Vpisni pogoji

Pogoji za vpis na univerzitetni enopredmetni študij Anglistika so določeni v skladu s 115. členom Statuta Univerze v Ljubljani.

V univerzitetni študijski program Anglistika se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit splošne mature iz predmeta angleščina.

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

V skladu s 121. členom statuta Univerze v Ljubljani pogoje za vpis na študij za pridobitev izobrazbe izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini. Enakovrednost izobrazbe se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja. Postopek vodi pooblaščena oseba Univerze v Ljubljani, vsebinsko pa o priznanju v tujini pridobljene izobrazbe odloča senat članice oziroma Univerze, skladno s 77. oziroma 47. členom statuta Univerze v Ljubljani.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani po naslednjih merilih:

 • kandidati pod točko a)
 1. splošni uspeh pri maturi 20%
 2. splošni uspeh v 3. in 4. letniku 10%
 3. uspeh iz angleškega jezika v 3. letniku 20%
 4. uspeh iz angleškega jezika v 4. letniku 20%
 5. uspeh pri maturi iz angleškega jezika 30%
 • kandidati pod točko b)
 1. splošni uspeh pri poklicni maturi 20%
 2. splošni uspeh v 3.in 4. letniku 10%
 3. uspeh iz angleškega jezika v 3. letniku 20%
 4. uspeh iz angleškega jezika v 4. letniku 20%
 5. uspeh pri izpitu splošne mature iz angleščine 30%
 • kandidati pod točko c)
 1. splošni uspeh pri zaključnem izpitu 20%
 2. splošni uspeh v 3. in 4. letniku 10%
 3. uspeh iz angleškega jezika v 3. letniku 20%
 4. uspeh iz angleškega jezika v 4. letniku 20%
 5. uspeh iz angleškega jezika pri zaključnem izpitu 30%

Število vpisnih mest v prvi letnik univerzitetnega enopredmetnega študija Anglistika je 50 vpisnih mest.