Kompetence

Splošne kompetence na področju angleškega jezika,
ki se pridobijo s programom:

 • govorna in pisna sporazumevalna zmožnost;
 • sposobnost in spretnost za timsko delo;
 • sposobnost samostojnega pridobivanja znanj in vedenj;
 • sposobnost za vseživljenjsko učenje v družbi znanja;
 • sposobnost analize, sinteze, predvidevanja rešitev in posledic;
 • sposobnost razvijanja lastnih raziskovalnih pristopov in usmerjenosti v reševanje problemov;
 • sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije;
 • sposobnost reagiranja v konfliktnih situacijah;
 • sposobnost razvijanja kritičnega uma.

Predmetno specifične kompetence na področju angleškega jezika,
ki se pridobijo s programom:

 • sposobnost delovanja v slovensko-angleškem medjezikovnem in medkulturnem okolju;
 • sposobnost kritičnega vrednotenja književnih del;
 • sposobnost ustreznega odzivanja v socialno, kulturno in etnično različnih okoljih ob poznavanju družbe anglofonskega sveta (zgodovina, geografija, politične vede, kultura in umetnost, itd.);
 • sposobnost prepoznavanja družbenih in regionalnih variant angleščine;
 • sposobnost razumevanja in analiziranja besedilnih sporazumevalnih procesov v družbi;
 • sposobnost razumevanja zgodovinsko utemeljene kompleksnosti pojma kultura;
 • sposobnost razumevanja soodvisnosti delovanja besedil od civilizacijsko-kulturnega družbenega konteksta;
 • sposobnost prenosa teoretičnih opisov jezika v praktično delo z besedili;
 • sposobnost reševanja strokovnih problemov;
 • sposobnost rabe metod znanstveno-raziskovalnega dela.