Blok sorodnih naslovov (5XX)

Blok 5XX

Blok 5XX
503 - formalna podznačnica
510 - vzporedni stvarni naslov
517 - drugi variantni naslovi
532 - izpisani naslov
540 - dodatni naslov, ki ga doda katalogizator

V blok 5XX vgrajujemo različice naslovov, ki se pojavljajo na publikaciji, pa jih nismo izbrali za stvarni naslov. Poleg tega, da jih navedemo v opombi v polju 300, jih zaradi indeksiranja vnesemo še v ustrezno polje v bloku 5XX (npr. variantni naslov na ovoju v polje 512, variantni naslov na hrbtu knjige v polje 516 itn.). Z indikatorjem označimo, ali želimo dodatni vpis na ta naslov (pri avtorskih delih je indikator praviloma "0"). Začetne določne in nedoločne člene naslovov (zaradi razvrščanja in iskanja) opremimo z NBS/NSE znaki. Polje 500 Enotni naslov Polje 500 uporabljamo za vnos enotnih (konvencionalnih) naslovov pri klasičnih anonimnih delih (npr. Biblia ali Nibelungenlied), zaradi obveznega dodatnega vpisa je vrednost prvega indikatorja "1".
Zaradi povezovanja prevodov z izvirnimi deli uporabljamo polje 500 tudi za vnos izvirnih naslovov. V podpolje 500m vnesemo jezik publikacije, se pravi jezik prevoda (npr. 500$a Elephants can remember $m slovenski jezik). Ker v takem primeru ne potrebujemo dodatnega vpisa za izvirni naslov, je vrednost prvega indikatorja "0".
Kadar so v polju 200 navedeni skupni naslov, oznaka podrejenega dela in podrejeni naslov (200ahi), enako strukturo uporabimo tudi v polju 500, torej podpolja 500ahi (npr. 500 $a À la recherche du temps perdu $h 7 $i ≠Le ≠temps retrouvé).
(Podatek o izvirnem naslovu dela vnesemo tudi v polje 300 (obvezna prva opomba po ISBD).)

Pri navedbi variantnih naslovov moramo biti pozorni tudi na to, da jih ne navajamo po nepotrebnem (POP50-29102012, str. 4).

503 Formalna podznačnica

Za zakonske in podzakonske akte političnoteritorialnih enot (npr. ustava, zakoni, predpisi itn.) uporabimo značnico, ki sestoji iz imena političnoteritorialne enote in formalne podznačnice, ki označuje vrsto zakonskega akta. Formalno podznačnico
zapišemo v jeziku katalogizacijske ustanove.  V podpolju 503a oblikujemo formalno podznačnico (npr.: Zakoni itd., Ustava), ki se izpisuje za imenom političnoteritorialne enote, vnešene v podpolje 710a (npr. Slovenija. Zakoni itd.).

510 Vzporedni stvarni naslov

V polje 510 vnašamo vzporedni naslov v primeru, ko potrebujemo dodatni vpis (vzporedni naslov kot iskalni element je že naveden v podpolju 200d). Polje je izpolnjeno v zapisih s stvarno značnico, v zapisih z avtorsko značnico pa samo v
primeru, ko je v polju 200 vrednost indikatorja "1" (kar pomeni, da je za naslov obvezen dodatni vpis). Vzporednih naslovov, ki se začenjajo s številko, ne vnašamo v polje 510 (naslov z izpisano številko lahko vnesemo v polje 540).

517 Drugi variantni naslovi

V polje 517 vnašamo variantne naslove, ki se dejansko nahajajo na publikaciji in niso zajeti v drugih predvidenih poljih (v polju 300 pojasnimo, kje se naslov nahaja).
Če so v naslovu npr. okrajšave, lahko celoten naslov z izpisanimi besedami vnesete v polje 540. 

532 Izpisani naslov

Kadar je na prvem mestu v stvarnem naslovu številka, jo izpišemo z besedo v jeziku publikacije (po ISBD se izpiše nad bibliografskim opisom). Vrednost indikatorjev je "11". Celoten naslov z izpisano številko je priporočljivo vnesti še v
polje 540 (iskanje je možno tudi po obliki naslova z izpisano številko).

540 Dodatni naslov, ki ga doda katalogizator

Polje 540 uporabljamo za vnos naslova ali dela naslova, ki je pomemben za iskanje in ga v publikaciji ni. V večini primerov ne potrebujemo dodatnega vpisa, zato je vrednost indikatorja običajno "0". V polje 540 vnašamo tudi naslov sestanka, ki je sicer v korporativni značnici povezan z generičnim izrazom za posvetovanje (kadar je tema sestanka v imenovalniku), npr. 200 0_ $a Strokovno posvetovanje Nočno in izmensko delo ... 540 1_ $a Nočno in izmensko delo. V tem primeru je v polju 540  vrednost indikatorja "1", ker je obvezen dodatni vpis.

V polju 540 ne navajamo naslova, ki smo ga vnesli kot dodatek k naslovu v podpolje 200e ali kot podrejeni naslov v podpolje 200i (s predpono "ti" iščemo po podpoljih 200acdehi in po poljih za variantne naslove v bloku 5XX).
Polje 540 ni namenjeno vnosu izvirnih naslovov oziroma dodatkov k izvirnemu naslovu.