Avtorstvo (7XX in 9XX)

Blok 7XX

70X
700 - osebno ime - primarna odgovornost
701 - osebno ime - alternativna odgovornost
702 - sekundarno avtorstvo
71X - korporativne značnice
710 - ime korporacije - primarna odgovornost
711 - ime korporacije - alternativna odgovornost
712 - ime korporacije - sekundarna odgovornost
90X, 91X - variantne značnice
 
Nekatere nacionalne normativne baze podatkov osebnih imen
(za oblikovanje značnic v bazi CONOR)

70X

Imena avtorjev, navedena v polju 200 oziroma v bloku 3XX, so indeksirana v poljih 700, 701 in 702. V polje 700 vnesemo ime avtorja (avtorska oziroma osebna značnica), v ponovljivo polje 701 alternativne avtorje, v ponovljivo polje 702 pa sekundarne avtorje (prevajalce, urednike, ilustratorje, fotografe, pisce spremne besede ipd.). Vsakemu avtorju v podpolju 70X4 dodamo ustrezno kodo avtorstva.

700 in 701

Kadar so za delo odgovorni do trije avtorji (primarna odgovornost), ime prvega avtorja vnesemo v polje 700 (avtorska značnica), ime drugega (in tretjega avtorja) vnesemo v polje (polji) 701. Vrednost prvega indikatorja je "1" (dodatni
vpis).

Kadar so za delo odgovorni štirje primarni avtorji (ali več), njihova imena vnesemo v polja 701, za prvega avtorja izdelamo dodatni vpis (vrednost prvega indikatorja je "1"). Vnos imena prvega avtorja v polje 701 je obvezen, vnos imen ostalih
avtorjev je odvisen od potreb posameznih knjižnic (oziroma uporabnikov kataloga). Kadar v poljih 701 navedemo vse avtorje, dobi dodatni vpis samo prvi avtor, v poljih 701 za ostale avtorje je vrednost prvega indikatorja "0".

702 Sekundarno avtorstvo

V zapisih za sloveniko v blok 70X obvezno vnesemo imena vseh sekundarnih avtorjev, ki smo jih navedli v bibliografskem opisu (v polju 200 in v bloku 3XX).
V zapisih za tuje publikacije sekundarnih avtorjev v bloku 7XX za zdaj ni obvezno navajati (odločimo se glede na potrebe knjižnice), izjema so tisti avtorji, za katere je v skladu s katalogizacijskim pravilnikom obvezen dodatni vpis (običajno
za prvega urednika zbornika).
Vsakemu avtorju v podpolju 70X4 dodamo ustrezno kodo avtorstva. Ob tem naj opozorimo na kodi 010 in 770. Kodo 010 (prireditelj) uporabljamo za avtorja priredbe za drug medij (npr. priredbe romana za film), od leta 2009 pa tudi za
avtorja priredbe besedila v novo besedilo (npr. za avtorja skrajšane izdaje nekega romana). Kodo 770 uporabljamo za pisca spremnega gradiva (neuvezane priloge), za razliko od kode 080, s katero označujemo pisca spremnega besedila, ki je vključeno v publikacijo (predgovori, uvodi, spremne besede, kazala itn.).

V polju 702 je vrednost prvega indikatorja običajno "0", razen v primerih, ko je v skladu s katalogizacijskimi pravili obvezen dodatni vpis.
Dodatni vpis obvezno izdelamo za osebo, ki je del stvarnega naslova pri anonimnih delih, in za prvega urednika zbornika, za katerega izdelamo glavni vpis pod stvarnim naslovom ali pod korporativno značnico. Za urednika avtorskega dela
ne delamo dodatnega vpisa (v podpolje 200g in v polje 702 ga vnesemo le v primeru, ko je naveden v predpisanem viru podatkov, t.j. na naslovni strani).
Kadar je značnica ime umetnika (npr. v zapisu za razstavni katalog), pisca besedila navedemo v polju 702. Kadar je pisec besedila na naslovni strani naveden kot avtor, v polju 200 (podpolje 200f ali 200g) dodamo ustrezno pojasnilo v oglatem oklepaju (npr. [besedilo] Andrej Kovič), v polju 702 pa je vrednost prvega indikatorja "1" (dodatni vpis).
Za mentorje disertacij in diplomskih ter magistrskih del ne izdelamo dodatnega vpisa (vrednost prvega indikatorja v polju 702 je "0").

71X Korporativne značnice

Imena korporacij, navedena v polju 200 oziroma v bloku 3XX, so indeksirana v poljih 710, 711 in 712. V polje 710 vnesemo ime korporacije, ki nosi primarno odgovornost za publikacijo (korporativna značnica), v ponovljivo polje 711 ime korporacije, ki nosi alternativno odgovornost, v ponovljivo polje 712 pa ime korporacije s sekundarno odgovornostjo.
Prvi indikator v poljih 71X označuje, ali je v podpolju 71Xa navedena institucija (korporacija) ali sestanek, vrednost drugega indikatorja pa označuje obliko značnice. Kadar je v podpolju 71Xa navedeno ime korporacije, je vrednost prvega indikatorja vedno "0" (tudi v primeru, ko je v podpolju 71Xb kot podznačnica naveden podatek o sestanku). Vrednost drugega indikatorja je lahko "1" samo v primeru, ko gre za vnos pod imenom političnoteritorialne enote, kar pomeni, da je v podpolje 71Xa vnešeno ime države ali mesta (npr. 710$a Slovenija $b Ministrstvo za kulturo ali 710$a Slovenija kot del formalne značnice).

V podpolju 71Xa navedemo uradni naziv organizacije oziroma korporacije, člen na začetku naziva korporacije izpuščamo (razen kadar ga zahtevajo slovnična pravila). Sedež korporacije vnesemo v podpolje 71Xc (in ne v podpolje 71Xe,
kamor vnašamo kraj sestanka). Navedbe kraja ne dodajamo imenom mednarodnih organizacij in kadar je ime kraja že slovnično vključeno v ime korporacije (npr. Mariborska knjižnica, Slovenska akademija znanosti in umetnosti itn.). Kadar je ime kraja na koncu imena korporacije, ga zapišemo kot kvalifikator v podpolje 71X$c in ne kot del imena (npr. 710$a Železarna $c Jesenice).
Kadar ima korporacija sedež v več krajih, ne ponavljamo podpolja 71Xc, ampak vse kraje (do 3) vnesemo v eno podpolje 71Xc, med posameznimi navedbami je presledek, poševna črta, presledek (npr. Ljubljana / Maribor). Če so kraji več kot
trije, navedemo prvega in dodamo kratico etc. (npr. Maribor etc.). Podpolje 71Xc ponavljamo v primeru, kadar navajamo različne kvalifikatorje, med katerimi se mora izpisati podpičje (npr. 710$c Slovenija $c mestna občina).
Navedba kraja kot sedeža korporacije v podpolju 71Xc oziroma kot kraja sestanka v podpolju 71Xe mora biti v izvirni obliki.
Ime podrejene korporacije kot podznačnico vnesemo v podpolje 71Xb (npr. sekcija društva, oddelek fakultete, organ političnoteritorialne enote ipd.).

710 in 711

Korporacijo vnesemo v polje 710, kadar je vsebina publikacije prikaz delovanja in organizacije neke institucije oziroma korporacije. Kadar publikacija predstavlja delovanje dveh ali treh korporacij, ime druge (in tretje) korporacije vnesemo v
polje (polji) 711. Kadar publikacija predstavlja delovanje štirih ali več korporacij, ime prve korporacije obvezno navedemo v polju 711, imena ostalih korporacij navedemo, če je to koristno za uporabnike kataloga. (Kadar gre za analitično bibliografijo oziroma študijo, glavni vpis izdelamo pod primarnim avtorjem oziroma pod stvarno značnico, ime korporacije pa vnesemo
v polje 712.)
V polje 710 kot korporativno značnico vnesemo tudi ime sestanka z ustreznimi kvalifikatorji: v podpolje 710a vnesemo ime sestanka, v podpolje 710d zaporedno številko sestanka, v podpolje 710f leto sestanka in v podpolje 710e ime kraja,
kjer kjer je bil sestanek. Zaporedno številko sestanka v podpolju 710d navedemo z arabskimi številkami, uporabljamo glavni števnik in ne vrstilnega.
(Korporativno značnico izdelamo, kadar: 1) ima sestanek ime – izraz za srečanje mora biti v slovnični povezavi s temo
ali s podatkom, kdo se je sestal oziroma komu je srečanje posvečeno in 2) je sestanek podrejen korporaciji – posvetovanje neke institucije oziroma društva.)
Če publikacija vsebuje gradivo dveh ali treh sestankov, ime drugega (in tretjega) sestanka vnesemo v polje (polji) 711. Kadar publikacija vsebuje gradivo štirih ali več sestankov, ime prvega sestanka obvezno navedemo v polju 711, imena
ostalih sestankov navedemo, če je to koristno za uporabnike kataloga.

712

V polje 712 običajno vnašamo organizatorja sestanka. Imena založnika nikoli ne navajamo (podatek o njem je naveden v podpolju 210c). Kadar ime sestanka ni navedeno v viru podatkov, ampak se pojavlja le med besedilom (npr. v uvodu ali predgovoru), ga ne navedemo v polju 710 kot korporativno značnico, ampak ga kot iskalni element vnesemo v polje 712.

910, 911, 912

Kazalke za variantne oblike imena korporacije in sestanka vnašamo v polja 910, 911 in 912. Kazalke izdelamo za vse oblike imena, ki niso bile izbrane za enotno značnico (prevedena oblika imena korporacije ali sestanka, okrajšave, kratice ipd.).