, qui montrera vers le ciel? (Sonnet XXXII) / Miha Pintarič. - Bibliografija: str. 170-176. - Résumé; Povzetek.

V: Acta neophilologica. - ISSN 0567-784X. - Letn. 45, št. 1/2 (2012), str. 171-176.

821.163.6-193.3.09Capuder A.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50623586

228.
TURK, Boštjan Marko
        Henri Bergson - le maître a penser de l'auvre romanesque d'Andrej Capuder / Boštjan Marko Turk. - Bibliografija: str. 170. - Résumé; Povzetek.

V: Acta neophilologica. - ISSN 0567-784X. - Letn. 45, št. 1/2 (2012), str. 163-170.

821.163.6-31.09Capuder A.:1(091)Bergson H.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50622562


821.2/.8 ORIENTALSKE KNJIŽ. KELTSKE KNJIŽ. AZIJSKE IN AFRIŠKE KNJIŽ.


229.
BINNING, Sadhu
        Vatano dur nahin = No more watno dur / Sadhu Binning. - Toronto : TSAR Publications, 1994. - 120 str. ; 23 cm

Nasl. na ov.: No more watno dur = Vatano dur nahin. - Vzpor. besedilo v pandžabščini in prevod v angl.

ISBN 0-920661-45-9
ISBN 978-0-920661-45-1

821.214.27-1 821.111(71)-1
GER 820(71) BINNING S. Vatano dur nahin
COBISS.SI-ID 50449762


908 DOMOZNANSTVO. TURISTIČNI VODNIKI


230.
GRAHAM, Donald, 1947-2003
        Lights of the inside passage : a history of British Columbia's lighthouses and their keepers / Donald Graham. - 2nd paperback printing. - Madeira Park (BC) : Harbour Publishing, 1993. - 269 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 261-264. - Kazalo

ISBN 0-920080-85-5 (bound)
ISBN 978-0-920080-85-6 (bound)
ISBN 1-55017-060-0 (pbk)

908(711)
GER 908(71) GRAHAM D. Lights of the
COBISS.SI-ID 50538082

231.
        TREASURES [Videoposnetek]. Episode 1, The Los Angeles beach bike path / produced by Ian Faith, John Paul Iacoangelo. - [S. l.] : Travel video store, cop. 2008. - 1 video DVD (23 min) : zvok, barve ; 12 cm. - (Lifestyle & travel show)

Produkcija: A Global creative group. - Pripoveduje: Allison Faith. - Gostiteljica: Angel Reed

908(739.4Los Angeles):796.61(086.82)
GER DVD 908(73) TREASURES Episode 1
COBISS.SI-ID 50550626

232.
        UNDERSTANDING Canada : a multidisciplinary introduction to Canadian studies / edited by William Metcalfe ; editorial assistance James M. Colthart ; cartographic editor Edward J. Miles. - New York ; London : New York University Press, 1982. - XX, 621 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija z opombami pri posameznih poglavjih. - Bibliografija: str. 577-612. - Kazalo

ISBN 0-8147-5383-3 (pbk)
ISBN 0-8147-5382-5

908(71)
GER 908(71) UNDERSTANDING Metcalfe W. (ur.)

COBISS.SI-ID 649245

233.
VAUPOT, Sonia
        Introduction a la civilisation française / Sonia Vaupot. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012 (Ljubljana : Birografika Bori). - 137 str. : zvd. ; 24 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 132-137

ISBN 978-961-237-548-5

316.722(44)(075.8) 908(44)(075.8)
FRASCATI: 5-415
GER 908(4) VAUPOT S. Introduction GER AR VAUPOT S. Introduction
COBISS.SI-ID 264065024


91 GEOGRAFIJA


234.
        WANDKARTE Bundesrepublik Deutschland, Österreich und Schweiz. - 1:800.000. - Ismaning/München : Verlag für Deutsch, cop. 1993. - 1 zvd. : barve ; 100 x 127 cm na listu 100 x 140 cm, zložen na 25 x 35 cm

912.43(430+436+494)
GER PK 91 WANDKARTE BRD, A, CH
COBISS.SI-ID 50754658


929 BIOGRAFIJE


235.
DEBELAK, Dejan, 31. 8. 1982-
        Jezik grbov in zastav : heraldika in veksilologija v Sloveniji in v Franciji ; magistrska naloga / Dejan Debelak. - Ljubljana : [D. Debelak], 2012. - 71 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentorica Sonia Vaupot. - Bibliografija: str. 50-52. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

929.6(497.4:44)(043.2)
FRASCATI: 6-100
GER MagB DEBELAK D. Jezik grbov GER MagBCD DEBELAK D. Jezik grbov
COBISS.SI-ID 50318434

236.
JUG, Katja, 1989-
        Gaj Julij Cezar med Galijo in Ilirikom : diplomska seminarska naloga / Katja Jug. - Ljubljana : [K. Jug], 2011. - 31 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Sonja Vaupot, somentor Rajko Bratož. - Bibliografija: f. 25-27. - Povzetek ; Abstract. - Résumé

929Caesar C.J.(043.2)
FRASCATI: 6-100
GER DiplBP JUG K. Gaj Julij Cezar
COBISS.SI-ID 50286178

237.
JURAK, Mirko, 1935-
        Janez Stanonik - nonogenarian / Mirko Jurak.

V: Acta neophilologica. - ISSN 0567-784X. - Letn. 45, št. 1/2 (2012), str. 4.

929 Stanonik J.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50586210


93/94 ZGODOVINA


238.
HAFFNER, Sebastian
        Germany : Jekyll & Hyde : 1939 - Deutschland von innen betrachtet / Sebastian Haffner ; aus dem Englischen von Kurt Baudisch. - Vollständige Taschenbuchausg. - [S. l.] : Knaur, 1998, cop. 1996. - 304 str. ; 19 cm. - (Knaur ; 60813)

Nachwort / Uwe Soukup: str. 301-304. - Izv. stv. nasl.: Germany: Jekyll & Hyde

ISBN 3-426-60813-8

93/94(430):321.64"1939"=112.2 321.64"1939":93/94(430)=112.2
GER 93/94 HAFFNER S. Germany
COBISS.SI-ID 50542178

239.
ŽIGON, Tanja, 1974-
        Niko Hudelja: Nemško-slovenski zgodovinski glosar [Das deutsch-slowenische historische Glossar]. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete 2010. 411 S. / Tanja Žigon. - Knjižna ocena.

V: Spiegelungen. - ISSN 1862-4995. - Hft. 3, Jg. 7 (61) (2011), str. 327-329.

93/94(038)=112.2=163.6(049.3)
FRASCATI: 6-100
COBISS.SI-ID 50272610


930.85 KULTURNA ZGODOVINA


240.
KOLATA, Jens
        Zwischen Sprechchor und "Tanzschlurferei" : der Konflikt um die Ausgestaltung sozialdemokratischer Festkultur in der Weimarer Republik / Jens Kolata. - Bibliografija: str. 180-181. - Abstract. - eng The Weimar Republic was a political project that lacked the emotional support of large parts of the socially disoriented German population. While cultural movements such as the New Objectivity (Neue Sachlichkeit) tried to react to the accelerated modernisation with an attitude of coldness and distance, the cultural associations within the social democratic labour movement tended to exacerbate the feelings of disorientation by expressing more than ever its values, such as solidarity and community spirit. The magazine Kulturwille, which was founded in 1924 in Leipzig, very soon became a significant mouthpiece for the socialist cultural movement. The authors of Kulturwille paid particular attention to the organisation and arrangement of the great variety of celebrations and festivals connected with the cultural labour movement. In criticising and reforming these significant moments in the social life of the labour movement they intended to gradually introduce celebration-elements which were considered an integrative part of the aspired socialist culture. The debate in Kulturwille regarding the socialist arrangement of movement celebrations played a prominent role in the magazine until 1929 and evinced the prospects and limits of the concept of socialist culture. Although the realisation of reformed celebration days can be considered to having failed, the cultural theoreticians of the SPD-left wing sensed a widespread wish among the German population to overcome class-divisions and to regain national strength. While the National Socialists were able to respond to these desires with their vision of the German ethnic community (Volksgemeinschaft), the labour culture movement failed to overcome its narrow class borders and seemed increasingly out-of-time to its contemporaries.

V: Gefühlswelten und Emotionsdiskurse in der deutschsprachigen Literatur / Kristian Donko, Neva Šlibar (Hgg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 8). - ISBN 978-961-237-544-7. - Str. 169-181.

930.85(430)1918/1933":329.18
COBISS.SI-ID 50476642

241.
MILADINOVIĆ Zalaznik, Mira
        "Daß die großen Fragen [...] nicht ohne Mitwirkung der mächtigen Slawenfamilie nachhaltig zu lösen sind, hat [...] das weithin vernehmbare Rauschen der alten und vielästigen Slawenlinde deutlich genug angekündigt" : Anton Alexander Graf Auersperg (1806-1876) - ein Gönner der Krainer Kulturszene / Mira Miladinović Zalaznik. - Bibliografija: str. 67-69. - Abstract.

V: Gefühlswelten und Emotionsdiskurse in der deutschsprachigen Literatur / Kristian Donko, Neva Šlibar (Hgg.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (Slovenske germanistične študije ; 8). - ISBN 978-961-237-544-7. - Str. 57-69.

930.85(497.4:436):82
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50403938


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO