Bibliografije raziskovalcev

Oddaja gradiva v obdelavo knjižnici

Obrazec za izdelavo bibliografij raziskovalcev

Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS

SICRIS

Bibliografije - pogosta vprašanja

Citiranost

Citatni indeksi

ARRS

Osrednji specializirani informacijski centri (OSIC)

OHK - navodila za vodenje bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS

Merila za izvolitve v nazive - UL

Vodenje bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS.SI

Knjižnica za anglistiko, germanistiko in prevajalstvo skrbi za osebne bibliografije raziskovalcev, ki so vsaj polovično zaposleni na enem od teh oddelkov.

Oddaja gradiva v obdelavo knjižnici

Raziskovalec/raziskovalka gradivo za vnos v COBISS skupaj z obrazcem za vodenje bibliografij odda bibliotekarki v knjižnici, ki vodi njegovo/njeno bibliografijo. Obvezno je treba prinesti originalno gradivo vsaj na ogled, da bibliografka lahko izdela popoln bibliografski zapis. Na obrazcu je treba nujno navesti tipologijo dokumenta/dela v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti ter vsebinske oznake (gesla) v slovenščini in angleščini. Če opazite napake ali pomanjkljivosti v svoji osebni bibliografiji, nanje čim prej opozorite bibliotekarko, ki ureja Vašo osebno bibliografijo. V zvezi s potrjevanjem tipologij se lahko obrnete na OSIC za humanistiko (osich@zrc-sazu.si), glede meril za vrednotenje uspešnosti znanstvenega dela (točkovanje v SICRIS), seznamov relevantnih revij in založb ipd. pa je pravi naslov ARRS (kontaktna oseba Marica Žvar: Marica.Zvar@arrs.si, tel. (01) 400 5942).

Vrste objav, ki jih knjižnice katalogizirajo v sistemu COBISS:

 • objavljena dela v tiskani obliki,
 • objavljena dela v elektronski obliki,
 • sekundarno avtorstvo (urednik, mentor/somentor, prevajalec …)
 • izvedena dela (dogodki, ki so navedeni v seznamu tipologij dokumentov/del)

V bibliografije za vrednotenje raziskovalne dejavnosti NE SODIJO:

 • gesla v enciklopedijah, leksikonih …, ki vsebujejo manj kot 200 znakov,
 • prispevki, v katerih so avtorji le omenjeni ali so le povzeti deli njihovih izjav (ni intervju),
 • neobjavljena gradiva (»izročki«) za posvetovanja, simpozije, konference,
 • dela, ki se v skladu z bibliografskimi pravili ne morejo izpisovati v osebni bibliografiji (npr. ko raziskovalec ni avtor prispevka   in gre le za navedke, citate),
 • prijavna dokumentacija na razpise,
 • organizacija konferenc,
 • daljša gostovanja na tujih univerzah,
 • novice in obvestila, objavljena na spletnih straneh inštitucij,
 • polemike (npr. v pismih bralcev) v časopisih,
 • kratke spremne besede ali izvlečki iz recenzij na zavihkih knjig,
 • študijski programi,
 • različne e-predstavitve za potrebe poučevanja,
 • nagrade – saj ne gre za bibliografske enote.
Vse našteto sodi v BIOGRAFIJO.

Obrazec za izdelavo bibliografij raziskovalcev (pdf, doc)

CITATNI INDEKSI

Arts & Humanities Citation Index

Arts & Humanities Citation Index služi za iskanje znanstvene literature s področja humanistike: umetnost, jezikoslovje, literarne vede, filozofija, religija, arheologija itn. Obsega bibliografske podatke s citiranimi referencami o člankih iz več kot 1100 znanstvenih časopisov od leta 1970 dalje (cederom obsega leta 1975 - 2000).
Seznam časopisov
Dopolnjevanje: tedensko

Social Sciences Citation Index

Social Sciences Citation Index služi za iskanje znanstvene literature s področja družboslovja: sociologija, psihologija, zgodovina, ekonomija, politologija, pravo, geografija, pedagogika, bibliotekarstvo in informacijske znanosti, urbanizem, ženske študije itn. Obsega bibliografske podatke z abstrakti in citiranimi referencami o člankih iz več kot 1700 znanstvenih časopisov od leta 1970 dalje.
Seznam časopisov
Dopolnjevanje: tedensko

Web of Science

Servis Web of Science (WoS) je del spletnega portala ISI Web of Knowledge in omogoča dostop do treh multidisciplinarnih bibliografskih podatkovnih zbirk: Science Citation Index Expanded® (SCI-EXPANDED) – medicina, tehnika, naravoslovje, Social Sciences Citation Index® (SSCI) - družboslovje in Arts & Humanities Citation Index® (A&HCI) – umetnost in humanistika. Vse tri podatkovne zbirke indeksirajo okrog 8.700 najbolj kakovostnih znanstvenih revij na svetu, ki so vse tudi ovrednotene glede na njihov faktor vpliva. Internetna verzija WoS omogoča iskanje znanstvenih informacij (General Search) in pripravo analiz citiranosti avtorjev (Cited Reference Search). Zapisi v zbirkah obsegajo bibliografske podatke z izvlečki in citiranimi referencami za obdobje od leta 1970 dalje. Dodane so povezave na celotna besedila člankov (so dostopna, če jih knjižnica naroča) in podatke o zalogi revij v katalogu COBIB. V okviru tega portala je možen dostop tudi do dodatnih baz podatkov in analitičnih orodij.

Pojdi na vrh strani