Bibliografije raziskovalcev

Vodenje bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS.SI

Knjižnica za anglistiko, germanistiko in prevajalstvo skrbi za osebne bibliografije raziskovalcev, ki so vsaj polovično zaposleni na enem od teh oddelkov.

Oddaja gradiva v obdelavo knjižnici
Obrazec za izdelavo bibliografij: Obrazec - Word / Obrazec - PDF
Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS
SICRIS
Bibliografije - pogosta vprašanja
Citiranost
Citatni indeksi
ARRS
Osrednji specializirani informacijski centri (OSIC)
OHK FF - navodila za vodenje bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS
Bibliografska merila znanstvene in strokovne uspešnosti
Merila za izvolitve v nazive - UL
 

Oddaja gradiva v obdelavo knjižnici

Raziskovalec/raziskovalka gradivo za vnos v COBISS skupaj z obrazcem za vodenje bibliografij odda bibliotekarki v knjižnici, ki vodi njegovo/njeno bibliografijo. Obvezno je treba prinesti originalno gradivo vsaj na ogled, da bibliografka lahko izdela popoln bibliografski zapis. Na obrazcu je treba nujno navesti tipologijo dokumenta/dela  v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti ter vsebinske oznake (gesla) v slovenščini in angleščini. Če opazite napake ali pomanjkljivosti v svoji osebni bibliografiji, nanje čim prej opozorite bibliotekarko, ki ureja Vašo osebno bibliografijo. V zvezi s potrjevanjem tipologij se lahko obrnete na OSIC za humanistiko (osich@zrc-sazu.si), glede meril za vrednotenje uspešnosti znanstvenega dela (točkovanje v SICRIS), seznamov relevantnih revij in založb ipd. pa je pravi naslov ARRS (kontaktna oseba Marica Žvar: Marica.Zvar@arrs.si, tel. (01) 400 5942).

Vrste objav, ki jih knjižnice katalogizirajo v sistemu COBISS:

 • objavljena dela v tiskani obliki,
 • objavljena dela v elektronski obliki,
 • sekundarno avtorstvo (urednik, mentor/somentor, prevajalec …)
 • izvedena dela (dogodki, ki so navedeni v seznamu tipologij dokumentov/del)

V bibliografije za vrednotenje raziskovalne dejavnosti NE SODIJO:

 • gesla v enciklopedijah, leksikonih …, ki vsebujejo manj kot 200 znakov,
 • prispevki, v katerih so avtorji le omenjeni ali so le povzeti deli njihovih izjav (ni intervju),
 • neobjavljena gradiva (»izročki«) za posvetovanja, simpozije, konference,
 • dela, ki se v skladu z bibliografskimi pravili ne morejo izpisovati v osebni bibliografiji (npr. ko raziskovalec ni avtor prispevka in gre le za navedke, citate),
 • prijavna dokumentacija na razpise,
 • organizacija konferenc,
 • daljša gostovanja na tujih univerzah,
 • novice in obvestila, objavljena na spletnih straneh inštitucij,
 • polemike (npr. v pismih bralcev) v časopisih,
 • kratke spremne besede ali izvlečki iz recenzij na zavihkih knjig,
 • študijski programi,
 • različne e-predstavitve za potrebe poučevanja,
 • nagrade – saj ne gre za bibliografske enote.
Vse našteto sodi v BIOGRAFIJO.
 

Citatni indeksi

Arts & Humanities Citation Index

Arts & Humanities Citation Index služi za iskanje znanstvene literature s področja humanistike: umetnost, jezikoslovje, literarne vede, filozofija, religija, arheologija itn. Obsega bibliografske podatke s citiranimi referencami o člankih iz več kot 1100 znanstvenih časopisov od leta 1970 dalje (cederom obsega leta 1975 - 2000).
Seznam časopisov
Dopolnjevanje: tedensko

Social Sciences Citation Index

Social Sciences Citation Index služi za iskanje znanstvene literature s področja družboslovja: sociologija, psihologija, zgodovina, ekonomija, politologija, pravo, geografija, pedagogika, bibliotekarstvo in informacijske znanosti, urbanizem, ženske študije itn. Obsega bibliografske podatke z abstrakti in citiranimi referencami o člankih iz več kot 3000 znanstvenih časopisov od leta 1970 dalje.
Seznam časopisov
Dopolnjevanje: tedensko

Web of Science

Servis Web of Science (WoS) omogoča dostop do treh multidisciplinarnih bibliografskih baz podatkov z indeksi citiranosti: Science Citation Index Expanded® (SCI-EXPANDED) – medicina, tehnika, naravoslovje, Social Sciences Citation Index® (SSCI) - družboslovje in Arts & Humanities Citation Index® (A&HCI) – umetnost in humanistika. Vključujejo podatke iz okrog 10.000 najbolj prestižnih in vplivnih znanstvenih revij na svetu za obdobje od leta 1970 dalje.

Internetna verzija WoS omogoča iskanje znanstvenih informacij (General Search) in pripravo analiz citiranosti avtorjev (Cited Reference Search). Zapisi v zbirkah obsegajo bibliografske podatke z izvlečki in citiranimi referencami za obdobje od leta 1970 dalje. Dodane so povezave na celotna besedila člankov (so dostopna, če jih knjižnica naroča) in podatke o zalogi revij v katalogu COBIB. V okviru tega portala je možen dostop tudi do dodatnih baz podatkov in analitičnih orodij.

Pojdi na vrh strani