Pogoji za napredovanje

  • Za napredovanje v drugi letnik univerzitetnega enopredmetnega študija Anglistika mora študent opraviti študijske obveznosti za 1. letnik v tolikšnem obsegu, da dosežejo 90 odstotkov KT, predpisanih s predmetnikom (54 od 60 KT).
  • Za napredovanje v tretji letnik univerzitetnega enopredmetnega študija Anglistika mora študent opraviti študijske obveznosti za 2. letnik v  tolikšnem obsegu, da doseže 90 odstotkov KT, predpisanih s predmetnikom (54 od 60 KT)  2. letnika, kar skupaj s celotnimi obveznostmi 1.  letnika (60 KT)  pomeni zbranih 114 KT.

V primeru izjemnih okoliščin (določenih v Statutu UL, 153. člen) pa se lahko na podlagi rešene prošnje vpišejo v višji letnik tudi tisti študentje, ki so opravili 85 odstotkov obveznosti  (torej dosegli 51  KT). O tem vpisu odloča Odbor za študentska vprašanja in usmerjanje, pri čemer lahko oddelek poda posvetovalno mnenje. Manjkajoče  obveznosti morajo biti opravljene do vpisa v naslednji, višji letnik.

V skladu s 152. členom Statuta Univerze v Ljubljani ima študent možnost, da v času študija enkrat ponavlja letnik. Pogoji za ponavljanje letnika so:

  • študentu se dovoli ponavljanje prvega letnika, če je opravil obveznosti v vrednosti 30 KT;
  • študentu se dovoli ponavljanje drugega letnika, če je opravil obveznosti v vrednosti 90 KT.

Pogoji za podaljševanje statusa študenta so določeni s 238. členom Statuta Univerze v Ljubljani. 240. člen statuta Univerze v Ljubljani določa pogoje za mirovanje statusa študenta.

Sodelavci Oddelka za anglistiko in amerikanistiko nudijo študentom svetovanje in usmerjanje v času študija.