Kompetence

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom

Diplomanti in diplomantke prvostopenjskega dvodisciplinarnega študijskega programa:

 • razmišljajo logično, abstraktno, analitično in sintetično;
 • so usposobljeni za sodelovanje pri reševanju strokovnih vprašanj;
 • seznanjeni so s temeljnimi raziskovalnimi metodami, ki jih tvorno prenašajo z enega področja na drugega;
 • pridobljena znanja in usposobljenosti povezujejo med obema strokama in z različnimi drugimi področji;
 • svoja znanja prenašajo na druga problemska področja (sposobnost transferja) ter jih rešujejo intradisciplinarno;
 • zaradi poznavanja dveh strokovnih področij so bolj fleksibilni pri opredeljevanju in reševanju konkretnih vprašanj
 • bolj celovito pristopajo k evidentiranju problemov in njihovem reševanju
 • usposobljeni so uporabljati dva različna strokovna diskurza, ki jim omogočata jasnejšo argumentacijo
 • imajo večjo sposobnost komuniciranja, ki izhaja iz razumevanje dveh pogledov in omogoča uspešno vključevanje v timsko delo
 • informacije dvojno kontekstualizirajo;
 • lažje in bolj kompetentno se odzivajo na nove izzive in se jim prilagajajo in/ali jih modificirajo;
 • zavezani so profesionalni etiki ter so sposobni razvijati refleksijo o njej tudi v širšem družbenem kontekstu;
 • zbirajo bibliografske in druge podatke iz baz in drugih virov;
 • uporabljajo IKT pri iskanju, izbiranju, obdelavi in predstavitvi informacij;
 • sodelujejo pri ocenjevanju in zagotavljanju kakovosti lastnega dela;
 • oblikujejo in sooblikujejo učinkovite medčloveške odnose;
 • imajo zavest o potrebi stalnega izpopolnjevanja že pridobljenega znanja in pripravljenost za tako nadgradnjo.

Splošne kompetence na področju angleškega jezika, ki se pridobijo s programom:

 • govorna in pisna sporazumevalna zmožnost;
 • sposobnost in spretnost za timsko delo;
 • sposobnost samostojnega pridobivanja znanj in vedenj;
 • sposobnost za vseživljenjsko učenje v družbi znanja;
 • sposobnost analize, sinteze, predvidevanja rešitev in posledic;
 • sposobnost povezovanja znanj z različnih humanističnih področij;
 • sposobnost samostojnega reševanja strokovnih problemov;
 • sposobnost razvijanja kritičnega uma.

Predmetno specifične kompetence na področju angleškega jezika, ki se pridobijo s programom

 • sposobnost delovanja v angleško govorečem kulturnem okolju;
 • sposobnost kritičnega vrednotenja temeljnih književnih del v angleškem jeziku;
 • sposobnost ustreznega odzivanja v slovensko-angleškem medkulturnem okolju;
 • sposobnost prepoznavanja družbenih in regionalnih variant angleščine (npr. razilični registri, itd);
 • sposobnost razumevanja soodvisnosti delovanja besedil od civilizacijsko-kulturnega družbenega konteksta;
 • sposobnost prenosa osnovnih teoretičnih znanj s področja angleškega jezika, književnosti in kulture v prakso;
 • sposobnost povezovanja znanj s področja anglistike z drugimi humanističnimi področji;
 • sposobnost rabe metod raziskovalnega dela na področja angleškega jezika, književnosti in kulture.
 • razvijanje govorne in pisne zmožnosti ter bralnega in slušnega razumevanja na osnovni ravni;
 • sposobnost razumevanja in tvorjenja angleških besedil na osnovni ravni.